FFFS 2011:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3)

om ägar- och ledningsprövning;

beslutade den 17 mars 2011.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelseförord-

ningen (2011:257) att 2 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar-

och ledningsprövning ska ha följande lydelse.

2 § Föreskrifterna gäller för följande finansiella företag och dess ägare:

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. försäkringsaktiebolag,

5. ömsesidiga försäkringsbolag,

6. försäkringsföreningar,

7. kreditmarknadsföretag,

8. institut för elektroniska pengar,

9. sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m., och

10. betalningsinstitut.

Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut, betalningsinstitut och

försäkringsföretag med hemvist utanför EES som ska etablera eller har etablerat en

filial eller generalagentur i Sverige, enligt följande:

1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 6 § i fråga om etablering av filial

eller generalagentur.

2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt

bestämmelserna i 10 §.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2011.

2. I fråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om

införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksam-

heten eller är under likvidation, gäller 2 § i sin äldre lydelse.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG av den 5 september om ändring av

direktiv 92/49/EEG och direktiven 2002/83/EG, 2005/68/EG och 2006/48/EG vad gäller

förfaranderegler och utvärderingskriterier för bedömning av förvärv och ökning av innehav

inom finanssektorn (EUT L247, 21.09.2007, s. 1–16, Celex 32007L0044).

FFFS 2011:23

Utkom från trycket

den 1 april 2011

FFFS 2011:23

2

MARTIN ANDERSSON

Anders

Lindkvist