FFFS 1992:34

Föreskrifter (1987:12) ang. jävs- och personalkrediter 2. Föreskrifter (1988:16, B 14) ang. belåning av egna aktier ____________________________

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1992:34

Finansinspektionens föreskrift om upphävande av föreskrifter som utfär

dats av f.d. Bankinspektionen i BFFS-serien;

beslutad den 22 december 1992.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 56 § bankrörelseförordningen

(1987:647) att följande föreskrifter skall upphöra att gälla vid utgången av år

1992.

om krediter

1. Föreskrifter (1987:12) ang. jävs- och personalkrediter

2. Föreskrifter (1988:16, B 14) ang. belåning av egna aktier

____________________________

ANDERS SAHLÉN

Tore

Arvidsson

POSTADRESS

BOX 7831

103 98 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

REGERINGSGATAN 48,

STOCKHOLM

TELEFON

08-787 80 00

TELEFAX

08-24 13 35

POSTGIROKONTO

1 56 38-0