FFFS 2011:51

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade

betaltjänstleverantörer;

beslutade den 9 november 2011.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 1, 7–9 förordningen (2010:1008)

om betaltjänster i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

dels att 6 kap. 6–8 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 8 och 9 §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2–9, 11, 13, 14, 16–18, 20 och 21 §§, 3 kap. 2–5, och 7–

10 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3–5 §§, 7 kap. 4 §, 8 kap. 2–4, 10, 11 och

13 §§, och 12 kap. 6 och 7 §§, samt rubrikerna närmast före 12 kap. 4, 6 och 9 §§

ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 4–6 §§ och 6 kap. 7 och 8 §§ ska sättas

närmast före 2 kap. 3–5 §§ och 6 kap. 4 och 5 §§,

dels att det i föreskrifterna ska införas nya rubriker närmast före 2 kap. 7 och 8 §§

av följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för

– aktiebolag och ekonomiska föreningar som ansöker om tillstånd att tillhandahålla

betaltjänster,

– fysiska och juridiska personer som ansöker om undantag från tillståndsplikt att

tillhandahålla betaltjänster, samt

– betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751)

om betaltjänster.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

– ansökan om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap.),

– ansökan om undantag från tillståndsplikt (3 kap.),

– tillhandahållande av ytterligare betaltjänster (4 kap.),

– gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut (5 kap.),

– ägar- och ledningsprövning (6 kap.),

– övriga anmälnings- och tillståndspliktiga förfaranden (7 kap.),

– organisatoriska krav för betalningsinstitut (8 kap.),

– kapitalkrav för betalningsinstitut (9 kap.),

– uppdragsavtal (10 kap.),

– skydd av medel för genomförande av betalningstransaktioner (11 kap.),

FFFS 2011:51

Utkom från trycket

den 16 november 2011

FFFS 2011:51

2

– rapportering av uppgifter till Finansinspektionen (12 kap.).

2 kap.

2 §

Ett företag ska i sin ansökan ange vilken eller vilka av de betaltjänster enligt

1 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster som det ansöker om att få tillhanda-

hålla.

Ansökan ska innehålla företagets namn, organisationsnummer och verksamhets-

adress samt vara undertecknad av behörig firmatecknare för företaget

.

Ägarförhållanden

3 §

Ett företag ska i sin ansökan lämna en beskrivning över ägarförhållandena i

företaget.

Företaget ska även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av 6 kap. 2 §.

Vidare ska företaget lämna uppgifter om vilka fysiska eller juridiska personer som

det har eller förväntas få nära förbindelser med enligt 1 kap. 5 § lagen (2010:751)

om betaltjänster.

Om företaget tillhör samma grupp som ett annat betalningsinstitut, institut för

elektroniska pengar, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller ett försäk-

ringsföretag, ska dessa företag anges med namn och organisationsnummer.

Allmänna råd

Beskrivningen över ägarförhållandena får vara översiktlig och kan t.ex.

utgöras av en ägar- eller koncernskiss där namn och person-/organisations-

nummer samt ägarandelar anges.

Ledningsförteckning

4 § Ett företag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och even-

tuella suppleanter som ingår i företagets styrelse. Det ska även framgå vem som är

styrelsens ordförande. Företaget ska vidare ange vem som är verkställande direktör

om en sådan har utsetts, samt vem som är den verkställande direktörens eventuella

ställföreträdare. Det ska också framgå vilken person som är ansvarig för betal-

tjänstverksamheten, samt vem som är dennes eventuella ersättare.

Företaget ska för de personer som anges i första stycket även bifoga de uppgifter

för ledningsprövning som framgår av 6 kap. 4 §.

Ekonomiska förhållanden

5 § Ett företag ska i sin ansökan lämna en prognos för de tre närmaste verksam-

hetsåren. Prognosen ska omfatta

1. balans- och resultaträkning,

2. beräkning av kapitalkrav, samt

3. hur resultatet av balans- och resultaträkning påverkar företagets startkapital.

FFFS 2011:51

3

Företaget ska redovisa vilka antaganden prognosen bygger på. Det ska särskilt

anges vilket antagande om den totala summan av betalningstransaktioner per år

som företaget bygger prognosen på.

Företaget ska i prognosen redogöra för hur det avser att finansiera betaltjänstverk-

samheten.

6 § Ett företag ska i sin ansökan ange vilken metod för beräkning av kapitalkrav

enligt 3 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster som företaget vill använda.

Företaget ska ange skälen för den valda metoden och, om det inte är uppenbart att

det är onödigt, även bifoga prognoser för de samtliga tre metoder som anges i

lagen.

Prognoserna ska avse de två närmaste verksamhetsåren.

Allmänna råd

På Finansinspektionens webbplats anges hur ett företag regelbundet ska rap-

portera uppgifter om kapitalbas/kapitalkrav till myndigheten. Företaget bör

när det upprättar sina prognoser använda den uppställningsform som finns på

webbplatsen.

Pågående domstolsprocess eller skiljeförfarande

7 § Ett företag ska i sin ansökan ange om det är part i en pågående domstols-

process eller ett skiljeförfarande som kan innebära en ekonomisk osäkerhet och

risk för företagets betaltjänstverksamhet och lämna närmare uppgifter om detta.

Verksamhetsplan

8 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga en verksamhetsplan som är upprättad

enligt 9

22 §§.

9 § I ett företags verksamhetsplan ska det finnas

1. en utförlig beskrivning av den betaltjänstverksamhet som företaget avser att be-

driva, och

2. flödesscheman som visar de administrativa processer som finns för de betal-

tjänster som företaget avser att tillhandahålla.

Om företaget tar emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från

allmänheten ska det lämna uppgift om vilket eller vilka nationella eller internatio-

nella system för betalningar som företaget avser att delta i.

11 § Om ett företag även tillhandahåller, eller avser att tillhandahålla, närliggande

tjänster och driva annan verksamhet än sådan som avser betaltjänster, ska företaget

i verksamhetsplanen särskilt redogöra för denna verksamhet och dess omfattning.

Företaget ska även redogöra för hur det säkerställer att dess finansiella sundhet och

Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn över företaget inte försämras när

det tillhandahåller eller avser att tillhandahålla annan verksamhet än sådan som

avser betaltjänster.

FFFS 2011:51

4

13 § Om ett företag har lagt ut, eller avser att lägga ut, verksamhet på någon annan

att utföra ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i dess verk-

samhet med betaltjänster, ska företaget i sin verksamhetsplan lämna uppgifter om

till vem det ger, eller avser att ge, ett uppdrag samt redogöra för uppdragets

omfattning.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för hur det säkerställer att

1. det följer de villkor som framgår av 3 kap. 28 § andra stycket lagen (2010:751)

om betaltjänster och 10 kap. dessa föreskrifter, och

2. det i övrigt följer lagen om betaltjänster och andra författningar som reglerar

verksamheten.

Företaget ska till verksamhetsplanen även bifoga de uppdragsavtal som det har

ingått, eller avser att ingå, som avser funktioner som är av väsentlig betydelse för

dess betaltjänstverksamhet.

14 § Det ska framgå av ett företags verksamhetsplan om det avser att anlita ombud

i betaltjänstverksamheten och vilka betaltjänster som ombudet ska utföra för före-

tagets räkning.

Företaget ska utöver att lämna den information om respektive ombud som framgår

av 3 kap. 17 § lagen (2010:751) om betaltjänster, även lämna uppgifter om om-

budets person- eller organisationsnummer.

Allmänna råd

Företaget bör använda det formulär för anmälan av ombud som finns på

Finansinspektionens webbplats.

16 § Ett företag ska i sin verksamhetsplan ange hur dess it-verksamhet för betal-

tjänster ska vara organiserad. Företaget ska dels översiktligt beskriva systemens

funktioner och användningsområden, dels redogöra för vilka funktioner för sekre-

tesskydd som det använder i sin verksamhet med betaltjänster för att hindra obe-

höriga att ta del av information om en enskilds personliga eller ekonomiska för-

hållanden.

Det ska även anges om företaget delar lokaler och teknisk utrustning med andra,

samt hur företaget i förekommande fall avser att hantera sekretessfrågor i betal-

tjänstverksamheten med anledning av detta.

17 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att säkerställa att

det följer de regler som gäller för betaltjänstverksamhet.

Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för hur funktionen för

regelefterlevnad ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

Företaget ska bifoga en separat instruktion för regelefterlevnad enligt 8 kap. 6 §.

18 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att identifiera,

mäta, styra, internt rapportera och kontrollera de risker som betaltjänstverksam-

heten är förknippad med.

Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för hur funktionen för risk-

kontroll ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

FFFS 2011:51

5

Företaget ska bifoga en separat instruktion för riskhantering enligt 8 kap. 9 §.

20 § Det ska framgå av verksamhetsplanen vilka rutiner enligt 8 kap. 12 § som ett

företag avser att tillämpa för att hantera klagomål från en betaltjänstanvändare.

21 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att driva arbetet

med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i betaltjänstverksam-

heten. Uppgifter ska lämnas om vem som är företagets centralt funktionsansvarige i

dessa frågor.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för sin riskbedömning enligt

2 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åt-

gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i en separat bilaga bi-

foga de interna regler företaget ska ha enligt 3 kap. 1 och 2 §§ samma föreskrifter.

3 kap.

2 §

En juridisk person ska när den ansöker om undantag från tillståndsplikt lämna

uppgifter enligt 2 kap. 2 och 7 §§.

Ansökan ska därutöver innehålla de uppgifter som anges i 3–8 §§.

3 §

1

Ansökan ska innehålla en prognos av den totala summan av förväntade betal-

ningstransaktioner för de två första verksamhetsåren. Prognosen ska redovisa vilka

antaganden den bygger på.

4 § Ansökan ska innehålla en beskrivning över ägarförhållandena i den juridiska

personen.

Ansökan ska även innehålla en förteckning över vilka fysiska eller juridiska perso-

ner som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i den juridiska personen.

Förteckningen ska innehålla

1. uppgifter som identifierar ägaren, samt uppgifter om dennes verksamhet,

2. uppgifter som identifierar styrelse- och ledningspersoner i ägaren, deras utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag, samt anseende,

3. en beskrivning av ägarkedjan, och

4. uppgifter om ägarens anseende.

Allmänna råd

Beskrivningen över ägarförhållandena får vara översiktlig och kan t.ex. ut-

göras av en ägar- eller koncernskiss där namn och person-/organisations-

nummer samt ägarandelar anges.

För att lämna uppgifter enligt tredje stycket bör det formulär för ägarpröv-

ning användas som finns på Finansinspektionens webbplats.

5 § En juridisk person ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och

eventuella suppleanter eller motsvarande som ska ingå i dess styrelse samt vem

1

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

FFFS 2011:51

6

som ska vara styrelsens ordförande. Det ska också anges vem som ska vara verk-

ställande direktör eller motsvarande om en sådan har utsetts, samt vem som är

dennes eventuella ställföreträdare. Det ska även framgå vilken person som ska vara

ansvarig för betaltjänstverksamheten samt vem som är dennes eventuella ersättare.

En juridisk person ska bifoga uppgifter för ledningsprövning enligt 6 kap. 5 § för

de personer som anges i första stycket.

7 § En juridisk person ska i verksamhetsplanen ange sina rutiner dels för att över-

vaka att den vid varje tidpunkt uppfyller villkoren för att undantas från tillstånds-

plikt enligt 2 kap. 3 lagen (2010:751) om betaltjänster, dels för att underrätta

Finansinspektionen enligt 2 kap. 4 § andra stycket samma lag.

8 § En juridisk person ska i verksamhetsplanen redogöra för vilka rutiner den har

för att fastställa den totala summan av de betalningstransaktioner som den juridiska

personen utför under en månad.

Det ska även framgå hur den juridiska personen säkerställer att rapporteringen av

dessa uppgifter kommer in till Finansinspektionen enligt 12 kap. 9 §.

9 § En fysisk person ska i sin ansökan om undantag från tillståndsplikt lämna

uppgifter enligt 2 kap. 2 och 7 §§.

Ansökan för en fysisk person ska därutöver innehålla de uppgifter som anges i 10–

12 §§.

10 § Ansökan för en fysisk person ska innehålla en prognos av den totala summan

av förväntade betalningstransaktioner för de två första verksamhetsåren. Prognosen

ska redovisa vilka antaganden den bygger på.

4 kap.

2 § Ett betalningsinstitut ska i sin ansökan om att få tillhandahålla ytterligare

betaltjänster bifoga handlingar och upplysningar enligt 2 kap.:

– 2 §, samt

– 5 § första och andra styckena om kapitalkravet enligt 3 kap. 1 § lagen (2010:751)

om betaltjänster ändras till följd av de ytterligare betaltjänster institutet ansöker om

att få tillhandahålla.

Institutet ska i sin ansökan även lämna en uppdaterad verksamhetsplan med änd-

ringar gjorda enligt 2 kap. följande paragrafer:

– 9 § första stycket,

– 10 och 12 §§ om institutet förändrar något av detta till följd av en ytterligare

betaltjänst som det ansöker om att tillhandahålla,

– 13 § om en ytterligare betaltjänst helt eller delvis ska uppdras åt någon annan att

utföra,

– 14 § om en ytterligare betaltjänst ska tillhandahållas genom ombud,

– 17 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas påverkar hur institutet

bedriver sitt arbete för att säkerställa att det följer de regler som gäller för betal-

tjänstverksamheten,

– 18 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas påverkar hur institutet

bedriver sitt arbete för att hantera de risker som finns i betaltjänstverksamheten,

– 19 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas förändrar behovet av en

funktion för internrevision, eller förändrar hur den befintliga funktionen är

FFFS 2011:51

7

utformad och bedriver sitt arbete, samt

– 21 § om institutets interna regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

behöver förändras till följd av de ytterligare betaltjänster institutet ansöker om att

få tillhandahålla.

5 kap.

1 § Ett betalningsinstitut ska när det underrättar Finansinspektionen om gränsöver-

skridande verksamhet enligt 3 kap.18, 19 och 21 §§ lagen (2010:751) om betal-

tjänster, använda de formulär som finns på Finansinspektionens webbplats.

En översättning av underrättelsen, till ett officiellt språk i det land etableringen

avser alternativt till engelska, ska också lämnas till Finansinspektionen.

6 kap.

3 § När en registrerad betaltjänstleverantör får kännedom om att en fysisk eller

juridisk person avser att förvärva, eller har förvärvat, ett kvalificerat innehav i den

registrerade betaltjänstleverantören, ska den snarast anmäla detta till Finansinspek-

tionen.

En sådan anmälan ska innehålla

1. uppgifter som identifierar förvärvaren,

2. uppgifter som identifierar styrelse- och ledningspersoner i förvärvaren, deras

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag, samt anseende,

3. en beskrivning av ägarkedjan före och efter förvärvet,

4. uppgifter om förvärvarens anseende,

5. uppgifter om storlek på, tidpunkt för, och syfte med förvärvet, och

6. uppgifter om hur förvärvet ska finansieras.

När en registrerad betaltjänstleverantör får kännedom om en förändring i ledningen

hos en juridisk person som har ett kvalificerat innehav i den registrerade betal-

tjänstleverantören, ska den snarast anmäla detta till Finansinspektionen.

Anmälan enligt tredje stycket ska innehålla uppgifter som identifierar en ny

styrelse- och ledningsperson, samt uppgifter om dennes utbildning, arbetslivs-

erfarenhet, andra uppdrag och anseende.

Allmänna råd

En registrerad betaltjänstleverantör bör använda de formulär för ägarpröv-

ning som finns på Finansinspektionens webbplats.

Ledningsprövning betalningsinstitut

4 § Ett betalningsinstitut ska snarast anmäla en förändring av dess styrelse eller

ledande befattningshavare till Finansinspektionen enligt Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning.

Vid byte av ansvarig för betaltjänstverksamheten, eller dennes ställföreträdare, ska

motsvarande uppgifter enligt första stycket lämnas för denna person.

FFFS 2011:51

8

Ledningsprövning registrerad betaltjänstleverantör

5 § En registrerad betaltjänstleverantör som är en juridisk person, ska snarast an-

mäla en förändring av dess styrelse, ledande befattningshavare eller ansvarig för

betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare till Finansinspektionen.

En sådan anmälan ska innehålla uppgifter som identifierar en styrelse- och led-

ningsperson, samt uppgifter om dennes utbildning, arbetslivserfarenhet, andra

uppdrag, och anseende.

Allmänna råd

En registrerad betaltjänstleverantör bör använda det formulär för lednings-

prövning som finns på Finansinspektionens webbplats.

7 kap.

3 § En anmälan enligt 3 kap. 17 § första stycket lagen (2010:751) om betaltjänster

från ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör, ska innehålla de

uppgifter som anges i 2 kap. 14 §.

Allmänna råd

Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör bör använda

det formulär för anmälan av betaltjänstombud som finns på Finansinspek-

tionens webbplats.

4 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör som avser att

tillhandahålla, eller förändra, närliggande tjänster eller annan verksamhet än att till-

handahålla betaltjänster, ska anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska

innehålla de uppgifter som anges i 2 kap. 11 §.

Betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska göra en

anmälan enligt första stycket senast en månad innan den planerade förändringen.

8 kap.

2 § Ett betalningsinstitut ska ha

1. dokumenterade beslutsrutiner som tydligt anger rapporteringsvägar samt en

organisationsstruktur som tydligt fördelar funktioner och ansvarsområden,

2. kontrollmekanismer som säkerställer att beslut och rutiner följs på alla nivåer

inom institutet, och

3. en effektiv rapportering och spridning av information internt i institutet.

Institutet ska när det tillämpar första stycket ta hänsyn till betaltjänstverksamhetens

art, omfattning och komplexitet.

3 § Ett betalningsinstitut ska ha rutiner för att minimera risken att, till följd av t.ex.

missbruk av medel, bedrägerier, bristande administration, bristfällig dokumentation

eller försumlighet, inte kunna fullgöra sina åtaganden till betaltjänstanvändarna.

FFFS 2011:51

9

4 § Ett betalningsinstitut ska övervaka och regelbundet utvärdera sina interna

kontrollmekanismer, instruktioner och rutiner som införts enligt 2–3 §§, för att

säkerställa att de är aktuella, effektiva och lämpliga. Institutet ska dessutom vidta

åtgärder för att rätta till eventuella brister.

10 § Ett betalningsinstitut ska ha en effektiv funktion för riskkontroll som arbetar

oberoende. Institutet ska utse en person som ansvarar för funktionen och för att till-

handahålla rapporter och råd till styrelsen och den verkställande direktören enligt

kraven i 5 §.

Funktionen ska ansvara för att

1. kontrollera att instruktioner och rutiner enligt 9 § är aktuella, lämpliga och

effektiva,

2. implementera de instruktioner och rutiner som anges i 9 §,

3. kontrollera i vilken utsträckning institutet, dess anställda och ombud följer

instruktioner och rutiner för att hantera risker enligt 9 §,

4. kontrollera att institutet vidtar lämpliga och effektiva åtgärder för att rätta till

brister i instruktioner och rutiner eller i de anställdas och ombudens tillämpning av

dessa.

Institutet är dock inte skyldigt att uppfylla kravet på oberoende i första stycket om

det med hänsyn till betaltjänstverksamhetens art, omfattning och komplexitet kan

visa att detta krav inte är proportionerligt och att dess funktion för riskkontroll

fortfarande är effektiv.

11 § Ett betalningsinstitut ska ha en funktion för internrevision om det är lämpligt

och rimligt med hänsyn till betaltjänstverksamhetens art, omfattning och kom-

plexitet. Funktionen ska vara åtskild från och oberoende av institutets övriga funk-

tioner och verksamheter med betaltjänster.

Funktionen för internrevision ska

1. ha en aktuell revisionsplan för att undersöka och bedöma om institutets system,

interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva,

2. utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som utförts enligt 1,

3. kontrollera hur dessa rekommendationer följs, och

4. tillhandahålla rapporter vad gäller internrevisionsfrågor till styrelsen och den

verkställande direktören enligt kraven i 5 §.

13 § Ett betalningsinstitut ska bevara, enligt 3 kap. 8 § lagen (2010:751) om betal-

tjänster, följande relevanta uppgifter:

1. verksamhetsplan enligt 2 kap. 8 §,

2. interna regler, rutiner, instruktioner, och rapporter för betaltjänstverksamheten,

3. underlag för ansökningar, anmälningar, underrättelser och rapportering till Fi-

nansinspektionen,

4. styrelseprotokoll,

5. uppgifter om institutets och kundens rättigheter och skyldigheter när det gäller

avtal om att tillhandahålla betaltjänster eller de villkor som institutet tillämpar för

att tillhandahålla kunden betaltjänster,

6. uppgifter om genomförda betalningstransaktioner, och

7. uppgifter om saldo på betalkonton.

FFFS 2011:51

10

12 kap.

Händelser av väsentlig betydelse

4 § Ett betalningsinstitut ska utan dröjsmål rapportera sådana händelser till Finans-

inspektionen som kan äventyra institutets stabilitet, skyddet av betaltjänstan-

vändarnas tillgångar eller som innebär att institutet inte kan uppfylla sina åtagan-

den mot betaltjänstanvändarna.

Betalningsinstitutet ska vidare utan dröjsmål till Finansinspektionen rapportera

sådana händelser som kan medföra att ett större antal betaltjänstanvändare orsakas

betydande ekonomisk skada.

Betalningsinstitutet ska också ange vilka åtgärder som det har vidtagit med an-

ledning av händelsen.

Allmänna råd

Ett betalningsinstitut bör använda det formulär för rapportering av händelser

av väsentlig betydelse som finns på Finansinspektionens webbplats.

Periodisk rapportering för betalningsinstitut

6 § Ett betalningsinstitut ska två gånger per år lämna Finansinspektionen uppgifter

för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav enligt den metod som myndigheten

beslutat att företaget ska tillämpa. Institutet ska samtidigt lämna uppgift om den

totala betalningsvolymen för varje månad sedan föregående rapportering och ange

vilken eller vilka av metoderna enligt 3 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster

som det använder för att skydda betaltjänstanvändares medel.

Uppgifter för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav ska gälla förhållandena den

30 juni respektive den 31 december (balansdagar), och lämnas i svenska kronor.

Vid omräkning från annan valuta ska den avistakurs tillämpas som gäller på

balansdagen.

7 § Ett betalningsinstitut ska lämna uppgifterna via Finansinspektionens webb-

tjänst periodisk rapportering på myndighetens webbplats på det sätt som närmare

anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 21 januari respek-

tive den 21 juli. Vid årsbokslut ska uppgifterna ha kommit in senast den femtonde

dagen i den andra månaden efter balansdagen.

Periodisk rapportering för registrerade betaltjänstleverantörer

9 § En registrerad betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna Finansin-

spektionen uppgifter om den totala betalningsvolymen för varje månad sedan före-

gående rapportering. En registrerad betaltjänstleverantör ska samtidigt ange vilken

eller vilka av metoderna enligt 3 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster som

används för att skydda betaltjänstanvändares medel.

FFFS 2011:51

11

Den registrerade betaltjänstleverantören ska lämna uppgifter via Finansinspektio-

nens webbtjänst periodisk rapportering på myndighetens webbplats på det sätt som

närmare anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 januari respek-

tive den 10 juli.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2011.

MARTIN ANDERSSON

Roger

Jacobsson