Upphävd författning

Bankrörelselag (1987:617)

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987:617 i lydelse enligt SFS 2004:54
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]1 §  Denna lag innehåller gemensamma bestämmelser för banker om den rörelse som en bank får driva och om tillsyn m.m. Den innehåller vidare vissa särskilda bestämmelser för bankaktiebolag samt bestämmelser om revision, allmän granskning, skadestånd m.m. och firma för sparbanker och medlemsbanker.

[S2]Med bank förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.

[S3]Med bankaktiebolag förstås i denna lag ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrörelse. För bankaktiebolag gäller vad som är föreskrivet för aktiebolag i allmänhet, om inte annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Om det i aktiebolagslagen (1975:1385) finns hänvisningar till bestämmelser i samma lag och gäller föreskrifter i denna lag i stället för eller vid sidan av bestämmelserna i aktiebolagslagen, skall hänvisningarna vid tillämpning i fråga om bankaktiebolag i stället respektive också avse föreskrifter i denna lag.

[S4]Bestämmelser om hur sparbanker och medlemsbanker bildas och om deras organisation m.m. finns i sparbankslagen (1987:619) respektive lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

[S5]Med en banks stadgar förstås i denna lag reglemente för sparbank och stadgar för medlemsbank.

[S6]För varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

[S7]För utländska bankföretags verksamhet genom filial i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

[S8]Denna lag gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret. Lag (1999:911).

[K1]2 §  Med bankrörelse avses i denna lag verksamhet i vilken ingår inlåning på konto om behållningen är nominellt bestämd och tillgänglig för insättaren med kort varsel.

[S2]Bankrörelse får drivas endast efter tillstånd (oktroj). Tillstånd får ges endast till banker. Bestämmelser om utländska bankföretags rätt att driva bankrörelse finns i 4 och 5 §§. Lag (1999:222).

 • NJA 1999 s. 793:Banken A har överfört ett belopp från företaget B:s konto i banken C till företaget D:s konto hos A samt krediterat sistnämnda konto med beloppet. Sedan C därefter vägrat att godta överföringen, har A debiterat D:s konto med beloppet samt vägrat att utbetala detta till D. Frågor om bl a betydelsen av kontots kreditering, A:s möjlighet att rätta denna och relevansen av bristande förutsättningar på A:s sida.

[K1]2 a §  Om ett företag tar emot kundmedel på konto, utgör det inte sådan inlåning som avses i 2 § första stycket, om behållningen för varje kund uppgår till högst 15 000 kr och behållningen är tillgänglig för kunden endast

 1. för betalning av varor och tjänster som framställs eller säljs av företaget eller av ett annat företag som ingår i samma koncern eller i samma företagsgrupp med nära ekonomisk samhörighet, eller
 2. i samband med att kontoförhållandet upphör. Lag (1995:1572).

[K1]2 b §  Ett företag som erbjuder kontoinsättningar enligt 2 a § skall vid annonsering, skyltning och annan marknadsföring om kontotjänsten informera om att kontobehållningen inte omfattas av insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

[S2]Innan ett kontoavtal sluts enligt 2 a § skall det kontoförande företaget informera insättaren om att kontobehållningen inte omfattas av insättningsgarantin. Informationen skall lämnas skriftligen.

[S3]Om ett företag inte lämnar information som anges i första eller andra stycket eller som annars är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt, gäller marknadsföringslagen (1995:450). Lag (2000:375).

[K1]3 §  I denna lag avses med

 1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 2. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,
 3. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett utländskt bankföretag etablerar sig i Sverige enligt 4 § första stycket 1 eller 5 § 1, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftställen inrättas.

[S2]Ett bankföretag och ett annat företag skall anses ha nära förbindelser, om

 1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger 20 procent eller mer av kapitalet eller disponerar över 20 procent eller mer av samtliga röster i det andra företaget,
 2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller
 3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med en eller samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

[S3]Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett bankföretag, om den fysiska personen

 1. äger mer än 20 procent av kapitalet eller disponerar över mer än 20 procent av samtliga röster i bankföretaget, eller
 2. på annat sätt har sådant inflytande över bankföretaget att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag eller det finns annan likartad förbindelse mellan honom och bankföretaget. Lag (1996:746).

[K1]4 §  Ett utländskt bankföretag får

 1. efter tillstånd driva bankrörelse från filial eller
 2. efter anmälan till Finansinspektionen driva verksamhet, som huvudsakligen avser representation och förmedling av banktjänster, från kontor eller annat fast driftställe (representationskontor).

[S2]Ansökan om tillstånd till filialetablering enligt första stycket 1 prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.

[S3]Tillstånd till filialetablering enligt första stycket 1 skall lämnas om

 1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund bankverksamhet, och
 2. insättningar hos filialen omfattas av garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och har en högsta ersättningsnivå som inte understiger ett belopp motsvarande 20 000 euro innan det i förekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk med högst 10 procent av en enskild insättares garanterade insättning.

[S4]Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytterligare bank. Lag (2000:38).

Bankföretag hemmahörande i ett land inom EES

[K1]5 §  Tillstånd som sägs i 4 § behövs inte för bankföretag, som har säte i ett land inom EES och som i det landet (hemlandet) har tillstånd att driva bankrörelse. Ett sådant företag får

 1. driva bankrörelse från filial i Sverige med början två månader efter det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i företagets hemland mottagit en underrättelse med sådant innehåll som anges i 6 § andra stycket eller dessför- innan, om Finansinspektionen medger att verksamheten får påbörjas,
 2. driva bankverksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster med början så snart Finansinspektionen från en behörig myndighet i företagets hemland mottagit en underrättelse med sådant innehåll som anges i 8 §. Lag (1997:116).

Verksamhet i ett land utanför EES

[K1]6 §  En bank får efter tillstånd av Finansinspektionen inrätta filial i ett land utanför EES. Sådant tillstånd skall lämnas om den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund bankverksamhet.

[S2]Ansökan om tillstånd skall innehålla

 1. en plan för den tilltänkta filialverksamheten, med uppgift om filialens organisation, och
 2. uppgift om i vilket land filialen skall inrättas samt om filialens adress och ansvariga ledning. Lag (2001:820).

Verksamhet i ett land inom EES

[K1]7 §  En bank som avser att inrätta filial i ett annat land inom EES skall underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen skall innehålla den information som anges i 6 § andra stycket.

[S2]Om det inte finns skäl att ifrågasätta bankens administrativa struktur eller finansiella situation, skall Finansinspektionen inom tre månader från det att underrättelsen mottogs vidarebefordra den till den behöriga myndigheten i det land där filialen skall inrättas. Till underrättelsen skall inspektionen foga uppgift om storleken av bankens kapitalbas och kapitaltäckningsgrad samt uppgift om den insättningsgaranti och det investerarskydd som gäller för bankens kunder.

[S3]När Finansinspektionen vidarebefordrar underrättelsen enligt andra stycket, skall inspektionen underrätta banken om detta.

[S4]Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att vidarebefordra den underrättelse som avses i andra stycket, skall inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det att underrättelsen mottogs. Lag (2001:820).

[K1]7 a §  Verksamheten vid filialen får påbörjas två månader efter det att den behöriga myndigheten i det andra landet mottog uppgifterna enligt 7 § eller dessförinnan, om myndigheten medger att verksamheten får påbörjas. Lag (1997:116).

[K1]7 b §  Om något av de förhållanden som angetts i bankens underrättelse till Finansinspektionen enligt 7 § skall ändras efter det att filialen inrättats, skall banken underrätta inspektionen och den behöriga myndigheten i det andra landet minst en månad innan ändringen genomförs.

[S2]Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in till inspektionen. Den behöriga myndigheten i det andra landet skall genast underrättas om beslutet.

[S3]Om insättningsgarantin eller investerarskyddet som avses i 7 § andra stycket ändras, skall Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i det land där filialen finns om ändringen. Lag (1999:159).

Gränsöverskridande verksamhet

[K1]8 §  En bank som avser att driva verksamhet i ett annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta filial där, skall innan verksamheten påbörjas underrätta Finansinspektionen. Underrättelsen skall innehålla uppgift om i vilket land verksamheten skall drivas och vilka tjänster som skall erbjudas.

[S2]Finansinspektionen skall inom en månad från det att underrättelsen mottogs vidarebefordra den till behörig myndighet i det land där verksamheten skall drivas. Lag (2001:820).

Övriga allmänna bestämmelser

[K1]9 §  Ingen annan än bank, Sveriges riksbank, Sveriges allmänna hypoteksbank och sådant bankföretag som avses i 4 eller 5 § får i sin firma eller i övrigt vid beteckning av affärsrörelse använda ordet bank.

[S2]En sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till företag som avses i första stycket får dock, efter tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet bank i sin firma.

[S3]Vad som sägs i denna paragraf utgör inte hinder för ett företag som omfattas av pantbankslagen (1995:1000) att använda ordet pantbank i sin firma eller annars i sin rörelse. Lag (1995:1001).

[K1]10 §  Enskildas förhållanden till bank får inte obehörigen röjas.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

[S3]Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket. Detsamma gäller en revisor som bryter mot förbudet i 3 kap. 14 § första stycket att lämna upplysningar om en banks angelägenheter.

[S4]I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som innebär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål. Lag (1997:557).

[K1]11 §  Ingår en bank i en koncern skall bestämmelserna i denna lag och i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag om banks rörelse och om tillsyn över bank gälla i tillämpliga delar för övriga företag i koncernen. Begränsningarna i fråga om banks rörelse skall avse företagen gemensamt.

[S2]Första stycket gäller inte försäkringsföretag och sådana dotterföretag till försäkringsföretag som inte driver någon form av finansiell verksamhet.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får ett företag medges ytterligare undantag från bestämmelserna i första stycket. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

[S4]Koncernbidrag får ges av banken endast efter medgivande av Finansinspektionen.

[S5]Övriga företag i koncernen skall lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen behöver för sin tillsyn över banken. Lag (1999:222).

Verksamhet

[K2]1 §  En bank är skyldig att ta emot inlåning på räkning från allmänheten. Lag (1992:1613).

 • NJA 1999 s. 793:Banken A har överfört ett belopp från företaget B:s konto i banken C till företaget D:s konto hos A samt krediterat sistnämnda konto med beloppet. Sedan C därefter vägrat att godta överföringen, har A debiterat D:s konto med beloppet samt vägrat att utbetala detta till D. Frågor om bl a betydelsen av kontots kreditering, A:s möjlighet att rätta denna och relevansen av bristande förutsättningar på A:s sida.

[K2]2 §  En bank får, med iakttagande av vad som föreskrivs i detta kapitel,

 1. låna upp medel, bland annat genom att ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
 2. lämna och förmedla kredit, bland annat i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller i fordringar,
 3. medverka vid finansiering, bland annat genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),
 4. förmedla betalningar,
 5. tillhandahålla betalningsmedel,
 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
 7. medverka vid värdepappersemissioner,
 8. lämna ekonomisk rådgivning,
 9. förvara värdepapper,
 10. bedriva rembursverksamhet,
 11. vara förvaringsinstitut för investeringsfonder under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2004:46) om investeringsfonder,
 12. medverka vid försäljning av försäkringstjänster,
 13. tillhandahålla inkassotjänster,
 14. tillhandahålla bankfackstjänster,
 15. driva valutahandel,
 16. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, samt
 17. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173).

[S2]En bank får vidare driva verksamhet som har naturligt samband med inlåning eller med verksamhet som anges i första stycket 1-15.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om vilken verksamhet en bank får bedriva.

[S4]Om det finns särskilda skäl får en bank tillåtas att tillhandahålla posttjänster. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen. Lag (2004:54).

[K2]3 §  Ett utländskt bankföretag som driver verksamhet med stöd av 1 kap. 4 § 1 eller 1 kap. 5 får driva sådan verksamhet som anges i 2 § endast i den mån verksamheten omfattas av bankföretagets verksamhetstillstånd i det land där företaget har sitt säte. Lag (1992:1613).

[K2]3 a §  En banks verksamhet skall drivas av bankens egen personal och i bankens egna lokaler. Uttag från konto utan bankbok får dock tillhandahållas även på annat sätt.

[S2]Finansinspektionen får ge en bank tillstånd att tillhandahålla följande tjänster för bankens räkning genom ombud utanför bankens lokaler, nämligen

 1. insättning på bankkonto,
 2. uttag från konto med bankbok, och
 3. betalningsförmedling.

[S3]Finansinspektionen får också ge en bank tillstånd att tillhandhålla andra särskilt angivna tjänster än de som anges i andra stycket genom visst eller vissa angivna ombud utanför bankens lokaler.

[S4]Tillstånd enligt andra och tredje styckena får ges endast om

 1. banken svarar för verksamheten mot kunden, och
 2. det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former. Lag (1995:1572).

[K2]4 §  En bank får förvärva

 1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att erhålla lokaler för verksamheten eller tillgodose därmed sammanhängande behov,
 2. aktie eller andel i företag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta fast egendom eller tomträtt, som är avsedd för det under 1 angivna ändamålet,
 3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet som banken äger eller till lokaler som banken i övrigt innehar,
 4. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i banken, samt
 5. lös egendom som skall upplåtas till nyttjande. Lag (1991:1018).

[K2]5 §  En bank får förvärva en annan banks rörelse, om övertagandet inte kan anses vara till skada för det allmänna. Om förvärvet avser hela eller en inte obetydlig del av rörelsen krävs det tillstånd till förvärvet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Lag (1999:222).

[K2]6 §  Efter tillstånd får en bank förvärva aktie eller andel i svenskt eller utländskt bankföretag och i svenskt eller utländskt företag, vars ändamål kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om garantifondsbevis, förlagsbevis eller förlagsandelsbevis som har utfärdats av företag som avses i första stycket. Med banks förvärv av garantifondsbevis jämställs utfärdande av garantifondsförbindelse.

[S3]Beträffande förvärv av aktier eller andelar i försäkringsföretag gäller 6 a §. Lag (1999:222).

[K2]6 a §  Ett bankaktiebolag får lämnas tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett svenskt eller utländskt försäkringsföretag och en sparbank eller medlemsbank tillstånd att förvärva aktier i ett svenskt försäkringsaktiebolag, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Lag (1999:222).

7 § har upphävts genom lag (1991:1018).

[K2]8 §  För att skydda en fordran får en bank

 1. på offentlig auktion, en svensk eller utländsk börs eller en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordringen, och
 2. om det finns anledning att anta att banken annars skulle lida avsevärd förlust, som betalning för fordran överta egendom som utgör säkerhet för fordringen eller annan egendom.

[S2]Första stycket gäller inte egen aktie eller aktie i moderbolag. För förvärv av sådana aktier finns bestämmelser i 7 kap.aktiebolagslagen (1975:1385). Första stycket gäller inte heller bevis om andel i eller tillskott till medlemsbank. I fråga om en sparbanks förvärv av bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i sparbanken gäller bestämmelserna i 5 kap. 7 § första stycket sparbankslagen (1987:619).

[S3]I utbyte mot egendom som har köpts eller övertagits enligt första stycket får en bank förvärva aktier i ett bolag, som bildats för att förvalta egendomen eller för att fortsätta en verksamhet som bedrivs med denna.

[S4]Har aktier förvärvats enligt första eller tredje stycket får banken, om det finns uppenbar risk för att banken annars lider förlust, förvärva ytterligare aktier i samma bolag.

[S5]Har aktier förvärvats enligt första, tredje eller fjärde stycket får banken, om aktiebolaget överlåter sina tillgångar på ett annat aktiebolag, byta ut dessa aktier mot aktier i det andra aktiebolaget.

[S6]Den egendom som banken förvärvat enligt denna paragraf skall avyttras när det med hänsyn till marknadsförhållandena lämpligen kan ske. Egendomen skall dock avyttras senast när det kan äga rum utan förlust för banken. Banken skall årligen till Finansinspektionen avge en särskild redovisning av egendomen. Lag (2000:68).

Kapitaltäckning och kassareserv

[K2]9 §  Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

[S2]En banks kapitalbas får inte understiga det belopp som enligt 9 kap. 4 § andra stycket denna lag, 2 kap. 2 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 1 kap.4 § andra eller tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker krävdes när rörelsen påbörjades. För en bank som har bytt redovisningsvaluta gäller i stället att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag. Lag (2000:38).

Prop. 1999/2000:23: I andra stycket har en ny andra mening lagts till. Bestämmelsen reglerar kravet på kapitalbas för bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker (banker) som har bytt redovisningsvaluta. För en sådan bank skall det innan bytet gällande kravet på kapitalbas räknas om till redovisningsvalutan enligt 6 § lagen om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag. Vid upprepade byten skall också den kapitalbas som tidigare gällde i den nya redovisningsvalutan beaktas enligt ...

9 a § har upphävts genom lag (1994:2007).

Valutaposition

12 § har upphävts genom lag (1994:2007).

Kreditgivning

[K2]13 §  Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet.

[S2]Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) om förbud för ett aktiebolag att som pant ta emot egen aktie tillämpas också på förlagsbevis som ett bankaktiebolag utfärdat.

[S3]En sparbank får inte som pant ta emot förlagsbevis, som sparbanken utfärdat, och inte heller bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i sparbanken.

[S4]En medlemsbank får inte som pant ta emot förlagsbevis eller förlagsandelsbevis som banken utfärdat eller bevis om andel i eller tillskott till banken. Lag (1998:1500).

 • NJA 1996 s. 3:Ett bolag erbjöd bl a sina anställda att mot erhållande av konvertibla skuldebrev låna ut pengar till bolaget. En bank beviljade anställda hos bolaget kredit för att finansiera förvärvet av skuldebrev och betalade ut lånebeloppen direkt till bolaget. Detta utfärdade emellertid inte några konvertibla skuldebrev och försattes sedermera i konkurs. Fråga om låntagarna kan undgå betalningsskyldighet för lånen.
 • RH 1998:13:Fråga om 36 § avtalslagen är tillämplig på gäldenärs skyldighet att återbetala ett banklån.

[K2]14 §  När en bank beviljar kredit får den inte avtala att bankens fordran skall medföra rätt till betalning först efter låntagarens övriga borgenärer.

[S2]Efter tillstånd får dock en bank avtala om sådant villkor som avses i första stycket vid beviljande av kredit till annan bank, till utländskt bankföretag eller till sådant svenskt eller utländskt företag, vars ändamål kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

[S3]Angående rätt att bevilja kredit med villkor som avses i första stycket finns ytterligare bestämmelser i 15 a §. Lag (1999:222).

[K2]15 §  En bank får inte, utöver vad som anges i 15 a §, vid avtal om kredit eller i sin rörelse i övrigt förbehålla sig andel i vinst på affär, som banken inte själv får avsluta.

[S2]En bank får inte heller på annat sätt beredas andel i vinst på verksamhet, som banken inte själv får bedriva. Vad nu sagts gäller dock inte utdelning på aktier eller vad banken som ägare av aktier i övrigt har rätt till. Lag (1991:1768).

[K2]15 a §  En bank får inom en ram som motsvarar trettio procent av kapitalbasen förvärva aktier utöver vad som sägs i 4, 6, 6 a och 8 §§ samt bevilja krediter med sådana villkor som avses i 14 och 15 §§. Sådana innehav och åtaganden i ett enskilt företag får sammanlagt uppgå till högst fem procent av ramen.

[S2]Om banken ingår i en koncern, gäller begränsningarna i första stycket för varje företag i koncernen utom försäkringsföretag och sådana dotterföretag till försäkringsföretag som inte driver någon form av finansiell verksamhet.

[S3]Ett aktieinnehav enligt första stycket får inte utan Finansinspektionens medgivande motsvara mer än fem procent av röstetalet för samtliga aktier i aktiebolaget. Om banken ingår i en koncern, gäller denna begränsning koncernens sammanlagda innehav. Vid beräkningen av koncernens innehav skall dock bortses från aktier som innehas av försäkringsföretag i koncernen eller av dotterföretag till försäkringsföretagen.

[S4]Om någon av gränserna i denna paragraf efter förvärvet kommer att överskridas, skall innehavet eller åtagandet avvecklas i motsvarande mån så snart det är lämpligt. Lag (1999:1126).

Prop. 1998/99:142: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.

Av tredje stycket framgår att vid tillämpning av femprocentsregeln på koncernnivå skall det bortses från samtliga aktier som innehas av försäkringsföretag i koncernen eller av dotterföretag till försäkringsföretagen. Om en bank ingår i ...

16 § har upphävts genom lag (1994:2007).

[K2]17 §  En bank får inte på andra villkor än sådana som banken normalt ställer upp lämna kredit till

 1. styrelseledamot,
 2. delegat i ledande ställning som ensam eller i förening med annan får avgöra på styrelsen ankommande kreditärenden,
 3. anställd som innehar en ledande ställning inom banken,
 4. annan aktie- eller andelsägare än staten med ett innehav som motsvarar minst tre procent av hela kapitalet,
 5. make eller sambo till person som avses under 1-4 eller
 6. juridisk person i vilken sådan person som avses under 1-5 har ett väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

[S2]En medlemsbank får inte heller på andra villkor än sådana som banken normalt ställer upp lämna kredit till lekmannarevisor i banken.

[S3]Finansinspektionen prövar om delegat eller anställd har sådan ledande ställning som avses i första stycket 2 och 3.

[S4]Bankens styrelse skall i en förteckning föra in uppgifter om de krediter som har beviljats personer eller företag som avses i första och andra styckena. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som skall antecknas i förteckningen.

[S5]Första-fjärde styckena tillämpas på motsvarande sätt beträffande krediter mot säkerhet av borgen eller fordringsbevis som utfärdats av någon som avses i första eller andra stycket. Detsamma gäller för en fordran som banken förvärvar och för vilken någon som avses i första eller andra stycket är betalningsskyldig. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om s.k. kreditjäv. För närvarande omfattas annan revisor än auktoriserad revisor i medlemsbank av kreditjävsreglerna. Eftersom revisor i en medlemsbank över huvud taget inte skall få stå i skuld till banken (se 3 kap. 5 § första stycket 4) har icke auktoriserad revisor tagits bort från listan i första stycket.

Det föreslagna nya andra stycket innebär att kreditjävsreglerna skall omfatta lekmannarevisor i medlemsbank (se 4 kap.). Att lekmannarevisorer ...

[K2]18 §  Bestämmelserna om kredit i 13-15 a och 17 §§ skall tillämpas också på garantiförbindelse som banken ikläder sig. Lag (1995:1572).

[K2]19 §  Förfallotiden för lån skall bestämmas så att den är förenlig med villkoren för bankens förbindelser.

[S2]Ställs ett lån inte att betalas inom ett år, skall banken förbehålla sig rätt att säga upp lånet till återbetalning senast inom den sagda tiden.

[S3]Banken får dock lämna ut lån med en längre löptid än ett år utan förbehåll enligt andra stycket till ett sammanlagt belopp som vid varje tidpunkt svarar mot högst tjugofem procent av summan av, såvitt avser

 1. bankaktiebolag och medlemsbank, dess eget kapital och dess inlåning,
 2. sparbank, dess egna fonder och dess inlåning.

[S4]Om staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet helt eller delvis svarar för betalningen av ett lån, gäller inte bestämmelserna i andra och tredje styckena. Lag (1995:1572).

20 § har upphävts genom lag (1991:1018).

Särskilda bestämmelser

[K2]21 §  Motbok eller annat bevis, som en bank utfärdar om tillgodohavande på räkning, skall ställas till viss man och innehålla att överlåtelse får ske endast till viss man och att överlåtelsen bör anmälas hos banken.

[S2]Banken får inte träffa förbehåll om rätt för banken att åberopa betalning till annan än rätt innehavare av motbok.

[S3]Om efterlysning och dödande av förkommen motbok gäller särskilda bestämmelser.

[K2]22 §  Om en bank har beslutat att inrätta ett bankkontor, skall det utan dröjsmål anmälas hos Finansinspektionen.

[S2]Detsamma gäller en banks beslut att enligt 5 § förvärva en annan banks rörelse eller del därav.

[S3]Förvärv som skett för att skydda fordran enligt 8 § skall anmälas till inspektionen enligt de närmare föreskrifter som utfärdas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av Finansinspektionen. Lag (1991:1768).

[K2]23 §  En omyndig får utan förmyndarens tillstånd förfoga över medel som den omyndige själv satt in hos en bank efter det han fyllt sexton år. Utan den omyndiges samtycke får banken inte betala ut sådana medel till förmyndaren. Har förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhänderta medlen och företett bevis på detta, får den omyndige inte vidare förfoga över medlen. Sådan inskränkning i den omyndiges rätt skall antecknas på insättningsbevis eller i motbok, när beviset eller motboken företes hos banken.

[S2]Medel som en förmyndare, god man eller förvaltare förvaltar enligt föräldrabalken får tas ut utan överförmyndarens tillstånd endast om det har gjorts förbehåll enligt 14 kap. 8 § nämnda balk eller uttaget avser ränta. Överförmyndaren kan enligt 14 kap. 21 § föräldrabalken förordna, att ett sådant förbehåll inte skall gälla. Förordnandet skall antecknas på bevis eller i motbok som har utfärdats om insättningen. Banken är skyldig att på begäran av överförmyndare, förmyndare, god man eller förvaltare utfärda bevis om beloppet av de medel som sätts in eller som står inne, samt i förekommande fall intyga att meddelat tillstånd inte utnyttjats.

[S3]Är föräldrar förmyndare, får de utan överförmyndarens tillstånd ta ut medel som de förvaltar enligt föräldrabalken, om medlen inte har satts in med uppgift om att de enligt 16 kap. 11 § föräldrabalken inte får tas ut utan sådant tillstånd eller att de omfattas av särskild överförmyndarkontroll. Överförmyndaren kan enligt 13 kap. 19 § nämnda balk förordna om annan inskränkning i föräldrars uttagsrätt. Inskränkning i uttagsrätten som avses i detta stycke skall antecknas på bevis eller i motbok som har utfärdats om insättningen. Lag (1994:1445).

[K3]1 §  Sparbanker och medlemsbanker skall ha minst en revisor. Revisor väljs av stämman. Om banken skall ha flera revisorer, får det i stadgarna föreskrivas att en eller flera av dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt än genom val på stämman.

[S2]Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den ordinarie stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

[S3]Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i denna lag, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker beträffande revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om antalet revisorer, hur revisor utses, revisors mandattid och revisorssuppleanter.

Enligt bestämmelsen skall sparbanker och medlemsbanker ha minst en revisor. För närvarande gäller ett krav på minst två revisorer för dessa bankkategorier. För revisorerna har införts en fyraårig mandattid. För närvarande anges inte någon bestämd mandattid i lag, utan uppdraget gäller för den tid som anges i stadgarna.

Ändringarna har behandlats ...

[K3]2 §  Varje röstberättigad i en sparbank eller i en medlemsbank har rätt att föreslå att det hos Finansinspektionen begärs att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en stämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Finansinspektionen skall på begäran av en röstberättigad och efter att ha hört bankens styrelse utse en revisor för tiden till och med ordinarie stämma under nästa räkenskapsår, om förslaget biträds

 1. i en sparbank av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en tredjedel av de närvarande huvudmännen, eller
 2. i en medlemsbank av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade.

[S2]I en medlemsbank kan innehavare av förlagsandelar begära hos styrelsen att en medrevisor utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning hos Finansinspektionen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning. Lag (1998:1500).

[K3]3 §  Den som är i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor i en sparbank eller i en medlemsbank.

[S2]Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en sparbank eller i en medlemsbank.

[S3]En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bankens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

[S4]Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Bestämmelserna i 5 § om behörighet, i 8 a § om rapporteringsskyldighet och i 13 § om rätt att närvara på stämma tillämpas på den huvudansvarige. Lag (2001:929).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om de obehörighetsgrunder och kompetenskrav som gäller för revisorer. I första stycket har underårighet tagits bort som en särskild obehörighetsgrund. Bestämmelsen i

andra stycket är ny och innehåller ett krav på att den som skall vara revisor i en sparbank eller en medlemsbank måste vara auktoriserad eller ...

[K3]5 §  I en sparbank eller i en medlemsbank får den inte vara revisor som

 1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,
 2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,
 3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
 4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

[S2]Den som är huvudman i en sparbank får inte vara sådan revisor som avses i 4 §.

[S3]Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor får inte heller vara revisor i ett dotterföretag till banken.

[S4]En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision, får revisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om jäv. Ändringarna består framför allt i att de nuvarande andra, tredje och femte styckena tagits bort. Detta innebär att lån till vissa revisorn närstående inte längre skall utgöra en särskild jävsgrund (nuvarande andra stycket). Det innebär vidare att lagens allmänna regel om delikatessjäv upphör att gälla (nuvarande tredje stycket). Det har i sistnämnda avseende ansetts att bestämmelserna i 14 ...

[K3]6 §  Ett uppdrag som revisor i en sparbank eller i en medlemsbank upphör i förtid, om revisorn eller den som utsett honom begär det. Anmälan om detta skall göras hos styrelsen och, om en revisor som inte är vald på stämman vill avgå, hos den som har tillsatt honom.

[S2]I en sparbank eller i en medlemsbank där Finansinspektionen inte förordnat revisor skall en revisor vars uppdrag upphör i förtid genast anmäla detta till inspektionen. Revisorn skall i anmälningen lämna en redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han har utfört under den del av det löpande räkenskapsåret som hans uppdrag har omfattat. För anmälningen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 11 § tredje och fjärde styckena om revisionsberättelse. Avskrift av anmälningen skall överlämnas till bankens styrelse.

[S3]Upphör en revisors uppdrag i förtid eller uppkommer hinder för honom enligt 3-5 §§ eller enligt stadgarna att vara revisor och finns det inte någon suppleant för honom, skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny revisor tillsätts för den återstående mandattiden. Finansinspektionen kan, om det finns särskilda skäl, medge att en ny revisor utses vid närmast följande ordinarie stämma. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller regler om revisorsuppdragets upphörande. Ändringen består i att första stycket har tagits bort. Detta innehåller en bestämmelse om att ett uppdrag att tills vidare vara revisor i en sparbank eller i en medlemsbank upphör att gälla när en ny revisor utses. Eftersom revisorer i sparbanker och medlemsbanker, enligt ändringen i 1 § andra stycket, alltid skall utses för en bestämd tid på fyra år fyller första stycket inte någon funktion.

[K3]7 §  Styrelsen skall, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser revisor, göra anmälan hos Finansinspektionen om

 1. en sådan revisor som sägs i 4 § inte är utsedd,
 2. en revisor är obehörig enligt 3 § första eller andra stycket eller 5 § eller enligt stadgarna, eller
 3. en bestämmelse i denna lag eller stadgarna om antalet revisorer har åsidosatts.

[S2]Var och en kan göra anmälan enligt första stycket.

[S3]Bestämmelser om Finansinspektionens möjligheter att åstadkomma rättelse finns i 7 kap.Lag (2001:929).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om att styrelsen, om inte rättelse sker, skall göra anmälan hos Finansinspektionen om bl.a. det förhållandet att en revisor är obehörig enligt 3 § första stycket. Ändringen innebär att det införs en skyldighet för styrelsen att göra anmälan hos Finansinspektionen också i det fallet att revisorn inte är auktoriserad eller godkänd.

[K3]8 §  Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska bankens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

[S2]Om en sparbank eller en medlemsbank är moderföretag (moderbank), skall revisorerna även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt.

[S3]Revisorer, som är utsedda av annan än Finansinspektionen, skall följa de särskilda föreskrifter som meddelas av stämman, om de inte strider mot lag, stadgarna eller god revisionssed. Lag (1998:1500).

[K3]8 a §  Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i en sparbank eller i en medlemsbank får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar bankers verksamhet,
 2. kan påverka bankens fortsatta drift negativt, eller
 3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 11 §,

[S2]skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.

[S3]Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn har i bankens moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med banken. Lag (1998:1500).

[K3]9 §  Styrelsen i en sparbank eller i en medlemsbank skall ge revisorerna möjlighet att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner nödvändig samt lämna de upplysningar och den hjälp som de begär. Samma skyldighet gäller för företagsledningen och revisorerna i ett dotterföretag gentemot revisorerna i moderbanken. Lag (1998:1500).

[K3]10 §  Sedan revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank slutfört granskningen, skall de skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen och, i en moderbank, på koncernredovisningen. Finner revisorerna att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör fastställas, skall de anteckna även detta. I en moderbank gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen. Lag (1998:1500).

[K3]11 §  Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till stämman. Berättelsen skall överlämnas till bankens styrelse senast två veckor före den ordinarie stämman. Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till dem.

[S2]Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt nämnda lag skall revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

[S3]Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger en styrelseledamot till last eller att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid mot denna lag, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller mot stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela huvudmännen eller medlemmarna.

[S4]I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att banken inte har fullgjort sin skyldighet

 1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
 2. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap.9 eller 10 §skattebetalningslagen, eller
 3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1-2.

[S5]Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1-3, skall revisorerna genast sända in en avskrift av den till Skatteverket.

[S6]Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen.

[S7]I en moderbank skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid skall första- tredje och sjätte styckena tillämpas. Lag (2003:692).

[K3]12 §  Erinringar som revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank framställer till styrelsen och som inte har tagits in i revisionsberättelsen skall de anteckna i ett protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall överlämnas till styrelsen och bevaras av denna på ett betryggande sätt. Lag (1998:1500).

[K3]13 §  Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank har rätt att närvara vid bankens stämmor. De är skyldiga att närvara vid en stämma, om det med hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt. Lag (1998:1500).

[K3]14 §  Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank får inte lämna upplysningar till en enskild huvudman, medlem eller utomstående om sådana angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sina uppdrag, om det kan vara till nackdel för banken.

[S2]I 1 kap. 10 § föreskrivs att enskildas förhållanden till bank inte obehörigen får röjas.

[S3]Revisorerna är skyldiga att

 1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för banken eller till nämnvärd olägenhet för enskild,
 2. till medrevisorer, lekmannarevisor, granskare som avses i 15 §, ny revisor och, om banken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upplysningar om bankens angelägenheter, samt
 3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

[S4]Bestämmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen finns i 8 a §. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om revisors tystnadsplikt och upplysningsskyldighet. I bestämmelsen har tagits in en skyldighet för revisorn att till lekmannarevisor lämna erforderliga upplysningar om bankens angelägenheter. En sådan upplysningsskyldighet för revisorn gäller sedan tidigare gentemot medrevisor, granskare som avses i 15 §, ny revisor och, om banken har försatts i konkurs, konkursförvaltare. Motsvarande upplysningsskyldighet för lekmannarevisor föreskrivs i 4 kap. 19 §.

Ändringen ...

[K3]15 §  Varje röstberättigad i en sparbank eller i en medlemsbank kan väcka förslag om att Finansinspektionen skall utse granskare för särskild granskning av bankens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i banken. Förslaget skall framställas på en ordinarie stämma eller på stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Finansinspektionen skall på begäran av en röstberättigad och efter att ha hört bankens styrelse förordna en eller flera granskare, om förslaget biträds

 1. i en sparbank av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en tredjedel av de närvarande huvudmännen, eller
 2. i en medlemsbank av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade.

[S2]I en medlemsbank kan innehavaren av förlagsandelar begära hos styrelsen att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning härom hos Finansinspektionen. Försummas detta får varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning.

[S3]Vad som sägs om revisor i 3 § första och fjärde styckena, 5, 8 a, 9, 13 och 14 §§ samt 5 kap.2, 4, 6 och 7 §§ tillämpas även i fråga om granskare. Den som är underårig får inte vara granskare.

[S4]Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet skall hållas tillgängligt hos banken under minst en vecka före stämman för huvudman, medlem eller annan röstberättigad och genast sändas till var och en av dem som begär det. Yttrandet skall också läggas fram på stämman. På samma sätt skall yttrandet hållas tillgängligt för och sändas till innehavare av förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av en sådan innehavare. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om utseende av granskare för särskild granskning av bankens förvaltning och räkenskaper eller vissa åtgärder eller förhållanden i banken. I tredje stycket stadgas liksom tidigare att vad som sägs om revisor i vissa i stycket angivna lagrum tillämpas även i fråga om granskare. De ändringar som gjorts i stycket är en följd av att vissa bestämmelser för revisorer ändrats. Därvid har underårighet tagits bort som en särskild obehörighetsgrund för revisorer (se ...

4 kap. Allmän granskning

Prop. 1998/99:129: Kapitlet, som innehåller bestämmelser om lekmannarevisor, har utformats med 11 kap. aktiebolagslagen som förebild. Detta innebär att vissa av kapitlets bestämmelser i språkligt hänseende avviker från de motsvarande bestämmelser om revisor som finns i 3 kap. bankrörelselagen. Det har emellertid ansetts ha större betydelse att de nya bestämmelserna i <a href="https://lagen.nu/1987:617" ...

Lekmannarevisor

[K4]1 §  Om inte annat föreskrivs i stadgarna, får det i en sparbank eller i en medlemsbank utses en eller flera personer (lekmannarevisorer) att utföra sådan granskning som anges i 4 §. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om att lekmannarevisorer får utses i sparbanker och medlemsbanker. Syftet med införandet av bestämmelser om lekmannarevisorer har behandlats i avsnitt 5.2.1. Som framgår av lagtexten är det möjligt att i en sparbanks reglemente och en medlemsbanks stadgar ta in föreskrifter som inskränker eller helt tar bort möjligheten att utse lekmannarevisorer i banken.

[K4]2 §  För en lekmannarevisor får en eller flera suppleanter utses. Vad som sägs i denna lag om lekmannarevisor skall i tillämpliga delar även gälla suppleant. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Bestämmelserna motsvarar bestämmelserna om suppleanter för revisorer (se 3 kap. 1 §).

[K4]3 §  Bestämmelserna i denna lag om revisorer är inte tillämpliga på lekmannarevisorer. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller en erinran om att bestämmelserna om revisorer i bankrörelselagen inte skall tillämpas på lekmannarevisorer. En annan sak är att flera av bestämmelserna för lekmannarevisorer utformats efter mönster från dem som gäller för revisorer.

Lekmannarevisorns uppgifter

[K4]4 §  Lekmannarevisorn skall granska om bankens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bankens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen anger granskningens omfattning och inriktning. Lekmannarevisorns uppdrag skall i huvudsak överensstämma med det uppdrag som de lekmän som i dag verkar som revisorer i praktiken utför (se avsnitt 5.2.5). Granskningen skall i stor utsträckning inriktas mot att de särskilda syften som gäller för verksamheten följs.

Till lekmannarevisorns uppdrag hör först och främst att kontrollera att bankens ...

[K4]5 §  Lekmannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av stämman, såvida de inte strider mot lag, stadgarna eller god sed. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Det granskningsuppdrag som lekmannarevisorn har enligt 4 § kan, som framgår av förevarande paragraf, fyllas ut genom direktiv av stämman. Stämman kan t.ex. på olika punkter begära att en fördjupad granskning görs eller att lekmannarevisorn uppmärksammar något särskilt förhållande. Stämmans direktiv får inte stå i strid med lag eller sparbanks reglemente respektive medlemsbanks stadgar och inte heller med god sed.

Författningskommentaren har justerats i anledning av Lagrådets ...

[K4]6 §  Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till stämman. Bestämmelser om rapportens innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till bolagets styrelse finns i 14 §. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Av paragrafen framgår att lekmannarevisorn årligen skall redovisa resultatet av sin granskning i en granskningsrapport.

[K4]7 §  Lekmannarevisorn får inte underteckna en sådan revisionsberättelse som avses i 3 kap. 11 § första stycket. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Det har inte ansetts förenligt med föreskrifterna i det åttonde bolagsrättsliga direktivet att en lekmannarevisor undertecknar revisionsberättelsen. I paragrafen har därför tagits in ett förbud mot detta. Ett sådant förbud är givetvis inte avsett att hindra en lekmannarevisor från att delge bankens revisor sina kunskaper och bedömningar och på det sättet påverka utformningen av revisionsberättelsen. Tvärtom anges i 19 § att lekmannarevisorn är skyldig att lämna en revisor erforderliga upplysningar ...

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

[K4]8 §  Styrelsen skall ge lekmannarevisorn tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning lekmannarevisorn anser vara nödvändig samt lämna de upplysningar och det biträde som lekmannarevisorn begär.

[S2]Samma skyldighet har företagsledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna i ett dotterföretag gentemot lekmannarevisorn i moderbanken. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Utan tillgång till bankens interna material skulle lekmannarevisorerna inte kunna genomföra någon meningsfull kontroll av banken. Därför innehåller paragrafen bl.a. regler om att bankens styrelse dels skall bereda en lekmannarevisor tillfälle att verkställa granskningen i den

omfattning lekmannarevisorn finner behövlig, dels lämna lekmannarevisorn de ...

Hur lekmannarevisor utses

[K4]9 §  En lekmannarevisor väljs av stämman, om inte stadgarna innehåller bestämmelser om att denne skall utses på annat sätt. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Enligt bestämmelsen skall en lekmannarevisor som huvudregel utses av stämman. Skälen för detta har behandlats i avsnitt 5.2.2. Bestämmelserna i paragrafen gör det vidare möjligt att i en sparbanks reglemente eller en medlemsbanks stadgar föreskriva att lekmannarevisorer skall utses av annan än stämman, t.ex. av en viss myndighet eller av något annat rättssubjekt.

Bestämmelserna om utseende av lekmannarevisorer ...

Obehörighetsgrunder

[K4]10 §  Den som är underårig eller i konkurs eller har fått näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara lekmannarevisor. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller allmänna behörighetskrav för den som skall utses till lekmannarevisor. Kraven motsvarar de som ställs på revisorer i allmänhet (se 3 kap. 3 §). Dessutom ställs det krav på att den som utses inte är underårig, dvs. under 18 år.

Jäv

[K4]11 §  Den får inte vara lekmannarevisor som

 1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,
 2. är anställd hos banken eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,
 3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
 4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har förpliktelser som banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

[S2]I fråga om lekmannarevisor i en medlemsbank gäller vad som sägs i första stycket 4 endast om låneskulden eller säkerheten går utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i banken.

[S3]Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara lekmannarevisor får inte heller vara lekmannarevisor i ett dotterföretag till banken. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Skälen för att bestämmelser om jäv skall finnas har behandlats i avsnitt 5.2.4.

Bestämmelserna överensstämmer i stort sett med de jävsbestämmelser som gäller för revisorer (3 kap. 5 §). En skillnad mellan bestämmelserna består i att den som är huvudman i en sparbank inte får vara auktoriserad revisor i banken men får vara lekmannarevisor, och för övrigt också godkänd revisor. En annan skillnad gäller ...

Anlitande av biträde

[K4]12 §  En lekmannarevisor får vid granskningen inte anlita någon som enligt 11 § inte är behörig att vara lekmannarevisor. Har banken anställda eller delegater med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision, får lekmannarevisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god sed. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Om en lekmannarevisor anlitar biträde vid utförande av granskningsuppdraget, gäller bestämmelserna i 11 § om jäv även för biträdet. Motsvarande bestämmelse för revisorsbiträden finns i det föreslagna nya fjärde stycket i 3 kap. 5 §.

Lekmannarevisorns avgång

[K4]13 §  Ett uppdrag som lekmannarevisor upphör, om lekmannarevisorn eller den som utsett lekmannarevisorn anmäler att uppdraget skall upphöra. Anmälan skall göras hos styrelsen. Om en lekmannarevisor som inte är vald på stämman vill avgå, skall han anmäla det också hos den som har utsett honom. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Ett revisorsuppdrag kan när som helst bringas att upphöra om revisorn själv eller den som har utsett honom begär det (3 kap. 6 §). Rätten för den som har utsett revisorn att när som helst entlediga denne anses i svensk rätt vara en naturlig följd av den förtroendeställning som revisorn intar. Lekmannarevisorn intar en liknande förtroendeställning. Det har därför ansetts naturligt att också ett uppdrag som lekmannarevisor kan sägas upp när som helst.

Lekmannarevisorns granskningsrapport

[K4]14 §  Granskningsrapporten skall lämnas till bankens styrelse senast två veckor före ordinarie stämma.

[S2]I rapporten skall lekmannarevisorn uttala sig om sådana förhållanden som avses i 4 § och om sådana förhållanden som han har varit skyldig att granska enligt 5 §. Om lekmannarevisorn finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot, skall han upplysa om detta i rapporten och lämna uppgift om anledningen till anmärkningen.

[S3]En lekmannarevisor får i granskningsrapporten lämna även andra upplysningar som han anser att huvudmännen i en sparbank eller medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar i en medlemsbank bör få kännedom om. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Resultatet av lekmannarevisorns granskning skall redovisas i en granskningsrapport. Denna skall enligt första stycket avges senast två veckor före den ordinarie stämma där årsredovisningen skall behandlas. Detta överensstämmer med den tidpunkt som gäller för avgivande av revisionsberättelse (3 kap. 11 §).

Av andra stycket följer att lekmannarevisorn i granskningsrapporten skall uttala sig om huruvida bankens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt ...

[K4]15 §  I en sparbank skall granskningsrapporten sändas till huvudmännen på samma sätt som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) samt läggas fram på stämman.

[S2]I en medlemsbank skall granskningsrapporten hållas tillgänglig för och sändas till medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar på samma sätt som anges i 7 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker samt läggas fram på stämman. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: I paragrafen regleras vem som har rätt att ta del av granskningsrapporten och föreskrivs att den skall läggas fram på stämman. Granskningsrapporten skall liksom revisionsberättelsen överlämnas till bankens styrelse (14 §). En sparbank är skyldig att skicka en kopia av granskningsrapporten till var och en av huvudmännen. En medlemsbank är skyldig att låta var och en av medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar ta del av granskningsrapporten och att skicka en kopia av rapporten till de medlemmar ...

Lekmannarevisorns närvaro vid stämma

[K4]16 §  Lekmannarevisorn har rätt att närvara vid stämma. Han är skyldig att närvara om det med hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Av paragrafen följer att en lekmannarevisor har samma rätt och skyldighet att närvara vid stämman som en revisor (jfr 3 kap. 13 §).

Lekmannarevisorns tystnadsplikt

[K4]17 §  Lekmannarevisorn får inte lämna upplysningar till en enskild huvudman, medlem eller utomstående om sådana angelägenheter som han har fått kännedom om när han fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för banken.

[S2]I 1 kap. 10 § föreskrivs att enskildas förhållanden till bank inte obehörigen får röjas. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: En lekmannarevisor har rätt till insyn i banken i samma omfattning som en revisor har. Bestämmelserna ålägger därför lekmannarevisorn samma tystnadsplikt angående bankens angelägenheter som en revisor har enligt 3 kap. 14 § första och andra styckena.

I enlighet med Lagrådets förslag har ordet ”nackdel”, som fanns i lagrådsremissens lagförslag, bytts ut mot ordet ”skada”.

Lekmannarevisorns upplysningsplikt

[K4]18 §  Lekmannarevisorn är skyldig att till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för banken eller till nämnvärd olägenhet för enskild. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen ålägger lekmannarevisorn samma upplysningsskyldighet gentemot stämman som en revisor har enligt 3 kap. 14 § tredje stycket 1.

[K4]19 §  Lekmannarevisorn är skyldig att lämna revisor, annan lekmannarevisor, granskare som avses i 3 kap. 15 § och, om banken har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bankens angelägenheter.

[S2]Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: En grundförutsättning för samarbetet mellan lekmannarevisorn och revisorn är att det inte finns någon form av tystnadsplikt mellan dem. I första stycket har därför tagits in bestämmelser som ålägger lekmannarevisorn att lämna upplysningar till revisorn. Denna skyldighet gäller inte enbart vid det granskningsarbete som sker i direkt anslutning till granskningsrapportens upprättande. Det får tvärtom förutsättas att lekmannarevisorn och revisorn fortlöpande lämnar varandra upplysningar om bankens ...

[K5]1 §  Om en stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en sparbank eller en medlemsbank då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan vållas en medlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller bankens stadgar. Lag (1998:1500).

[K5]2 §  En revisor eller en lekmannarevisor i en sparbank eller i en medlemsbank är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Revisorn eller lekmannarevisorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av hans medhjälpare.

[S2]Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bolag och den som är huvudansvarig för revisionen. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om revisors och lekmannarevisors skadeståndsskyldighet. Innebörden av ändringen är att lekmannarevisorn blir skadeståndsskyldig på samma grunder som revisorn.

Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.6.

[K5]3 §  En medlem i en medlemsbank eller en röstberättigad som inte är medlem är skyldig att ersätta den skada som han genom att medverka till överträdelse av denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller stadgarna uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar medlemsbanken, en medlem eller någon annan. Lag (1998:1500).

[K5]4 §  Om någon är ersättningsskyldig enligt 1-3 §§, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

[S2]Skall flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i den mån skadeståndsskyldigheten inte har jämkats för någon av dem enligt första stycket. Vad någon har utgett i skadestånd får krävas tillbaka från de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

5 § har upphävts genom lag (1998:1500).
Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.

[K5]6 §  Talan om skadestånd till en sparbank enligt 1 eller 2 § kan väckas, om vid en sparbanksstämma majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tredjedel av samtliga huvudmän har biträtt ett förslag om att väcka skadeståndstalan eller har röstat mot ett förslag om att bevilja någon styrelseledamot ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten kan träffas endast av sparbanksstämman och bara under förutsättning att inte en tiondel av samtliga huvudmän röstar mot förslaget till uppgörelse. Talan mot en delegat om skadestånd till sparbanken får utan hinder av vad nu sagts väckas av styrelsen.

[S2]Talan för sparbankens räkning mot en styrelseledamot om skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på sparbanksstämma.

[S3]Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra skade-ståndstalan utan att minst det antal huvudmän som anges i första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt andra stycket, kan trots detta talan enligt första stycket väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt till sparbanksstämman inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

[S4]Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.

[K5]7 §  Talan om skadestånd till en medlemsbank enligt 1-3 §§ kan väckas, om vid en föreningsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga röstberättigade har biträtt ett förslag om att väcka skadeståndstalan eller har röstat mot ett förslag om att bevilja någon styrelseledamot ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten kan träffas endast av föreningsstämman och bara under förutsättning att inte en tiondel av samtliga röstberättigade röstar mot förslaget till uppgörelse. Om en medlem för skadeståndstalan för bankens räkning, kan någon uppgörelse inte träffas utan hans samtycke. Talan mot en delegat om skadestånd till banken får utan hinder av vad nu sagts väckas av styrelsen.

[S2]Talan om skadestånd till medlemsbanken får föras av röstberättigade som utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Om en röstberättigad sedan talan väckts avstår från talan, kan likväl de övriga fullfölja denna. Den som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av banken för den kostnad som täcks av vad som kommit banken till godo genom rättegången.

[S3]Talan för medlemsbankens räkning mot en styrelseledamot om skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på föreningsstämma.

[S4]Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra skade-ståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade som anges i första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt tredje stycket, kan trots detta talan enligt första eller andra stycket väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt till föreningsstämman inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

[S5]Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen. Lag (1995:1572).

[K5]8 §  Sådan talan för en banks räkning enligt 1-3 §§, som inte grundas på brott, kan ej väckas mot

 1. styrelseledamot sedan fem år förflutit från utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd, som ligger till grund för talan, fattades eller vidtogs,
 2. delegat sedan tre år förflutit från utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan fattades eller vidtogs,
 3. revisor sedan fem år förflutit från utgången av det räkenskapsår som revisionsberättelsen avser,
 4. lekmannarevisor sedan fem år förflutit från utgången av det räkenskapsår som granskningsrapporten avser,
 5. granskare som avses i 3 kap. 15 § sedan fem år förflutit från den dag när yttrandet över den särskilda granskningen lades fram på stämman,
 6. stiftare sedan fem år förflutit från det beslutet om bankens bildande fattades på den konstituerande stämman, samt
 7. huvudman eller medlem i medlemsbank eller röstberättigad, som inte är medlem, sedan två år förflutit från det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

[S2]Försätts banken i konkurs på en ansökan som gjorts innan den tid som anges i första stycket har gått ut, kan konkursboet föra talan enligt 1-3 §§ trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 6 § eller 7 §. Efter utgången av den nämnda tiden kan en sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från edgångssammanträdet. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Paragrafen innehåller bestämmelser om den tid inom vilken en talan för en sparbanks eller medlemsbanks räkning enligt 1–3 §§ om sådant skadestånd som inte grundas på brott måste väckas. Därutöver gäller enligt 6 § andra stycket respektive 7 § tredje stycket en särskild frist beträffande talan mot en styrelseledamot. Den fristen gäller dock inte under de förutsättningar som anges i 6 § tredje stycket respektive 7 § fjärde stycket.

Bestämmelsen innebär att fristen för väckande ...

[K5]9 §  Har en sparbank i fall som avses i 1 eller 2 § tillfogats skada, får Finansinspektionen låta väcka talan mot den ersättningsskyldige, om inte bestämmelserna i 6 och 8 §§ utgör hinder för sådan talan. Lag (1992:1613).

[K6]1 §  En sparbanks firma skall innehålla ordet sparbank. En medlemsbanks firma skall innehålla ordet medlemsbank.

[S2]Firman skall registreras i bankregistret.

[S3]Om firman skall registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse anges i bankens stadgar. Lag (1998:1500).

[K6]3 §  En sparbanks eller en medlemsbanks styrelse kan anta bifirma. Bestämmelsen i 1 § andra stycket och 2 § om firma gäller även bifirma. Ordet bank, sparbank eller medlemsbank får endast användas i bifirma för bankverksamhet. Lag (1998:1500).

[K6]4 §  Skriftliga handlingar, som utfärdas för en sparbank eller en medlemsbank, bör undertecknas med bankens firma. Om styrelsen eller annan ställföreträdare för banken har utfärdat en handling utan firmateckning och det inte framgår av dess innehåll att den utfärdats på bankens vägnar, är de som undertecknat handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt handlingen såsom för egen skuld. Detta gäller dock inte om det av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick att den utfärdades för banken och den till vilken handlingen ställts av banken får ett behörigen undertecknat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att detta begärts eller personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna. Lag (1998:1500).

[K6]5 §  I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot användning av firma och om hävande av firmaregistrering.

6 § har upphävts genom lag (1998:1500).

Hur tillsynen över banker skall bedrivas

[K7]1 §  En bank står under tillsyn av Finansinspektionen. Banken skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

[S2]Inspektionen får genomföra undersökning hos en bank när inspektionen anser det nödvändigt. Lag (2000:818).

[K7]2 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka upplysningar som en bank skall lämna till inspektionen,
 2. förvaring och inventering av värdehandlingar samt
 3. brottsförebyggande åtgärder hos en bank. Lag (1992:1613).

[K7]3 §  Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över bankerna se till att en sund utveckling av verksamheten främjas. Lag (1992:1613).

[K7]4 §  Styrelsen i en sparbank eller i en medlemsbank är skyldig att genast låta upprätta en särskild balansräkning, om det finns anledning att anta att banken i fråga inte kan uppfylla kravet på kapitaltäckning enligt lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

[S2]Balansräkningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om bankens ställning bekräftas skall styrelsen genast underrätta Finansinspektionen. Lag (1998:1500).

[K7]5 §  Finansinspektionen skall förordna en eller flera revisorer att med övriga revisorer delta i revisionen av en bank.

[S2]Inspektionen får när som helst återkalla ett revisorsförordnande och utse en ny revisor.

[S3]Revisorn har rätt till skäligt arvode för sitt arbete av banken. Arvodets storlek bestäms av inspektionen.

[S4]Finansinspektionen skall utfärda en instruktion för revisor som förordnats av inspektionen. Lag (1995:1572).

[K7]6 §  Finansinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla styrelsen i en bank. Om styrelsen inte har rättat sig efter en begäran från inspektionen om att kalla till extra stämma, får inspektionen utfärda en sådan kallelse.

[S2]Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid ett sådant styrelsesammanträde, som inspektionen har sammankallat, samt delta i överläggningarna. Lag (1992:1613).

[K7]7 §  Under en banks likvidation har Finansinspektionen samma befogenheter i fråga om likvidatorerna och stämman som annars tillkommer inspektionen beträffande styrelsen och stämman. Lag (1992:1613).

Särskilt om tillsynen över filialer till utländska bankföretag hemmahörande inom EES

[K7]8 §  Finansinspektionen skall i samarbete med behörig hemlandsmyndighet utöva tillsyn över att likviditeten är tillfredsställande i en här inrättad filial till utländskt bankföretag hemmahörande inom EES.

[S2]Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndighet i ett annat land inom EES företa undersökning hos en här i landet inrättad filial till bankföretag hemmahörande i det andra landet. Lag (1992:1613).

[K7]9 §  Finansinspektionen skall, med avseende på utländskt bankföretag hemmahörande inom EES, vilket driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt tillhandahållande av tjänster, lämna de uppgifter till behörig myndighet i bankens hemland som denna myndighet behöver för sin tillsyn över banken. Lag (1992:1613).

Ägarprövning m.m.

[K7]10 §  Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en bank, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier eller andelar eller så att banken blir dotterföretag.

[S2]Tillstånd enligt första stycket skall meddelas före förvärvet. Om förvärvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla de aktier eller andelar som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om tillstånd till ett sådant förvärv inom sex månader efter det att aktierna eller andelarna erhållits. Lag (1996:746).

[K7]11 §  Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 10 §, om det kan antas att förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling av bankens verksamhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en bank. Tillstånd får inte ges, om förvärvaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

[S2]Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan banken och någon annan, skall tillstånd ges endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av banken.

[S3]Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall genomföras.

[S4]Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes. Lag (1996:759).

[K7]12 §  Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att understiga någon av de i 10 § angivna gränserna skall underrätta Finansinspektionen om detta. Lag (1992:1613).

[K7]13 §  När ett bankaktiebolag eller en medlemsbank får kännedom om att aktier eller andelar i banken blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 10 § eller för en sådan avyttring som avses i 12 §, skall banken snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

[S2]När ett bankaktiebolag eller en medlemsbank i annat fall får kännedom om att den har nära förbindelser med någon annan, skall banken snarast anmäla det till Finansinspektionen.

[S3]Ett bankaktiebolag eller en medlemsbank skall årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i banken samt storleken på innehaven. Lag (1996:746).

[K7]13 a §  Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i en bank, skall den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till Finansinspektionen. Lag (1996:746).

[K7]14 §  Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar utövar eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund utveckling av verksamheten i banken, får Finansinspektionen besluta att denne vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en sådan innehavare i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

[S2]Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar har underlåtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 10 §, får inspektionen besluta att denne vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

[S3]Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

[S4]Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i första stycket att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

[S5]Aktier som omfattas av förbud eller föreläggande enligt denna paragraf skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas. Detta gäller dock inte om en förvaltare har förordnats enligt 14 a §. Lag (1998:1500).

[K7]14 a §  Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier eller andelar som enligt 14 § inte får företrädas av ägaren. Sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

[S2]En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersättningen skall betalas av ägaren till aktierna eller andelarna och skall på begäran förskotteras av banken. Om den betalningskyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten. Lag (1996:746).

[K7]14 b §  Om en bank har nära förbindelser med någon annan och det hindrar en effektiv tillsyn av banken, får Finansinspektionen förelägga innehavare av aktier eller andelar som medför att förbindelserna är nära att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att så inte längre är fallet.

[S2]Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett beslut enligt första stycket inte får företräda aktierna eller andelarna vid stämman. I så fall skall bestämmelserna i 14 a § tillämpas. Lag (1996:746).

Ingripanden mot banker

[K7]15 §  Om en svensk bank har fattat ett beslut som strider mot denna lag eller någon annan författning som reglerar bankens verksamhet, mot föreskrift som meddelats med stöd av sådan författning eller mot bolagsordningen, får Finansinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet. Har beslutet redan verkställts får inspektionen förelägga banken att göra rättelse om det är möjligt. Lag (1992:1613).

[K7]16 §  En svensk banks oktroj skall återkallas om

 1. banken inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft,
 2. banken inte inom ett år från det oktroj beviljades har börjat driva bankrörelse, eller banken dessförinnan förklarat sig avstå från oktrojen,
 3. banken har överlåtit hela sin rörelse,
 4. banken under en sammanhängande tid av sex månader inte drivit bankrörelse,
 5. banken genom att överträda en bestämmelse som avses i 15 § eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva sådan verksamhet som oktrojen avser,
 6. bankens kapitalbas understiger det minsta belopp som krävs enligt 2 kap. 9 § andra stycket och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för banken,
 7. banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och inte vidtagit rättelse inom ett år från det att inspektionen har förelagt banken att fullgöra sina skyldigheter med förklaring att bankens oktroj annars kan komma att återkallas, eller
 8. någon som ingår i bankens styrelse eller är dess verkställande direktör eller dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 9 kap.3 § tredje stycket 3 och fjärde stycket denna lag, 2 kap. 3 § fjärde stycket 2 sparbankslagen (1987:619) eller 2 kap.2 § fjärde stycket 3 och femte stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

[S2]Om det är tillräckligt får, i de fall som anges i första stycket 4 och 5, varning meddelas i stället för att oktrojen återkallas.

[S3]Frågor om återkallelse av oktroj och meddelande av varning prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av inspektionen.

[S4]I fall som avses i första stycket 6 får inspektionen medge förlängd tid för täckande av bristen, om det finns särskilda skäl. I fall som avses i första stycket 8 får oktrojen återkallas bara om Finansinspektionen först beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen och han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader gått, fortfarande finns kvar i styrelsen.

[S5]Om oktrojen återkallas får den myndighet som beslutat om återkallelse bestämma hur avvecklingen av rörelsen skall ske.

[S6]Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamheten. Lag (1999:222).

[K7]17 §  Har Finansinspektionen av en behörig myndighet i ett annat land inom EES underrättats om att en svensk bank överträtt föreskrifter som i det landet gäller för banken, får de i 15 och 16 §§ angivna åtgärderna vidtas mot banken, om någon omständighet motsvarande vad som där sägs föreligger. Inspektionen skall underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet om vilka åtgärder som vidtas. Lag (1999:222).

Särskilda bestämmelser om ingripanden mot utländska bankföretag

[K7]18 §  Om ett bankföretag, som är hemmahörande i ett land utanför EES, driver bankrörelse från filial här i landet och därvid överträder en bestämmelse som avses i 15 § eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva bankverksamhet, får filialtillståndet återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

[S2]Frågor om återkallelse av filialtillstånd och meddelande av varning prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av inspektionen.

[S3]Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av ett beslut enligt 3 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och tillstånd till filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett sådant beslut, får inspektionen, om bankföretaget inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen om insättningsgaranti, förelägga bankföretaget att vidta rättelse med förklaring att filialtillståndet annars skall återkallas. Har bankföretaget inte vidtagit rätttelse inom ett år från föreläggandet, får tillståndet återkallas. Vid en sådan prövning gäller andra stycket i tillämpliga delar.

[S4]Om filialtillståndet återkallas gäller 16 § femte och sjätte styckena i tilllämpliga delar.

[S5]Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land där bankföretaget har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf. Lag (1999:159).

[K7]19 §  Om ett bankföretag, som är hemmahörande i ett annat land inom EES, driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt tillhandahållande av tjänster och därvid överträder en bestämmelse som avses i 15 § eller på annat sätt har visat sig olämpligt att utöva sådan verksamhet, får Finansinspektionen förelägga bankföretaget att göra rättelse.

[S2]Om bankföretaget inte följer föreläggandet, skall inspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland.

[S3]Om rättelse ändå inte sker, får inspektionen förbjuda bankföretaget att göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen underrätta behörig myndighet i bankföretagets hemland. I brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna skall då underrättas så snart det kan ske. Lag (1992:1613).

[K7]20 §  Om ett bankföretag, som är hemmahörande i ett annat land inom EES och driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt tillhandahållande av tjänster, har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hemlandet, skall Finansinspektionen genast förbjuda bankföretaget att göra nya åtaganden i Sverige. Lag (1992:1613).

Ingripanden mot den som saknar tillstånd

[K7]21 §  Om någon driver bankrörelse utan att vara berättigad till det, skall Finansinspektionen förelägga honom att upphöra med verksamheten.

[S2]Är det osäkert om verksamheten omfattar inlåning, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

[S3]I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt denna paragraf riktas mot såväl företaget som den som här i landet är verksam för företagets räkning. Lag (1995:1572).

 • NJA 1999 s. 793:Banken A har överfört ett belopp från företaget B:s konto i banken C till företaget D:s konto hos A samt krediterat sistnämnda konto med beloppet. Sedan C därefter vägrat att godta överföringen, har A debiterat D:s konto med beloppet samt vägrat att utbetala detta till D. Frågor om bl a betydelsen av kontots kreditering, A:s möjlighet att rätta denna och relevansen av bristande förutsättningar på A:s sida.

Avgifter till Finansinspektionen

[K7]22 §  Svenska banker samt utländska bankföretag med filial här i landet skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1995:1572).

Vite

[K7]23 §  Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt denna lag, får inspektionen förelägga vite. Lag (1992:1613).

[K7]24 §  Finansinspektionens beslut enligt 6 § och 21 § andra stycket får inte överklagas. Detsamma gäller inspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning.

[S2]Inspektionens beslut enligt 1 kap.4 och 6 §§, 7 § fjärde stycket och 7 b § andra stycket, 2 kap.5-6 a §§, 16-18 §§ detta kapitel i fråga om återkallelse av oktroj och filialtillstånd samt 9 kap.3, 23 och 28 §§ får överklagas hos kammarrätten. Detsamma gäller inspektionens beslut enligt 2 kap. 3 §, 7 kap.5 och 8 §§, 8 kap. 6 §sparbankslagen (1987:619) samt 2 kap. 2 §, 10 kap.5 och 8 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

[S3]Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag, sparbankslagen och lagen om medlemsbanker får överklagas hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

[S5]Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse skall gälla omedelbart. Lag (1999:222).

[K7]25 §  Om beslut i ett ärende om oktroj inte har meddelats inom sex månader från det att ansökan gavs in, skall sökanden av den myndighet som har att pröva ansökningen underrättas om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om beslut inte har meddelats inom sex månader från det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses som att ansökan har avslagits.

[S2]Om Finansinspektionen inte vidarebefordrar en underrättelse som avses i 1 kap. 7 § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom tre månader från det att underrättelsen mottogs och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt fjärde stycket samma paragraf, skall inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om underrättelse inte har vidarebefordrats inom tre månader från det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses som om beslut enligt 1 kap. 7 § fjärde stycket meddelats. Lag (1999:222).

Särskilda bestämmelser

[K7]26 §  När en bank har försatts i konkurs, skall Finansinspektionen förordna ett allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall som konkursförvaltare delta i konkursboets förvaltning tillsammans med den eller de förvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

[S2]Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare göra en sådan framställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

[S3]Även om beslut om delning av konkursboets förvaltning har fattats, får det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

[S4]Bestämmelserna i konkurslagen om arvode till konkursförvaltare gäller också det allmänna ombudet. Lag (1992:1613).

[K7]27 §  Den som är ledamot eller suppleant i styrelsen för Finansinspektionen eller befattningshavare där får inte ingå i styrelsen för en bank eller vara anställd i en bank. Inte heller får en sådan person äga aktier i ett bankaktiebolag eller vara huvudman i en sparbank.

[S2]Regeringen får meddela särskilda bestämmelser om beviljande av kredit till sådan person som avses i första stycket. Lag (1992:1613).

[K7]28 §  Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till en bank och stiftelsens förmögenhet huvudsakligen härrör från medel som tillskjutits av banken, skall Finansinspektionen se till att stiftelsens tillgångar är placerade på ett sätt som bereder skälig säkerhet. Därvid skall stiftelsens ändamål beaktas och hänsyn tas till vad som föreskrivs i denna lag om placering av en banks medel. Har stiftelsens tillgångar inte placerats på ett tillfredsställande sätt, får inspektionen förelägga stiftelsen att vidta rättelse.

[S2]Den som företräder stiftelsen skall på Finansinspektionens begäran hålla stiftelsens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning. Han skall även lämna inspektionen alla de upplysningar om stiftelsen som inspektionen begär. Lag (1992:1613).

Bankregister

[K8]1 §  Registreringsmyndighet för bankföretag är Patent- och registreringsverket.

[S2]Hos registreringsmyndigheten förs ett bankregister. I detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller andra författningar skall anmälas för registrering eller i övrigt skall tas in i registret. Lag (2000:818).

Registrering m.m. beträffande sparbanker och medlemsbanker

[K8]2 §  Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som för sparbanker och medlemsbanker införs i bankregistret med undantag för registrering av underrättelse enligt

 1. 2 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619) och 2 kap. 7 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker om dagen för kungörelse om rörelsens öppnande,
 2. 6 kap. 19 § sparbankslagen och 9 kap. 20 § lagen om medlemsbanker från tingsrätten om att banken blivit försatt i konkurs, att beslut om konkurs upphävts eller att konkurs avslutats samt
 3. 7 kap. 5 § sparbankslagen och 10 kap. 5 § lagen om medlemsbanker om fusionstillstånd.

[S2]En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har införts i registret skall endast ange ändringens art. Lag (2000:818).

[K8]3 §  Det som för sparbanker och medlemsbanker blivit infört i bankregistret skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 2 § och det inte av omständigheterna framgår att han varken kände till eller borde ha känt till det som kungjorts. Lag (1998:1500).

3 a § har upphävts genom lag (1998:1500).

[K8]4 §  Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som är föreskrivet om anmälan, skall han föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndigheten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regeringens eller Finansinspektionens stadfästelse inte krävs, eller en handling som bifogas anmälningen

 1. inte har tillkommit i behörig ordning,
 2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stadgarna, eller
 3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

[S2]Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall anmälningen avskrivas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns det även efter det att yttrandet har avgivits något hinder mot registrering och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

[S3]Bestämmelserna i första stycket utgör inte hinder mot registrering av ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 4 kap. 17 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 § andra stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker. Lag (2000:818).

4 a § har upphävts genom lag (1998:1500).

[K8]6 §  I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av en firma ur registret sedan en dom om hävande av firmaregistreringen har vunnit laga kraft.

7 § har upphävts genom lag (1998:1500).

Ansökan om oktroj

[K9]1 §  Oktroj får meddelas för ett svenskt aktiebolag.

[S2]Ansökan om oktroj får göras innan bolaget har bildats. Om en sådan ansökan har gjorts inom sex månader från det att stiftelseurkunden undertecknats, räknas den tid som föreskrivs i 2 kap. 9 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) från beslutet om oktroj. Lag (1998:1500).

[K9]2 §  Till en ansökan om oktroj skall det fogas en plan för den tilltänkta verksamheten och ett förslag till bolagsordning eller till ändring av bolagsordningen. Lag (1998:1500).

Förutsättningar för oktroj och stadfästelse av bolagsordningen

[K9]3 §  Ansökan om oktroj och stadfästelse av bolagsordning prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.

[S2]Vid behandlingen av en ansökan om stadfästelse av bolagsordning prövas att bolagsordningen överensstämmer med denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385) och andra författningar samt om och i vilken utsträckning särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet.

[S3]Bolagsordningen skall stadfästas och oktroj beviljas, om

 1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund bankverksamhet,
 2. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i bolaget och även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en bank, och
 3. den som avses ingå i bolagets styrelse eller vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en bank och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

[S4]Bolagsordningen får inte stadfästas och oktroj inte beviljas, om det kan antas att någon som i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i banken.

[S5]Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får bolagsordningen stadfästas och oktroj beviljas endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av banken.

[S6]Om bolagsordningen ändras skall även ändringen stadfästas. Därvid gäller första-tredje styckena i tillämpliga delar.

[S7]Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytterligare bank. Lag (1999:222).

Bankaktiebolagets aktiekapital

[K9]4 §  Ett bankaktiebolags aktiekapital skall bestämmas med hänsyn till den planerade rörelsens omfattning och beskaffenhet.

[S2]Ett bankaktiebolag skall när rörelsen påbörjas ha ett bundet eget kapital som vid tidpunkten för beslutet om oktroj motsvarar minst fem miljoner euro. I 5 kap. 4 § 3 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapital. Lag (1998:1500).

[S3]Ändring av bolagsordningen

5 § har upphävts genom lag (1999:222).

Teckning av aktier

[K9]6 §  Om teckning av aktier innebär att någon som inte har prövats enligt 3 § tredje stycket 2 eller fjärde stycket kommer att ha ett kvalificerat innehav i bankaktiebolaget, får detta inte bildas utan att prövning görs. Om personen inte anses lämplig får bolaget inte bildas. Lag (1999:222).

Nedsättning av aktiekapitalet

[K9]7 §  Finansinspektionen får medge att nedsättning av aktiekapitalet får ske utan rättens tillstånd enligt 6 kap. 6 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385), om bankaktiebolaget samtidigt med nedsättningen vidtar åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar till följd av beslutet om nedsättning. Lag (1998:1500).

[K9]8 §  I stället för bestämmelserna i 6 kap. 6 § andra-fjärde styckenaaktiebolagslagen (1975:1385) skall bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.

[S2]Rättens tillstånd skall sökas senast två månader efter det att nedsättningsbeslutet har registrerats. Till ansökningshandlingen skall det fogas bevis om registreringen.

[S3]Rätten skall utan dröjsmål inhämta Finansinspektionens yttrande om och i så fall i vilken utsträckning nedsättningen kan komma att inverka på insättarnas rätt. Finner rätten med hänsyn till yttrandets innehåll att nedsättningen inte bör verkställas skall ansökningen genast avslås. I annat fall skall rätten kalla bolagets borgenärer och förelägga dem som vill bestrida ansökningen att senast en viss dag skriftligen anmäla detta hos rätten. I föreläggandet skall det anges att den som inte har gjort en sådan anmälan anses ha medgivit ansökningen. I kallelsen skall ett kortfattat sammandrag av inspektionens yttrande tas in. Rätten skall se till att kallelsen skyndsamt kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

[S4]Tillstånd skall meddelas, om ansökningen inte bestrids eller om de borgenärer som bestrider den får full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Att en insättare bestrider ansökningen utgör dock inte något hinder, om inspektionens yttrande ger grund för att meddela tillstånd. Lag (1998:1500).

Egen aktie som säkerhet

[K9]9 §  Ett bankaktiebolag får ta emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant, om dessa aktier utgör en mindre del av de aktier som lämnas som säkerhet för en kredit. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om vilka begränsningar som i detta fall skall gälla. Lag (1998:1500).

Bolagets ledning

[K9]10 §  Ett bankaktiebolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter. Flertalet av ledamöterna skall vara personer som inte är anställda i banken eller i företag som ingår i en koncern där banken är moderbolag.Lag (1998:1500).

[K9]11 §  I ett bankaktiebolag skall styrelsen utse en verkställande direktör. Bolagets verkställande direktör får inte vara ordförande i styrelsen. Lag (1998:1500).

[K9]12 §  Rätten att teckna ett bankaktiebolags firma får utövas endast av två eller flera personer i förening om inte annat följer av bestämmelserna i 8 kap. 30 § aktiebolagslagen (1975:1385) om verkställande direktörens firmateckningsrätt. Ingen annan inskränkning får registreras. Lag (1998:1500).

[K9]13 §  Bolagsstämmans ordförande skall innan styrelseval förrättas i ett bankaktiebolag lämna uppgift till stämman om vilka uppdrag den som valet gäller innehar i andra företag. Lag (1998:1500).

Bolagsstämma

[K9]14 §  Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt och insyn i 9 kap.22 och 24 §§aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att upplysningar får lämnas endast om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för enskild.

[S2]Bestämmelserna i 9 kap. 23 § aktiebolagslagen skall tillämpas också när styrelsen funnit att en upplysning som har begärts enligt 9 kap. 22 § aktiebolagslagen inte kan lämnas till aktieägare utan nämnvärd olägenhet för enskild. Lag (1998:1500).

Revision m.m.

[K9]15 §  I ett bankaktiebolag skall minst en revisor som bolagsstämman utsett vara auktoriserad revisor.

[S2]En revisor som förordnats av Finansinspektionen skall oavsett bolagsstämmans anvisningar följa den instruktion som inspektionen utfärdat för honom eller henne.

[S3]Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor är bestämmel-serna om länsstyrelseförordnande i 10 kap.24 och 26 §§aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpliga. Lag (1999:911).

Prop. 1998/99:129: Ändringen innebär att bestämmelsen fått en lydelse som ansluter till motsvarande bestämmelse för sparbanker och medlemsbanker, se 3 kap. 4 § bankrörelselagen.

[K9]16 §  Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt i 10 kap. 41 §, 11 kap.18 och 21 §§aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att upplysningar får lämnas endast om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för enskild. Lag (1998:1500).

[K9]17 §  Om en revisor eller en särskild granskare vid fullgörandet av sitt uppdrag i bankaktiebolaget får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar bankers verksamhet,
 2. kan påverka bankens fortsatta drift negativt, eller
 3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 10 kap.30 eller 31 §aktiebolagslagen (1975:1385),

[S2]skall revisorn och den särskilde granskaren omgående rapportera detta till Finansinspektionen.

[S3]Revisorn och den särskilde granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag i bankens moderföretag eller dotterföretag eller i ett företag som har en likartad förbindelse med banken. Lag (1998:1500).

Låneförbudet m.m.

[K9]18 §  I stället för bestämmelserna i 12 kap.7-9 §§aktiebolagslagen (1975:1385) gäller bestämmelserna i denna paragraf och i 2 kap.17 och 18 §§.

[S2]Ett bankaktiebolag får inte lämna lån i syfte att gäldenären skall förvärva aktier i bolaget, om det sammanlagda beloppet av sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria egna kapital. Lag (1998:1500).

Likvidation

[K9]19 §  Förutom i fall som anges i 13 kap.11, 16, 20, 49 och 50 §§aktiebolagslagen (1975:1385) skall rätten förordna att ett bankaktiebolag skall gå i likvidation om oktrojen har återkallats. Lag (2001:968).

Prop. 2000/01:150: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller, liksom tidigare, en bestämmelse om att bankaktiebolag skall gå i likvidation om oktrojen har återkallats. Därutöver är aktiebolagslagens regler om likvidation tillämpliga på bankaktiebolag. Avsikten har varit att detta skall gälla även bestämmelserna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist (jfr <a href="https://lagen.nu/prop/1997/98:166#sid147" ...

[K9]19 a §  Vid tillämpningen av 13 kap. 10 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall vad som sägs i första stycket 2 om 8 kap. 3 § första stycket och 16 §årsredovisningslagen (1995:1554) i stället avse 8 kap.5 och 8 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Lag (2001:968).

Prop. 2000/01:150: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som är ny, har tillkommit på inrådan av Lagrådet. Av bestämmelsen framgår att likvidationsplikten på grund av utebliven årsredovisning m.m. är knuten till de bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisningslagen i kreditinstitut och värdepappersbolag som i detta hänseende ...

[K9]20 §  Ansökan om likvidation enligt 19 § detta kapitel eller 13 kap.10 eller 16 §aktiebolagslagen (1975:1385) kan också göras av Finansinspektionen. Lag (2001:968).

Prop. 2000/01:150: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ordet ”anmälan” har ändrats till ”ansökan”. Det har ansetts att Finansinspektionen bör inta ställning som part i de fall då myndigheten har anhängiggjort ett ärende om tvångslikvidation hos rätten. Detta innebär bl.a. att Finansinspektionen kan överklaga rättens beslut. På inrådan av

Lagrådet har ärenden enligt 13 kap. 10 § aktiebolagslagen ...

[K9]20 a §  Utöver vad som föreskrivs i 13 kap. 44 § aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att något beslut om att en likvidation skall upphöra och bankaktiebolagets verksamhet återupptas inte får fattas, om bolagets oktroj har återkallats. Lag (2001:968).

Prop. 2000/01:150: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som inte fanns med i lagrådsremissens förslag, är ny. Den innehåller en bestämmelse om upphörande av likvidation. Av bestämmelsen framgår att ett bankaktiebolag som har fått oktrojen återkallad inte får återuppta verksamheten när det har gått i likvidation. I övrigt gäller i detta avseende samma regler som för andra aktiebolag.

Fusion

[K9]21 §  Endast ett bankaktiebolag kan genom fusion överta ett annat bankaktiebolags samtliga tillgångar och skulder. Lag (1998:1500).

[K9]22 §  Vid fusion med ett bankaktiebolag tillämpas inte 14 kap.13-18 §§aktiebolagslagen (1975:1385). I stället tillämpas 23- 25 §§ detta kapitel.Lag (1998:1500).

[K9]23 §  När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl överlåtande som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid fusion genom kombination skall bolagen dessutom ansöka om oktroj och stadfästelse av bolagsordningen för det övertagande bolaget enligt 3 §.

[S2]Ansökan skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har godkänts i samtliga bolag och senast två år efter det att fusionsplanen kungjorts enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385).

[S3]Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar. Lag (2000:818).

[K9]24 §  Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan skall prövas att bolagens borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden och om borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet. Lag (1999:222).

[K9]25 §  En ansökan enligt 23 § skall avslås om

 1. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller rättsakter, avtal eller andra beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller om en sådan prövning av fusionen pågår,
 2. det, vid kombination, inte av fusionsplanen framgår att de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår till minst aktiekapitalet i detta, eller
 3. bolagens borgenärer inte tillförsäkrats en sådan betryggande säkerhet som avses i 24 § eller de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med insättares eller andra fordringsägares intressen.

[S2]Om ansökan inte kan bifallas på grund av att prövning pågår enligt första stycket 1 och prövningen kan antas ta kort tid, får dock tillståndsfrågan förklaras vilande under högst sex månader. Lag (1999:222).

[K9]26 §  Anmälan enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall göras inom två månader från det att tillstånd har meddelats. Lag (1999:222).

[K9]27 §  Fusion genom absorption av ett helägt dotterbolag får ske utan hinder av att det i dotterbolaget finns egendom som bankaktiebolaget inte får förvärva enligt denna lag. Sådan egendom måste avyttras senast ett år från registreringen. Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen förlänga denna frist. Lag (1998:1500).

[K9]28 §  Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas inte 14 kap.26 och 27 §§aktiebolagslagen (1975:1385). I stället gäller vad som sägs i denna paragraf.

[S2]Tidigast en och senast två månader efter det att fusionsplanens registrering har kungjorts skall moderbolaget ansöka om tillstånd att verkställa planen. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.

[S3]I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 24-25 §§ i tillämpliga delar. Vad som sägs om överlåtande bolag skall avse dotterbolag och vad som sägs om övertagande bolag skall avse moderbolag. Lag (1999:222).

Firma

[K9]29 §  Ett bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank. Lag (1998:1500).

[K9]30 §  Ett bankaktiebolag som har övertagit en sparbanks rörelse vid ombildning enligt 8 kap.sparbankslagen (1987:619) får, efter tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet sparbank i sin firma. Detsamma gäller ett bankaktiebolag som senare har övertagit en sådan rörelse. Lag (1998:1500).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bankrörelselag (1987:617)

  Övergångsbestämmelse

  Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1987:621) om införande av ny banklagstiftning.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:1327) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:45
  Omfattning
  ändr. 2 kap 10 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:545) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:123
  Omfattning
  ändr. 2 kap 7 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:753) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:169
  Omfattning
  ändr. 7 kap 15 §
  Ikraftträder
  1988-08-01

Lag (1988:1277) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 2 kap 23 §, 3 kap 3 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:834) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:152
  Omfattning
  ändr. 4 kap 9 §, 9 kap 2 §
  Ikraftträder
  1989-12-08

Ändring, SFS 1989:844

  Omfattning
  ikrafttr. av 1989:834 utom 4 kap 9 §

Lag (1989:1086) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:43
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9-11 §§, 4 kap 4, 9 §§, 7 kap 7 §; ny 2 kap 9 a §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Lag (1990:821) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:116
  Omfattning
  ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 5, 7 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 15 §, 9 kap 1 §; ny 7 kap 9 a §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Lag (1990:1301) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:160
  Omfattning
  ändr. 3 kap 3, 11 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1306) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:40
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 a, 10 §§, 8 kap 5 §, 9 kap 2 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:372) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:136
  Omfattning
  ändr. 6 kap 2 §, 8 kap 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1018) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. För banker som inte har fått tillstånd enligt 1 kap. 3 § 5 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse gäller föreskrifterna i 2 kap.7 § första och andra styckena till utgången av år 1992 eller, om ansökan om sådant tillstånd då har getts in, till dess att ansökan har prövats slutligt.
  3. Föreskrifterna i 2 kap. 7 § tredje stycket gäller fortfarande för banker som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  upph. 2 kap 2, 3, 7, 20 §§, rubr. närmast före 2 kap 20 §; ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 1, 4, 6, 8, 9 a, 10, 11, 12, 14, 15, 16 §§, 7 kap 14 §, 9 kap 1 §; nya 2 kap 6 a, 15 a §§, 7 kap 18 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1991:1768) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:37
  Omfattning
  ändr. 1 kap 3, 4, 5 §§, 2 kap 1, 5, 6, 6 a, 8-12, 14, 15, 15 a, 16, 17, 22 §§, 3 kap 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15 §§, 4 kap 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 1-18 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5, 8 §§, 9 kap 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:161) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:88
  Omfattning
  ändr. 1 kap 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:553) om ändring i bankrörelslagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:113
  Omfattning
  ändr. 2 kap 8 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1059) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:69, Bet. 1992/93:NU7
  Omfattning
  ändr. 2 kap 5 §, 6 kap 2 §, 8 kap 5 §
  Ikraftträder
  1992-12-01

Lag (1992:1612) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:68, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  ändr. 8 kap 5 §; 9 kap 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. I fråga om banker som beviljats oktroj före lagens ikraftträdande gäller vid tillämpning av 2 kap. 9 § andra stycket och 7 kap. 16 § första stycket 6
   1. att kapitalbasen för ett bankaktiebolag inte får understiga ett belopp som vid tidpunkten för ikraftträdandet motsvarar fem miljoner ecu,
   2. att kapitalbasen för en sparbank inte får understiga ett belopp som vid tidpunkten för ikraftträdandet motsvarar en miljon ecu,
   3. att kapitalbasen för en föreningsbank jämte anslutna lokala föreningsbanker inte får understiga ett belopp som vid tidpunkten för ikraftträdandet motsvarar fem miljoner ecu.
  3. En sparbank som beviljats oktroj före lagens ikraftträdande får, under de förutsättningar som anges i denna punkt, fortsätta att driva bankrörelse, även om sparbankens kapitalbas vid ikraftträdandet uppgår till lägre belopp än motsvarande en miljon ecu. I sådant fall gäller vid tillämpning av 2 kap. 9 § andra stycket och 7 kap. 16 § första stycket 6 att sparbankens kapitalbas inte efter lagens ikraftträdande får understiga det högsta belopp som kapitalbasen uppnått efter den 2 maj 1992. När kapitalbasen uppnått ett belopp som vid tidpunkten för ikraftträdandet motsvarat en miljon ecu gäller bestämmelserna i punkt 2.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:89, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  upph. 9 kap; ändr. 1 kap, 2 kap 1, 9 §§, 3 kap 1, 11, 14 §§, 4 kap 1, 3, 4, 10, 12 §§, 6 kap 2 §, 7 kap, 8 kap 5, 8 §§; nya 2 kap 2, 3, 3 a, 5 kap 9 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1633) om ikraftträdande av lagen (1992:1612) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1612

Förordning (1992:1634) om ikraftträdande av lagen (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Lag (1993:766) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:440, Prop. 1992/93:245, Bet. 1992/93:NU35
  Omfattning
  ändr. 2 kap 8 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Övergångsbestämmelse

  Enligt denna förordning träder lag (1993:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) i kraft den 1 januari 1994, i de delar som inte tidigare trätt i kraft.
  Omfattning
  ikrafttr. i vissa delar av 1992:1613

Lag (1993:1700) om ändring i lagen (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, íkrafttr.best. till 1992:1613

Lag (1994:1445) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Är föräldrar förmyndare, får de utan överförmyndarens tillstånd ta ut medel som de förvaltar enligt föräldrabalken och som har satts in före ikraftträdandet, om medlen inte omfattas av särskild överförmyndarkontroll enligt de nya bestämmelserna i föräldrabalken. Vad som nu har sagts gäller dock inte, om överförmyndaren enligt 13 kap. 19 § föräldrabalken i dess lydelse från och med den 1 juli 1995 har förordnat om inskränkning i uttagsrätten.
  3. Har en förmyndare, god man eller förvaltare före ikraftträdandet satt in medel med förbehåll enligt 15 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken, skall förbehållet jämställas med förbehåll enligt 14 kap. 8 § föräldrabalken i dess lydelse från och med den 1 juli 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:29, Prop. 1993/94:251, Bet. 1994/95:LU3
  Omfattning
  ändr. 2 kap 23 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1994:1939) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt gäller 6 kap. 6 § den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 januari 1995.
  I övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1940) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618) finns vissa övergångsbestämmelser som avser tillämpningen av denna lag.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1994/95:70, Bet. 1994/95:NU13
  Omfattning
  ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 3 §, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap 2, 3, 5, 8 §§; nya 6 kap 6 §, 8 kap 3 a, 4 a §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2007) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  upph. 2 kap 9 a, 10, 11, 16 §§; nuvarande 2 kap 12 § betecknas 2 kap 10 §; ändr. 1 kap 11 §, 2 kap 9 §, 7 kap 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:66) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 7 kap 24 §, 8 kap 8 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:536) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:315, Prop. 1994/95:152, Bet. 1994/95:NU23
  Omfattning
  ändr. 3 kap 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1001) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:442, Prop. 1994/95:178, Bet. 1994/95:NU27
  Omfattning
  ändr. 1 kap 9 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1572) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Beträffande 3 kap. 11 § och 5 kap.1 och 3 §§ gäller i fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet äldre bestämmelser.
  3. Ett företag som den 1 januari 1996 bedrev inlåningsverksamhet som inte fordrade tillstånd enligt äldre lag får fortsätta med verksamheten längst till och med den 30 juni 2004. Lag (2003:833).
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:112, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  upph. 4 kap; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 3 a, 5, 6, 6 a, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 3 kap 1, 2, 4, 5, 7, 11, 15 §§, 5 kap 1, 3, 7, 8 §§, 6 kap 1, 3 §§, 7 kap 4, 5, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 24 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5, 8 §§; nya 1 kap 2 a, 2 b, 2 c,
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1594) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:83, Prop. 1995/96:60, Bet. 1995/96:NU7
  Omfattning
  ändr. 1 kap 4, 7 §§, 7 kap 16, 18 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:112, Prop. 1995/96:74, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  ändr. 7 kap 11 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:746) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:285, Prop. 1995/96:173, Bet. 1995/96:NU23
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 3 §§, 3 kap 3, 14, 15 §§, 7 kap 10, 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 7 kap 10 §; nya 3 kap 8 a §, 7 kap 13 a, 14 a, 14 b §§
  CELEX-nr
  395L0026
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:759) om ändring i lagen (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:285, Prop. 1995/96:173, Bet. 1995/96:NU23
  Omfattning
  ändr. 7 kap 11 § i 1996:38
  CELEX-nr
  395L0026

Lag (1996:1001) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:11, Prop. 1995/96:216, Bet. 1996/97:NU5
  Omfattning
  ändr. 2 kap 2 §; ny 2 kap 11 §, rubr. närmast före 2 kap 11 §; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1113) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:40, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:116) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:170, Prop. 1996/97:72, Bet. 1996/97:FiU22
  Omfattning
  ändr. 1 kap 5, 6, 7, 8 §§, 7 kap 16, 24, 25 §§; nya 1 kap 7 a, 7 b §§, rubr. närmast 1 kap 1, 5, 6, 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:532) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande avseende förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1998 i fråga om punkt 1 och till tiden före den 1 februari 1998 i fråga om punkt 2.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 3 kap 11 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:557) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:274, Prop. 1996/97:65, Bet. 1996/97:FiU27
  Omfattning
  ändr. 1 kap 10 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:679) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:1048) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:62, Prop. 1997/98:24, Bet. 1997/98:FiU8
  Omfattning
  ändr. 3 p övergångsbest. till 1995:1572
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:1500) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 då bankaktiebolagslagen (1987:618) skall upphöra att gälla.
 2. De oktrojer och stadfästelser av bolagsordningar som gäller vid denna lags ikraftträdande skall fortsätta att gälla.
 3. En ansökan om oktroj som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande handläggs enligt äldre bestämmelser.
 4. Vid registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut som fattats före denna lags ikraftträdande gäller äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut som styrelsen har fattat före ikraftträdandet.
 5. Om en bolagsordning efter lagens ikraftträdande strider mot någon bestämmelse i aktiebolagslagen (1975:1385) eller bankrörelselagen (1987:617) skall styrelsen till den första ordinarie bolagsstämman lägga fram förslag om sådan ändring av bolagsordningen att den stämmer överens med bestämmelsen.
 6. Likvidation som har beslutats före lagens ikraftträdande handläggs enligt äldre bestämmelser.
 7. Bestämmelsen i 9 kap. 25 § denna lag tillämpas också om en fusion förbjudits eller prövning pågår enligt lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).
 8. Vad som sägs i 9 kap. 30 § denna lag äger motsvarande tillämpning om ett bankaktiebolag har övertagit en föreningsbanks rörelse vid ombildning enligt 11 kap.föreningsbankslagen (1987:620).
Förarbeten
Rskr. 1998/99:23, Prop. 1997/98:166, Bet. 1998/99:LU4
Omfattning
upph. 5 kap 5 §, 6 kap 6 §, 8 kap 3 a, 4 a, 7 §§; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 8, 9, 13 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 5 kap 1, 2, 3, 8 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 7 kap 4, 14, 16, 24 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, rubr. till 3, 5, 6 kap; nytt 9 kap, rubr. närmast före 8 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:159) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
 2. Beträffande det nya andra stycket i 1 kap. 4 § och beträffande det nya andra stycket i 7 kap. 18 § gäller såvitt avser ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen att frågan, huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, skall avgöras enligt äldre bestämmelser.
 3. Beträffande det nya andra stycket i 1 kap. 4 § och beträffande det nya andra stycket i 7 kap. 18 § gäller såvitt avser beslut som har meddelats före ikraftträdandet att de skall överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:131, Prop. 1997/98:186, Bet. 1998/99:FiU15
Omfattning
ändr. 1 kap 4, 7, 7 b §§, 7 kap 18 §
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1999:222) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
 2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen skall frågan, huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, avgöras enligt äldre bestämmelser.
 3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:130, Prop. 1997/98:186, Bet. 1998/99:FiU14
Omfattning
upph. 9 kap 5 §; ändr. 1 kap 2, 11 §§, 2 kap 2, 5, 6, 6 a, 14 §§, 7 kap 16, 17, 24, 25 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 3, 6, 23, 24, 25, 26, 28 §§
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1999:911) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft i fråga om den ändrade övergångsbestämmelsen den 31 december 1999 och i övrigt den 1 januari 2000.
 2. Om en banks stadgar vid lagens ikraftträdande strider mot någon bestämmelse i denna lag, skall styrelsen till den första ordinarie stämman därefter lägga fram förslag om sådan ändring av stadgarna att dessa stämmer överens med bestämmelsen.
 3. Den som är revisor i en sparbank eller i en medlemsbank när denna lag träder i kraft och som inte är auktoriserad eller godkänd revisor får trots bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket fortsätta som revisor till utgången av den första ordinarie stämma som hålls efter ikraftträdandet.
 4. Intill utgången av år 2000 får en auktoriserad eller godkänd revisor trots bestämmelserna i 3 kap. 1 § andra stycket utses för en kortare mandattid än fyra år.
Om ett revisorsuppdrag som har getts före lagens ikraftträdande gäller för viss tid, består det till utgången av mandattiden. Om uppdraget gäller tills vidare, består det till utgången av den första ordinarie stämma som hålls efter utgången av år 2000.
 1. Beträffande tiden för väckande av talan om anspråk på skadestånd till banken enligt 5 kap.1 och 2 §§ gäller äldre bestämmelser, om anspråket har uppkommit före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:46, Prop. 1998/99:129, Bet. 1999/2000:FiU7
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 17 §, 3 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 §§, 5 kap 2, 8 §§, 9 kap 15 §, 3 p övergångsbest. till 1995:1572; nytt 4 kap
CELEX-nr
389L0048
Ikraftträder
1999-12-31

Lag (1999:1126) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:47, Prop. 1998/99:142, Bet. 1999/2000:FiU8
Omfattning
ändr. 2 kap 15 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 9 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:68) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:375) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla för ekonomiska föreningar som senast den 13 april 2000 har registrerats enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Föreningar som har registrerats efter den dagen men före ikraftträdandet får till utgången av augusti 2000 fortsätta att bedriva inlåningsverksamhet med stöd av 1 kap. 2 b § i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:234, Prop. 1999/2000:101, Bet. 1999/2000:FiU28
Omfattning
upph. 1 kap 2 b §; nuvarande 1 kap 2 c § betecknas 1 kap 2 b §; ändr. den nya 1 kap 2 b §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:818) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:8, Prop. 1999/2000:131, Bet. 2000/01:FiU7
Omfattning
ändr. 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2, 4, 5, 8 §§, 9 kap 23 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:820) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:6, Prop. 2000/01:141, Bet. 2001/02:FiU6
Omfattning
ändr. 1 kap 6, 7, 8 §§, 3 p övergångsbest. till 1995:1572
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:929) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:47, Prop. 2000/01:146, Bet. 2001/02:LU3
Omfattning
ändr. 3 kap 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:968) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:50, Prop. 2000/01:150, Bet. 2001/02:LU5
Omfattning
ändr. 9 kap 19, 20 §§; nya 9 kap 19 a, 20 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:661) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:314, Prop. 2001/02:117, Bet. 2001/02:FiU16
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2002-08-01

Lag (2002:921) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:19, Prop. 2002/03:7, Bet. 2002/03:FiU7
Omfattning
ändr. 3 p övergångsbest. till 1995:1572
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:692) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 3 kap 11 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:833) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:53, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU12
Omfattning
ändr. p 3 övergångsbest. till 1995:1572
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:54) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 2 kap. 2 § om investeringsfonder skall också gälla sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2004-04-01

Ändring, SFS 2004:298

Omfattning
upph.