Upphävd författning

Lag (1991:981) om värdepappersrörelse

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:981 i lydelse enligt SFS 2006:1377
Ikraft
1991-08-01
Upphäver
Fondkommissionslag (1979:748)
Lag (1985:571) om värdepappersmarknaden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag gäller värdepappersrörelse.

[S2]För utländska företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. För filialer till utländska företag gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

[S3]Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Riksbanken, Riksgäldskontoret, Kammarkollegiet eller av försäkringsbolag med koncession enligt försäkringsrörelselagen (1982:713). Lagen gäller inte heller sådan förvaltning av finansiella instrument som är reglerad i annan lag.

Definitioner

[K1]2 §  I denna lag betyder

 1. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla sådana tjänster som anges i 3 §,
 2. värdepappersbolag: svenskt aktiebolag som fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse,
 3. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial här i landet,
 4. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial här i landet,
 5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 6. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,
 7. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett utländskt företag etablerar sig i Sverige enligt 3 c §1 eller 2 kap. 7 § första stycket, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftställen inrättas,
 8. koncern: detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,
 9. startkapital: det kapital som definieras i artikel 57 a och b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning).

[S2]Ett värdepappersbolag och ett annat företag skall anses ha nära förbindelser, om

 1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det andra företaget,
 2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller
 3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

[S3]Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett värdepappersbolag, om den fysiska personen

 1. äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i värdepappersbolaget, eller
 2. på annat sätt har sådant inflytande över värdepappersbolaget att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag eller det finns annan likartad förbindelse mellan honom och värdepappersbolaget. Lag (2006:1377).

Prop. 2002/03:139: I första stycket punkten 3 har begreppet bankinstitut bytts ut mot kreditinstitut. Vidare har vissa ändringar gjorts när det gäller vilka institut som omfattas av definitionen. Skälet till ändringen är i huvudsak att det blir möjligt för kreditmarknadsföretag att driva värdepappersrörelse. Denna ändring kommenteras i avsnitt 8.6.2.

Den föreslagna definitionen omfattar bank, kreditmarknadsföretag ...

Allmänna bestämmelser om tillståndsplikt

[K1]3 §  Värdepappersrörelse får, om inte annat följer av denna lag, drivas endast efter tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd får ges för

 1. handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn,
 2. förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument,
 3. handel med finansiella instrument för egen räkning,
 4. förvaltning av någon annans finansiella instrument,
 5. garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets.

[S2]Tillstånd att driva värdepappersrörelse får meddelas kreditinstitut samt svenska aktiebolag och utländska företag som inte är kreditinstitut. Lag (2004:309).

[K1]3 a §  Tillstånd enligt 3 § krävs inte när ett företag inom en koncern tillhandahåller sådana tjänster som där anges uteslutande till andra företag inom koncernen.

[S2]Tillstånd enligt 3 § krävs inte när ett kreditinstitut för egen räkning förvärvar och driver handel med obligationer, förlagsbevis och andra fordringsbevis avsedda för den allmänna marknaden.

[S3]Tillstånd enligt 3 § 2 krävs inte för verksamhet som bedrivs med stöd av en auktorisation som börs eller marknadsplats enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Lag (2004:309).

[K1]3 b §  Tillstånd enligt 3 § 2 behövs inte för verksamhet som bedrivs av den som är registrerad för förmedling av alla slag av försäkringar eller bara livförsäkringar enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, om

 1. verksamheten endast är en sidoverksamhet till försäkringsförmedlingen och bara avser andelar i investeringsfonder eller sådana fondföretag som avses i 1 kap.7 och 9 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder,
 2. kunders order vidarebefordras endast direkt till fondbolag, förvaltningsbolag samt fondföretag som avses i 1, och
 3. försäkringsförmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders medel eller fondandelar. Lag (2005:407).

Prop. 2004/05:133: Ändringarna i paragrafen innebär att möjligheten för en registrerad försäkringsmäklare att förmedla fondandelar utan tillstånd enligt lagen om värdepappersrörelse i stället skall gälla för registrerade försäkringsförmedlare.

Ändringen i punkten 2 innebär ett förtydligande enligt vilket det klargörs att kunders order avseende andelar i fondföretag får vidarebefordras direkt till förvaltningsbolag. Förvaltningsbolag är utländska bolag som förvaltar fondföretag och motsvarar således ...

Företag hemmahörande i ett land inom EES

[K1]3 c §  Tillstånd enligt 3 § behövs inte för företag, som har säte i ett annat land inom EES och som i det landet (hemlandet) har tillstånd att driva värdepappersrörelse. Ett sådant företag får

 1. driva värdepappersrörelse från filial i Sverige med början två månader efter det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i företagets hemland mottagit en underrättelse med sådant innehåll som anges i 4 § andra stycket eller dess- förinnan, om Finansinspektionen medger att verksamheten får på- börjas,
 2. driva värdepappersrörelse genom att från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster med början så snart Finansinspektionen från en behörig myndighet i företagets hemland mottagit en underrättelse med sådant innehåll som anges i 6 b § första stycket. Lag (1997:117).

[K1]3 d §  Tillstånd enligt 3 § behövs inte för

 1. utländska kreditinstitut som driver verksamhet med stöd av 4 kap.1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och
 2. finansiella institut som driver verksamhet med stöd av 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2004:309).

Prop. 2002/03:139: Paragrafen har ändrats så att hänvisningarna överensstämmer med de nu införda bestämmelserna i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Ändringen innebär inte någon ändring i sak.

[K1]3 e §  Ett utländskt företag som driver värdepappersrörelse med stöd av 3 c § eller 3 d §1 och 2 får driva sådan verksamhet som anges i 3 § endast i den mån verksamheten omfattas av företagets verksamhetstillstånd i hemlandet.

[S2]Ett utländskt företag som driver värdepappersrörelse med stöd av 3 d § 3 får driva verksamhet som anges i 3 § endast om verksamheten är tillåten enligt företagets stadgar eller bolagsordning och endast i den mån det eller de utländska kreditinstitut som äger företaget eller dess moderföretag skulle ha rätt enligt första stycket att driva sådan verksamhet. Lag (1994:2015).

Verksamhet i ett land utanför EES

[K1]4 §  Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen inrätta filial i ett land utanför EES.

[S2]Ansökan om tillstånd skall innehålla

 1. en plan för den tilltänkta filialverksamheten, med uppgift om filialens organisation, och
 2. uppgift om i vilket land filialen skall inrättas samt om filialens adress och ansvariga ledning. Lag (1997:117).

Verksamhet i ett land inom EES

[K1]5 §  Ett värdepappersbolag som avser att inrätta filial i ett annat land inom EES skall underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen skall innehålla den information som anges i 4 § andra stycket.

[S2]Om det inte finns skäl att ifrågasätta värdepappersbolagets administrativa struktur eller finansiella situation, skall Finansinspektionen inom tre månader från det att underrättelsen mottogs vidarebefordra den till den behöriga myndigheten i det land där filialen skall inrättas. Till underrättelsen skall inspektionen foga uppgift om investerarskydd och insättnings- garanti som gäller för kunder hos värdepappersbolaget.

[S3]När Finansinspektionen vidarebefordrar underrättelsen enligt andra stycket skall inspektionen underrätta värdepappersbolaget om detta.

[S4]Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att vidarebefordra den underrättelse som avses i andra stycket, skall inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det att underrättelsen mottogs. Lag (1997:117).

[K1]6 §  Verksamheten vid filialen får påbörjas två månader efter det att den behöriga myndigheten i det andra landet mottog uppgifterna enligt 5 § eller dessförinnan, om myndigheten medger att verksamheten får påbörjas. Lag (1997:117).

[K1]6 a §  Om något av de förhållanden som angetts i värdepappers- bolagets underrättelse till Finansinspektionen enligt 5 § skall ändras efter det att filialen inrättats, skall värdepappers- bolaget underrätta inspektionen och den behöriga myndigheten i det andra landet minst en månad innan ändringen genomförs.

[S2]Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in till inspektionen. Den behöriga myn- digheten i det andra landet skall genast underrättas om beslutet.

[S3]Vid ändring av investerarskydd eller insättningsgaranti som avses i 5 § andra stycket skall Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i det land där filialen finns om ändringen. Lag (1997:117).

Gränsöverskridande verksamhet

[K1]6 b §  Ett värdepappersbolag som avser att driva verksamhet i ett annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta filial där, skall innan verksamheten påbörjas underrätta Finansinspektionen. Underrättelsen skall innehålla uppgift om i vilket land verksamheten skall drivas. Till underrättelsen skall fogas en plan för den planerade verksamheten med uppgift om vilka tjänster som skall erbjudas.

[S2]Finansinspektionen skall inom en månad från det att underrättelsen mottogs vidarebefordra den och verksamhetsplanen till behörig myndighet i det land där verksamheten skall drivas. Värdepappersbolaget får därefter påbörja verksamheten i det andra EES-landet.

[S3]Om värdepappersbolaget avser att ändra verksamhet som avses i första stycket, skall bolaget skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen och behörig myndighet i det land där verksamheten utövas. Anmälan skall göras innan ändringen genomförs. Lag (1997:117).

Soliditet m.m.

Soliditet och likviditet

[K1]6 c §  Ett värdepappersbolags rörelse skall drivas på ett sådant sätt att bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras. Lag (2006:1377).

Riskhantering

[K1]6 d §  Ett värdepappersbolag skall identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Bolaget skall härvid se till att det har en tillfredsställande intern kontroll.

[S2]Ett värdepappersbolag skall särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och andra risker sammantagna inte medför att dess förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav skall det åtminstone ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som det är eller kan komma att bli exponerat för. Värdepappersbolaget skall utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de är heltäckande. Lag (2006:1377).

Genomlysning

[K1]6 e §  Ett värdepappersbolags rörelse skall organiseras och drivas på ett sådant sätt att bolagets struktur, förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas. Lag (2006:1377).

Proportionalitet

[K1]6 f §  Bestämmelserna i 6 c-6 e §§ skall tillämpas i proportion till arten och omfattningen av värdepappersbolagets verksamheter och till deras komplexitetsgrad. Lag (2006:1377).

Styrelsens ansvar

[K1]6 g §  Styrelsen i ett värdepappersbolag ansvarar för att kraven i 6 c-6 e §§ uppfylls. Lag (2006:1377).

[K1]6 h §  Styrelsen i ett värdepappersbolag skall se till att det finns skriftliga interna riktlinjer och instruktioner i den omfattning som behövs för att uppfylla kraven i 6 c-6 f §§ och för att i övrigt styra rörelsen. Dessa riktlinjer och instruktioner skall utvärderas och ses över regelbundet. Lag (2006:1377).

Bemyndigande

[K1]6 i §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som ett värdepappersbolag skall vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 c-6 h §§. Lag (2006:1377).

Sundhetskrav

[K1]7 §  Värdepappersrörelse skall bedrivas så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att rörelsen kan anses sund.

[S2]Ett värdepappersinstitut skall

 • i sin verksamhet handla på ett ärligt och rättvist sätt,
 • handla med erforderlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet,
 • inneha och effektivt använda sådana resurser och rutiner som behövs för att rörelsen skall kunna bedrivas på ett riktigt sätt,
 • från sina kunder inhämta uppgifter om deras ekonomiska situation, erfarenhet av värdepappersmarknaden och syftet med de tjänster de efterfrågar,
 • vid sina kontakter med kunder lämna tillräcklig information om sådana omständigheter som är väsentliga i sammanhanget,
 • undvika intressekonflikter och, om sådana inträffar, se till att kunderna behandlas rättvist, och
 • i övrigt följa alla regler som gäller för verksamheten.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om vad värdepappersinstitut skall iaktta enligt första och andra styckena. Lag (1994:2015).

Rapporteringsskyldighet

[K1]7 a §  Om ett värdepappersinstitut utanför en börs har gjort ett avslut för egen eller någon annans räkning i fondpapper som är inregistrerade vid den börsen, skall institutet omedelbart anmäla avslutet till börsen. Någon anmälan behövs dock inte om avslutet har gjorts vid någon annan svensk börs eller vid en utländsk börs i ett land utanför EES.

[S2]Ett svenskt värdepappersinstitut skall vidare i den omfattning och på det sätt regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen föreskriver anmäla avslut i finansiella instrument som är föremål för handel vid en börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad inom EES och som görs via en filial i ett land inom EES eller genom tillhandahållande av tjänster i ett sådant land utan att institutet har någon filial där. Om de finansiella instrumenten är föremål för handel vid en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats skall anmälan göras dit. I annat fall skall anmälan göras till Finansinspektionen. Lag (1994:2015).

Tystnadsplikt

[K1]8 §  En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett värdepappersbolag, vilken i den egenskapen får kunskap om en uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållan- den, får inte obehörigen röja vad han har fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse.

[S2]I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som innebär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål. Lag (1997:558).

Uppgiftsskyldighet

[K1]8 a §  Ett värdepappersbolag är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till bolaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare. Lag (2004:309).

Prop. 2002/03:139: Bestämmelsen reglerar värdepappersbolags uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare. Frågan om värdepappersbolags uppgiftsskyldighet behandlas i avsnitt 15.2.3. Bestämmelsen har förtydligats i enlighet med Lagrådets förslag. För en närmare redogörelse av bestämmelsens innebörd hänvisas till författningskommentaren till 1 kap. 11 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Meddelandeförbud

[K1]8 b §  Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 8 a § får förordna att värdepappersbolaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 8 a § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

[S2]Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S3]Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp samtycker till detta.

[S4]Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall upphöra. Lag (2005:486).

Ansvarsbestämmelse

[K1]8 c §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 8 b §. Lag (2005:486).

Kommission

[K1]9 §  För ett värdepappersinstitut som driver verksamhet som avses i 3 § 1 gäller bestämmelserna om handelskommission i lagen (1914:45) om kommission, om inte annat följer av denna lag. Lag (1994:2015).

[K1]10 §  Vad som föreskrivs om självinträde i 40--45 §§ lagen (1914:45) om kommission gäller även när ett värdepappersinstitut som driver värdepappersrörelse som avses i 3 § 1 utför uppdrag avseende köp, försäljning eller byte av finansiella instrument genom avtal med ett företag som har sådant samband med värdepappersinstitutet som avses i 6 kap. 3 § andra stycket.

[S2]Vad som sägs i första stycket skall också tillämpas då avtalet ingås med någon som äger tio procent eller mer av aktiekapitalet eller andelarna eller av röstetalet i värdepappersinstitutet eller företag som har sådant samband med värdepappersinstitutet som avses i 6 kap. 3 § andra stycket. Lag (1994:2015).

Värdepappersbolag

[K2]1 §  Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva värdepappersrörelse får meddelas endast om

 1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författning,
 2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på en sund värdepappersrörelse,
 3. det kan antas att de som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget inte kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i bolaget och även i övrigt är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett värdepappersbolag,
 4. de som avses ingå i bolagets styrelse och vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare har de insikter och den erfarenhet som måste krävas av den som deltar i ledningen av ett värdepappersbolag och även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift, och
 5. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

[S2]Tillstånd att driva värdepappersrörelse får inte beviljas, om det kan antas att

 1. någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget, eller
 2. ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

[S3]Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får tillstånd meddelas endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av värdepappersbolaget. Lag (2006:1377).

Prop. 2005/06:45: I paragrafen har lagts till en ny punkt i andra stycket. I den anges ytterligare fall då tillstånd att driva värdepappersrörelse inte får beviljas. Innebörden av begreppen holdingföretag med finansiell verksamhet och blandat finansiellt holdingföretag framgår av 1 kap. 1 § 7 kapitaltäckningslagen respektive 1 kap. 3 § 3 lagen om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

[K2]2 §  Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats. Har sådan ansökan gjorts inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet. Lag (2005:913).

[K2]3 §  Ett värdepappersbolags bolagsordning skall godkännas av finansinspektionen i samband med att bolaget får tillstånd att driva värdepappersrörelse.

[S2]Ett beslut om ändring av bolagsordningen får inte registreras innan det har godkänts av inspektionen.

[K2]3 a §  Finansinspektionen skall innan den beslutar om tillstånd samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om bolaget

 1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med auktorisation i det landet,
 2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett försäkringsföretag med auktorisation i det landet, eller
 3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett försäkringsföretag med auktorisation i det landet. Lag (2006:534).

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen, som är ny, framgår att Finansinspektionen är skyldig att samråda med en tillsynsmyndighet i ett annat EES-land innan tillstånd beviljas för ett värdepappersbolag som står i där angivna förbindelser till ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett försäkringsföretag med auktorisation i det andra landet. Bestämmelsen har utformats efter förebild i 2 kap. 5 § lagen (<a ...

[K2]4 §  Ett värdepappersbolag skall ha en styrelse med minst fem ledamöter. Bolaget skall ha en verkställande direktör.

[S2]I ett värdepappersbolag skall revisorerna vara auktoriserade eller godkända revisorer. Minst en av de av stämman utsedda revisorerna skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883).

[S3]För varje värdepappersbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

[S4]I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag skall vad som sägs i följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

[S5]1 kap. 8 § om tystnadsplikt,

[S6]1 kap. 8 b § om meddelandeförbud,

[S7]2 kap. 1 § första stycket 4 om ledningsprövning,

[S8]3 kap.7 § andra stycket 1 och femte stycket om kredit m.m. till styrelseledamot,

[S9]6 kap. 6 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt

[S10]6 kap.9 § tredje stycket 2 och fjärde stycket om återkallelse av tillstånd.

[S11]Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att de i fjärde stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter. Lag (2006:603).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 2 kap. 4 § i departementspromemorians förslag.)

Den 1 juli 2005 trädde en bestämmelse om meddelandeförbud i lagen om värdepappersrörelse i kraft (se prop. 2004/05:144). En undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 1 kap. 8 a § om uppgiftsskyldighet för värdepappersbolag får enligt 1 kap. 8 b § förordna att värdepappersbolaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja ...

Prop. 2003/04:112: (Jfr 2 kap. 4 § i departementspromemorians förslag.)

Enligt första stycket skall ett värdepappersbolag ha en styrelse med minst fem ledamöter. Av 16 § andra stycket lagen om europabolag följer att denna bestämmelse – och övriga bestämmelser om styrelsen – är tillämplig också på ledningsorganet i dualistiskt organiserade europabolag.

I det nya fjärde stycket anges vilka bestämmelser om styrelsen eller dess ledamöter i denna lag som gäller också för tillsynsorganet ...

[K2]5 §  Ett värdepappersbolag skall när verksamheten påbörjas ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd enligt 1 § motsvarar minst

 1. fem miljoner euro om bolagets verksamhet skall innefatta mottagande av medel på konto enligt 3 kap. 4 § 4,
 2. 730 000 euro om bolaget skall bedriva verksamhet som avses i 1 kap. 3 § 3 eller 5,
 3. 125 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och
 4. 50 000 euro om bolaget skall driva enbart verksamhet som avses i 1 kap. 3 § 2 och denna skall avse endast andelar i investeringsfonder eller sådana fondföretag som avses i 1 kap.7 och 9 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder.

[S2]Finansinspektionen får medge undantag från det högre kapitalkrav som i första stycket 2 föreskrivs för bedrivande av verksamhet enligt 1 kap. 3 § 5, om den verksamheten bara avser annan medverkan vid emissioner än garantigivning.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka poster som får räknas in i startkapitalet. Lag (2004:309).

Prop. 2002/03:139: I första stycket har ändring skett på så sätt att begreppet bundet eget kapital har bytts ut mot begreppet startkapital. Ändringen motsvarar de ändringar som gjorts för banker och kreditmarknadsföretag och har kommenterats i avsnitt 13.1.

Den nuvarande hänvisningen i tredje stycket till bestämmelsen om bundet eget kapital i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag har tagits ...

[K2]5 a §  Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i värdepappersbolaget får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar värdepappersbolags verksamhet,
 2. kan påverka värdepappersbolagets fortsatta drift negativt, eller
 3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap.33 eller 34 §aktiebolagslagen (2005:551), skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.

[S2]Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn har i värdepappersbolagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med värdepappersbolaget. Lag (2005:913).

[K2]5 b §  Vad som sägs om revisor i 5 a § skall också tillämpas i fråga om särskild granskare enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) i värdepappersbolag. Lag (2005:913).

[K2]5 c §  Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 §aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och lekmannarevisor skall värdepappersbolag anses som aktiebolag som avses i 9 kap.13 eller 14 § samma lag. Lag (2006:406).

Prop. 2005/06:97: (Jfr 10 kap. 16 § aktiebolagslagen i promemorians förslag.)

Paragrafen är ny. Jfr författningskommentaren till de angivna bestämmelserna i aktiebolagslagen. Innebörden av paragrafen är att bestämmelsen om s.k. byråjäv för revisorn i ett aktiebolag som skall ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen gäller ...

Kreditinstitut

[K2]6 §  Tillstånd för ett kreditinstitut att driva värdepappersrörelse får meddelas endast om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på en sund värdepappersrörelse och institutet tillhör ett investerarskydd som uppfyller minst de krav som gäller inom EES. Lag (2004:309).

Prop. 2002/03:139: I bestämmelsen har bankinstitut bytts ut mot kreditinstitut. Skälet till ändringen har kommenterats i anslutning till 1 kap. 2 §.

Företag hemmahörande i ett land utanför EES

[K2]7 §  Andra utländska företag än sådana som avses i 1 kap.3 c och 3 d §§ får efter tillstånd av Finansinspektionen driva värdepappersrörelse från filial.

[S2]Tillstånd till filialetablering skall lämnas om

 1. företaget står under betryggande tillsyn av myndighet eller något annat behörigt organ i hemlandet,
 2. filialen tillhör ett investerarskydd som uppfyller minst de krav som gäller inom EES, och
 3. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla kraven på en sund värdepappersrörelse. Lag (1999:160).

Verksamhetsplan

[K2]8 §  Till ansökan om tillstånd enligt 1, 6 eller 7 § skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om vad en sådan plan skall innehålla. Lag (1994:2015).

Egendomsförvärv

[K3]1 §  Ett värdepappersbolag får endast förvärva sådan egendom som behövs i rörelsen.

[S2]Ett värdepappersbolag får förvärva aktier eller andelar i företag bara efter tillstånd av Finansinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten. Lag (1994:2015).

[K3]1 a §  Ett värdepappersbolag som har tillstånd att bedriva verksamhet som avses i 3 kap. 4 § 4 och 5 får ha kvalificerade innehav av aktier eller andelar i företag med annan verksamhet än finansiell verksamhet eller försäkringsverksamhet endast i den mån

 1. summan av de kvalificerade innehaven motsvarar högst 60 % av bolagets kapitalbas, och
 2. det kvalificerade innehavet i varje enskilt företag motsvarar högst 15 % av bolagets kapitalbas.

[S2]Begränsningarna i första stycket gäller inte sådana innehav som avses i 1 § andra stycket.

[S3]Aktie eller andel som förvärvats i strid med första stycket skall snarast avyttras.

[S4]Har aktier eller andelar förvärvats inom ramen för de gränser som anges i första stycket och förändras därefter förhållandet mellan det eller de kvalificerade innehaven och kapitalbasen så att gränserna överskrids, skall bolaget så snart det är lämpligt avyttra överskjutande aktier eller andelar. Lag (1994:2015).

[K3]2 §  För att skydda en egen fordran får ett värdepappersbolag dels på offentlig auktion eller på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordringen, dels överta egendom som betalning för fordran även om egendomen inte behövs i rörelsen, om det finns anledning att anta att bolaget annars skulle göra en avsevärd förlust.

[S2]Sådan egendom skall avyttras så snart det är lämpligt och senast när det kan ske utan förlust för värdepappersbolaget. Har egendomen inte avyttrats inom tre år från förvärvet, krävs Finansinspektionens tillstånd för fortsatt innehav. Lag (1994:2015).

[K3]3 §  Ytterligare bestämmelser om svenska värdepappersinstituts rätt att förvärva finansiella instrument finns i 4 kap.Lag (1994:2015).

Sidoverksamheter

[K3]4 §  Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag hemmahörande utanför EES som fått tillstånd att driva värdepappersrörelse får, med Finansinspektionens tillstånd, som ett led i rörelsen

 1. lämna råd i finansiella frågor,
 2. ta emot värdepapper för förvaring,
 3. ta emot medel med redovisningsskyldighet,
 4. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen,
 5. lämna kunder kredit mot säkerhet för placeringar i finansiella instrument för att underlätta värdepappersrörelsen,
 6. utföra valutaväxlingstransaktioner.

[S2]Tillstånd enligt första stycket 4 får meddelas endast tillsammans med tillstånd enligt 5.

[S3]Ett värdepappersbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, driva valutahandel.

[S4]När det finns särskilda skäl får inspektionen medge att ett värdepappersbolag eller ett utländskt företag utövar annan verksamhet än som anges i första eller tredje stycket, om verksamheten kan antas komma att underlätta rörelsen.

[S5]Ett utländskt företag får beviljas tillstånd enligt första eller fjärde stycket endast om företaget får bedriva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

[S6]Tillstånd för ett utländskt företag enligt första stycket 4 och 5 får bara lämnas om insättningar hos filialen omfattas av garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och har en högsta ersättningsnivå som inte understiger ett belopp motsvarande 20 000 euro innan det i förekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk med högst 10 procent av en enskild insättares garanterade insättning.

[S7]I lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande finns bestämmelser om rätt för värdepappersinstitut att bedriva pensionssparrörelse. Lag (2000:97).

Kunders medel

[K3]5 §  Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt 4 § första stycket 3 skall genast avskiljas och sättas in på räkning i kreditinstitut.

[S2]Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som enligt 4 § första stycket 4 tar emot medel på konto skall ha en med hänsyn till rörelsens art och omfattning tillräcklig betalningsberedskap.

[S3]Vid mottagande av medel på konto skall skriftlig överenskommelse om detta träffas med kunden.

[S4]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om mottagande av medel på konto. Lag (2004:309).

Prop. 2002/03:139: I bestämmelsen har bankinstitut bytts ut mot kreditinstitut. Skälet till ändringen har kommenterats i anslutning till 1 kap. 2 §.

Kreditgivning

[K3]6 §  Kredit enligt 4 § första stycket 5 får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. För kredit som lämnas skall det finnas betryggande säkerhet.

[S2]Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del bland dessa även aktier i ett värdepappersbolag som lämnar krediten eller dess moderbolag, får värdepappersbolaget trots förbuden i 19 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) och 6 a kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) som pant ta emot även dessa aktier. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om vilka begränsningar som skall gälla i sådana fall. Lag (2005:913).

Prop. 1999/2000:34: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I andra stycket har hänvisningen till lagrummet i försäkringsrörelselagen ändrats till följd av de ändringar som föreslås i den lagen.

[K3]7 §  Vid kreditgivning enligt 4 § första stycket 5 gäller för värdepappersbolag bestämmelserna i denna paragraf och i 7 a § i stället för bestämmelserna i 21 kap.aktiebolagslagen (2005:551).

[S2]Ett värdepappersbolag får inte på andra villkor än sådana som bolaget normalt ställer upp lämna kredit till

 1. en styrelseledamot,
 2. en person som ensam eller i förening med någon annan får avgöra kreditärenden som ankommer på styrelsen,
 3. en anställd som har en ledande ställning inom bolaget,
 4. någon annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som motsvarar minst tre procent av hela aktiekapitalet,
 5. den som är make eller sambo till någon som avses i 1-4 eller
 6. en juridisk person i vilken någon som avses i 1-5 har ett väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

[S3]Finansinspektionen prövar om en anställd har sådan ledande ställning som avses i andra stycket 3.

[S4]Värdepappersbolagets styrelse skall avgöra ärenden om kredit till de personer och företag som avses i andra stycket. Bolaget skall föra in uppgifter om sådana krediter i en förteckning. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall antecknas i förteckningen.

[S5]Andra-fjärde styckena tillämpas också på krediter mot säkerhet av borgen eller fordringsbevis som utfärdas av någon som avses i andra stycket. Detsamma gäller för en fordran som bolaget förvärvar och för vilken någon som avses i andra stycket är betalningsskyldig. Lag (2005:913).

[K3]7 a §  Ett värdepappersbolag får ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären skall förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern, bara om det därefter finns full täckning för det bundna egna kapitalet. Vid beräkningen av om det finns full täckning för det bundna egna kapitalet skall förskott och lån enligt första meningen behandlas som fordringar utan värde samt säkerheter enligt första meningen behandlas som bolagets skuld.

[S2]Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får förskott, lån eller säkerhet lämnas endast i den mån det framstår som försvarligt med hänsyn till

 1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
 2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Lag (2005:913).

Avbrytande av handel

[K3]8 §  Under den tid, då ett sådant beslut om avbrytande av handel som avses i 10 kap.1 eller 2 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet gäller, får ett värdepappersinstitut inte handla eller medverka vid handel med ett finansiellt instrument som beslutet avser. En tidigare avtalad affär får dock genomföras.

[S2]Första stycket skall tillämpas också under den tid då ett beslut enligt 10 kap. 5 § lagen om börs- och clearingverksamhet gäller, om inte regeringen föreskriver annat. Lag (1992:559).

Avräkningsnota

[K3]9 §  Vid köp, försäljning eller byte av finansiella instrument skall en avräkningsnota upprättas.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om avräkningsnotor.

[K3]10 §  Om ett svenskt värdepappersinstitut organiserar handel i finansiella instrument skall institutet övervaka handeln och kursbildningen och se till att handeln inte sker i strid med lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, andra författningar eller god sed på värdepappersmarknaden.

[S2]Första stycket gäller inte om övervakning sker enligt 4 kap. 2 § andra stycket eller 7 kap. 2 § första stycket lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om övervakningen av handeln och kursbildningen vid ett värdepappersinstitut. Lag (2005:379).

Prop. 1999/2000:109: Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till insiderlagen ersätts av en hänvisning till insiderstrafflagen.

[K4]1 §  Ett svenskt värdepappersinstitut får förvärva finansiella instrument som ett led i en normal likviditetsförvaltning. Lag (1994:2015).

[K4]2 §  Ett svenskt värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 3 får förvärva finansiella instrument för den rörelsen. Lag (1994:2015).

[K4]3 §  Ett svenskt värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 5 får förvärva finansiella instrument som institutet medverkar till att avsätta på marknaden. Dessa skall avyttras så snart det är lämpligt och senast inom tre år från förvärvet. Om det finns synnerliga skäl kan Finansinspektionen medge att de finansiella instrumenten får innehas under längre tid. Lag (1994:2015).

[K4]4 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får i föreskrifter ange risknivåer för värdepappersbolags och svenska kreditinstituts innehav av finansiella instrument. Föreskrifterna får avse alla innehav av finansiella instrument utom sådana som avses i 3 kap. 1 § andra stycket och, i fråga om kreditinstitut, 1 kap. 3 a § andra stycket. Lag (2004:309).

Prop. 2002/03:139: I bestämmelsen har bankinstitut bytts ut mot kreditinstitut. Skälet till ändringen har kommenterats i anslutning till 1 kap. 2 §. I sista meningen har hänvisningen till 1 kap. 4 § ändrats till att avse 1 kap. 3 a § andra stycket, för att göra hänvisningen korrekt.

[K4]5 §  Ett svenskt värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 3 eller 5 får, trots begränsningarna i 19 kap.7 och 14 §§aktiebolagslagen (2005:551) samt 6 a kap. 23 § försäkringsrörelselagen (1982:713), förvärva egna aktier och aktier i moderbolag för att underlätta sådan rörelse. Detta gäller dock endast aktier som är noterade vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

[S2]Innehavet av sådana aktier som sägs i första stycket får inte överstiga fem procent av samtliga aktier i något av bolagen.

[S3]För aktier som har förvärvats med stöd av första stycket gäller inte bestämmelserna i 19 kap.9, 16 och 31-37 §§aktiebolagslagen samt 6 a kap. 25 § försäkringsrörelselagen. Lag (2005:913).

[K5]1 §  Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

[S2]Ett värdepappersbolags kapitalbas får inte understiga det belopp som enligt 2 kap. 5 § krävdes när rörelsen påbörjades. För ett värdepappersbolag som har bytt redovisningsvaluta gäller i stället att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag. Lag (2006:1377).

Prop. 1999/2000:23: I andra stycket har en ny andra mening lagts till. Bestämmelsen reglerar kravet på kapitalbas för värdepappersbolag som har bytt redovisningsvaluta. För ett sådant bolag skall det innan bytet gällande kravet på kapitalbas räknas om till redovisningsvalutan enligt 6 § första stycket lagen om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag. Vid upprepade byten skall också den kapitalbas som tidigare gällde i den nya redovisningsvaluta beaktas enligt 6 § andra stycket. ...

[K5]2 §  Ett värdepappersbolag skall ha en försäkring för skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra sig vid utförande av tjänster i rörelsen. Närmare föreskrifter om sådan försäkring får meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen. Lag (1994:2015).

[K5]3 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om ett värdepappersbolags största tillåtna valutaposition. Lag (1996:1011).

4 § Har upphävts genom lag (1994:2015).

Upplysningsskyldighet

[K6]1 §  Värdepappersinstitut står under tillsyn av Finansinspektionen. Instituten skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

[S2]I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få de uppgifter som den behöver för övervakningen av denna lag. Lag (2000:1095).

Prop. 1999/2000:109: I ett nytt andra stycke erinras om den frågerätt Finansinspektionen har för sin tillsyn över handeln på värdepappersmarknaden enligt 6 kap. 1 a § lagen om handel med finansiella instrument.

 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

[K6]2 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka upplysningar ett värdepappersinstitut skall lämna till inspektionen samt
 2. förvaring och inventering av värdehandlingar hos ett värdepappersinstitut. Lag (1996:1011).

[K6]3 §  Om det finns ett väsentligt samband mellan ett värdepappersinstitut och ett annat företag som handlar med finansiella instrument eller lämnar kredit mot säkerhet i finansiella instrument, får finansinspektionen besluta att värdepappersinstitutet och det andra företaget skall lämna upplysningar om förhållandet mellan dem och om den verksamhet som anknyter till värdepappersinstitutets verksamhet.

[S2]Väsentligt samband skall anses föreligga om

 1. värdepappersinstitutet och annat företag som sägs i första stycket leds eller står under väsentligt inflytande av samma eller i huvudsak samma personer eller personer som genom släktskap eller äktenskap eller liknande förhållande är varandra närstående, eller
 2. resultatet av verksamheterna i värdepappersinstitutet och annat företag som sägs i första stycket helt eller till betydande del skall direkt eller indirekt fördelas inom sådan personkrets som avses i 1.

Ägarprövning m.m.

[K6]3 a §  Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett värdepappersbolag, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier eller så att värdepappersbolaget blir dotterföretag.

[S2]Tillstånd enligt första stycket skall ha meddelats före förvärvet. Om förvärvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla de aktier som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om tillstånd till ett sådant förvärv inom sex månader efter det att aktierna erhållits.

[S3]Frågan om tillstånd får avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES om ett förvärv enligt första stycket skulle innebära att värdepappersbolaget blev dotterföretag till eller kom under kontroll av

 1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kreditinstitut, företag för elektroniska pengar eller försäkringsföretag,
 2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
 3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som avses i 1. Lag (2006:534).

Prop. 2005/06:45: Av bestämmelsen i tredje stycket, framgår när Finansinspektionen är skyldig att samråda med en tillsynsmyndighet i ett annat EES-land innan inspektionen ger en person tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett värdepappersbolag (se även 2 kap. 3 a §). I bestämmelsen har vidare gjorts vissa redaktionella ändringar för att anpassa lydelsen till

motsvarande ...

[K6]3 b §  Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 3 a §, om det kan antas att förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling av bolagets verksamhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett värdepappersbolag.

[S2]Tillstånd får inte ges, om förvärvaren

 1. i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, eller
 2. är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

[S3]Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan bolaget och någon annan, skall tillstånd ges endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av värdepappersbolaget.

[S4]Finansinspektionen får besluta en viss tid inom vilken ett förvärv skall genomföras.

[S5]Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes. Lag (2006:1377).

[K6]3 c §  Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att understiga någon av de i 3 a § angivna gränserna skall underrätta Finansinspektionen om detta. Lag (1994:2015).

[K6]3 d §  När ett värdepappersbolag får kännedom om att aktier i bolaget blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 3 a § eller för en sådan avyttring som avses i 3 c §, skall bolaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

[S2]När ett värdepappersbolag i annat fall får kännedom om att det har nära förbindelser med någon annan, skall bolaget snarast anmäla det till Finansinspektionen.

[S3]Ett värdepappersbolag skall årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken på innehaven. Lag (1996:752).

[K6]3 e §  Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett värdepappersbolag, skall den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till Finansinspektionen. Lag (1996:752).

[K6]3 f §  Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat, om ägaren

 1. utövar eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund utveckling av verksamheten i värdepappersbolaget,
 2. i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, eller
 3. är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

[S2]Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 3 a §, får inspektionen besluta att ägaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

[S3]Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

[S4]Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i första stycket att avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor del av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

[S5]Aktier som omfattas av ett förbud eller föreläggande enligt denna paragraf skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas, såvida inte förvaltare har förordnats enligt 3 g §. Lag (2006:1377).

[K6]3 g §  Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier som enligt 3 f § inte får företrädas av ägaren. Sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

[S2]En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersättningen skall betalas av ägaren till aktierna och skall på begäran förskotteras av värdepappersbolaget. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten. Lag (1996:752).

[K6]3 h §  Om ett värdepappersbolag har nära förbindelser med någon annan och det hindrar en effektiv tillsyn av värdepappersbolaget, får Finansinspektionen förelägga innehavare av aktier som medför att förbindelserna är nära att avyttra så stor del av aktierna att så inte längre är fallet.

[S2]Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett beslut enligt första stycket inte får företräda aktierna vid stämman. I så fall skall bestämmelserna i 3 g § tillämpas. Lag (1996:752).

Hur tillsynen skall bedrivas

[K6]4 §  Finansinspektionen skall vid sin tillsyn enligt denna lag se till att en sund utveckling av värdepappersmarknaden främjas.

[K6]5 §  Finansinspektionen får förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisionen av ett svenskt värdepappersinstitut. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

[S2]Revisorn har rätt till skäligt arvode för sitt arbete av värdepappersinstitutet. Arvodets storlek bestäms av inspektionen. Lag (1994:2015).

[K6]6 §  Finansinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla styrelsen i ett svenskt värdepappersinstitut. Har styrelsen inte rättat sig efter en begäran från inspektionen om att kalla till en extra stämma, får inspektionen utfärda sådan kallelse.

[S2]Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggningarna. Lag (1994:2015).

Särskilt om tillsynen över filialer till utländska företag hemmahörande inom EES

[K6]6 a §  Finansinspektionen skall, med avseende på ett utländskt företag hemmahörande inom EES, vilket driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt tillhandahållande av tjänster, lämna de uppgifter till den behöriga myndigheten i företagets hemland som denna myndighet behöver för sin tillsyn över företaget. Lag (1994:2015).

[K6]6 b §  Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndighet i ett annat land inom EES företa undersökning hos en här i landet inrättad filial till företag hemmahörande i det andra landet.

[S2]På begäran av en behörig myndighet i ett annat land inom EES skall Finansinspektionen själv företa en sådan undersökning som avses i första stycket. Finansinspektionen kan tillåta att undersökningen i stället utförs av revisorer eller andra sakkunniga. Lag (1994:2015).

Ingripanden mot värdepappersinstitut

[K6]7 §  Om ett svenskt värdepappersinstitut har fattat beslut som strider mot denna lag eller någon annan författning som reglerar dess verksamhet, mot föreskrift som meddelats med stöd av sådan författning eller mot bolagsordningen, får Finansinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet. Har beslutet redan verkställts får inspektionen förelägga institutet att göra rättelse, om det är möjligt. Lag (2000:40).

Prop. 1999/2000:23: Paragrafen har justerats för att överensstämma med motsvarande bestämmelser för bl.a. bankaktiebolag och kreditmarknadsföretag, se 7 kap. 15 § bankrörelselagen och 5 kap. 16 § lagen om finansieringsverksamhet.

Av paragrafen framgår tydligare än i dag att Finansinspektionen kan beivra såväl en överträdelse av en föreskrift som meddelats med stöd av värdepappersrörelselagen, som en överträdelse av en föreskrift ...

[K6]8 §  Finansinspektionen får förelägga ett svenskt värdepappersinstitut att upphöra med verksamhet som innefattar handel med finansiella instrument på en marknad, om det med hänsyn till reglerna för eller tillsynen över marknaden framstår som uppenbart olämpligt att institutet bedriver handel där. Lag (1994:2015).

[K6]8 a §  Har Finansinspektionen av en behörig myndighet i ett annat land inom EES underrättats om att ett svenskt värdepappersbolag överträtt föreskrifter som i det landet gäller för bolaget, får inspektionen vidta de i 7, 9 och 9 a §§ angivna åtgärderna mot bolaget, om någon omständighet motsvarande vad som där sägs föreligger. Inspektionen skall underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet om vilka åtgärder som vidtas. Lag (1994:2015).

Särskilda bestämmelser om ingripanden mot utländska företag

[K6]8 b §  Om ett företag, som är hemmahörande i ett annat land inom EES, driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt tillhandahållande av tjänster och därvid överträder denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva sådan verksamhet, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse.

[S2]Om företaget inte följer föreläggandet, skall inspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland.

[S3]Om rättelse ändå inte sker, får inspektionen förbjuda företaget att göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland. I brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna skall då underrättas så snart det kan ske. Lag (1994:2015).

[K6]8 c §  Om ett företag, som är hemmahörande i ett annat land inom EES och driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt tillhandahållande av tjänster, har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hemlandet, skall Finansinspektionen genast förbjuda företaget att göra nya åtaganden i Sverige. Lag (1994:2015).

[K6]8 d §  Om ett utländskt företag, som är hemmahörande i ett land utanför EES, driver värdepappersrörelse från filial här i landet och därvid överträder en bestämmelse som avses i 7 § eller på annat sätt visar sig olämpligt att driva värdepappersrörelse, får Finansinspektionen återkalla filialtillståndet eller, om det är tillräckligt, meddela varning.

[S2]Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av ett beslut enligt 3 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller investerarskydd till följd av ett beslut enligt 5 § lagen (1999:158) om investerarskydd och tillstånd till filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett sådant beslut, får Finansinspektionen, om värdepappersföretaget inte fullgör sina skyldigheter enligt de lagarna, förelägga värdepappersföretaget att vidta rättelse med förklaring att filialtillståndet annars skall återkallas. Har värdepappersföretaget inte vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får inspektionen återkalla tillståndet.

[S3]Om filialtillståndet återkallas tillämpas 9 a § andra och tredje styckena.

[S4]Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land där företaget har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf. Lag (1999:160).

Återkallelse av tillstånd

[K6]9 §  Tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett svenskt värdepappersinstitut skall återkallas av Finansinspektionen om:

 1. institutet inte inom ett år från beviljande av tillstånd har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser, eller om institutet dessförinnan förklarat sig avstå från tillståndet,
 2. institutet under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rörelse som tillståndet avser, eller
 3. institutet genom att överträda en bestämmelse som avses i 7 § eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan rörelse som tillståndet avser.

[S2]Ett svenskt värdepappersinstituts tillstånd skall återkallas av inspektionen om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, och inte vidtagit rättelse inom ett år efter det att inspektionen har förelagt värdepappersbolaget att fullgöra sina skyldigheter med förklaring att värdepappersbolagets tillstånd annars kan komma att återkallas. Detsamma gäller ett värdepappersbolags tillstånd enligt 3 kap. 4 § första stycket 4 och 5 om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

[S3]Ett värdepappersbolags tillstånd skall dessutom återkallas om:

 1. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som föreskrivs i 5 kap. 1 § andra stycket och bristen inte har täckts inom tre månader efter det att den blev känd för bolaget, eller
 2. någon som ingår i bolagets styrelse eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 § första stycket 4.

[S4]I fall som avses i tredje stycket 2 får tillstånd återkallas bara om Finansinspektionen först beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare. Lag (2000:40).

Prop. 1999/2000:23: I paragrafen anges när ett tillstånd som lämnats ett svenskt värdepappersinstitut skall återkallas. Enligt första stycket tredje punkten skall det ske om ett institut har överträtt en författning som reglerar verksamheten eller en föreskrift som meddelats med stöd av en sådan författning (jfr 7 §). Motsvarande gäller för bankaktiebolag och kreditmarknadsföretag, se 7 kap. 16 § första stycket 5 bankrörelselagen och 5 kap. 17 ...

[K6]9 a §  Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i 9 § första stycket 3 i stället för att återkalla tillståndet meddela varning.

[S2]Om tillståndet återkallas får inspektionen besluta om hur avvecklingen av rörelsen skall ske. Till dess avvecklingen har genomförts gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i detta kapitel.

[S3]Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamheten. Lag (1994:2015).

Ingripanden mot den som saknar tillstånd

[K6]10 §  Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att ha erforderligt tillstånd till det, skall Finansinspektionen förelägga honom att upphöra med verksamheten.

[S2]Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

[S3]Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får riktas såväl mot det utländska företaget som mot den som här i landet är verksam för företagets räkning. Lag (1994:2015).

Avgifter till finansinspektionen

Vite

[K6]12 §  Meddelar Finansinspektionen föreläggande eller förbud enligt denna lag får inspektionen förelägga vite.

7 kap. Överklagande

[K7]1 §  Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 § och 10 §andra stycket får inte överklagas.

[S2]Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 6 kap.7 eller 8 § eller om återkallelse enligt 9 § skall gälla omedelbart. Lag (2006:534).

Prop. 2005/06:45: Enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse är utgångspunkten att beslut som Finansinspektionen meddelar överklagas till länsrätt som första instans, och prövningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätt (jämför prop. 2002/03:139 s. 505 f och 556 f). Samma utgångspunkt bör, som Kammarrätten i Stockholm anför, av symmetriska skäl gälla även i förevarande sammanhang.

Av första stycket framgår ...

Prop. 1999/2000:109: I första stycket har ett tillägg gjorts beträffande normbeslut, dvs. föreskrifter som Finansinspektionen meddelat med stöd av bemyndiganden i lagen. I den nya bestämmelsen görs undantag från regeln om att överklagande skall ske hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut i normgivningsärenden är normalt av sådant slag att de inte lämpar sig för domstolsprövning. Sådana beslut skall i stället överklagas till regeringen med stöd av verksförordningen ...

[K7]2 §  Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 1 § inte meddelar beslut inom sex månader från det att en ansökan gavs in, skall inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut inom sex månader från det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses som att ansökan har avslagits.

[S2]Om Finansinspektionen inte vidarebefordrar en underrättelse som avses i 1 kap. 5 § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom tre månader från det att underrättelsen mottogs och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt fjärde stycket samma paragraf, skall inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om underrättelse inte har vidarebefordrats inom tre månader från det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses som om beslut enligt 1 kap. 5 § fjärde stycket meddelats. Lag (1997:117).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:981) om värdepappersrörelse

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Genom lagen upphävs fondkommissionslagen (1979:748) och lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden.
  3. Ett företag som vid lagens ikraftträdande har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får fortsätta rörelsen till utgången av år 1992 eller, om ansökan om tillstånd enligt den nya lagen då getts in, till dess att ansökan har prövats slutligt. Under denna tid gäller fondkommissionlagens bestämmelser samt 3 kap. 9 § denna lag.
  4. Den som vid lagens ikraftträdande driver rörelse som avses i 1 kap. 3 §, som inte fordrar tillstånd enligt fondkommissionslagen (1979:748), får utan tillstånd enligt den nya lagen fortsätta med verksamheten till utgången av år 1991 eller, om ansökan om tillstånd då getts in, till dess att ansökan har prövats slutligt. Under denna tid gäller fortfarande bestämmelserna i 22 och 23 §§ lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden.
  5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som anges i 5 kap. 1 §. Sådana föreskrifter får dock inte innebära att det kommer att gälla ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek i förhållande till placeringarnas värde den 1 augusti 1991 eller mot den högre grad av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.
  6. Utan hinder av vad som föreskrivs i 5 kap. 2 § tredje stycket får förlagsbevis och andra skuldförbindelser som har utfärdats före den 1 februari 1990 räknas in i kapitalbasen även om den ursprungliga löptiden uppgår till mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp som anges i lagrummet.
  7. Utan hinder av vad som föreskrivs i 5 kap. 3 § första stycket får, intill utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.
  8. För aktiebolag som har ett räkenskapsår som påbörjats före den 1 mars 1991 och som vid lagens ikraftträdande ännu inte har avslutats gäller bestämmelsen i punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1309) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748).
  9. I fråga om överklagande av beslut som finansinspektionen meddelat före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1992:162) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:88
  Omfattning
  ändr. 2 kap 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:559) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 kap.3 a § första och andra styckena den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993. Lag (1992:1620). (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:113
  Omfattning
  ändr. 3 kap 2, 8 §§, 4 kap 5 §, rubr. närmast före 3 kap 8 §; nya 1 kap 3 a, 7 a §§, rubr. närmast före 1 kap 7 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1620) om ändring i lagen (1992:559) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:89, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  ändr. 1 kap 3 a § i 1992:559, ikrafttr.best. till 1992:559

Lag (1993:546) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:383, Prop. 1992/93:206, Bet. 1992/93:NU31
  Omfattning
  ny 3 kap 7 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:937) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1 kap 3 a § första och andra styckena i 1992:1620

Lag (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1943) om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 4 kap 5 § i 1994:806

Lag (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 1 kap. 1 § tredje stycket och 3 b §, 5 kap. 2 §, de ändrade beteckningarna av 3 kap. 7 § a och 5 kap. 5 § samt upphävandet av 3 kap. 7 § och 5 kap.2--4 §§, den 1 januari 1995, i fråga om 5 kap. 1 § första stycket den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 januari 1996. Lag (1995:757)).
  2. I fråga om värdepappersbolag som beviljats tillstånd före lagens ikraftträdande gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 § andra stycket och 6 kap. 9 § andra stycket att kapitalbasen inte får understiga ett belopp som vid tidpunkten för ikraftträdandet skulle ha krävts för beviljande av tillstånd enligt de nya föreskrifterna.
  3. Frågor om tillstånd enligt de nya föreskrifterna får prövas före ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från ikraftträdandet. Har ansökan om tillstånd då getts in, får den tillståndspliktiga verksamheten fortsättas till dess att ansökan har prövats slutligt.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  upph. 3 kap 7 §, 5 kap 2, 3, 4 §§; nuvarande 3 kap 7 a §, 5 kap 5 § betecknas 3 kap 7 §, 5 kap 2 §; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 3 a, 6, 7, 7 a, 8, 9, 10 §§, 2 kap 1, 2, 4, 5, 7 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 4 kap 1, 2, 3 §§, 5 kap 1 §, den nya 2 §, 6 kap 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 7 §; nya 1 kap 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 6 a, 6 b §§, 2 kap 8 §, 3 kap 1 a §, 6 kap 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 6 a, 6 b, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 9 a §§, 7 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 8 §, 6 kap 3 a, 6 a, 8 b §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2020) om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 § i 1994:806

Lag (1995:86) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 7 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1994:541) om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:315, Prop. 1994/95:152, Bet. 1994/95:NU23
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 § i 1994:2015

Lag (1995:757) om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:394, Prop. 1994/95:172, Bet. 1994/95:NU26
  Omfattning
  ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:2015

Lag (1995:1563) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:91, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:LU4
  Omfattning
  ändr. 2 kap 5 §, 6 kap 2 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1590) om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:112, Prop. 1995/96:74, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 § i 1994:2015

Lag (1995:1597) om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:83, Prop. 1995/96:60, Bet. 1995/96:NU7
  Omfattning
  ändr. 1 kap 6 a §, 3 kap 4 §, 6 kap 8 d, 9 §§ i 1994:2015

Lag (1996:752) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:285, Prop. 1995/96:173, Bet. 1995/96:NU23
  Omfattning
  nuvarande 6 kap 3 e § betecknas 6 kap 3 f §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 4 §§, 6 kap 3 a, 3 b, 3 d, den nya 3 f, 9 §§, rubr. närmast före 6 kap 3 a §; nya 2 kap 5 a, 5 b §§, 6 kap 3 e, 3 g, 3 h §§
  CELEX-nr
  395L0026
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1011) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:11, Prop. 1995/96:216, Bet. 1996/97:NU5
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4, 7 §§, 6 kap 2 §; ny 5 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1114) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:40, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:117) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:170, Prop. 1996/97:72, Bet. 1996/97:FiU22
  Omfattning
  ändr. 1 kap 3, 3 a, 3 c, 4, 5, 6, 6 a, 6 b §§, 6 kap 9 §, 7 kap 2 § rubr. närmast före 2 kap 7 §; nya rubr. närmast före 1 kap 3, 3 c, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:460) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
  Omfattning
  ändr. 1 kap 3 d §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:558) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:274, Prop. 1996/97:65, Bet. 1996/97:FiU27
  Omfattning
  ändr. 1 kap 8 §, rubr. närmast före 1 kap 8 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:266) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:203, Prop. 1997/98:71, Bet. 1997/98:FiU21
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2, 3 a §§, 4 kap 4 §; ny 3 kap 10 §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:763) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. 2 kap. 4 § får tillämpas i sin äldre lydelse till dess att ny revisor utsetts, dock längst till utgången av år 1999.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 2 kap 4, 5 a, 5 b §§
CELEX-nr
389L0048
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1503) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 1998/99:23, Prop. 1997/98:166, Bet. 1998/99:LU4
Omfattning
ändr. 4 kap 5 §; ny 3 kap 7 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:160) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 1998/99:131, Prop. 1998/99:30, Bet. 1998/99:FiU15
Omfattning
ändr. 2 kap 6, 7 §§, 6 kap 8 d, 9 §§
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (2000:40) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 4 §, 5 kap 1 §, 6 kap 7, 9 §§
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:71) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 5 §
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:97) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:140, Prop. 1999/2000:36, Bet. 1999/2000:FiU14
Omfattning
ändr. 3 kap 4 §
Ikraftträder
2000-04-01

Lag (2000:1095) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §, 3 kap 10 §, 6 kap 1 §, 7 kap 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:926) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2001/02:47, Prop. 2000/01:146, Bet. 2001/02:LU3
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2004:56) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 1 kap. 3 b § och 2 kap. 5 § om andelar i investeringsfonder och fondföretag skall också gälla andelar i sådana värdepappersfonder respektive utländska fondföretag som förvaltas av fondbolag eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1 kap 3 b §, 2 kap 5 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:309) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 1 kap 2, 3, 3 a, 3 d §§, 2 kap 5, 6 §§, 3 kap 5 §, 4 kap 4 §, rubr. närmast före 2 kap 6 §; ny 1 kap 8 a §, rubr. närmast före 1 kap 8 a §
CELEX-nr
32002L0087
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:580) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2005:379) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2004/05:264, Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 3 kap 10 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:407) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005, men tillämpas inte på försäkringsmäklare som utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. För dessa gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:255, Prop. 2004/05:133, Bet. 2004/05:FiU26
Omfattning
ändr. 1 kap 3 b §
CELEX-nr
32002L0092
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:486) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
nya 1 kap 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 1 kap 8 b, 8 c §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:913) om ändringi lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 5 a, 5 b §§, 3 kap 6, 7, 7 a §§, 4 kap 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:406) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2005/06:230, Prop. 2005/06:97, Bet. 2005/06:LU25
Omfattning
ny 2 kap 5 c §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:534) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2005/06:317, Prop. 2005/06:45, Bet. 2005/06:FiU22
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 6 kap 3 a, 3 b, 3 f §§, 7 kap 1 §; ny 2 kap 3 a §
CELEX-nr
32005L0001
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:603) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:1377) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1 §, 5 kap 1 §, 6 kap 3 b, 3 f §§; nya 1 kap 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 h, 6 i §§, rubr. närmast före 1 kap 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 i §§
CELEX-nr
32006L0049
Ikraftträder
2007-02-01

Ändring, SFS 2007:528

Omfattning
upph.