Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
1999-07-08
Ändring införd
SFS 1999:716 i lydelse enligt SFS 2023:246
Ikraft
1999-11-01
Upphäver
Förordning (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-01

Definitioner

1 §  Med schablonberäkningsområde avses i denna förordning ett område där den samlade inmatningen och det samlade uttaget av el ska mätas och beräknas. Förordning (2016:352).

1 a §  Med inmatningspunkt avses i denna förordning den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i

 1. ett schablonberäkningsområde, eller
 2. en ledning som omfattas av nätkoncession för linje. Förordning (2018:1581).

1 b §  Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning. Förordning (2016:352).

1 c §  Med gränspunkt avses i denna förordning den punkt där

 1. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,
 2. ett schablonberäkningsområde ansluter till en ledning med nätkoncession för linje,
 3. ledningsnät med nätkoncession för linje som har olika avgifter för överföring av el ansluter till varandra, eller
 4. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje som har olika avgifter för överföring av el ansluter till varandra. Förordning (2022:587).

1 d §  Med förbrukningsprofil avses i denna förordning summan av

 1. den totala mängd el som registreras per kvart i schablonberäkningsområdet för sådan förbrukning i uttagspunkter som har en huvudsäkring om högst 63 ampere och vars mätvärden rapporteras månadsvis, och
 2. nätförluster. Förordning (2022:588).

1 e §  Med andelstal avses i denna förordning den andel av en förbrukningsprofil som belöper på varje elleverantör och balansansvarig. Förordning (2016:352).

Allmänna bestämmelser

2 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om mätning, registrering, beräkning och rapportering som ett nätföretag utför enligt 6 kap.ellagen (1997:857).

[S2]Förordningen ska i fråga om

 1. nätkoncession för område tillämpas vid mätning, registrering, beräkning och rapportering av resultat inom nätföretagets schablonberäkningsområde, och
 2. nätkoncession för linje tillämpas vid mätning, registrering och rapportering. Förordning (2022:587).

2 a §  Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el. Förordning (2016:352).

3 §  Affärsverket svenska kraftnät ska fastställa och offentliggöra schablonberäkningsområdena.

[S2]Ett schablonberäkningsområde

 1. får bara omfatta ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område och ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant nät, och
 2. får inte innehålla elnät som innehas av olika nätkoncessionshavare. Förordning (2016:352).

Mätning

4 §  Mätning av överförd el skall ske i

 1. inmatningspunkt,
 2. uttagspunkt,
 3. gränspunkt.

[S2]Mätningen skall avse flödet i

 1. inmatningspunkt,
 2. uttagspunkt,
 3. gränspunkt.

5 §  Mätning i gränspunkt ska utföras av det nätföretag vars nät har den högsta nätspänningen.

[S2]Om nätspänningen är densamma avgör nätmyndigheten vilket nätföretag som ska utföra mätningen om nätföretagen inte kan komma överens i frågan.

[S3]Nätmyndighetens beslut får inte överklagas. Förordning (2022:587).

6 §  I en inmatningspunkt ska mätning avse överförd el under varje kvart eller det kortare tidsintervall som elproducenten begär. Förordning (2022:588).

6 a §  I en uttagspunkt som inte ingår i förbrukningsprofilen ska mätning avse överförd el under varje kvart eller det kortare tidsintervall som elanvändaren begär. Förordning (2022:588).

6 b §  I en uttagspunkt som ingår i förbrukningsprofilen ska mätning avse överförd el under högst en månad. Förordning (2022:587).

6 c §  Om en elanvändare som omfattas av 6 b § har ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen mäts varje timme eller kvart, eller begär sådan mätning, ska mätning i uttagspunkten göras i enlighet med avtalet eller begäran. Mätresultaten ska rapporteras enligt 9 § 3.Förordning (2022:588).

6 d §  Mätning i en gränspunkt ska avse överförd el under varje kvart. Förordning (2022:588).

7 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Lag (2010:855).

8 § Har upphävts genom förordning (2016:352).

9 §  Ett nätföretag ska rapportera resultaten av sina mätningar. Rapporterna ska visa mätresultaten för varje kvart på dygnet och i fråga om

 1. inmatningspunkt sändas till
  1. den elproducent som matat in el i inmatningspunkten,
  2. den elleverantör som tagit emot elen i inmatningspunkten,
  3. Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om 1 megawatt eller mer, och
  4. kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier, om mätresultaten avser el som matas in från en produktionsanläggning som har rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,
 2. den samlade inmatade produktionen uppdelad per typ av elproduktion, elleverantör som tar emot elen och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 megawatt,
 3. uttagspunkt sändas till
  1. den berörda elanvändaren, och
  2. den elleverantör som levererat el i uttagspunkten,
 4. den samlade förbrukningen inom ett schablonberäkningsområde eller inom ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje uppdelad per typ av elanvändning, elleverantör och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät,
 5. gränspunkt sändas till den som är nätkoncessionshavare för det angränsande nätet, och
 6. samlade flöden i gränspunkter sändas till Affärsverket svenska kraftnät och avse gränspunkter
  1. mellan schablonberäkningsområden,
  2. mellan ett schablonberäkningsområde och ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje, och
  3. mellan ledningsnät med nätkoncession för linje. Förordning (2022:588).

9 a §  På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt eller en inmatningspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren eller elproducenten har utsett. Förordning (2014:350).

10 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. rättning och lagring av mätvärden,
 2. tidpunkter när rapporter ska sändas,
 3. utformning av rapporter, och
 4. förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2019:8: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Framtagning av förbrukningsprofil och andelstal

11 §  För varje schablonberäkningsområde ska nätföretaget ta fram förbrukningsprofiler som

 1. grundas på de uppgifter som rapporterats enligt 9 § 1 a-c, 2, 4 och 6, och
 2. rapporteras till Affärsverket svenska kraftnät samtidigt med rapporteringen av mätresultaten enligt 9 §. Förordning (2022:587).

12 §  Affärsverket svenska kraftnät ska offentliggöra förbrukningsprofilerna. Förordning (2016:352).

13 §  För varje elleverantör och balansansvarig inom ett schablonberäkningsområde ska nätföretaget en gång per månad

 1. ta fram ett preliminärt andelstal av förbrukningsprofilen för nästkommande kalendermånad och grunda andelstalsberäkningen på sådana mätresultat som anges i 16 § och avser motsvarande kalendermånad föregående år, om inte någon annan beräkningsgrund är mer rättvisande, och
 2. ta fram ett slutligt andelstal av förbrukningsprofilen för föregående kalendermånad baserat på den mängd el som enligt 16 § uppmätts den kalendermånaden. Förordning (2022:587).

14 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om beräkning, periodisering, utformning, rättning och lagring av förbrukningsprofiler och av andelstal. Förordning (2011:964).

 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2019:8: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Rapportering av förbrukning som ingår i förbrukningsprofilerna

15 §  Nätföretaget ska rapportera

 1. mätresultat enligt 16 § till elanvändaren och elleverantören,
 2. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbrukningen per elleverantör och balansansvarig till
  1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna, och
  2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
 3. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbrukningen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät. Förordning (2022:587).

16 §  Mätresultatet i en uttagspunkt som ingår i en förbruk- ningsprofil ska rapporteras per månad och avse mätvärden regi- strerade under högst en kalendermånad. Förordning (2019:204).

17 § Har upphävts genom förordning (2018:1426).

18 §  På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren har utsett. Förordning (2016:352).

18 a § Ny beteckning 17 § genom förordning (2016:352).
18 b § Ny beteckning 18 § genom förordning (2016:352).

19 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om tidpunkter för avläsning och rapportering, utformningen av rapporter samt förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2019:8: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
20 § Har upphävts genom förordning (2023:246).
21 § Har upphävts genom förordning (2023:246).
22 § Har upphävts genom förordning (2023:246).

Funktionskrav för mätsystem och mätutrustning

23 §  Mätsystem och mätutrustning ska uppfylla funktionskraven

 1. i 2528 och 30 §§ och 31 § 1, om de har strömtransformator men saknar spänningstransformator, och
 2. i 2528, 30 och 31 §§, om de saknar strömtransformator och spänningstransformator. Förordning (2018:1426).

24 §  Nätföretaget ska se till att funktionskraven uppfylls på ett sätt som säkerställer att obehöriga inte får tillgång till information och styrfunktioner i mätsystemen eller mätutrustningen samt att sådan information inte kan ändras, förstöras eller göras otillgänglig för den som är behörig att ta del av den. Förordning (2022:587).

Utökad mätdata

25 §  Mätutrustningen ska kunna

 1. mäta både uttag och inmatning i varje fas av
  1. ström,
  2. aktiv effekt, och
  3. reaktiv effekt,
 2. mäta spänning i varje fas, och
 3. mäta och registrera den totala aktiva energin vid uttag och inmatning av el. Förordning (2018:1426).

Registrering av aktiv energi och elavbrott

26 §  Mätutrustningen ska kunna registrera

 1. mängden överförd aktiv energi varje kvart, och
 2. tidpunkt för början och slut av varje elavbrott som varar längre än tre minuter i en eller flera faser. Förordning (2018:1426).

Öppet kundgränssnitt

27 §  Mätutrustningen ska ha ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard.

[S2]Kundgränssnittet ska vara utformat så att det är möjligt att i nära realtid få information om

 1. både uttag och inmatning i varje fas av
  1. ström,
  2. aktiv effekt, och
  3. reaktiv effekt,
 2. spänning i varje fas, och
 3. mätarställning för uttag och inmatning av aktiv energi.

[S3]Det ska inte vara möjligt att skicka information till mätutrustningen genom kundgränssnittet. Förordning (2018:1426).

28 §  De uppgifter som avses i 27 § ska endast kunna tas ut genom kundgränssnittet om nätföretaget har aktiverat det på begäran av elanvändaren. Förordning (2022:587).

29 §  Nätföretaget ska

 1. kontrollera identiteten på den elanvändare som begär tillgång till gränssnittet, och
 2. inaktivera gränssnittet
  1. vid byte av elanvändare i en uttagspunkt,
  2. om elanvändaren begär det, eller
  3. om en uttagspunkt saknar elanvändare. Förordning (2022:587).

Fjärravläsning

30 §  Mätsystemet och mätutrustningen ska göra det möjligt för nätföretaget att på distans avläsa följande uppgifter:

 1. både uttag och inmatning i varje fas av
  1. ström,
  2. aktiv effekt, och
  3. reaktiv effekt,
 2. spänning i varje fas,
 3. mätarställning för uttag och inmatning av aktiv energi, och
 4. elavbrott. Förordning (2022:587).

Uppgradering, spänningssättning och frånkoppling på distans

31 §  Mätsystemet och mätutrustningen ska göra det möjligt för nätföretaget att på distans

 1. uppgradera programvara och ändra inställningar i mätutrustningen, och
 2. spänningssätta och frånkoppla elanläggningar. Förordning (2022:587).

Undantag

32 §  Mätsystem och mätutrustning i byggnader och andra anläggningar som ägs eller disponeras av en myndighet behöver inte uppfylla funktionskraven i 25-28, 30 och 31 §§, i den utsträckning myndigheten bedömer att ett undantag från funktionskravet är av vikt för rikets säkerhet och begär hos nätföretaget att funktionskravet ska undantas. Förordning (2022:587).

33 §  Nätföretaget ska tillhandahålla de mätsystem och den mätutrustning som behövs vid undantag enligt 32 §. Förordning (2022:587).

Bemyndigande

34 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2018:1426).

 • EIFS 2019:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Ikraftträder
1999-11-01

Förordning (1999:931) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
1999-12-15

Förordning (2002:695) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:121) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:588) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 2 a §; ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2006:333) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:481) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-10-30

Förordning (2006:1590) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Äldre lydelse av 16 § får tillämpas till och med den 30 juni 2009.
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2010:855) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2011:964) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2011:1483) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:511) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 i fråga om 18 a § och i övrigt den 1 oktober 2012.
Omfattning
ändr. 1, 6, 16 §§; ny 18 a §
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2014:350) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
nya 9 a, 18 b §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:262) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:600) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 23 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017. Förordning (2016:1133).
 2. Under tiden till och med den 31 juli 2017 ska nätkoncessionshavaren
  1. sända de uppgifter som anges i 9 § 4 i berörda delar även till den elleverantör som har levererat el i uttagspunkterna och till den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
  2. i berörda delar sända mätresultatet för den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät och till den som är balansansvarig. Förordning (2016:1133).
Omfattning
upph. 8, 17, 18 §§; nuvarande 18 a, 18 b §§ betecknas 17, 18 §§; ändr. 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 a, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§
Ikraftträder
2017-03-06

Förordning (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2016:352

Förordning (2016:1133) om ändring i förordningen (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2016:835
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:198) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 2, 6 c, 16 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:1426) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 17 § och i övrigt den 1 september 2018.
 2. Kraven i 2528, 30 och 31 §§ behöver dock inte vara uppfyllda förrän vid ingången av mätåret 2025.
Omfattning
upph. 17 §; nya 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2018:1581) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 2, 9 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:204) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 6 c, 16 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2022:587) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 1 c, 1 d, 2, 5, 6 a, 6 b, 6 c, 9, 11, 13, 15, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2022:588) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2023.
 2. Mätning i en inmatningspunkt får till utgången av 2024 avse mängden överförd el under varje timme, om mätutrustningen är sådan som avses i 23 § men inte kan registrera överförd el under varje kvart.
 3. Mätning i en uttagspunkt som inte ingår i förbrukningsprofilen får till utgången av 2024 avse mängden överförd el under varje timme, om mätutrustningen är sådan som avses i 23 § men inte kan registrera överförd el under varje kvart.
Omfattning
ändr. 1 d, 6, 6 a, 6 c, 6 d, 9 §§
Ikraftträder
2023-11-01

Förordning (2023:246) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 20, 21, 22 §§, rubr. före 20, 22 §§
Ikraftträder
2023-06-01