FFFS 1995:39

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1995:39

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar;

beslutade den 28 juni 1995.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 49 och 53 §§ försäkrings-

rörelseförordningen (1982:790) samt 2 och 8 §§ trafikförsäkringsförordningen

(1976:359) att följande författningar skall upphöra att gälla den 30 juni 1995.

1. Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1988:30) om principer för

premieåterbäring i skadeförsäkring.

2. Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1988:33) om uppgiftsskyldighet

om antal fordon, premiebestånd och intjänade premier i vissa fordonsklasser.

3. Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1988:39) om beräkning av premier

för direkt trafikförsäkring.

4. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:5) om verksamhetsplan m.m. för

gränsöverskridande verksamhet som kräver koncession.

5. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:8) om redogörelse för EES-

försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

6. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:20) om i vilken utsträckning de

försäkringstekniska skulderna får motsvaras av återförsäkringsgivares ansvarighet.

7. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:22) om redogörelse för

gränsöverskridande verksamhet i Sverige som kräver koncession.

8. Försäkringsinspektionens cirkulär (1984:7) Förmedling av trafiklivränta, annan

ansvarslivränta eller olycksfallslivränta.

9. Försäkringsinspektionens cirkulär (1986:4) Rabatt på trafikförsäkringspremie

för motorcyklister som använder typgodkänd skyddsdräkt.

10. Försäkringsinspektionens cirkulär (1991:2) Ägande av aktier i

försäkringsaktiebolag.

______________________

Claes Norgren

Peter

Kullgren

(Försäkringsmarknadsavdelningen)