FFFS 1991:16

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1991:16

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 6 § bankrörelselagen (1987:617) att bankinspektionens

föreskrifter (BFFS 1985:10) om bankernas rapportering till inspektionen av uppgifter om beräkning av

kassareserv skall upphöra att gälla denna dag.

Föreskrifterna i denna författning har beslutats den 17 december 1991.

ANDERS SAHLÉN

Birger Persson

(Kreditinstitutsavdelningen)