Upphävd författning

Marknadsmissbruksförordning (2000:1101)

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1101 i lydelse enligt SFS 2016:721
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Insiderförordning (1996:1023)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § Har upphävts genom förordning (2016:721).

Bemyndigande

2 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
 2. vad en förteckning enligt 13 § samma lag ska innehålla, och
 3. hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 18 § samma lag ska fullgöras. Förordning (2016:721).

 • FFFS 2002:8: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

Insynsregister

3 §  Insynsregistret ska i fråga om personuppgifter ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den övervakning som Finansinspektionen utövar enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, och
 2. information till marknadsaktörer och andra om värdepapperstransaktioner som vidtas av personer i ledande ställning och deras närstående. Förordning (2016:721).

Utredningsregister

4 §  Finansinspektionen får i utredningssyfte föra register (utredningsregister) i ärenden som rör utredning om brott mot lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument eller överträdelse som kan föranleda sanktionsavgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Inspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

[S2]Ett utredningsregister får endast innehålla uppgifter som

 1. hämtats in genom terminalåtkomst enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
 2. lämnats ut av värdepapperscentral enligt 8 kap. 3 § första stycket samma lag,
 3. på begäran lämnats av någon enligt 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller 18 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, eller
 4. lämnats av en utländsk tillsynsmyndighet.

[S3]Till registret får också uppgifter hämtas in från insynsregistret. Förordning (2016:72).

5 §  Behöriga att använda sig av utredningsregister är endast sådana anställda hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument eller lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka anställda som har sådan behörighet. Förordning (2005:387).

6 §  Finansinspektionen skall föra en förteckning över beslut att inrätta utredningsregister. Förordning (2001:1012).

7 §  Registret skall förstöras när

 1. ärendet har avslutats hos Finansinspektionen utan att det överlämnats till åklagare,
 2. domstol har meddelat dom eller beslut i fråga om misstänkt brott eller överträdelse och domen eller beslutet har vunnit laga kraft,
 3. strafföreläggande som rör brottet har godkänts, eller
 4. inspektionen eller domstol har meddelat beslut om särskild avgift enligt 20 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och beslutet har vunnit laga kraft. Förordning (2001:1012).

8 §  Registreringsmyndigheten (Finansinspektionen) skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1012).

9 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:1012).

10 §  Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:1012).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Marknadsmissbruksförordning (2000:1101)

Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1012) om ändring i insiderförordningen (2000:1101)

Omfattning
upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; nuvarande 3, 4, 5, 6 §§ betecknas 4, 5, 6, 7 §§; ändr. 4 §, rubr. närmast före 3 § sätts närmast före 4 §; nya 3, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:387) om ändring i insiderförordningen (2000:1101)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. I fråga om ändringar i innehavet som skett före ikraftträdandet och handläggning av ärenden enligt insiderstrafflagen (2000:1086), tillämpas äldre föreskrifter.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:264, Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
CELEX-nr
32003L0006
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2016:72) om ändring i marknadsmissbruksförordningen (2000:1101)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:721) om ändring i marknadsmissbruksförordningen (2000:1101)

Omfattning
upph. 1 §, rubr. närmast före 1 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2016-07-03

Ändring, SFS 2016:1316

Omfattning
upph.