Upphävd författning

Bankrörelseförordning (1987:647)

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987:647 i lydelse enligt SFS 2004:42
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Förordning (1969:88) om föreningsregistret för jordbrukskasserörelsen
Kungörelse (1955:422) om sparbanker
Kungörelse (1955:187) om bankregistrets förande m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med bank förstås i denna förordning sådana bankföretag som anges i 1 kap. 1 § andra stycket bankrörelselagen (1987:617).

[S2]För registrering m.m. av bankaktiebolag gäller även 2-19 d, 20- 24, 24 a, 27, 28, 30, 32 och 37 §§aktiebolagsförordningen (1975:1387).

[S3]Vad som föreskrivs i 1 a, 3, 8, 9, 37, 47, 50 och 55-58 §§ samt i 2, 3 och 32 §§aktiebolagsförordningen gäller i tillämpliga delar i fråga om utländska bankföretag som driver bankrörelse från filial enligt 1 kap. 4 § första stycket 1 bankrörelselagen och, med undantag av 1 a och 3 §§ denna förordning, utländska bankföretag som driver bankrörelse från filial enligt 1 kap. 5 § 1 bankrörelselagen. Förordning (2001:965).

1 a §  Sådana ansökningar enligt bankrörelselagen (1987:617), sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker som skall prövas av Finansinspektionen eller av regeringen skall alltid ställas till och ges in till Finansinspektionen.

[S2]Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till regeringen för prövning, skall inspektionen bifoga ett eget yttrande. Förordning (1999:689).

Ansökan om oktroj m. m.

2 §  Ansökan om oktroj för en bank och stadfästelse av bolagsordning enligt bankrörelselagen (1987:617), reglemente eller stiftelseförordnande enligt sparbankslagen (1987:619) och stadgar enligt lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för samtliga

 1. stiftare eller styrelseledamöter i bankaktiebolag,
 2. stiftare i sparbank, och
 3. styrelseledamöter i medlemsbank.

[S2]För en stiftare eller styrelseledamot med hemvist som avviker från postadressen skall även hemvistet anges. Ansökan i samband med fusion genom kombination skall innehålla motsvarande uppgifter om samtliga styrelseledamöter i de överlåtande bankerna.

[S3]Ansökningshandlingen skall undertecknas av alla stiftare eller styrelseledamöter samt innehålla en försäkran att de inte är i konkurs eller underkastade näringsförbud och att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S4]Till en ansökan om tillstånd för ett utländskt bankföretag att driva bankrörelse från filial enligt 1 kap. 4 § första stycket 1 bankrörelselagen skall det fogas

 1. bolagsordning eller motsvarande,
 2. verksamhetsplan med innehåll enligt 3 § samt
 3. fullmakt enligt 10 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Förordning (1999:689).

3 §  Sådan plan som avses i 9 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617), 2 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619) och 2 kap. 2 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker (verksamhetsplan) skall innehålla

 1. en beskrivning av den tilltänkta verksamheten,
 2. en redogörelse för bankens organisation,
 3. uppgift om bankens verksamhetsområde,
 4. en analys av det förväntade kapitalkravet fördelat på olika

[S2]riskklasser,

 1. en prognos över det förväntade ekonomiska utfallet under de

[S3]närmaste tre åren,

 1. en redogörelse för hur kontroll och bevakning av kredit-, ränte-,

[S4]valuta- och likviditetsrisker kommer att ske,

 1. beträffande bankaktiebolag och medlemsbanker uppgift om ägare

[S5]till kvalificerade innehav av aktier i bolaget,

 1. de uppgifter i övrigt som Finansinspektionen bestämmer. Förordning (1998:1509).

4 §  När oktroj och stadfästelse söks enligt 2 § skall de handlingar som ansökan avser ges in i original och en kopia. Dessa handlingar skall vara försedda med stiftarnas eller styrelseledamöternas bevittnade namnunder-skrifter. Förordning (1991:1192).

4 a §  Finansinspektionen skall underrätta Patent- och registreringsverket när ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret har beviljats oktroj. Patent- och registreringsverket skall då avföra aktiebolaget ur aktiebolagsregistret. Uppgifterna i aktiebolagsregistret skall tas in i bankregistret. Förordning (1998:1509).

5 §  Till en ansökan om stadfästelse av ändring av bolagsordning, reglemente eller stadgar skall det fogas en kopia av protokollet med beslut avseende ändringen. Förordning (1999:689).

5 a §  Ett bankaktiebolag skall underrätta Finansinspektionen när det avser att börja driva bankrörelse.

[S2]Innan ett bankaktiebolag börjar driva bankrörelse skall det ge in ett intyg utfärdat av en godkänd eller auktoriserad revisor om att banken har ett så stort bundet eget kapital som föreskrivs i 9 kap. 4 § andra stycket bankrörelselagen (1987:617). Förordning (1998:1509).

6 §  Ett utländskt bankföretag som skall driva verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1 bankrörelselagen (1987:617) skall anmäla till Finansinspektionen när företaget påbörjar sin verksamhet i Sverige. Förordning (1996:1003).

Gemensamma bestämmelser

7 §  Anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker görs skriftligen hos Patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).

[S2]Anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen, 2 kap. 11 § sparbankslagen och 2 kap. 5 § lagen om medlemsbanker skall undertecknas av alla styrelseledamöter och verkställande direktören. Andra anmälningar skall undertecknas av minst två styrelseledamöter eller verkställande direktör. Anmälan som görs av en bank i likvidation skall undertecknas av alla likvidatorer. Förordning (2000:825).

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag

7 a §  För ett bankaktiebolag skall en anmälan för registrering enligt 2 § aktiebolagsförordningen (1975:1387) också innehålla en försäkran om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 9 kap. 15 § första stycket bankrörelselagen (1987:617). Förordning (1998:1509).

Särskilda bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker

8 §  Anmälan för registrering av en nybildad sparbank eller medlemsbank skall ange

[S2]för båda bankkategorierna

 1. bankens postadress,
 2. fullständigt namn samt personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om hemvistet för någon som avses under a-d avviker från postadressen, hemvist beträffande

[S3]a. styrelseledamöterna,

[S4]b. styrelsesuppleanterna,

[S5]c. firmatecknarna,

[S6]d. person som har fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

[S7]e. revisor,

[S8]f. revisorssuppleant,

[S9]g. lekmannarevisor, och

[S10]h. suppleant för lekmannarevisor,

 1. hur bankens firma tecknas,

[S11]för sparbanker

 1. att samtliga huvudmän har utsetts,
 2. att hela det belopp som grundfonden skall uppgå till enligt reglementet har betalats in,

[S12]för medlemsbanker

 1. att medlemsbanken har minst så många medlemmar som anges i 2 kap. 1 § lagen om medlemsbanker,
 2. att medlemmarna har betalat insatsbelopp enligt stadgarna.

[S13]Anmälan skall innehålla en försäkran att de personer som avses i första stycket 2 inte är i konkurs eller har näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Vidare skall anmälan innehålla en försäkran att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskraven i 3 kap.3 § andra och tredje styckena samt 4 §bankrörelselagen (1987:617). I fråga om de personer som har fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen om medlemsbanker fordras dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (1999:916).

9 §  Vid anmälan som avses i 8 § skall ges in

[S2]för båda bankkategorierna

 1. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av styrelseledamot och styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor, om dessa uppgifter inte finns intagna i annan handling som skall ges in samtidigt,
 2. en kopia av protokoll från styrelsesammanträde som visar vem som har utsetts till verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör och firmatecknare samt hur bankens firma tecknas,
 3. en handling på vilken varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, firmatecknare och person som fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta inte har skett på själva anmälningshandlingen,

[S3]för sparbanker

 1. två kopior av det stadfästa reglementet,
 2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,
 3. original och en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av grundfondsbidrag har skett,
 4. ett intyg av en auktoriserad revisor om att det belopp som grundfonden enligt reglementet skall uppgå till har betalats in,

[S4]för medlemsbanker

 1. två kopior av de stadfästa stadgarna,
 2. en kopia av protokollet vid den stämma som fattat beslut om medlemsbankens bildande. Förordning (1999:916).

9 a § har upphävts genom förordning (1998:1509).
10 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
11 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
12 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
13 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
14 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
15 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
16 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
17 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

18 §  Till anmälan för registrering enligt 5 kap. 14 § bankaktiebolagslagen (1987:618) av hur många aktier som har lämnats i utbyte eller som har nytecknats skall fogas

 1. original och en kopia av teckningslistor, på vilka aktieteckning skett, om anmälningen görs på grund av nyteckning,
 2. ett intyg av en auktoriserad revisor om att

[S2]a. vid konvertering, bankaktiebolaget på grund av emissionen har tillförts ersättning till ett värde motsvarande minst det sammanlagda beloppet av de aktier som har getts i utbyte,

[S3]b. vid nyteckning, aktierna helt har betalts,

 1. uppgift om till vilket beslut om emission av skuldebrev åtgärden om utbyte eller nyteckning hänför sig. Förordning (1993:1582).

19 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
20 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
21 § har upphävts genom förordning (1999:689).

Ledningen i sparbank och medlemsbank

22 §  Vid anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall 8 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket samma paragraf tillämpas.

[S2]Om anmälan inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, skall 9 § 1-3 tillämpas. Förordning (1998:1509).

23 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

Likvidation och upplösning av sparbank och medlemsbank

24 §  Anmälan för registrering av likvidationsbeslut enligt 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) och 9 kap. 7 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall ange dagen när likvidationen skall inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan.

[S2]Vid anmälan skall det fogas en kopia av stämmans protokoll eller rättens förordnande.

[S3]Finansinspektionens underrättelse enligt 6 kap. 5 § andra stycket sparbankslagen och 9 kap. 7 § andra stycket lagen om medlemsbanker skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en likvidators eller suppleants postadress avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges. Förordning (2000:825).

25 §  Till anmälan för registrering av att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 16 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall det fogas

 1. en kopia av stämmans protokoll,
 2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer. Förordning (1998:1509).

26 §  Vid anmälan för registrering av att likvidationen skall fortsätta enligt 6 kap. 16 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall 8 § första stycket1-3 och andra stycket samt 9 § 1-3 tillämpas. Förordning (1998:1509).

27 §  En anmälan för registrering av beslut att likvidationen skall upphöra och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall innehålla försäkran

[S2]för sparbank

 1. att det inte finns likvidationsanledning enligt sparbankslagen eller reglementet,
 2. att garantifond eller grundfond inte har återbetalats,

[S3]för medlemsbank

 1. att det inte finns likvidationsanledning enligt lagen om medlemsbanker eller stadgarna,
 2. att utskiftning inte har ägt rum.

[S4]Till anmälan skall det fogas en kopia av stämmans protokoll och en kopia av revisorernas yttrande.

[S5]Vid anmälan skall 8 § första stycket1-3 och andra stycket samt 9 § 1-3 tillämpas. Förordning (1998:1509).

28 §  Till anmälan för registrering av att ett likvidationsbeslut har upphävts enligt 6 kap. 17 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall det fogas en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis. Förordning (1998:1509).

29 § har upphävts genom förordning (1999:689).

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag

30 §  Vid ansökan enligt 9 kap. 23 § bankrörelselagen (1987:617) skall följande handlingar ges in:

 1. besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) och om att prövning av fusionen enligt den lagen inte pågår och
 2. när det är fråga om fusion genom kombination, intyg av en auktoriserad eller godkänd revisor som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget. Förordning (1998:1509).

31 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
32 § har upphävts genom förordning (1998:1509).
32 a § har upphävts genom förordning (1998:1509).

33 §  Till en ansökan enligt 9 kap. 28 § bankrörelselagen (1987:617) skall det fogas ett besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) och om att prövning av fusionen enligt den lagen inte pågår. Förordning (1998:1509).

33 a §  När registreringsmyndigheten har registrerat ett beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan i bankregistret, skall registreringsmyndigheten registrera tillståndet även i aktiebolagsregistret, om

 1. det överlåtande bolaget inte är ett bankaktiebolag, eller
 2. dotterbolaget inte är ett bankaktiebolag. Förordning (2000:825).

Särskilda bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker

34 §  Vid anmälan för registrering, av att ett avtal om fusion har godkänts av stämma enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 4 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av stämmans protokoll,
 2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap.1 och 2 §§sparbankslagen respektive 10 kap.1 och 2 §§ lagen om medlemsbanker har lagts fram på stämman,
 3. besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen och om att prövning av fusionen enligt den lagen inte pågår,
 4. om fusionsavtalet godkänts av fullmäktige i en medlemsbank, en försäkran att underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om medlemsbanker skett. Förordning (1995:1605).

35 §  Vid anmälan för registrering enligt 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen (1987:619) av bank som har bildats i samband med fusion enligt 7 kap. 2 § sparbankslagen skall 8 § första stycket1-3 och 7, andra stycket samma paragraf samt 9 § 1-3 och 10 tillämpas.

[S2]Vid ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtal som slutits mellan två eller flera medlemsbanker enligt 10 kap. 2 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall beträffande anmälan av den nybildade medlemsbanken 8 § första stycket1-3 och andra stycket samma paragraf samt 9 § 1-3 och 14 tillämpas. Förordning (1995:1605).

36 §  Till anmälan för registrering, av att avtal har träffats om fusion mellan sparbank eller medlemsbank och helägt dotterbolag enligt 7 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 9 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall fogas en kopia av styrelsernas protokoll med besluten. Förordning (1995:1605).

[S2]Ombildning till bankaktiebolag

36 a § har upphävts genom förordning (1999:689).

36 b §  Till anmälan för registrering av beslut om ombildning enligt 8 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619), skall fogas

 1. en kopia av stämmans protokoll,
 2. en kopia av handlingar som enligt 8 kap. 2 § sparbankslagen har lagts fram på stämman.

[S2]När det är fråga om anmälan för registrering enligt 8 kap. 5 § sparbankslagen skall till anmälan dessutom fogas besked från Konkurrensverket om att prövning av ombildningen inte pågår eller om att ombildningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller rättsakter, avtal eller andra beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Förordning (2000:825).

36 c §  Vid anmälan för registrering enligt 8 kap. 7 § sparbankslagen (1987:619) av bank som har bildats vid ombildning enligt 8 kap. 1 § sparbankslagen tillämpas, 8 § första stycket1-4 och andra stycket, 9 § 1-4 och 8 samt 30 § 3.Förordning (1995:1605).

36 d §  Om ett bankaktiebolag bildas vid ombildning av sparbank enligt 8 kap.sparbankslagen (1987:619) skall utöver vad som föreskrivs om anmälan för registrering i 3 § aktiebolagsförordningen (1975:1387) vid en sådan anmälan ges in

 1. ett intyg av en auktoriserad revisor om att all apportegendom enligt beslutet om ombildning har tillförts bankaktiebolaget och att bankaktiebolaget genom apportegendomen har tillförts ersättning till ett värde motsvarande minst det sammanlagda beloppet av de aktier som har getts i utbyte, och
 2. två kopior av det stadfästa stiftelseförordnandet. Förordning (1998:1509).

Sparbanks och medlemsbanks firma

Bifirma

37 §  Anmälan för registrering enligt eller 6 kap. 3 § bankrörelselagen (1987:617) av bifirma kan tas upp i anmälan av bankens registrering. Till anmälningshandlingarna skall det fogas en kopia av det styrelseprotokoll som bestyrker anmälningen. Förordning (1998:1509).

37 a § har upphävts genom förordning (1992:1716).
37 b § har upphävts genom förordning (1992:1716).
37 c § har upphävts genom förordning (1992:1716).
37 d § har upphävts genom förordning (1992:1716).

En ombildad sparbanks firma

38 §  Finansinspektionen får lämna tillstånd till ett bankaktiebolag som övertagit en sparbanks rörelse vid ombildning enligt 8 kap.sparbankslagen (1987:619) att använda ordet sparbank i sin firma. Till ansökan om sådant tillstånd skall det fogas en redovisning av röstetalets fördelning i bankaktiebolaget och, om bankaktiebolaget ingår som dotterbolag i en koncern, moderbolaget. Förordning (1998:1509).

Bankregister

39 §  Hos registreringsmyndigheten skall det föras ett bankregister för bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och utländska banker med filial här i landet. Förordning (2000:825).

40 §  Bankregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten.

[S2]I registret registreras uppgifter för varje bank. Registret skall innehålla uppgift om bankens firma och dess organisationsnummer. Förordning (2000:825).

40 a §  Bankregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt bankrörelselagen (1987:617) utövar över banker,
 2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 3. förvärv, avyttring eller förvaltning av banker som registreras i bankregistret,
 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser banker som registreras i bankregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:1010).

40 b §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för bankregistret. Förordning (2001:1010).

40 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1010).

40 d §  Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 40 a § medge direktåtkomst till bankregistret. Förordning (2001:1010).

40 e §  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:1010).

40 f §  I fråga om rättelse av personuppgifter i bankregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:1010).

40 g §  Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:1010).

41 §  Till registret skall höra en alfabetisk förteckning över bankerna med uppgift om organisationsnumret på varje bank. Förordning (2000:825).

42 §  Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall biläggas registret. Sådana handlingar skall förvaras särskilt för varje bank. Förordning (1998:1509).

43 §  Registreringsmyndigheten skall snarast efter det att registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur bankregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2000:825).

Införingar i bankregister

44 §  Införingar i bankregistret skall numreras i löpande följd för varje bank. Vid varje införing skall detta nummer anges samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2000:825).

45 §  När en bank registreras skall följande uppgifter antecknas:

[S2]för samtliga banker

 1. bankens organisationsnummer,
 2. dagen för oktroj: för sådant utländskt bankföretag som avses i 1 kap. 4 § första stycket bankrörelselagen (1987:617) dagen för tillstånd att driva bankrörelse från filial här i landet, eller för sådant utländskt bankföretag som avses i 1 kap. 5 § 1 samma lag dagen för anmälan,
 3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller medlemsbank, dagen för bildandet,
 4. bankens firma samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordning, reglemente eller stadgar,
 5. bankens bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,
 6. den ort i Sverige där bankens styrelse skall ha sitt säte,
 7. sättet för sammankallande av stämma,
 8. bankens postadress,

[S3]för bankaktiebolag

 1. föremålet för bolagets verksamhet angivet till sin art,
 2. uppgifter enligt 8 kap. 36 §, 10 kap. 43 § och 11 kap. 20 §aktiebolagslagen (1975:1385) samt uppgift om bolagskategori,
 3. aktiekapitalet samt i förekommande fall minimikapitalet och maximikapitalet,
 4. aktiernas nominella belopp,
 5. syftet med bankaktiebolagets verksamhet, om detta har annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna,

[S4]för sparbanker

 1. de rörelsegrenar som banken avser att driva,
 2. uppgifter enligt 3 kap. 17 § första stycket sparbankslagen (1987:619),
 3. verksamhetsområdet,
 4. grundfondens belopp,
 5. antalet huvudmän,
 6. hur huvudmännen skall utses,

[S5]för medlemsbanker

 1. de rörelsegrenar som banken avser att driva,
 2. uppgifter enligt 6 kap. 17 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
 3. verksamhetsområde,
 4. villkoren för medlemskap i medlemsbanken,
 5. insatsernas storlek,
 6. om fullmäktige skall finnas, deras befogenhet, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,
 7. hur det skall förfaras med medlemsbankens behållna tillgångar när medlemsbanken upplöses,

[S6]för utländska bankfilialer

 1. det utländska bankföretagets firma, nationalitet och säte,
 2. bolagsordning eller motsvarande för det utländska bankföretaget,
 3. filialens adress,
 4. namn, medborgarskap, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för filialens verkställande direktör, vice verkställande direktör och revisor,
 5. fullmakt för filialens verkställande direktör utfärdad av det utländska bankföretaget. Förordning (1998:1509).

46 §  Om ett bankaktiebolags bolagsordning innehåller

 1. förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket, 3 eller 8 §, 6 kap. 8 § eller 9 kap. 43 §aktiebolagslagen (1975:1385),
 2. bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket, 9 kap. 5 § eller 9 kap. 28 § andra stycket andra meningenaktiebolagslagen, eller
 3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra vid viss tid eller under vissa villkor,

[S2]skall det antecknas i bankregistret.

[S3]I fråga om förbehåll enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen antecknas även den centrala värdepappersförvarare som enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har registrerat avstämningsbolagets aktier.

[S4]I fråga om bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har utgivits eller skall kunna utges.

[S5]Om en sparbanks reglemente innehåller

 1. förbehåll enligt 4 kap. 18 § andra stycket sparbankslagen (1987:619), eller
 2. bestämmelse enligt 4 kap. 14 § tredje stycket andra meningen sparbankslagen,

[S6]skall det antecknas i sparbanksregistret.

[S7]Om en medlemsbanks stadgar innehåller

 1. förbehåll enligt 7 kap. 19 § andra stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, eller
 2. bestämmelse enligt 7 kap. 13 § andra stycket andra meningen lagen om medlemsbanker,

[S8]skall det antecknas i medlemsbanksregistret. Förordning (1999:689).

47 §  Anteckning i register på grund av anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker görs på bankens upplägg. Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 14 kap.9 och 19 §§aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §sparbankslagen eller 10 kap. 4 § lagen om medlemsbanker görs anteckning på den överlåtande bankens upplägg.

[S2]Anteckning om ändring av en banks firma och om en banks likvidation och upplösning skall ske även i den i 41 § angivna förteckningen. Förordning (1998:1509).

48 §  Om rättens tillstånd fordras för nedsättning av aktiekapitalet i ett bankaktiebolag, skall vid registreringen av nedsättningsbeslutet enligt 6 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) antecknas att nedsättningen inte är verkställd. Förordning (1998:1509).

49 §  Följande beslut skall antecknas av registreringsmyndigheten i registret när de har vunnit laga kraft, nämligen beslut att

 1. sätta ned aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4 kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385),
 2. förklara att ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen förfallit enligt 6 kap. 7 § tredje stycket aktiebolagslagen,
 3. förklara frågan om fusion förfallen enligt 14 kap.21 eller 29 §aktiebolagslagen, 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5 § tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
 4. förklara frågan om ombildning förfallen enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen. Förordning (2000:825).

50 §  I kungörelse enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) och 8 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617) skall anges bankens firma och organisationsnummer samt styrelsens säte, eller om banken är i likvidation, den tingsrätt under vilken banken hör. Förordning (1998:1509).

51 §  Registreringsmyndigheten skall underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd för ett bankaktiebolag att verkställa bolagsstämmans beslut om nedsättning av aktiekapital eller ett ärende om vinstutdelning eller om nedsättning av reservfonden eller överkursfonden

 1. om interimistiskt beslut som annan domstol har meddelat i pågående mål angående klander av bolagsstämmobeslutet,
 2. om lagakraftvunnen dom, varigenom bolagsstämmobeslutet har upphävts eller ändrats. Förordning (2000:825).

52 §  Finansinspektionen skall göra anmälan till rätten då den får kännedom om att det finns grund för likvidation enligt 6 kap. 2 § första stycket 2 sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 4 § första stycket 3 lagen (1995:1570) om medlemsbanker. Förordning (1998:1509).

Registreringsavgifter m.m.

53 §  I ärenden som rör registrering enligt denna förordning skall avgift betalas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning.

[S2]Avgifterna betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 000 kronor,
 2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 000 kronor,
 3. vid anmälan enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385), 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 7 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker att bolags-, sparbanks- eller föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kronor,
 4. vid anmälan enligt 13 kap. 44 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap. 17 § tredje stycket sparbankslagen eller 9 kap. 18 § tredje stycket lagen om medlemsbanker, 480 kronor,
 5. vid anmälan enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen eller 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen av fusion genom kombination, 1 000 kronor,
 6. vid annan anmälan till bankregistret, 800 kronor.

[S3]Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, skall en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma.

[S4]Avgift skall inte betalas för registrering av

 1. ändrad postadress,
 2. förhållanden som en likvidator skall anmäla, såvida inte annat följer av första stycket 4,
 3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
 4. anmälan från rätten, konkursförvaltaren eller Finansinspektionen.

[S5]Avgift skall inte heller betalas för registrering enligt 4 kap. 13 § andra stycket, 6 kap. 7 § andra stycket, 14 kap.21 och 29 §§ och 18 kap. 5 §aktiebolagslagen, 8 kap. 6 § bankrörelselagen (1987:617), 7 kap. 7 § tredje stycket och 8 kap. 8 §sparbankslagen, samt 10 kap. 5 § fjärde stycket lagen om medlemsbanker.

[S6]Avgift skall betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende som anmälan om registrering avser har påbörjats. Förordning (2004:42).

53 a §  För handläggning och prövning av ansökan om likvidation enligt 13 kap. 10 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall avgift betalas med 475 kronor.

[S2]Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2001:965).

54 §  För utlämnande efter särskild begäran av utdrag ur bankregistret tas avgift ut om utdraget inte utgör expedition i registreringsärende som avgörs samtidigt. I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass C tillämpas. Förordning (2001:914).

Prövning av vissa ärenden m. m.

55 §  Finansinspektionen skall pröva frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 1 § samt 8 kap.8, 26 och 31 §§aktiebolagslagen (1975:1385). Förordning (1999:689).

56 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. vilken verksamhet en bank får bedriva enligt 2 kap. 2 § tredje stycket bankrörelselagen (1987:617),
 2. redovisning till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran enligt 2 kap. 8 § bankrörelselagen,
 3. en banks betalningsberedskap enligt 2 kap. 10 § bankrörelselagen,
 4. vilka uppgifter som skall antecknas i förteckningen enligt 2 kap. 17 § fjärde stycket bankrörelselagen om de krediter som beviljats personer eller företag som avses i första och andra styckena av samma paragraf,
 5. vilka upplysningar som en bank skall lämna till inspektionen,
 6. förvaring och inventering av värdehandlingar samt om brottsförebyggande åtgärder hos en bank,
 7. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i förening med annan bevilja kredit till vissa anställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 7 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
 8. en banks största tillåtna valutaposition enligt 2 kap. 11 § bankrörelselagen.

[S2]Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav samt om ombudets redovisning när banktjänster tillhandahålls genom ombud enligt 2 kap. 3 a § bankrörelselagen.

[S3]Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om vilka begränsningar som skall gälla i fråga om rätten enligt 9 kap. 9 § bankrörelselagen att ta emot egna aktier eller aktier i moderbolag som pant. Förordning (1999:916).

 • FFFS 1992:34: Föreskrifter (1987:12) ang. jävs- och personalkrediter 2. Föreskrifter (1988:16, B 14) ang. belåning av egna aktier ____________________________
56 a § har upphävts genom förordning (2001:914).

Övriga bestämmelser

57 §  Kopior som ges in enligt denna förordning skall vara bestyrkta.

[S2]Om en handling har getts in i både original och kopia, skall originalhandlingen återställas. Förordning (1991:1192).

58 §  En anmälan eller en ansökan som görs för en registrerad bank enligt denna förordning skall innehålla uppgifter om bankens organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bankrörelseförordning (1987:647)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  Genom förordningen upphävs
  1. kungörelsen (1955:187) om bankregistrets förande m.m.,
  2. kungörelsen (1969:88) om föreningsregistret för jordbrukskasserörelsen,
  3. kungörelsen (1955:422) om sparbanker.
  Bankinspektionen får meddela närmare föreskrifter enligt lagen (1987:621) om införande av ny banklagstiftning om inom vilken tid och i vilken utsträckning en bank skall föra in uppgifter i den förteckning som avses i 2 kap. 17 § bankrörelselagen (1987:617) om krediter beviljade före den 1 juli 1987.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:863) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 55 §
  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1988:234) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1988-06-01

Förordning (1988:833) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 56 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1363) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:1097) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 56 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1990:832) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 31, 39, 45, 46, 48, 49 §§; nya 9 a, 37 a-d, rubr. närmast före 37 a §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1990:1502) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 2, 8, 55 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:841) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 21, 29, 37, 39, 40, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 §§; nya 36 a, 36 b, 36 c §§, rubr. närmast före 36 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1192) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 36, 36 b, 37, 37 d, 54, 55, 56, 57 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1992:10) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1992-02-01

Förordning (1992:763) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  nya 56 a, 56 b §§, rubr, närmast före 56 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1063) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 9, 36 a, 36 b, 36 c, 37, 47, 49 §§
  Ikraftträder
  1992-12-01

Förordning (1992:1716) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  upph. 6, 9 a, 37 a, 37 b, 37 c, 37 d §§; ändr. 2, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 46, 48, 49, 54, 55 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:688) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 30, 36 b §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1582) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 18, 30, 36 b, 45, 52, 54, 55, 56, 56 a §§; ny 6 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1582

Förordning (1994:1950) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Vid fusion som sker enligt bestämmelserna i 11 kap.bankaktiebolagslagen (1987:618) i deras lydelse före den 1 januari 1995 gäller 29-36 och 56 a §§ i deras äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1994/95:70, Bet. 1994/95:NU13
  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 37 a §; ändr. 8, 9, 11, 12, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 46, 47, 49, 56, 56 a §§
  CELEX-nr
  378L0855
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1605) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36 a, 36 b, 36 c, 39, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 a §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1003) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

  Omfattning
  ändr. 6, 29, 56 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1509) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. I fråga om anmälan av registrering av beslut som har fattats före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. 9 a, 10-20, 23, 31, 32, 32 a §§, rubr. närmast före 11, 16, 19, 23 §§; ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 56 a §§; rubr. närmast före 22, 24, 34, 38 §§, rubr. närmast efter nya 36 d §; nya 4 a, 5 a, 7 a, 33 a, 36 d §§, rubr. närmast före 7, 7 a, 8, 29, 30, 37 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:689) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
 2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999 skall äldre bestämmelser tillämpas.
Omfattning
upph. 21, 29, 36 a, 53, 54 §§, rubr. närmast före 21, 29 §§; rubr. närmast före 53 § sätts närmast före 55 §; ändr. 1, 2, 5, 46, 55, 56 a §§, rubr. närmast före 1 §; ny 1 a §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:916) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

Omfattning
ändr. 8, 9, 56 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:825) om ändring i bankrörelselagen (1987:647)

Omfattning
ändr. 7, 24, 33 a, 36 b, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51 §§, rubr. närmast före 56 a §; ny 53 §, rubr. närmast före 53 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:914) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

Omfattning
upph. 56 a §; nuvarande 56 b § betecknas 54 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:965) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

Omfattning
ändr. 1 §; ny 53 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:966) om ändring i förordningen (2000:825) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

Omfattning
ändr. 53 § i 2000:825

Förordning (2001:1010) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

Omfattning
nya 40 a, 40 b, 40 c, 40 d, 40 e, 40 f, 40 g §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1127) om ändring i förordningen (2000:825) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 56 a § i 2000:825; ändr. 53 § i 2000:825

Förordning (2004:42) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 53 §
Ikraftträder
2004-03-15

Ändring, SFS 2004:329

Omfattning
upph.