FFFS 2007:15

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom

Finansinspektionens område;

beslutade den 21 juni 2007.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4–5 §§ och 7–8 §§ förordningen

(1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-

företag samt 19 a § förordningen(1992:308) om utländska filialer m.m., att följande

föreskrifter och allmänna råd ska upphöra att gälla vid utgången av år 2006, näm-

ligen

1. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:22) om årsredo-

visning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

2. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2003:13) om årsredo-

visning i försäkringsföretag.

INGRID BONDE

Åsa Andersson

FFFS 2007:15

Utkom från trycket

den 28 juni 2007