FFFS 1993:17

Finansinspektionens allmänna råd angående ansökan om tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1993:17

Finansinspektionens allmänna råd angående ansökan om tillstånd att bedriva

pensionssparrörelse enligt lagen ( 1993:931 ) om individuellt pensionssparande;

beslutade den 30 juni 1993.

1 KAP INLEDNING

1 § Dessa allmänna råd innehåller anvisningar om vilka uppgifter som bör lämnas

av ett värdepappersinstitut - d v s företag som fått tillstånd att bedriva värdepap-

persrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse -

i samband med att institutet ansöker om tillstånd av Finansinspektionen att bedriva

pensionssparrörelse.

2 § Det material som ett företag ger in till inspektionen i samband med ansökan

kommer att utgöra den grund på vilken ett eventuellt tillståndsbeslut baseras. I den

mån den angivna grunden ändras efter det att tillstånd har meddelats kan detta

komma att innebära att inspektionen finner anledning att ompröva till-

ståndsbeslutet. Det är således viktigt att Finansinspektionen fortlöpande hålls

underrättad om de förändringar som ett pensionssparinstitut avser att vidta i för-

hållande till vad som har uppgivits i samband med ansökan.

2 KAP ANSÖKNINGSFÖRFARANDET

1 § Ansökan med bilagor ges in till Finansinspektionen. En kopia av ansökan med

bilagor bör tillställas institutets egna revisorer samt i förekommande fall den av

Finansinspektionen förordnade revisorn. Uppgift om huruvida så har skett bör

lämnas i samband med att ansökan inlämnas till inspektionen. Ansökan bör följa

dessa allmänna råds uppställning avseende rubriksättningen.

2 § Till ansökan bör bifogas:

- kopia av protokoll från den bolagsstämma eller sparbanksstämma där beslut har

fattats om att ändra bolagsordningen eller sparbanksreglementet till att också

innefatta pensionssparrörelse,

- kopia av bolagsordningen eller sparbanksreglementet i dess nya lydelse,

- kopia av protokoll från styrelsemöte vid vilket ansökan har godkänts,

- kopia av institutets formulär till pensionssparavtal,

- kopia av det informationsmaterial institutet avser att använda sig av gentemot

sina kunder i pensionssparrörelsen.

Sida 2

FFFS 1993:17

- yttrande från den som är ansvarig för internrevisionen inom institutet särskilt

såvitt avser de frågor som berörs nedan i 3 kap 7 §.

3 KAP VERKSAMHETSPLAN

1 § Till ansökan om tillstånd skall enligt 1 kap 6 § lagen om individuellt pensions-

sparande fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.

Verksamhetsplanen bör innehålla uppgifter under de rubriker som nämns i

nedanstående paragrafer.

2 § Sparformer

Värdepappersinstitutet bör i verksamhetsplanen ange vilken eller vilka sparformer

institutet avser att tillhandahålla inom ramen för pensionssparrörelsen och hur

dessa är tänkta att utformas. I den mån institutet avser att förmedla någon sparform

som institutet inte självt tillhandahåller (t ex ett värdepappersbolags förmedling av

inlåning till ett bankinstitut, eller förmedling av andelar i värdepappersfond och

allemansfond) bör detta särskilt anges och formerna härför beskrivas. I sådana fall

bör institutet lämna en noggrann beskrivning av hur förmedlingen kommer att

organiseras. Institutet bör också bifoga de avtal som slutits med annat företag i

detta hänseende.

3 § Organisation, administration mm

Av verksamhetsplanen bör framgå pensionssparrörelsens organisatoriska placering

inom värdepappersinstitutet. Härvid bör anges vem eller vilka som är närmast

ansvariga för pensionsparrörelsens bedrivande och vederbörandes kompetens

härför. Vidare bör redogöras för den tilltänkta bemanningen. I detta sammanhang

bör bl a redovisas den juridiska expertis institutet har tillgång till för de

frågeställningar av juridisk art som kan uppkomma inom pensionssparrörelsen.

Institutet bör redogöra för sina rutiner avseende bokföring, registrering och för-

varing av fondpapper som är hänförliga till pensionssparrörelsen. Institutet bör

härvid särskilt redogöra för vilka rutiner som tillämpas för att avskilja kundernas

medel inom pensionssparandet från institutets egna medel, och vilka rutiner som

finns för att hindra kontoinnehavaren eller annan från att direkt disponera medlen.

Institutet bör också redogöra för de rutiner som kommer att tillämpas i samband

med att pensionen skall börja utbetalas.

Institutet bör vidare redogöra för de rutiner som kommer att tillämpas vid över-

flyttning av pensionssparavtal till annat pensionssparinstitut.

Av verksamhetsplanen bör framgå vilka rutiner institutet har för redovisning och

betalning av avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel.

4 § Aktiekapital och motsvarande, försäkring och ekonomi

Av verksamhetsplanen bör framgå vilka överväganden institutet gjort beträffande

storleken på aktiekapital, grundfond, garantifond eller liknande, med hänsyn till

den planerade utvidgningen av institutets verksamhet.

Sida 3

FFFS 1993:17

På motsvarande sätt bör framgå institutets överväganden beträffande behov av

försäkring för skadeståndsskyldighet avseende pensionssparrörelsen. Ett värde-

pappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag bör i samband härmed visa att

den försäkring som har tecknats i enlighet med 5 kap 5 § lagen om värdepap-

persrörelse omfattar även den tilltänkta pensionssparrörelsen.

Av verksamhetsplanen bör vidare framgå hur institutet bedömer att pensions-

sparrörelsens bedrivande kommer att påverka institutets ekonomiska förhållanden.

5 § Delverksamhet som uppdras åt annan

För det fall institutet avser att uppdra åt ett annat företag att utföra något eller

några av de moment som ingår i pensionssparrörelsen bör institutet lämna en

noggrann redogörelse för uppdragets omfattning samt de omständigheter som

ligger till grund för det avsedda uppdraget. Härvid bör särskilt redogöras för hur

kundernas intressen med avseende på bl a sekretess kommer att tillgodoses, liksom

för den löpande kontrollen av den verksamhet som för pensionssparinstitutets

räkning bedrivs av uppdragstagaren.

6 § Pensionssparavtal, informationsmaterial mm

Institutet bör närmare kommentera innehållet i det eller de pensionssparavtal

institutet avser använda sig av. Om avtalet avviker från ett för branschen gemen-

samt framtaget avtal bör sådana avvikelser klargöras och motiveras. Kopia av

avtalet bör bifogas ansökan till Finansinspektionen.

Institutet bör redogöra för det informationsmaterial institutet har för avsikt att

använda sig av, liksom för omfattningen av den rådgivning och vägledning ins-

titutet kommer att erbjuda sina kunder.

7 § Tekniska resurser mm

Institutet bör i verksamhetsplanen lämna de uppgifter som anses relevanta när det

gäller säkerhet och kontroll i användningen av datorstöd i pensionssparrörelsen.

Verksamhetsplanen bör härvid bl a innefatta dels en allmän och dels en ingående

teknisk beskrivning av de datasystem institutet avser att använda sig av i pen-

sionssparrörelsen. I detta sammanhang bör bl a dokumenteras systemens förmåga

att särskilja de olika sparformerna från varandra samt från sådana sparmedel och

andra tillgångar som inte är hänförliga till pensionssparrörelsen. De

revisionsmässiga kontrollfunktioner som finns i systemet och som möjliggör att

skilda transaktioner och rörelser kan följas bör anges. Ett yttrande i dessa avse-

enden från den som är ansvarig för internrevisionen inom institutet bör bifogas

ansökan.

De institut som avser att tillhandahålla sparformen andelar i värdepappersfond och

allemansfond bör kunna visa att det fondbolag som förvaltar fonden har

administrativa och tekniska resurser att hålla isär pensionssparandet från det

vanliga fondsparandet så att en separat redovisning kan ske av de bundna andelar

som tillhör pensionssparandet.

8 § Kontroll och revision

Av verksamhetsplanen bör framgå institutets överväganden och beslutade rutiner

avseende löpande kontroll och intern revision av pensionssparrörelsen.

Sida 4

FFFS 1993:17

_______________________________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 15 juli 1993.

ANDERS SAHLÉN

Anders

Backman

(Finansmarknadsavdelningen)