FFFS 2007:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om

handel med vissa finansiella instrument;

beslutade den 6 juli 2007.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 2 § 4 marknadsmissbruksförordningen

(2000:1101) och 6 kap. 1 § 61 förordningen (2007:572) om värdepappersmark-

naden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet

att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument att 2 §

ska ha följande lydelse.

2 § Föreskrifterna gäller för följande företag:

1. deltagare i handeln på en reglerad marknad enligt 14 kap. lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden, och

2. den som driver värdepappersrörelse med stöd av 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § eller

4 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden.

För sådana transaktioner som anges i 10 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden

och som avser finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad

marknad gäller 23 kap. i Finansinspektionen föreskrifter (FFFS 2007:16) om

värdepappersrörelse.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2007.

GENT JANSSON

Marcus

Hjorth

FFFS 2007:18

Utkom från trycket

den 19 juli 2007