lagen.nu

Försäkringsrörelseförordning (2011:257)

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:591
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-12-15

1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

 • 1. ansökan om tillstånd,
 • 2. anmälan för registrering,
 • 3. försäkringsregister, och
 • 4. bemyndiganden för Bolagsverket och Finansinspektionen att meddela föreskrifter.

Tillämpningsområde

2 § Denna förordning gäller för försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Särskilda bestämmelser om

 • - europabolag enligt lagen (2004:575) om europabolag som driver försäkringsrörelse finns i 5 kap.,
 • - europakooperativ enligt lagen (2006:595) om europakooperativ som driver försäkringsrörelse finns i 5 kap., och
 • - försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige finns i 6 kap.

I 7 kap. 6 § finns bestämmelser om bemyndiganden för Finansinspektionen att meddela föreskrifter enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Allmänna bestämmelser

3 § En handling som enligt denna förordning får ges in i kopia ska vara bestyrkt. En handling som får ges in i kopia får även ges in i original.

4 § En anmälan eller en ansökan enligt denna förordning ska, i förekommande fall, innehålla uppgifter om anmälarens eller sökandens organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 kap. Ansökan om tillstånd

Inledande bestämmelser

1 § Sådana ansökningar enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen. Förordning (2013:677).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:677

Tillstånd att driva rörelse

Tillstånd att driva försäkringsrörelse

2 § En ansökan enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska undertecknas av samtliga

 • 1. stiftare i ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag,
 • 2. styrelseledamöter i en försäkringsförening.

Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska den undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören.

3 § En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för stiftarna eller styrelseledamöterna och, om ett handelsbolag är stiftare, motsvarande uppgifter för varje obegränsat ansvarig bolagsman.

Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska den innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska även innehålla uppgift om namn och postadress för ombud, om sådant ombud har utsetts.

4 § En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska även innehålla

 • 1. en försäkran att stiftarna eller styrelseledamöterna inte är i konkurs eller har näringsförbud samt att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • 2. namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som ska utses enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410), och
 • 3. för försäkringsaktiebolag, uppgift om vem som är kvalificerad innehavare av aktier i bolaget.

5 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av planen för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan), och
 • 2. ett förslag till bolagsordning eller stadgar.

Om en ansökan enligt första stycket avser ett registrerat aktiebolag ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av planen för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan),
 • 2. ett förslag till ändrad bolagsordning, och
 • 3. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om att söka tillstånd.

Utvidgning av tillstånd

6 § En ansökan om utvidgning av tillstånd att driva försäkringsrörelse ska undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av planen för verksamheten efter ändringen (verksamhetsplan),
 • 2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar, och
 • 3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om utvidgningen av tillståndet.

Förlängning av tillstånd

7 § En ansökan enligt 2 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om förlängning av ett tillstånd att driva försäkringsrörelse ska undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören. Ansökan ska göras senast sex månader innan det löpande tillståndet går ut.

Tillsammans med en ansökan ska det lämnas en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om förlängningen av tillståndet.

Ändring av bolagsordning eller stadgar

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar

8 § En ansökan enligt 2 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar ska undertecknas av styrelsen eller den verkställande direktören. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändringsbeslutet, och
 • 2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar.

Godkännande av villkor om förlusttäckning i bolagsordning

9 § Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller 12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om godkännande av villkor om förlusttäckning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag ska det lämnas en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt på grund av försäkringar och ett yttrande från försäkringsbolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Godkännande av villkor om vinstutdelning i bolagsordning

10 § Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller 12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om godkännande av villkor om vinstutdelning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst ska följande handlingar ges in:

Om ett livförsäkringsaktiebolag driver verksamhet utan bestämmelser om vinstutdelning i bolagsordningen, ska utredningen enligt första stycket 4 kompletteras med en särskild redogörelse för hur medel ska gottskrivas försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av försäkring enligt 11 kap. 21 § försäkringsrörelselagen.

Återbetalning av garantikapital

11 § Tillsammans med en ansökan enligt 12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att återbetala garantikapital ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och
 • 2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att garantikapitalet återbetalas och ett yttrande från det ömsesidiga försäkringsbolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Återbetalning av verksamhetskapital

12 § Tillsammans med en ansökan enligt 13 kap. 25 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att betala tillbaka verksamhetskapital ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och
 • 2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att verksamhetskapitalet betalas tillbaka och ett yttrande från försäkringsföreningens revisor och aktuarie över utredningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överlåtelse av försäkringsbestånd

13 § Tillsammans med en ansökan enligt 14 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om överlåtelse och de handlingar som har lagts fram på stämman i det överlåtande försäkringsföretaget,
 • 2. en kopia av Bolagsverkets registreringsbevis av stämmans beslut om överlåtelse, och
 • 3. information om huruvida överlåtelsen omfattar risker eller åtaganden utomlands samt uppgift om vilka länder som avses.

Om överlåtelsen avser ett försäkringsföretag i likvidation eller i konkurs, ska en kopia av avtalet om överlåtelse och sådan information som anges i första stycket 3 lämnas tillsammans med ansökan enligt 14 kap. 17 § försäkringsrörelselagen. Förordning (2015:707).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:707

Övergång till vinstutdelande verksamhet

14 § Om en ansökan enligt 14 kap. 6 eller 17 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) innebär en övergång från en verksamhet där vinstutdelning inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet, ska de handlingar som anges i 10 § första stycket 2–4 lämnas tillsammans med ansökan. Förordning (2015:707).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:707

Fusion

Tillämpningsområde

15 § Vid fusion med ett försäkringsaktiebolag gäller inte 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559). I stället gäller 16 och 17 §§.

Verkställande av fusionsplan

16 § En ansökan enligt 11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § eller 13 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska undertecknas av styrelserna eller de verkställande direktörerna i de fusionerande försäkringsföretagen. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

 • 1. en försäkran på heder och samvete från försäkringsföretagens styrelser eller verkställande direktörer om

a. att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och

b. att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,

 • 2. när det är fråga om fusion genom kombination av försäkringsaktiebolag, ett intyg av en auktoriserad revisor som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget,
 • 3. när en livförsäkringsverksamhet ska övergå från en verksamhet där vinstutdelning inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges i 10 § första stycket 2-4,
 • 4. en kopia av fusionsplanen, och
 • 5. en kopia av protokollen från bolags- eller föreningsstämmorna med beslut om den tilltänkta fusionen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Underrättelse om hinder mot verkställande av fusionsplan

17 § Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när verket fattar beslut om hinder mot verkställande av en fusionsplan. Förordning (2013:677).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:677

Förvärv av aktier

Tillämpliga bestämmelser

18 § Bestämmelserna i 19-23 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar enligt 15 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd till direkt eller indirekt förvärv av aktier i försäkringsaktiebolag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ansökan

19 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier ska undertecknas av förvärvaren. Om förvärvaren är en juridisk person ska ansökan undertecknas av dess styrelse eller verkställande direktören.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Skriftlig bekräftelse

20 § Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ange vilken dag bedömningsperioden löper ut.

Kompletteringar

21 § Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 15 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043), får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.

Förlängning av bedömningsperioden

22 § Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om

 • 1. förvärvaren inte har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
 • 2. förvärvaren inte är
  • a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag, eller ett fondföretag och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller
  • b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

Skriftligt beslut

23 § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över en utländsk försäkringsgivare inom EES har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 kap. Anmälan för registrering och ansökan som ska handläggas av Bolagsverket

Tillämpningsområde

Försäkringsaktiebolag

1 § För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av Bolagsverket avseende ett försäkringsaktiebolag gäller 1 kap. aktiebolagsförordningen (2005:559), om inte annat följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

– anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen i 6–10 §§,

– tillstånd i 11 §,

– ändring av bolagsordning i 13 §,

– överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §, och

– avgifter i 24–26 §§. Förordning (2015:707).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:707

Ömsesidiga försäkringsbolag

2 § För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av Bolagsverket avseende ett ömsesidigt försäkringsbolag gäller 2 och 3 §§, 4 § första stycket och andra stycket 2–6, 5–7 c, 8 a–12, 13 d, 13 e och 14 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar, om inte något annat följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

– anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) i 6–10 §§,

– tillstånd i 11 och 12 §§,

– ändring av bolagsordning i 13 §,

– ledning i 14 §,

– garantikapital i 17–19 §§,

– överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,

– frivillig likvidation i 23 §, och

– avgifter i 24 och 27 §§. Förordning (2016:328).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:707, 2016:328

3 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar på ömsesidiga försäkringsbolag ska det som där sägs om

 • 1. ekonomisk förening avse ömsesidigt försäkringsbolag,
 • 2. medlem avse delägare,
 • 3. stadgar avse bolagsordning,
 • 4. föreningsstämma avse bolagsstämma, och
 • 5. föreningsregistret avse försäkringsregistret.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Försäkringsförening

4 § För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av Bolagsverket avseende en försäkringsförening gäller 2–7 c, 8 a–12, 13 d, 13 e och 14 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar, om inte något annat följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

– anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) i 6–10 §§,

– tillstånd i 11 §,

– ändring av stadgar i 13 §,

– ledning i 14 §,

– verksamhetskapital i 20 och 21 §§,

– överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,

– frivillig likvidation i 23 §, och

– avgifter i 24 och 27 §§. Förordning (2016:328).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:707, 2016:328

5 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar på försäkringsföreningar ska det som där sägs om

 • 1. ekonomisk förening avse försäkringsförening, och
 • 2. föreningsregistret avse försäkringsregistret.

Allmänna bestämmelser

Anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen

6 § En anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska göras skriftligen hos Bolagsverket. En sådan anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

7 § En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan av ett försäkringsföretag i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna.

8 § En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Förordning (2016:591).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:591

9 § Handlingar som ska fogas till en anmälan som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

10 § En försäkran på heder och samvete i en anmälan till Bolagsverket får undertecknas med en elektronisk underskrift. Förordning (2016:591).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:591

Tillstånd

11 § Tillsammans med en anmälan för registrering av försäkringsföretag ska Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd och godkännande av bolagsordning eller stadgar lämnas. Förordning (2013:677).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:677

12 § Om en anmälan för registrering avser ett ömsesidigt försäkringsbolag ska följande handlingar ges in:

 • - en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av försäkring har skett, och
 • - en kopia av protokollet från den konstituerande stämman.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändring av bolagsordning eller stadgar

13 § Tillsammans med en anmälan för registrering av godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar ska Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) lämnas. Förordning (2013:677).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:677

Ledning

14 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 6 kap. 15 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, som inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, ska det lämnas en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val eller entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant.

Lagrumshänvisningar hit (2)

15 § Har upphävts genom förordning (2015:707).

Revisor

16 § I stället för 1 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagsförordningen (2005:559) samt 4 § andra stycket 4 och 7 b § första stycket 2 förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar gäller att anmälan för registrering ska innehålla en försäkran på heder och samvete att revisorn uppfyller de kompetenskrav som anges i 11 kap. 12 §, 12 kap. 43 § eller 13 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Förordning (2016:328).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:328

Garantikapital

Förutsättning för registrering

17 § Tillsammans med en anmälan för registrering av ett ömsesidigt försäkringsbolag ska det lämnas ett intyg från försäkringsbolagets revisor om att garantikapital enligt 12 kap. 9 § första stycket och 18 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) har betalats in.

Under rörelsens gång

18 § En anmälan för registrering enligt 12 kap. 9 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut att ta emot garantikapital under rörelsens gång ska innehålla uppgift om det belopp som garantikapitalet ska ökas med.

Tillsammans med anmälan ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet att ta emot garantikapital samt en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om behovet av garantikapital och ett yttrande från försäkringsbolagets revisor och aktuarie över utredningen,
 • 2. en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet av garantikapital, och
 • 3. ett intyg från försäkringsbolagets revisor om att minst hälften av det belopp som garantikapitalet ska ökas med har betalats in.

Om det i ett ömsesidigt försäkringsbolag efter anmälan om registrering enligt första stycket görs ytterligare inbetalning av garantikapital, ska detta anmälas för registrering. Tillsammans med anmälan ska det lämnas ett intyg av försäkringsbolagets revisor om att hela garantikapitalet har betalats in inom sex månader från registreringen av anmälan enligt första stycket.

Återbetalning av garantikapital

19 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut om återbetalning av garantikapital ska följande handlingar ges in:

 • - en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och
 • - Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Verksamhetskapital

Förutsättning för registrering

20 § Tillsammans med en anmälan för registrering av en försäkringsförening ska det lämnas ett intyg från föreningens revisor om att verksamhetskapital enligt 13 kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) har betalats in.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Återbetalning av verksamhetskapital

21 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 13 kap. 25 § första stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut om återbetalning av verksamhetskapital ska följande handlingar ges in:

 • - en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och
 • - Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överlåtelse av försäkringsbestånd

22 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 14 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om överlåtelse, och
 • 2. en kopia av de handlingar som har lagts fram på stämman enligt 14 kap. 3 § försäkringsrörelselagen. Förordning (2015:707).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:707

Frivillig likvidation

23 § I en anmälan för registrering enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av beslut om frivillig likvidation av ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening ska det anges när likvidationen ska inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan.

Vid anmälan ska en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om likvidationen ges in.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Avgifter

Handläggning av ansökan enligt försäkringsrörelselagen

24 § För handläggning och prövning av ansökan om likvidation enligt 11 kap. 45 §, 12 kap. 74 § och 13 kap. 27 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska en avgift på 475 kronor betalas.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Handläggning av ansökan enligt aktiebolagslagen

25 § För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska avgifter betalas med följande belopp:

 • 1. tillstånd enligt 24 kap. 22 § till verkställande av delningsplan, 1 500 kr,
 • 2. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor, och
 • 3. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om försäkringsaktiebolagets firma på bolagets webbplatser, 1 500 kronor.

26 § En avgift som avses i 25 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551) ska uppgå till 2 700 kronor.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. av en sådan avgift finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordran innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § indrivningsförordningen. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Handläggning av ansökan enligt lagen om ekonomiska föreningar

27 § För handläggning och prövning av ansökan enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska avgift betalas till Bolagsverket med följande belopp:

 • 1. undantag enligt 6 kap. 4 och 11 §§ från bosättningskravet för verkställande direktör eller styrelseledamot, 475 kronor,
 • 2. tillstånd till minskning av reservfonden enligt 10 kap. 17 §, 900 kronor,
 • 3. likvidation enligt 11 kap. 4 a § tredje stycket, 475 kronor. Förordning (2016:328).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:328

4 kap. Försäkringsregister

Tillämpningsområde

1 § Hos Bolagsverket ska det föras ett försäkringsregister för

 • - försäkringsaktiebolag,
 • - ömsesidiga försäkringsbolag, och
 • - försäkringsföreningar.

För försäkringsaktiebolag gäller detta kapitel i stället för 2 och 3 kap. aktiebolagsförordningen (2005:559).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Försäkringsregistrets indelning

2 § Försäkringsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling.

Registret ska vara indelat i sex avdelningar enligt följande:

 • 1. livförsäkringsaktiebolag,
 • 2. ömsesidiga livförsäkringsbolag,
 • 3. livförsäkringsföreningar,
 • 4. skadeförsäkringsaktiebolag,
 • 5. ömsesidiga skadeförsäkringsbolag, och
 • 6. skadeförsäkringsföreningar.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Alfabetisk förteckning

3 § En alfabetisk förteckning över försäkringsföretagen ska höra till registret. Förteckningen ska innehålla uppgift om organisationsnumret på varje försäkringsföretag.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Handlingar i försäkringsregistret

4 § Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska biläggas försäkringsregistret. Sådana handlingar ska för varje försäkringsföretag sammanföras i akter.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Försäkringsregistrets ändamål m.m.

Ändamål

5 § Försäkringsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över försäkringsföretagen enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 • 2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 • 3. förvärv, avyttring eller förvaltning av försäkringsföretag som registreras i försäkringsregistret,
 • 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 • 5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 • 6. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning, och
  • a) som avser försäkringsföretag som registreras i försäkringsregistret,
  • b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  • c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Underrättelser

6 § Bolagsverket ska snarast efter det att registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller strukits ur försäkringsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Finansinspektionen ska snarast efter det att aktuarie, revisor eller allmänt ombud förordnats enligt 17 kap. 10, 11 eller 14 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) underrätta Bolagsverket om det.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om uppgifter enligt 16 § första stycket 17. Förordning (2015:707).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:203, 2015:707

Om personuppgifter och informationslämnande m.m.

Personuppgiftsansvar

7 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för försäkringsregistret.

8 § Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

Direktåtkomst

9 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 5 § besluta om direktåtkomst till försäkringsregistret.

Skadestånd

10 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Rättelse av personuppgift

11 § I fråga om rättelse av personuppgifter i försäkringsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

Lämnande av information

12 § Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till Bolagsverket, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller en sådan handling, ska det av informationen framgå att handlingen behandlas av myndigheten.

13 § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Anteckningar i försäkringsregistret

Gemensamma bestämmelser

14 § Anteckningar i försäkringsregistret numreras i löpande följd för varje försäkringsföretag. Vid varje anteckning ska detta nummer anges liksom datum för anteckningen och för dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

15 § Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i försäkringsregistret ska antecknas i registret så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in till Bolagsverket. Ändringar av den information som finns i registret och som gäller försäkringsaktiebolag ska normalt antecknas inom 21 dagar efter det att en fullständig anmälan har kommit in. Om det framgår att beslutet ska ha verkan först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteckningen göras i så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt. Förordning (2014:157).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:157

16 § När ett försäkringsföretag registreras ska följande antecknas i försäkringsregistret:

 • 1. företagets organisationsnummer,
 • 2. dagen för tillstånd att driva försäkringsrörelse,
 • 3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller försäkringsaktiebolag och försäkringsföreningar, dagen för bildandet,
 • 4. företagets firma samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordning eller stadgar,
 • 5. företagets bifirma, om styrelsen antagit en sådan,
 • 6. den ort i Sverige där företagets styrelse ska ha sitt säte,
 • 7. föremålet för företagets verksamhet, varvid det särskilt ska anges om verksamheten ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,
 • 8. begränsningar i bolagsordning eller stadgar i fråga om området för direkt försäkringsverksamhet inom Sverige,
 • 9. om företaget ska driva försäkringsrörelse utanför EES,
 • 10. sättet för sammankallande av bolags- eller föreningsstämman,
 • 11. tiden för ordinarie bolags- eller föreningsstämma, om denna anges i bolagsordning eller stadgar,
 • 12. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem ska utses på annat sätt än av bolags- eller föreningsstämman, hur det i så fall ska ske,
 • 13. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvistet för utsedd aktuarie,
 • 14. om försäkringsföretaget ska ha euro som redovisningsvaluta,
 • 15. den tid som företagets räkenskapsår ska omfatta,
 • 16. försäkringsföretagets postadress, och
 • 17. de länder inom EES inom vilka företaget ska bedriva verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

I försäkringsregistret får för varje försäkringsföretag, på begäran av företaget, e-postadress och telefonnummer antecknas. Förordning (2012:203).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:203, 2012:62

Försäkringsaktiebolag

17 § För försäkringsaktiebolag ska det, utöver vad som föreskrivs i 15 och 16 §§, antecknas

För ett livförsäkringsaktiebolag gäller att det i försäkringsregistret ska antecknas hur bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller på annat sätt täcka bolagets förlust.

I försäkringsregistret får för varje försäkringsaktiebolag antecknas om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

18 § Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett försäkringsaktiebolags bolagsordning innehåller

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även den värdepapperscentral som enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument har registrerat avstämningsbolagets aktier och, i förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges ut. Förordning (2016:80).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:80

19 § Försäkringsregistret ska för varje försäkringsaktiebolag innehålla

 • 1. stiftelseurkunden,
 • 2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och
 • 3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

20 § Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet i ett försäkringsaktiebolag, ska det vid registreringen av minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd.

21 § Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551), ska detta antecknas i försäkringsregistret av Bolagsverket. Detsamma gäller beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen eller att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § samma lag. Vidare ska beslut att förklara att en fråga om beståndsöverlåtelse har fallit enligt 14 kap. 6 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) antecknas i försäkringsregistret när det har fått laga kraft. Förordning (2015:707).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:707

Ömsesidiga försäkringsbolag

22 § För ömsesidiga försäkringsbolag ska det, utöver vad som föreskrivs i 15 och 16 §§, antecknas

23 § Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning innehåller

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:328

24 § Vid registrering av fusion enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska det antecknas att ett överlåtande ömsesidigt försäkringsbolag är upplöst.

Om Bolagsverket enligt 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska föreningar har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har vunnit laga kraft.

25 § Försäkringsregistret ska för varje ömsesidigt försäkringsbolag innehålla

 • 1. stiftelseurkunden,
 • 2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och
 • 3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Försäkringsföreningar

26 § För försäkringsföreningar ska det, utöver vad som föreskrivs i 15 och 16 §§, antecknas

 • 1. uppgifter som avses i 6 kap. 15 § och 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
 • 2. de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,
 • 3. storleken på verksamhetskapitalet,
 • 4. den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som tillskjutit verksamhetskapital,
 • 5. den eventuella rösträtt på föreningsstämman som tillfaller den som tillskjutit verksamhetskapital,
 • 6. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och betalas tillbaka,
 • 7. för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos medlemmarna samt hur uttaxeringen ska genomföras, och
 • 8. hur meddelanden ska komma till medlemmarnas eller fullmäktiges kännedom.

För en livförsäkringsförening gäller dessutom att det i försäkringsregistret ska anges hur föreningens förlust får täckas.

27 § Det ska antecknas i försäkringsregistret om en försäkringsförenings stadgar innehåller

 • 1. bestämmelse enligt 7 kap. 47 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, eller
 • 2. bestämmelse att föreningens verksamhet ska upphöra vid viss tid eller under vissa villkor. Förordning (2016:328).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:328

28 § Vid registrering av fusion enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska det antecknas att överlåtande försäkringsförening är upplöst.

Om Bolagsverket enligt 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska föreningar har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har vunnit laga kraft.

29 § Försäkringsregistret ska för varje försäkringsförening innehålla

 • 1. stadgarna, uppgifter om ändring i stadgarna och stadgarna i dess senaste lydelse, och
 • 2. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Anteckningar på försäkringsföretagets registerupplägg

30 § Anteckning i försäkringsregistret på grund av anmälan eller underrättelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar görs på försäkringsföretagets registerupplägg.

Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 14 kap. 4 och 12 §§ försäkringsrörelselagen, 23 kap. 14 och 25 §§ samt 24 kap. 16 och 27 §§ aktiebolagslagen eller 12 kap. 6, 17 och 21 §§ lagen om ekonomiska föreningar görs anteckning på både det överlåtande och det övertagande försäkringsföretagets upplägg.

Anteckning om ändring av ett försäkringsföretags firma och om ett försäkringsföretags likvidation och upplösning ska göras även i den förteckning som anges i 3 §. Förordning (2015:707).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:707

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

31 § Bolagsverket ska lämna ut uppgifter och handlingar i försäkringsregistret på medium för automatiserad behandling, om det begärs. Detsamma gäller sådana handlingar och uppgifter som inte har förts in i försäkringsregistret, om det har gått högst tio år sedan de kom in till verket.

Handlingar som inte har förts in i försäkringsregistret och som inte behöver lämnas ut enligt första stycket får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till myndigheter och, om det är uppenbart att det kan ske utan risk för att enskildas personliga integritet kränks, till enskilda.

Sökning efter uppgifter och handlingar

32 § Vid sökning av uppgifter som avser ett försäkringsföretag som är upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan försäkringsföretagets upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 4, 19, 25 och 29 §§ får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.

Kungörelser och underrättelser

33 § I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 15 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska försäkringsföretagets firma och organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller, om försäkringsföretaget är i likvidation, den tingsrätt som handlägger likvidationen.

34 § När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte. Förordning (2015:130).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:130

35 § Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning, om

 • 1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i pågående mål om talan mot bolagsstämmobeslut, och
 • 2. en lagakraftvunnen dom som innebär att bolagsstämmobeslutet har upphävts eller ändrats.

Registreringsavgifter

Avgifter för registrering

36 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift betalas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning.

37 § Avgift för registrering ska betalas med följande belopp: 1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsföretag, 2 200 kronor eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor,

 • 2. vid anmälan av ändring av firma eller bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,
 • 3. vid anmälan om bolags- eller föreningsstämmas beslut om likvidation enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 800 kronor,
 • 4. vid anmälan om att likvidationen ska upphöra och val av styrelse enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen eller 11 kap. 17 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,
 • 5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller 12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,
 • 6. vid anmälan om delning enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och
 • 7. vid annan anmälan till försäkringsregistret eller då anteckning i registret annars ska göras, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor. Förordning (2016:591).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:591

38 § Om en anmälan enligt 37 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 37 § 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

39 § Avgift ska inte betalas för registrering av

 • 1. ändrad postadress,
 • 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
 • 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),
 • 4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 37 § 4,
 • 5. en underrättelse från domstol, konkursförvaltaren eller Finansinspektionen, eller
 • 6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 § aktiebolagslagen eller 12 kap. 37 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Avgift för utlämnande av uppgifter och handlingar

40 § Bolagsverket fastställer avgifter

 • 1. för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker på medium för automatiserad behandling, och
 • 2. för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) på annat språk än svenska.

När avgiften ska betalas

41 § Avgift ska betalas när en ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

5 kap. Särskilda bestämmelser för europabolag och europakooperativ

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel gäller för

2 § Bestämmelserna i 3 kap. om registrering i försäkringsregistret ska, i fråga om europabolag och europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas vid registrering i europabolagsregistret respektive europakooperativsregistret.

Bestämmelserna i denna förordning ska även i övrigt tillämpas på europabolag och europakooperativ som driver försäkringsrörelse om inte annat framgår av SE-förordningen, SCE-förordningen, försäkringsrörelselagen (2010:2043), aktiebolagslagen (2005:511) eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Ansökan och anmälan för registrering

3 § En ansökan eller en anmälan enligt 2 kap. eller 3 kap. ska undertecknas av den verkställande direktören eller

 • 1. när det gäller europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i SE- förordningen (dualistiskt organiserade europabolag) eller artiklarna 37-41 i SCE-förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i ledningsorganet, eller
 • 2. när det gäller europabolag eller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE-förordningen (monistiskt organiserade europabolag) eller artiklarna 42-44 i SCE-förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ) en ledamot i förvaltningsorganet.

6 kap. Särskilda bestämmelser för utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut

1 § Sådana ansökningar enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen. Förordning (2013:677).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:677

2 § I en ansökan om tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 9 kap. 5 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, där det ingår risker som är belägna eller åtaganden som ska fullgöras utomlands, ska det anges i vilka länder riskerna finns respektive åtagandena ska fullgöras. 3 § Särskilda bestämmelser om trafikförsäkring finns i trafikförsäkringsförordningen (1976:359).

7 kap. Bemyndiganden

Bolagsverket

1 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om

 • 1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,
 • 2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 3 kap. 8 §,
 • 3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,
 • 4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,
 • 5. vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och
 • 6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift. Förordning (2016:591).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:591

Finansinspektionen

Föreskrifter för försäkringsföretag

2 § Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043) meddela föreskrifter om

 • 1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,
 • 2. hur tillgångarna enligt 1 kap. 19 c § 1 ska definieras, placeras och värderas,
 • 3. hur kapitalkravet enligt 1 kap. 19 c § 2 ska beräknas,
 • 4. fastställande av garantibelopp enligt 1 kap. 19 c § 3,
 • 5. kapitalbasens nivå, sammansättning och beräkningen av denna enligt 1 kap. 19 c § 4,
 • 6. hur ett företagsstyrningssystem enligt 1 kap. 19 c § 5 ska utformas,
 • 7. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 1 kap. 20 § 1,
 • 8. de krav som ska gälla för deltagande i styrningen av ett försäkringsföretag enligt 2 kap. 4 § första stycket 4,
 • 9. de risker som hänför sig till varje försäkringsklass enligt 2 kap. 11 och 12 §§ samt om beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap. 11 §,
 • 10. vad en verksamhetsplan enligt 2 kap. 18 § ska innehålla,
 • 11. vad en verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 i övrigt ska innehålla,
 • 12. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,
 • 13. vilken information enligt 4 kap. 2 § som ett försäkringsföretag ska lämna till försäkringstagarna, till andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,
 • 14. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på god försäkringsstandard som avses i 4 kap. 3 §,
 • 15. villkor för upplåning enligt 4 kap. 6 §,
 • 16. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 5 kap. 4, 6, 11 och 13–16 §§,
 • 17. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få tillstånd att använda matchningsjustering enligt 5 kap. 7 §,
 • 18. hur en volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 § ska beräknas,
 • 19. villkoren för undantag enligt 5 kap. 10 § och beräkningen av en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur,
 • 20. villkoren för undantag enligt 5 kap. 12 § och beräkningen av det tillfälliga avdraget,
 • 21. vad som avses med lämplig riskspridning enligt 6 kap. 3 § första stycket,
 • 22. förvaring av tillgångar enligt 6 kap. 4 §,
 • 23. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 5 §,
 • 24. förande av register enligt 6 kap. 11 §,
 • 25. de krav som ska gälla för godkännande av poster som tilläggskapital och grunder för värdering av poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 5 §,
 • 26. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid indelning i nivåer enligt 7 kap. 7 §,
 • 27. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificeringen av kapitalbasposter enligt 7 kap. 9 §,
 • 28. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificering av poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 10 § andra stycket,
 • 29. hur det primära solvenskapitalkravet ska beräknas enligt 8 kap. 6 §,
 • 30. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 §,
 • 31. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk utifrån en särskild metod enligt 8 kap. 8 §,
 • 32. hur kapitalkravet för operativ risk ska beräknas enligt 8 kap. 9 §,
 • 33. hur justeringsbeloppet ska beräknas enligt 8 kap. 10 §,
 • 34. förutsättningarna för tillstånd att använda en fullständig eller partiell intern modell enligt 9 kap. 1–5 §§,
 • 35. förutsättningarna för ändring av en intern modell och styrdokument enligt 9 kap. 6 och 7 §§,
 • 36. krav på användning av statistiska kvalitetsnormer för en intern modell enligt 9 kap. 9–14 §§,
 • 37. kalibrering av en intern modell enligt 9 kap. 15 §,
 • 38. validering av en intern modell enligt 9 kap. 17 §,
 • 39. krav på dokumentation enligt 9 kap. 18 §,
 • 40. vad ett system för riskhantering enligt 10 kap. 6 § ska innehålla när ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig intern modell,
 • 41. innehållet i de riktlinjer för volatilitetsjustering som avses i 10 kap. 7 § fjärde stycket,
 • 42. innehållet i en sådan likviditetsplan som avses i 10 kap. 8 § 1,
 • 43. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkringsföretag som använder matchnings- eller volatilitetsjustering enligt 10 kap. 8 § 2,
 • 44. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkringsföretag när det gäller företagets känslighet för de antaganden som ligger till grund för fastställandet av den relevanta riskfria räntestrukturen enligt 10 kap. 9 §,
 • 45. hur en sådan egen bedömning som avses i 10 kap. 10 § ska genomföras,
 • 46. rapportering av resultat av den egna risk- och solvensbedömning enligt 10 kap. 13 §,
 • 47. vad funktionen för riskhantering enligt 10 kap. 15 § ska ansvara för när ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig intern modell,
 • 48. villkor för behörighet för den som ska ansvara för eller utföra uppgifter i aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 §,
 • 49. innehållet i försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag som avses i 10 kap. 23 §,
 • 50. vilka uppgifter som ska omfattas av riktlinjer för hantering av intressekonflikter enligt 10 kap. 24 §,
 • 51. innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten enligt 16 kap. 2 §,
 • 52. vilka uppgifter en ansökan om undantag från kravet på offentliggörande enligt 16 kap. 3 § ska innehålla,
 • 53. innehållet i informations- och rapporteringssystem och styrdokument enligt 16 kap. 8 §,
 • 54. vilka upplysningar ett försäkringsföretag ska lämna till Finansinspektionen enligt 17 kap. 5 § samt när och hur de ska lämnas,
 • 55. att vissa uppgifter som enligt 17 kap. 6 § ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
 • 56. innehållet i en åtgärdsplan enligt 18 kap. 4 §,
 • 57. innehållet i en plan för infasning och en lägesrapport enligt 18 kap. 6 §,
 • 58. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 18 kap. 8 §,
 • 59. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 19 kap. 16–22 §§,
 • 60. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 19 kap. 30 §,
 • 61. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 19 kap. 33 §,
 • 62. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 19 kap. 35 § andra stycket,
 • 63. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 19 kap. 37 och 49 §§,
 • 64. företagstyrningssystem inom en grupp enligt 19 kap. 42 §,
 • 65. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt 19 kap. 43 §,
 • 66. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 19 kap. 71 § tredje stycket, och
 • 67. vilka upplysningar ett specialföretag ska lämna till Finansinspektionen enligt 20 kap. 9 §.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av försäkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser. Förordning (2015:707).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:504, 2015:707

2 a § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 36, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:504).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:504

3 § Finansinspektionen får i fråga om ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) meddela föreskrifter om

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:707, 2015:707

Koncerner

4 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om koncerner i försäkringsrörelselagen (2010:2043), i föreskrifter som har meddelats med stöd av samma lag och i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska gälla helt eller delvis för en sådan grupp av företag som inte utgör en koncern enligt 1 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Föreskrifter för utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut

5 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige meddela föreskrifter om

 • 1. vilka upplysningar en försäkringsgivare eller ett tjänstepensionsinstitut ska lämna till inspektionen enligt 3 kap. 3 § och 6 kap. 4 §,
 • 2. vad en verksamhetsplan ska innehålla och vilka ytterligare handlingar som ska lämnas tillsammans med en ansökan om koncession enligt 4 kap. 4 §,
 • 3. indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession för återförsäkring enligt 4 kap. 5 a §,
 • 4. innehållet i ett register enligt 5 kap. 10 § första stycket,
 • 5. kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav samt interna modeller som avser den försäkringsrörelse som en försäkringsgivare från tredjeland bedriver i Sverige, enligt 5 kap. 12 §,
 • 6. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §,
 • 7. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar och dem som erbjuds att teckna en försäkring hos försäkringsgivaren enligt 8 kap. 1 a §, och
 • 8. vilken information ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna enligt 8 kap. 1 b §.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Förordning (2015:707).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:707

Föreskrifter om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

6 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. meddela föreskrifter om

 • 1. vad placeringsriktlinjerna och redogörelsen enligt 10 b § ska innehålla, och
 • 2. vilken information som en pensionsstiftelse ska lämna enligt 10 d §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:257

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet FPM
Förarbeten
EUTL29/2004 s1, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
Ikraft
2011-04-01
CELEX-nr
32004R0139, 32001R2157, 32003R1435
SFS-nummer
2011:257
Övergångsbestämmelse

Förordning (2012:62) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap. 16 §
Ikraft
2012-04-01
SFS-nummer
2012:62
Rubrik
Förordning (2012:62) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Förordning (2012:203) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL331/2010 s120
Ikraft
2012-05-15
CELEX-nr
32010L0078
Omfattning
ändr. 4 kap. 6, 16 §§
SFS-nummer
2012:203
Rubrik
Förordning (2012:203) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Förordning (2013:677) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 17 §§, 3 kap. 11, 13 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft
2013-07-15
SFS-nummer
2013:677
Rubrik
Förordning (2013:677) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Förordning (2014:157) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL156/2012 s1-9
Ikraft
2014-05-01
CELEX-nr
32012L0017
Omfattning
ändr. 4 kap. 15 §
SFS-nummer
2014:157
Rubrik
Förordning (2014:157) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Förordning (2014:504) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §;ny 7 kap. 2 a §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:504
Rubrik
Förordning (2014:504) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Förordning (2015:130) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap. 34 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:130
Rubrik
Förordning (2015:130) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Förordning (2015:707) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 3 kap. 15 §, 7 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 15 §, 7 kap. 3 §;ändr. 2 kap. 13, 14 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 22 §§, 4 kap. 6, 21, 30 §§, 7 kap. 2, 5 §§;ny 7 kap. 3 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:707
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. För försäkringsföretag som vid förordningens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) gäller bestämmelserna i 2–4 kap. i dess äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2015:707) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Förordning (2016:80) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap. 18 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:80
Rubrik
Förordning (2016:80) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Förordning (2016:328) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 2, 4, 16, 27 §§, 4 kap. 23, 27 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:328
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet och som gäller reservfonden.
Rubrik
Förordning (2016:328) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Förordning (2016:591) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 8, 10 §§, 4 kap. 37 §, 7 kap. 1 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:591
Rubrik
Förordning (2016:591) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation