EIFS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Hanna Abrahamsson (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Föreskrifter

om ändring i Energimarknadsinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2)

om mätning, beräkning och rapportering av

överförd el;

beslutade den 9 mars 2017.

Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 10, 19, 20 och 22 §§

förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av över-

förd el (mätförordningen) att 5 kap. 2 och 3 §§, 8 kap. 1 och 2 §§ samt

11 kap. 2 och 3 §§ inspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS

2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el i stället ska

ha följande lydelse.

5 kap. Beräkning av det samlade energiflödet i mätpunkter som

ska timavräknas

Samlade energiflödet för gränspunkter

2 §

Nätkoncessionshavaren ska för varje angränsande nätavräkningsom-

råde summera timmätvärden som registreras i gränspunkter med hänsyn till

energiriktning.

Samlade energiflödet för inmatningspunkter

3 §

Nätkoncessionshavaren ska per elleverantör och balansansvarig be-

räkna samlade timmätvärden per typ av elproduktion för inmatningspunkter

om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar

en effekt som understiger 1 MW.

8 kap. Rapportering av samlade timmätvärden och

förbrukningsprofil

Allmänna bestämmelser

1 §

1

Rapportering av samlade timmätvärden enligt 2–4 §§ samt 6 och 7 §§

ska ske senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnet. Tidpunkten för när mätvär-

dena registrerades och antalet mätpunkter som ingår i summeringen ska

framgå.

1

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

EIFS 2017:1

Utkom från trycket

den 27 mars 2017

2

EIFS 2017:1

Elanders Sverige AB, 2017

Om samlade mätvärden består av ett eller flera ersatta timmätvärden

enligt 7 kap. 5 § ska det samlade timmätvärdet rapporteras tillsammans med

information om att timmätvärdet ska korrigeras.

Rapportering av samlade timmätvärden för gränspunkter

2 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden som be-

räknats för områdesgränser mellan två närliggande nätavräkningsområden

till Affärsverket svenska kraftnät. Energiriktningen avgör det tecken som det

summerade mätvärdet ska rapporteras med.

11 kap. Nätkoncessionshavarens skyldigheter

2 §

Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap.

4 § kontrollera att:

– den anmälande elleverantören har EDIEL-id,

– en balansansvarig har angivits,

– anmälan inkommit i tid,

– rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), och

– att rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id).

3 §

Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap.

5 § kontrollera att:

– den anmälande elleverantören har EDIEL-id,

– anmälan inkommit i tid,

– rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id),

– rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id), och

– att tidslängd på mätvärden (timme eller månad) har angivits.

Denna författning träder ikraft den 1 maj 2017.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

ANNE VADASZ NILSSON

Tor Ny