FFFS 2001:8

Finansinspektionens allmänna råd om inlåningskonton och tillhörande banktjänster

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm.

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

Prenumerera även per e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 2001:8

Utkom från trycket

den 11 juli 2001

Finansinspektionens allmänna råd

om inlåningskonton och tillhörande banktjänster;

beslutade den 19 juni 2001.

Finansinspektionen lämnar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa allmänna råd tillämpas av bankaktiebolag, sparbanker och medlems-

banker.

Inlåningsskyldigheten

2 § En bank är skyldig att ta emot inlåning på räkning från allmänheten enligt 2

kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617). Det kan finnas undantag från denna skyldig-

het t.ex. vid lagliga hinder, tidigare misskötsel eller ohederlighet gentemot banken.

Enbart den omständigheten att en kund har fått en s.k. betalningsanmärkning bör

inte utgöra tillräcklig grund för banken att neka kunden inlåningskonto.

Tilläggstjänster

3 § För att på ett effektivt sätt kunna sköta uttag av kontanter, överföringar och

betalningar bör kontohavaren ges möjlighet att koppla tilläggstjänster till ett in-

låningskonto, om det inte finns skäl mot detta.

Allmänt om information

4 § Banken bör lämna kontohavaren väsentlig information om de regler och vill-

kor som gäller för kontot. Informationen bör lämnas innan kontoavtalet ingås och

bör vara klart och tydligt utformad. Omständigheter av väsentlig betydelse för

utnyttjande av tjänsten bör särskilt framgå.

Avgifts-, ränte- och produktinformation

5 § På varje bankkontor och webbplats bör det finnas aktuell avgifts-, ränte- och

produktinformation. Banken bör tillhandahålla översiktlig information om utbudet

av sina tjänster samt deras huvudsakliga innehåll. På begäran bör ytterligare

presentation lämnas.

FFFS 2001:8

Avtalsvillkor

Allmänt

6 § Uppgift om samtliga tjänster som gäller för avtalsförhållandet bör framgå vid

avtalets ingående. Avtalsvillkoren bör vara klart och tydligt utformade. Begräns-

ningar i tjänsten eller annan information av särskild betydelse liksom bankens an-

svar för tjänsten bör särskilt framgå.

Banken bör i god tid innan en villkorsändring görs enligt avtalet, informera

kontohavaren om ändringen. Om ändringen inte är av väsentlig betydelse kan

informationen lämnas i nästföljande kontoutdrag. Om kontohavaren inte godkänner

ändringen i villkoren bör denne ges rätt att utan särskild avgift frånträda avtalet

innan ändringen börjar gälla.

Avgiftssättning

7 § Senast i samband med att kontohavaren ska ingå avtal om en tjänst bör denne

informeras om vilka avgifter som debiteras för tjänsten, storleken på dessa samt

uppgift om när och hur de ska betalas.

Avgiftsändring

8 § Om en avgift ändras bör banken informera kontohavaren om ändringen, om

den inte är obetydlig och till fördel för kunden, genom annons i dagspressen eller

genom ett meddelande. Kontohavaren bör informeras minst 14 dagar innan

ändringen träder i kraft. Detsamma gäller om banken vill införa avgift på en tidi-

gare avgiftsfri tjänst. Om banken har

informerat genom annons i dagspressen bör

information dessutom lämnas i nästföljande kontoutdrag.

Om kontohavaren inte

godkänner avgiftsändringen bör denne ges rätt att frånträda avtalet utan särskild

avgift.

Ränteändring

9 § Om en räntesats ändras bör banken informera kontohavaren om ändringen, om

den inte är obetydlig och till fördel för kunden, genom annons i dagspressen eller

genom ett meddelande. Om banken råder över omständigheten som föranlett änd-

ringen bör informationen lämnas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. I

andra fall bör denna information lämnas så snart som möjligt. Om banken har

informerat genom annons i dagspressen bör information dessutom lämnas i näst-

följande kontoutdrag. Om kontohavaren inte godkänner ränteändringen bör denne

ges rätt att frånträda avtalet utan särskild avgift.

Informationen bör bl.a. innehålla uppgift om den nya räntesatsen, tidigare räntesats

eller förändringen, tidpunkt för ändringen samt orsaken till denna.

Valuteringsregler

10 § Banken bör informera kontohavaren om de valuteringsregler som tillämpas

inom banken. Det bör av informationen bl.a. framgå från och med vilken dag

2

FFFS 2001:8

kontohavaren har rätt till ränta vid insättning och från vilken dag ränta upphör vid

uttag.

Ränteberäkning

11 § Banken bör senast i samband med öppnandet av kontot lämna skriftlig

information till kontohavaren som översiktligt beskriver de regler som banken

tillämpar för ränteberäkning. Om beräkningsgrunderna för räntan ändras bör

banken informera kontohavaren om ändringen genom annons i dagspressen eller

genom ett meddelande. Informationen bör lämnas minst 14 dagar innan ändringen

träder i kraft. Om banken informerat genom annons i dagspressen bör informa-

tionen dessutom lämnas till kontohavaren i nästföljande kontoutdrag. Om konto-

havaren inte godkänner ändringen bör denne ges rätt att frånträda avtalet utan

särskild avgift.

Överföringar

12 § Ett överföringsuppdrag bör genomföras på ett snabbt och säkert sätt. Banken

bör skriftligen informera kunden om den tidsåtgång som banken vanligtvis

tillämpar för att genomföra överförings- och gireringsuppdrag till annat konto.

Kontoutdrag

13 § Banken bör redovisa transaktionerna på kontohavarens konto genom att

regelbundet lämna skriftliga kontoutdrag per post. Sådan redovisning kan på konto-

havarens begäran ske på annat sätt eller underlåtas. Kontoutdraget bör innehålla

väsentlig information för kontohavaren.

Årsbesked

14 § Banken bör för varje kontoslag årligen lämna ett årsbesked till kontohavaren.

Årsbeskedet bör innehålla väsentlig information för kontohavaren.

_______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 september 2001, då Finansinspektionens

allmänna råd (FFFS 1993:20) om inlåningskonton m.m. skall upphöra att gälla.

CLAES NORGREN

Carina

Heinlo

3