Fjärrvärmeförordning (2008:526)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
SFS 2008:526 i lydelse enligt SFS 2022:337
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till fjärrvärmelagen (2008:263).

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

 • EIFS 2009:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten
1 a § Har upphävts genom förordning (2022:337).
1 b § Har upphävts genom förordning (2022:337).

2 §  Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt fjärrvärmelagen (2008:263). Förordning (2022:337).

3 §  Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet ska fullgöra de uppgifter som åligger den myndighet som medlar enligt fjärrvärmelagen (2008:263). Förordning (2022:337).

4 §  I förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare finns bestämmelser om att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om mätdon och att styrelsen utövar tillsyn över att lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs. Förordning (2022:337).

 • EIFS 2010:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Utformning av påminnelser och meddelanden

5 §  En skriftlig påminnelse till en konsument enligt 28 § första stycket 2 fjärrvärmelagen (2008:263) ska avfattas i enlighet med bilaga 1 till denna förordning. Förordning (2022:337).

6 §  Ett meddelande till socialnämnden enligt 28 § första stycket 4 fjärrvärmelagen (2008:263) ska avfattas i enlighet med bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2022:337).

Undantag från funktionskrav

7 §  Ett funktionskrav som meddelats med stöd av 8 § 2 gäller inte för mätsystem och mätutrustning i byggnader och andra anläggningar som ägs eller disponeras av en myndighet, om myndigheten bedömer att ett sådant undantag från funktionskravet är av vikt för Sveriges säkerhet och dessutom begär hos fjärrvärmeföretaget att mätsystem och mätutrustning ska undantas från funktionskravet. Förordning (2022:337).

Bemyndiganden

8 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten,
 2. de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla, och
 3. skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna uppgifter om drifts- och affärsförhållanden. Förordning (2022:337).

9 §  Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna information om energiprestanda och andelen förnybar energi i företagets fjärrvärmesystem,
 2. mätning och beräkning av levererad värmeenergi,
 3. fakturering, och
 4. tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning och om undantag från dessa krav. Förordning (2022:337).

Bilaga 1

Underrättelse till konsument vid bristande betalning för fjärrvärme
Eftersom Ni inte betalat för distribuerad fjärrvärme i tid kan Ni få distributionen av fjärrvärme avbruten. Enligt bestämmelser i fjärrvärmelagen kan Ni dock förhindra att distributionen avbryts genom att betala skulden inom tre veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse.
Fjärrvärmeföretaget lämnar meddelande om den uteblivna betalningen till socialnämnden i den kommun där Ni får fjärrvärme distribuerad.

Bilaga 2

Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få distributionen av fjärrvärme avbruten
 1. Fjärrvärmeföretagets namn, postadress och telefonnummer . .
 2. Konsumentens namn och postadress . . . . . . . . . . . . . .
 3. Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska betala för att förhindra att distributionen av fjärrvärme avbryts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Fjärrvärmeföretagets postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning . . . . . . . . . . . .

Ändringar

Fjärrvärmeförordning (2008:526)

Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2012:600) om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)

Omfattning
nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:446) om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2022:337) om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)

Omfattning
upph. 1 a, 1 b §§; nuvarande 2, 3, 5, 6 §§ betecknas 5, 6, 2, 3 §§; ändr. 1 §, nya 2, 4 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1, 7, 8 §§
Ikraftträder
2022-06-01