EIFS 2015:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om

vad som avses med ett effektivt utnyttjande av

elnätet vid fastställande av intäktsram;

Beslutade den 29 april 2015

Energimarknadsinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 17 § förord-

ningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag.

1 kap. Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vad som avses med ett

effektivt utnyttjande av elnätet enligt 5 kap. 7 a § ellagen (1997:857) vid

fastställande av en intäktsram.

2 §

Innehavare av nätkoncession för område och innehavare av nätkonces-

sion för linje omfattas av dessa föreskrifter. För innehavare av nätkoncession

för område ska bedömningen enligt dessa föreskrifter ske för varje område

för sig. Om flera nätkoncessioner redovisas samlat enligt 3 kap. 3 § ellagen,

ska bedömningen ske samlat för nätkoncessionerna.

För innehavare av nätkoncession för linje, vars ledningar inte redovisas

tillsammans med nätkoncession för område, ska bedömningen ske samlat för

nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar enligt 5 kap. 23 § ellagen

och för stamledning enligt 5 kap. 24 § ellagen.

Med nätkoncessionshavare avses i dessa föreskrifter den enhet för vilken

bedömningen ska ske enligt första och andra stycket.

3 §

Om det finns särskilda skäl kan Energimarknadsinspektionen besluta

om undantag från dessa föreskrifter.

2 kap. Definitioner

1 §

I dessa föreskrifter avses med

Andel lokal produktion: den inmatade energin från produktionsanläggningar

som är anslutna till nätkoncessionshavarens nät dividerat med den uttagna

energin i megawattimmar (MWh).

1

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om en-

ergieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upp-

hävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EGT L 315, 14.11.2012, s. 1,

Celex 32012L0027).

EIFS 2015:6

Utkom från trycket

den 22 maj 2015

2

EIFS 2015:6

Andel nätförluster: nätförluster i MWh dividerat med uttagen energi i MWh

från nätkoncessionshavarens nät.

Dygnslastfaktor: kvoten mellan nätets medeleffekt i megawatt (MW) och

nätets maxeffekt i MW under dygnet angivet i absolutbelopp.

Förändring i andel nätförluster: skillnaden i andel nätförluster mellan norm-

perioden och tillsynsperioden.

Gränspunkt:

den

punkt där

a. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,

b. schablonberäkningsområde ansluter till ledning med nätkoncession för

linje (region- eller stamnät),

c. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät), som har

olika nättariffer, ansluter till varandra, eller

d. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje (re-

gion- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra.

Kostnad avseende abonnemang för överliggande- och angränsande nät: nät-

koncessionshavarens totala kostnad för inmatad energi från överliggande

och angränsande nät.

Kostnad avseende abonnemang för överliggande och angränsande nät per

uttagen energienhet (SEK/MWh): nätkoncessionshavarens totala kostnad för

överliggande och angränsande nät i relation till uttagen energi i MWh.

Kostnad avseende ersättning vid inmatad el: nätkoncessionshavarens totala

kostnad för ersättning vid inmatad el enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857).

Kostnad avseende ersättning vid inmatad el per uttagen energienhet (SEK/

MWh): nätkoncessionshavarens totala kostnad för ersättning vid inmatad el

enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857) i relation till uttagen energi.

Lokal produktion: den inmatade mängden energi i MWh som kommer från

produktionsanläggningar som är anslutna till nätkoncessionshavarens nät.

Medellastfaktor: medelvärdet av samtliga dygnslastfaktorer under tillsyns-

perioden.

Normperiod: den period om fyra kalenderår som infaller två år innan en till-

synsperiod börjar. För stamnätsföretag är normperioden den period om tio

kalenderår som infaller två år innan en tillsynsperiod börjar.

Nätförluster: skillnaden mellan hur mycket energi i MWh som matas in till

nätkoncessionshavarens nät och hur mycket energi som tas ut från nätkon-

cessionshavarens nät.

Nätets maxeffekt: värdet av de summerade effektuttagen, i nätkoncessions-

havarens samtliga gränspunkter, vid den tidpunkt under dygnet då effektutta-

get är som störst.

Nätets medeleffekt: medelvärdet av de summerade effektuttagen i nätkonces-

sionshavarens gränspunkter under ett dygn.

Uttagen energi: total summa utmatad energi från redovisningsenheten till

gränspunkter och uttagspunkter.

3

EIFS 2015:6

Termer och begrepp som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma

innebörd som i ellagen (1997:857) och i förordningen (2014:1064) om in-

täktsram för elnätsföretag.

3 kap. Allmänt om bedömningen av effektiviteten i utnyttjandet

av elnätet vid beräkningen av intäktsram

1 §

Med ett effektivt utnyttjande av elnätet avses:

1. en minskning av andelen nätförluster och

2. en kostnadssänkning för överliggande- och angränsande nät och ersätt-

ning vid inmatning av el i förhållande till uttagen energi med beaktande

av medellastfaktorn i ett elnät enligt vad som närmare anges i dessa före-

skrifter.

2 §

Bedömningen enligt dessa föreskrifter ska medföra ett tillägg eller av-

drag på nätkoncessionshavarens intäktsram. Tillägget eller avdraget ska be-

räknas enligt följande:

1. Tillägget eller avdraget avseende nätförluster motsvarar 50 procent av

kostnadsökningen respektive kostnadsminskningen enligt 4 kap.

2. Tillägget avseende belastningen på elnätet motsvarar kostnadssänk-

ningen för överliggande- och angränsande nät och kostnadssänkningen

för ersättning vid inmatning av el i förhållande till uttagen energi multi-

plicerat med uttagen energi under tillsynsperioden och medellastfaktorn i

ett elnät enligt 5 kap.

Tillägget eller avdraget enligt första stycket tillsammans med ett tillägg

eller avdrag enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:5)

om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva

nätverksamheten vid fastställande av intäktsram, får inte överstiga 5 procent

av intäktsramen. Det samlade avdraget får inte heller överstiga avkastningen

på kapitalbasen.

4 kap. Beräkning av tillägg eller avdrag avseende nätförluster

1 §

Detta kapitel avser tillägg och avdrag till följd av förändring i andelen

nätförluster. För innehavare av nätkoncession för område och linje som inte

är stamnätsföretag gäller 2–4 §§. För stamnätsföretag gäller 5 och 6 §§.

Beräkning för innehavare av nätkoncession för områden och linjer

2 §

Efter tillsynsperioden ska ett tillägg eller avdrag på intäktsramen, i

svenska kronor, beräknas för varje nätkoncessionshavares redovisningsen-

het.

Tillägget eller avdraget beräknas genom att hälften av förändringen i an-

del nätförluster mellan tillsynsperioden och normperioden, multipliceras

med nätförlustkostnaden per MWh enligt 3 § och nätkoncessionshavarens

mängd uttagen energi i MWh under tillsynsperioden.

Om det helt eller delvis saknas uppgift om nätförluster eller om det före-

ligger synnerliga skäl får uppgifter om nätförluster istället uppskattas efter

vad som är skäligt i det enskilda fallet.

4

EIFS 2015:6

3 §

Nätförlustkostnaden i SEK/MWh för tillsynsperioden beräknas genom

att summera alla nätkoncessionshavares kostnadsposter för nätförluster divi-

derat med summan av alla nätkoncessionshavares mängd nätförluster i MWh

under tillsynsperioden. Nätförlustkostnaden för de olika åren i tillsynsperio-

den summeras till samma prisnivå med Faktorprisindex för elnätsföretag –

lokalnät, delindex nätförluster.

4 §

Om nätkoncessionshavaren kan visa att en ökad andel nätförluster be-

ror av en ökad andel lokal produktion ansluten till nätkoncessionshavarens

elnät kan ett avdrag enligt 2 § minskas. Minskningen ska beräknas utifrån

vad som kan anses skäligt med beaktande av hur stor påverkan den lokala

produktionen har haft på nätförlusterna.

Begäran om justering enligt denna paragraf ska skickas in till Energimark-

nadsinspektionen senast 31 mars året efter tillsynsperiodens slut.

Beräkning för stamnätsföretag

5 §

Efter tillsynsperioden ska ett tillägg eller avdrag på intäktsramen, i

svenska kronor, beräknas för stamnätsföretag.

Tillägget eller avdraget beräknas genom att hälften av förändringen i an-

del nätförluster mellan tillsynperioden och normperioden, multipliceras med

nätförlustkostnaden per MWh enligt 6 § och stamnätets mängd uttagen en-

ergi i MWh under tillsynsperioden.

6 §

Nätförlustkostnaden i SEK/MWh för tillsynsperioden beräknas genom

att summera alla nätkoncessionshavares kostnadsposter för nätförluster divi-

derat med summan av alla nätkoncessionshavares mängd nätförluster i MWh

för tillsynsperioden. Nätförlustkostnaden för de olika åren i tillsynsperioden

summeras till samma prisnivå med Faktorprisindex för elnätsföretag – lokal-

nät, delindex nätförluster.

5 kap. Beräkning av tillägg med anledning av belastningen på

elnätet

1 §

Detta kapitel avser tillägg på intäktsram med anledning av belast-

ningen på elnätet avseende innehavare av nätkoncession för område och

linje. Bestämmelserna ska inte tillämpas på stamnätsföretag.

2 §

Ett tillägg på nätkoncessionshavarens intäktsram beräknas genom att

nätkoncessionshavarens kostnad för överliggande och angränsande nät och

nätkoncessionshavarens kostnad för ersättning vid inmatning av el per ut-

tagen energienhet i SEK/MWh under tillsynsperioden jämförs med motsva-

rande kostnader under normperioden. En kostnadssänkning per uttagen

energienhet multipliceras med uttagen energi under tillsynsperioden och

medellastfaktorn för tillsynsperioden. Medellastfaktorn beräknas enligt 3 §.

För att summera kostnaderna för de olika åren i normperioden och till-

synsperioden används Faktorprisindex för elnätsföretag – lokalnät, delindex

överliggande nät för nätkoncession för område och Faktorprisindex för el-

nätsföretag – regionnät, delindex överliggande nät för nätkoncession för

linje.

5

EIFS 2015:6

Om det helt eller delvis saknas uppgift om

nätkoncessionshavarens kost-

nad för överliggande och angränsande nät eller nätkoncessionshavarens

kostnad för ersättning vid inmatning av el

eller om det föreligger synnerliga

skäl får uppgifter om

nätkoncessionshavarens kostnad för överliggande och

angränsande nät och nätkoncessionshavarens kostnad för ersättning vid in-

matning av el

istället uppskattas efter vad som är skäligt i det enskilda fallet.

3 §

Medellastfaktorn utgörs av medelvärdet av samtliga dygnslastfaktorer

under tillsynsperioden. Dygnslastfaktorn är kvoten mellan nätets medelef-

fekt och nätets maxeffekt över dygnet. Medeleffekten utgörs av medelvärdet

av de summerade effektuttagen i nätkoncessionshavarens gränspunkter över

dygnet. Maxeffekten utgörs av värdet av de summerade effektuttagen, i nät-

koncessionshavarens samtliga gränspunkter, vid den tidpunkt under dygnet

då effektuttaget är som störst.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2015 och ska tillämpas första

gången för den tillsynsperiod som inleds den 1 januari 2016 eller senare.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Linda Werther Öhling

Elanders Sverige AB, 2015