FFFS 2010:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3)

om ägar- och ledningsprövning;

beslutade den 8 juli 2010.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 8 kap. 27 § 1 lagen (2010:751) om

betaltjänster, och 5 §7 och 8 förordningen (2010:1008) om betaltjänster att 2 och

10 §§ samt bilaga 2 – Ansökan/anmälan ledningsprövning Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning ska ha följande lydelse.

2 § Föreskrifterna gäller för följande finansiella företag och dess ägare:

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. försäkringsaktiebolag,

5. ömsesidiga försäkringsbolag,

6. kreditmarknadsföretag,

7. institut för elektroniska pengar,

8. understödsföreningar som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring

(tjänstepensionskassor),

9. sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m., och

10. betalningsinstitut.

Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut, betalningsinstitut och

försäkringsföretag med hemvist utanför EES som ska etablera eller har etablerat en

filial eller generalagentur i Sverige, enligt följande:

1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 6 § i fråga om etablering av filial

eller generalagentur.

2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt bestäm-

melserna i 10 §.

10 § Ett finansiellt företag ska informera Finansinspektionen i samband med att

följande personer utses i företaget:

– styrelseordförande

– styrelseledamot

– styrelsesuppleant

– verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska

tjänstgöra i stället för den verkställande direktören,

– ansvarig för betaltjänstverksamhet (gäller endast betalningsinstitut).

Företaget ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter

minskas.

FFFS 2010:6

Utkom från trycket

den 15 juli 2010

FFFS 2010:6

2

En tjänstepensionskassa eller pensionsstiftelse ska dock bara underrätta Finans-

inspektionen när en ny styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant

utses eller avses bli utsedd i företaget.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare utses i ett finansiellt företag ska de uppgifter

bifogas som framgår av bilaga 2.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2010.

MARTIN ANDERSSON

Johan

Terfelt

FFFS 2010:6

3

Bilaga 2

Ansökan/anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföre-

trädare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget

ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i

en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om

förändringar av ovanstående personkrets.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex.

Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata

dokument. Se Checklista för bilagor på ledningsprövningens sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inklusive

organisationsnummer)?

_________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

___

ansvarig för betaltjänstverksamhet (gäller endast betalningsinstitut)

FFFS 2010:6

4

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du

avser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

FFFS 2010:6

5

Anställning och uppdrag i styrelse samt ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag eller är utsedd

till styrelsemedlem. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn

(inklusive org.

nr)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som

ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav

eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inkl.

organisationsnummer)

Verksamhetens

art

Företagets säte

Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som lednings-

prövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det

företaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar

samt andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

FFFS 2010:6

6

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina

övriga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för

hur dessa ska hanteras.

Ledningspersonens anseende

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 8 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag.

Ja

Nej

9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

FFFS 2010:6

7

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständig-

heterna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2010:6

8

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska

bifogas ansökan/anmälan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

nämns på sid. 31.

Meritförteckning, som

anges på sid. 31.