Förordning (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
SFS 1995:1600 i lydelse enligt SFS 2016:1252
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • FFFS 2018:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2013:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2011:54: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2015:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2013:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2021:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2022:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Definitioner

1 §  Med kreditinstitut och värdepappersbolag avses i denna förordning företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

[S2]Med försäkringsföretag avses företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

[S3]Med finansiellt holdingföretag avses företag som anges i 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

2 §  I förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor finns bestämmelser om kungörande m.m. som avser sådana kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av 8 kap.årsredovisningslagen (1995:1554).

Medgivande av undantag

3 §  Ansökan om medgivande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ges in till Finansinspektionen. Förordning (2013:675).

Bemyndiganden

4 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. kreditinstituts, värdepappersbolags och försäkringsföretags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning,
 2. kreditinstituts och värdepappersbolags delårsrapporter,
 3. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, och
 4. i vilken utsträckning som lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska tillämpas i sådana företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 1 § tredje stycket samma lag. Förordning (2011:777).

 • FFFS 2008:25: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2007:15: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2017:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2014:14: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter
 • FFFS 2016:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2009:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2020:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
 • FFFS 2021:1: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
 • FFFS 2022:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

5 §  Finansinspektionen får föreskriva att bestämmelser om koncerner i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag eller i föreskrifter som meddelas med stöd av dessa lagar, skall gälla för en grupp av företag som avses i 1 kap. 6 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller i 1 kap. 5 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

 • FFFS 2007:15: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2017:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2016:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2020:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
 • FFFS 2022:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

6 §  Finansinspektionen får för värdepappersbolag meddela föreskrifter om uppställningsformer för balansräkningen och resultaträkningen som avviker från lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till sådana bolags särskilda verksamhetsinriktning.

7 §  Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning som ett företag upprättar enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas. Förordning (1999:1161).

 • FFFS 2007:15: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2017:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2014:14: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter
 • FFFS 2016:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2020:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
 • FFFS 2022:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

8 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser. Förordning (1999:1161).

 • FFFS 2008:25: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2007:15: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2017:17: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2016:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag
 • FFFS 2009:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • FFFS 2020:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
 • FFFS 2021:1: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
 • FFFS 2022:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

8 a §  Bolagsverket (registreringsmyndigheten) får meddela föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 8 kap. 5 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och
 3. den elektroniska underskriften enligt 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förordning (2016:583).

 • BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

Kungörande

9 §  Kungörande enligt 8 kap. 6 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. 6 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, ska ske senast månaden efter den då redovisnings- och revisionshandlingarna har godtagits av registreringsmyndigheten.

[S2]Kungörelsen ska innehålla uppgift om

 1. namn, organisationsnummer och företagskategori för det företag som handlingarna avser eller, i fråga om koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, namn, organisationsnummer och företagskategori för moderföretaget i den koncern som handlingarna avser,
 2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och
 3. den tidpunkt då handlingarna gavs in till registreringsmyndigheten samt uppgift om diarienummer eller motsvarande ärendebeteckning.

[S3]Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. i vilken tidning kungörande ska ske, och
 2. övriga frågor som sammanhänger med sådan kungörelse. Förordning (2007:1467).

Förvaring av ingivna handlingar

10 §  Årsredovisningar, revisionsberättelser, bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter som har getts in till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag får föras över till mikrofilm eller maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten. Förordning (2016:1252).

Underrättelse om vite

11 §  Om registreringsmyndigheten fattat beslut om vite enligt 8 kap. 7 § eller 9 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. 7 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, skall den genast skriftligen underrätta företaget om beslutet. Förordning (2000:827).

Prövning av tillståndsfrågor

12 §  Finansinspektionen prövar frågor som avses i

 1. 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 3 och 7 kap. 3 § 2 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och
 2. 1 kap. 1 § tredje stycket, 4 kap. 2 § 5 b och 10, 5 kap. 2 § 5 och 7 kap. 3 § 5 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Förordning (2015:829).

Ansökningsavgifter

Avgifter

13 §  Om en registrering i bankregistret eller försäkringsregistret eller ett kungörande av årsredovisning ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

[S2]Avgift ska betalas när årsredovisningen ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen har påbörjats. Förordning (2007:1467).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1999:691) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
 2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999 skall äldre bestämmelser tillämpas.
Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 3 §; ny rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:1161) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Bestämmelserna i tidigare 7 § gäller alltjämt i fråga om redovisningen i understödsföreningar som tillämpar bokföringslagen (1976:125) samt 29 och 30 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar i dess lydelse före den 1 januari 2000.
 3. Bestämmelserna i tidigare 13 och 14 §§ gäller alltjämt för ansökningar som prövas enligt 4 kap. 2 § 6 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i dess lydelse före den 1 januari 2000.
Omfattning
upph. 7 §; nuvarande 8-14 §§ betecknas 7-13 §§, rubr. närmast före 10, 11, 12, 13, 14 §§ sätts närmast före 9, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. de nya 12, 13 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:827) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:922) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Omfattning
upph. 13 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:365) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisnng i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2007:1467) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 9 §, rubr. närmast före 4 §; nya 8 a, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2009:40) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2010:765) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:777) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:675) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-07-15

Förordning (2015:829) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:583) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:1252) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2017-01-01