FFFS 2004:4

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.

Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

Prenumerera också per e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 2004:4

Utkom från trycket

den 26 april 2004

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om finansiell rådgivning till konsumenter;

beslutade den 15 april 2004.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av förordningen (2004:17) om

finansiell rådgivning till konsumenter.

Efter de paragrafindelade föreskrifterna följer Finansinspektionens Allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bl.a. bestämmelser om vilka

kompetenskrav som ska ställas på den som lämnar råd, hur det som förekommit vid

rådgivningstillfället ska dokumenteras, vilka undantag som får göras från att lämna

ut dokumentationen till konsument samt vilken information som ska lämnas till

konsumenter i samband med rådgivning och god rådgivningssed.

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas av näringsidkare som står

under Finansinspektionens tillsyn och som lämnar sådan finansiell rådgivning som

avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Näringsidkares rådgivningsverksamhet är av varierande storlek och karaktär och de

tillhandahåller olika slag av finansiell rådgivning. Dessa föreskrifter och allmänna

råd är avsedda att ge utrymme för anpassningar till den enskilde näringsidkarens

storlek och inriktning samt till rådgivningsverksamhetens inriktning, omfattning

och svårighetsgrad.

2 kap. Kompetenskrav

Allmänt

1 § Näringsidkaren ska se till att

den personal som lämnar råd

har tillräckliga kun-

skaper i förhållande till den rådgivning som lämnas. Kunskaperna ska vara relevan-

ta i förhållande till rådgivningens inriktning, omfattning och svårighetsgrad.

Närmare vägledning om kunskapernas innehåll lämnas i bilaga 1.

Kunskaper

2 § Näringsidkaren ska se till att

den personal som lämnar råd känner till innehål-

let i

relevanta lagar och regler med utgångspunkt från rådgivningens inriktning,

omfattning och svårighetsgrad.

FFFS 2004:4

3 § Näringsidkaren ska se till att

den personal som lämnar råd

därutöver förstår

och kan uppfylla de krav som rådgivningen ställer med utgångspunkt från rådgiv-

ningens inriktning, omfattning och svårighetsgrad. Kunskaperna ska omfatta vad

rådgivaransvar, etik och god rådgivarsed innebär. Vidare ska kunskaperna omfatta

hur omsorgs-, avrådande- och dokumentationsplikten ska fullgöras.

4 § Näringsidkaren ska se till att

den personal som lämnar råd

dessutom kan till-

lämpa kunskaper om sparande och placeringar i finansiella instrument och försäk-

ringar med utgångspunkt från rådgivningens inriktning, omfattning och svårighets-

grad.

Kunskapstest

5 § Näringsidkaren ska säkerställa att den personal som lämnar råd

uppfyller kun-

skapskraven i 1-4 §§ genom att se till att personalen har genomgått ett lämpligt

kunskapstest och godkänts i detta. Om kunskapstestet inte tillhandahålls av en från

näringsidkaren fristående person ska en oberoende granskare ha godkänt testet.

Granskaren ska vara en från näringsidkaren oberoende person med lämpliga kvali-

fikationer.

Uppdaterade kunskaper

6 § Näringsidkaren ska med erforderlig regelbundenhet säkerställa att den personal

som lämnar råd har

tillräckliga kunskaper.

Praktisk erfarenhet

7 § Näringsidkaren ska säkerställa att den personal som lämnar råd har erhållit

lämplig praktisk erfarenhet. Den praktiska erfarenheten ska bl.a. omfatta

kommu-

nikation mellan personal och konsument.

3 kap. Dokumentation av rådgivningsuppdraget

Uppgifter om den som lämnar rådgivning

1 § Dokumentationen ska innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera

- näringsidkaren,

- den personal som lämnar råd och

- förutsättningarna för rådgivningen.

Allmänna råd

I dokumentationen bör uppgifter om den personal som lämnar råd

såsom

kompetens och befogenhet samt övriga uppgifter som har betydelse för råd-

givningssituationen specificeras. Vidare bör dokumenteras vilka typer av fi-

nansiella produkter näringsidkaren lämnar råd om.

Uppgifter om konsumenten

2 § Dokumentationen ska innehålla uppgift om konsumentens

- namn,

- erfarenhet av finansiella placeringar,

- ekonomiska och andra förhållanden

- syfte med placeringen,

2

FFFS

2004:4

- riskbenägenhet och

- huvudsakliga placeringsinriktning.

Om konsumenten redan är väl känd av näringsidkaren behöver näringsidkaren inte

inhämta samtliga uppgifter om konsumenten. I sådant fall ska näringsidkaren do-

kumentera skälen för underlåtenheten att inhämta uppgifter.

Allmänna råd

Vid en pågående kundrelation mellan näringsidkare och konsument bör upp-

gifterna uppdateras regelbundet.

Konsumentens ekonomiska eller andra för rådgivningen väsentliga förhål-

landen bör dokumenteras genom att exempelvis konsumentens familjeförhål-

landen, inkomst, förmögenhet, utgifter, skulder och försäkringssituation an-

ges.

Vid dokumentation av konsumentens syfte med placeringen bör även dennes

placeringshorisont noteras.

Konsumentens inställning till olika grader av risk och totala riskbenägenhet

bör dokumenteras. Även konsumentens kunskap om risken med den rekom-

menderade placeringen bör dokumenteras.

Om näringsidkaren och konsumenten överenskommit ramar för konsumen-

tens placeringsinriktning eller om näringsidkaren föreslagit viss placerings-

inriktning, t.ex. att endast placera i fonder med viss inriktning, att placera i

aktier och räntebärande värdepapper med viss procentuell fördelning eller att

placeringar i derivatinstrument får ske, bör dessa ramar för placeringarna no-

teras.

Om konsumenten inte vill lämna ut uppgifter om sig själv bör detta noteras.

Uppgifter om rådgivningssituationen

3 § Dokumentationen ska innehålla uppgift om

- tidpunkt för rådgivningen,

- vilket/vilka råd som lämnades och

- om konsumenten har avråtts från en viss placering.

Allmänna råd

De råd som lämnas bör specificeras även med avseende på vilken typ av

produkt rådet avser, kvantitet samt andra för rådgivningen relevanta omstän-

digheter. Grunderna för råden bör dokumenteras genom att eventuella bak-

grundsfaktorer som relevanta analyser och rekommendationer noteras.

Vid dokumentation av avrådan bör grunderna för avrådandet noteras. Det

bör även noteras om konsumenten trots allt väljer att genomföra den avrådda

placeringen om den uppgiften är känd för den som lämnat rådet.

3

FFFS 2004:4

Dokumentationens utförande

4 § Uppgifter om rådgivningssituationen enligt 3 § ska dokumenteras i samband

med rådgivningstillfället och av den som lämnar råd. Dokumentation av uppgifter

enligt 1 och 2 §§ får utföras av annan än den som lämnat rådet och vid en tidigare

tidpunkt.

5 § Dokumentation enligt 1-3 §§ får utföras på valfritt medium under förutsättning

att dokumentationen för varje rådgivningstillfälle är lätt identifierbar och lätt sök-

bar.

Utlämnande av dokumentation till konsumenten

6 § Dokumentation av uppgifter enligt 1-3 §§ ska lämnas ut till konsumenten i

samband med det första rådgivningstillfället eller i nära anslutning därtill. Utläm-

nandet ska ske utan onödigt dröjsmål.

7 § Om rådgivning till samma konsument lämnas även vid senare tillfällen behö-

ver dokumentationen av uppgifterna enligt 1 och 2 §§ endast lämnas ut på begäran

av konsumenten i samband med eller efter rådgivningen, under förutsättning att

uppgifterna inte har betydelse för rådgivningen.

8 § Om rådgivning till samma konsument lämnas även vid senare tillfällen behö-

ver dokumentationen av uppgifterna enligt 3 § endast lämnas ut på begäran av kon-

sument i samband med eller efter rådgivningen, under förutsättning att konsumen-

tens huvudsakliga placeringsinriktning är oförändrad och att dokumentationen sker

genom ljudupptagning av telefonsamtal mellan konsumenten och näringsidkaren.

Undantag från utlämnande ska noteras i dokumentationen.

9 § Näringsidkaren ska informera konsumenten om dennes möjlighet att på begä-

ran få ut sådan dokumentation som näringsidkaren endast behöver lämna ut på

konsumentens begäran.

10 § Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen, efter ansökan av en när-

ingsidkare, medge ytterligare undantag från utlämnande av dokumentation.

Arkivering

11 § Handlingar och uppgifter som utgör dokumentation ska arkiveras på ett säkert

och varaktigt sätt och ska vara lätt sökbara även efter rådgivningstillfället.

4 kap. Riktlinjer för rådgivningsverksamhet och information

Allmänna råd

Riktlinjer

1. Näringsidkaren bör ha riktlinjer för hur rådgivningsverksamhet ska hante-

ras. Riktlinjerna bör innehålla handlingsregler som säkerställer att rådgiv-

ningsverksamhet vid varje tidpunkt bedrivs inom ramen för gällande regel-

verk och enligt god rådgivningssed. Riktlinjerna bör också omfatta bestäm-

melser för hur näringsidkaren kontrollerar och följer upp att den personal

som lämnar råd följer externa och interna regler för rådgivningsverksamhe-

ten.

4

FFFS

2004:4

2. Näringsidkaren bör i riktlinjerna identifiera var i organisationen och ge-

nom vilka media rådgivning lämnas och ange hur dokumentation ska ske i

de förekommande fallen.

3. Näringsidkaren bör i riktlinjerna fastställa vilka kompetenskrav som ställs

den personal som lämnar råd utifrån rådgivningens inriktning, omfattning

och svårighetsgrad

och vilken personal som omfattas av dessa krav.

Information till konsument vid rådgivning

4. Näringsidkaren bör vid sina kontakter med konsumenter tydligt skilja på

vad som är råd för placeringar respektive marknadsföring eller information

om produkter.

5. Näringsidkaren bör informera konsumenten om dennes rättigheter enligt

lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

6. Näringsidkaren bör informera konsumenten om vilka produkter och tjäns-

ter denne tillhandahåller samt om andra omständigheter av väsentlig betydel-

se för rådgivningen.

7. Om rådgivaren bedömer att konsumenten behöver ytterligare rådgivning

eller information bör konsumenten upplysas om detta. Om den som lämnar

råd vill överlåta åt någon annan att fullgöra uppdraget bör även detta klargö-

ras för konsumenten.

8. Näringsidkaren bör informera konsumenten om att dennes val att inte

lämna uppgifter om sig själv kan påverka rådgivningens omfattning och in-

nehåll.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2004. Bestämmelserna i

2 kap. 5 § ska tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2005.

INGRID BONDE

Ülle-Reet

Jakobson

5

FFFS 2004:4

Bilaga 1

Allmänna råd avseende kompetenskraven i 2 kap.

Kunskapsområden och kunskapsnivå bör anpassas efter näringsidkarens

verksamhet och komplexiteten av de lösningar och produkter som rekommenderas

en enskild konsument. Nedanstående sammanställning av de kunskapsområden

som den som lämnar råd bör behärska får därför inte ses som uttömmande

Specifikation av kunskapskravet enligt 2 kap. 2 §

Regelverk

Sundhetsreglerna i tillämpliga näringsrättsliga lagar

Penningtvätt, investerarskydd och insiderregler

Avtals-, skadestånds- och mellanmansrätt

Konsumenträtt

Arvs-, gåvo- och familjerätt och socialförsäkringsrätt

Tillämpliga skatterättsliga regler

Finansinspektionens roll och regelverk

Tillämplig självreglering

Specifikation av kunskapskravet enligt 2 kap. 3 §

Etik

Rådgivarens roll och ansvar

Information om handeln till kunder

Rättvis behandling av kund

Sekretessregler

Specifikation av kunskapskravet enligt 2 kap. 4 §

Placeringar och sparformer

Aktier och aktierelaterade instrument

Ränteinstrument

Fondandelar

Derivat instrument

Blandformer och strukturerade produkter

Pensionsförsäkring

Kapitalförsäkring

Finansiell ekonomi

Kunskap om kapitalmarknadens roll och funktion

Grundläggande placeringsstrategier

Avkastning och risk

Riskjusterad avkastning

Grundläggande portföljlära

6