FFFS 2012:6

Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av

likvida tillgångar och kassaflöden;

beslutade den 13 november 2012.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 2 § 4 och 9 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, 32 § 46 och 47 förordningen

(2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt 6 kap. 1 § 9 och 61

förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om att företag ska uppfylla ett krav

på likviditetstäckningsgrad (2 kap.), samt om månadsvis rapportering av information

som avser likvida tillgångar (3 kap.) och kassaflöden (4 och 5 kap.).

Tillämpningsområde

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. värdepappersbolag.

Dessa föreskrifter ska dessutom tillämpas på finansiella företagsgrupper. Moderföre-

taget ansvarar för att bestämmelserna följs på gruppnivå.

Ett företag som ingår i en finansiell företagsgrupp behöver inte rapportera uppgifter

om egen likviditetsrisk till Finansinspektionen eller uppfylla kravet på likviditets-

täckningsgrad som anges i 2 kap. om dessa krav ska uppfyllas av gruppen.

3 § Föreskrifterna gäller för företag och finansiella företagsgrupper som per den 30

september har en balansomslutning på över 100 miljarder kronor. Kraven enligt

dessa föreskrifter gäller för det påföljande kalenderåret även om balansomslutningen

understiger denna nivå vid någon tidpunkt.

FFFS 2012:6

Utkom från trycket

den 19 november 2012

FFFS 2012:6

2

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter betyder

balansdag: den sista dagen i varje kalendermånad,

derivat: finansiella derivatinstrument och valutatransaktioner avista,

finansiell företagsgrupp: den del av en sådan finansiellföretagsgrupp som avses i 9

kap. 1 § 1 lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar som består

av ett institut och de dotterföretag som är institut eller motsvarande utländska

företag,

finansiella derivatinstrument: sådana derivatinstrument som anges i 1 kap. 4 § 5

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

finansiella kunder: kunder som huvudsakligen bedriver en eller flera av de verk-

samheter som anges i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;

kreditinstitut, värdepappersbolag, specialföretag för värdepapperisering, fondbolag,

fonder med fast andelskapital, försäkringsföretag, finansiella holdingföretag och

finansiella holdingföretag med blandad verksamhet samt dess utländska motsvarig-

heter,

finansiella åtaganden

:

avtal som ger upphov till en finansiell tillgång för en part,

samtidigt som en annan part ådrar sig en finansiell skuld eller utfärdar ett ägarandels-

bevis samt finansiella instrument,

förlängning: ett avtal mellan ett företag och en kund om att refinansiera utlåning

till kunden som förfaller inom 30 kalenderdagar med ett nytt lån till samma kund

inom 30 kalenderdagar,

grupp av juridiska personer med inbördes anknytning: två eller flera företag

1. som ingår i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag,

2. där ett eller flera företag utövar ett bestämmande inflytande över övriga företag

utan att det är fråga om en koncern eller en företagsgrupp av motsvarande slag,

3. där ett företag är intresseföretag till ett annat företag,

4. där ett företag utövar ett betydande inflytande när det gäller den driftsmässiga och

finansiella styrningen eller som utövar ett sådant inflytande över ett annat företag

utan att något av företagen är intresseföretag till den andra, och

5. som har en överenskommelse om att gemensamt driva en ekonomisk verksamhet

och att gemensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna verksamhet,

– likviditetsfaciliteter: faciliteter som endast kan utnyttjas av en motpart om dennes

förfallande marknadsfinansiering inte kan refinansieras,

– kreditfaciliteter: faciliteter som inte är likviditetsfaciliteter,

– likvida medel: kontanta medel, kontotillgodohavanden samt elektroniska pengar

enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

FFFS 2012:6

3

likviditetstäckningsgrad: likvida tillgångar enligt 3 kap. dividerat med kassaut-

flöden enligt 4 kap. efter avdrag av kassainflöden enligt 5 kap., och

moderföretag: det företag i en finansiell företagsgrupp som enligt 9 kap. 3 § lagen

om kapitaltäckning och stora exponeringar ansvarar för att de gruppbaserade kraven

i samma lag uppfylls.

Rapportering till Finansinspektionen

5 § Ett företag ska till Finansinspektionen rapportera uppgifter om sitt innehav av

likvida tillgångar per balansdagen, samt kassautflöden och kassainflöden under de

kommande 30 kalenderdagarna från balansdagen. Beloppen ska rapporteras brutto

via det inrapporteringssystem som finns på Finansinspektionens webbplats och på

det sätt som närmare anvisas där.

6 § Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 20:e i månaden

efter balansdagen. För balansdagar i juni och juli ska uppgifterna rapporteras till

Finansinspektionen senast den 31 juli respektive den 31 augusti. Om dagen för

rapportering är en helgdag ska uppgifterna lämnas senast den nästföljande bank-

dagen.

7 § Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor och särredovisas i svenska kronor,

euro, US-dollar och övriga valutor. Utländsk valuta ska omräknas till svenska kronor

med ledning av de avistakurser som gäller på balansdagen.

Arkivering

8 § De uppgifter som ett företag har som underlag för rapporteringen till Finans-

inspektionen ska dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att kontrollera upp-

gifterna i efterhand. Uppgifterna ska sparas i minst ett kalenderår.

2 kap. Krav på likviditetstäckningsgrad

1 § Ett företags viktade likvida tillgångar enligt 3 kap. ska vid varje tidpunkt minst

uppgå till företagets viktade nettokassautflöde under de nästkommande 30 kalender-

dagarna. Ett företags nettokassautflöde utgörs av viktade kassautflöden enligt 4 kap.

efter avdrag av viktade kassainflöden enligt 5 kap.

2 § Om ett företag befinner sig i en situation av likviditetspåverkande stress behöver

det inte uppfylla kravet i 1 §. Ett företag som anser sig vara i en sådan situation ska

omedelbart underrätta Finansinspektionen skriftligt om detta och ange orsaken. Före-

taget ska även så snart som möjligt lämna en handlingsplan till Finansinspektionen.

Handlingsplanen ska visa hur företaget avser att hantera situationen av likviditets-

påverkande stress.

3 § Kravet i 1 § omfattar alla valutor sammanräknade. Kravet ska även uppfyllas

separat i valutorna euro och US-dollar. Ett företag ska när det räknar om utländsk

valuta till svenska kronor utgå från gällande avistakurser.

FFFS 2012:6

4

3 kap. Likvida tillgångar

Övergripande regler

1 § Ett företag ska rapportera innehav av sådana tillgångar som anges i bilagan om

tillgångarna är likvida enligt bestämmelserna i detta kapitel. Företaget ska lämna

uppgifterna utan att tillämpa de vikter som anges i 6 och 7 §§.

2 § Ett företag ska betrakta en sådan tillgång som avses i 6 § 4 eller 7 § som likvid

om följande krav är uppfyllda:

1. Tillgången kontrolleras av en av de funktioner på företaget som ansvarar för dess

likviditetshantering. En sådan funktion ska ha rätt och möjlighet att omsätta

tillgången till likvida medel.

2.

Tillgången får inte vara utgiven av företaget eller den finansiella företagsgrupp där

företaget ingår, eller av ett finansiellt holdingföretag som äger ett företag inom den

finansiella företagsgruppen.

3. Värdepapper ska

a) handlas på en aktiv avista- eller repomarknad,

b) ha ett pris som är lätt att observera eller marknadsvärden som är enkla att beräkna,

c) vara noterade på en reglerad marknad eller på en handelsplats utanför EES som

motsvarar en reglerad marknad, och

d) vara pantsättningsbara i en centralbank.

4. Andra värdepapper än säkerställda obligationer får inte vara utgivna av

a) kreditinstitut eller utländska motsvarigheter,

b) värdepappersbolag eller utländska motsvarigheter,

c) försäkringsföretag eller utländska motsvarigheter,

d) finansiella holdingföretag,

e) blandade finansiella holidingföretag, eller

f) företag som huvudsakligen driver en eller flera av de verksamheter som anges i 7

kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Värdepapper som är utgivna av ett kreditinstitut eller utländsk motsvarighet ska be-

traktas som likvida, även om kravet i första stycket 4 inte är uppfyllt, om låntagarens

verksamhet syftar till att finansiera offentlig verksamhet och låntagaren eller till-

gången är fullständigt garanterad av en stat eller icke-statligt offentligt organ inom

EES.

3 § En sådan tillgång som avses i 6 § 1, 2 eller 3 ska betraktas som likvid om det

krav som anges i 2 § första stycket 1 är uppfyllt.

4 § När ett företag rapporterar innehav av likvida tillgångar och beräknar om kravet

i 2 kap. 1 § är uppfyllt, ska det värdera tillgångar enligt 6 och 7 §§ till marknads-

värde. Om företaget har skyddat sig mot prisrisken i en tillgång genom en derivat-

transaktion, ska det justera marknadsvärdet på tillgången med eventuella kassaut-

flöden som kommer av att företaget samtidigt stänger en sådan derivatposition.

FFFS 2012:6

5

5 § Ett företag får räkna en tillgång som likvid i ytterligare 30 kalenderdagar om

tillgången tidigare uppfyllt samtliga krav i 3 kap., men inte längre uppfyller ett eller

flera av kraven i 2 § första stycket 3, 6 § 4 och 7 §.

Tillgångar

6 § Ett företag ska när det beräknar om kravet i 2 kap. 1 § är uppfyllt, vikta följande

tillgångar till 100 procent, om de är likvida enligt 2 eller 3 §.

1. Kontanta medel.

2. Tillgodohavanden hos centralbanker eller liknande statliga organisationer, om

dessa är tillgängliga påföljande bankdag även under likviditetspåverkande stress. Ett

tillgodohavande anses även tillgängligt påföljande bankdag om det

a) förfaller senare än påföljande bankdag och företaget har en avtalsenlig möjlighet

att förtidsinlösa en sådan placering redan påföljande dag, förutsatt att eventuell

straffavgift först avräknas, eller

b) förfaller senare än påföljande bankdag och företaget har en avtalsenlig möjlighet

att belåna tillgodohavandet.

3. Värdepapper som är utgivna av stater eller centralbanker, i statens valuta, i den

omfattning dessa motsvarar företagets nettokassautflöde i samma valuta, förutsatt att

värdepapperna inte är utgivna i euro.

4. Värdepapper, utöver de som omfattas av 3, med noll riskvikt enligt schablon-

metoden för kreditrisk i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar med undantag av det

som anges i 5 § förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora expone-

ringar.

7 § Ett företag ska när det beräknar om kravet i 2 kap. 1 § är uppfyllt vikta följande

tillgångar till 85 procent, om de är likvida enligt 2 §.

1. Värdepapper, med 20 procents riskvikt enligt schablonmetoden för kreditrisk i

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar, som är utgivna eller garanterade av stater, centralban-

ker, internationella utvecklingsbanker eller icke-statliga offentliga organ.

2. Företagsobligationer som är värderade till kreditkvalitetssteg 1 enligt 4 kap. 13 §

lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

3. Säkerställda obligationer eller motsvarande utländska skuldförbindelser som är

värderade till kreditkvalitetssteg 1 enligt 4 kap. 13 § lagen om kapitaltäckning och

stora exponeringar.

8 § Likvida tillgångar enligt 7 § får maximalt utgöra två tredjedelar av likvida

tillgångar enligt 6 § vid beräkning av om kravet i 2 kap. 1 § är uppfyllt.

FFFS 2012:6

6

4 kap. Kassautflöden

Övergripande regler

1 § Ett företag ska rapportera sådana poster för kassautflöden som anges i bilagan

och som uppfyller kraven i detta kapitel. Företaget ska rapportera uppgifterna utan

att tillämpa de vikter som anges i detta kapitel.

2 § Vid beräkning av om kravet i 2 kap. 1 § är uppfyllt utgör kassautflöden summan

av viktade kassautflöden från finansiella åtaganden som kan uppstå inom 30 kalen-

derdagar samt viktade utestående skulder från finansiella åtaganden enligt detta

kapitel.

Utflöden som uppstår inom den finansiella företagsgruppen ska inte beaktas som

kassautflöden.

Poster för kassautflöden

Hushållsinlåning

3 § Med hushållsinlåning avses dels inlåning från fysiska personer, dels inlåning

från juridiska personer, eller en grupp av juridiska personer med inbördes

anknytning, upp till ett belopp som motsvarar en miljon euro.

4 § Ett företags totala skuld i form av hushållsinlåning, inklusive upplupen ränta, får

viktas till noll procent om

1. inlåningen är bunden och förfaller till betalning tidigast efter 30 kalenderdagar,

eller

2. rätt till förtida betalning finns inom 30 kalenderdagar förutsatt att kunden betalar

en ersättning som inkluderar ränteförlusten mellan dagen för uttaget och den avtals-

enliga förfallodagen samt en väsentlig straffavgift.

Om ett företag avviker från 1 och 2 på grund av att det finns särskilda skäl i ett

enskilt fall som avser en insättare, får företaget trots detta vikta en sådan skuld till

noll procent.

5 § Ett företags totala skuld i form av hushållsinlåning, inklusive upplupen ränta,

som inte hänförs till 4 § och som omfattas av insättningsgaranti eller likvärdig ut-

ländsk reglering, ska viktas till fem procent.

6 § Ett företags totala skuld i form av övrig hushållsinlåning, inklusive upplupen

ränta, ska viktas till tio procent.

Stabil inlåning utan säkerhet som inte är tidsbestämd

7 § Ett företags totala skuld i form av inlåning utan säkerhet som inte klassificeras

som hushållsinlåning enligt 3 §, inklusive upplupen ränta, ska viktas till fem procent

i den utsträckning inlåningen omfattas av insättningsgaranti eller likvärdig utländsk

reglering och förutsatt att den inte är tidsbestämd.

FFFS 2012:6

7

8 § Ett företags totala skuld i form av inlåning utan säkerhet, inklusive upplupen

ränta, ska viktas till 25 procent om

1. inlåningen inte kan hänföras till 4–7 §§,

2. inlåningen är en direkt förutsättning för att en operativ tjänst ska kunna utföras,

3. kundens syfte med insättningen inte är att endast få avkastning och volymen av

inlåningen därmed inte ändras väsentligt om företaget justerar avkastningsnivån,

4. inlåningen inte är tidsbestämd, och

5. avkastningen på inlåningen och andra villkor på kontot bestäms på förhand och

därefter sällan ändras.

Övrig upplåning utan säkerhet som inte är tidsbestämd eller som förfaller inom 30

kalenderdagar

9 § Ett företags totala skuld i form av in- och upplåning utan säkerhet, inklusive

upplupen ränta, som inte är från finansiella kunder eller utgörs av hushållsinlåning

och som inte är sådan inlåning som avses i 7 och 8 §§, ska viktas till 75 procent om

den inte är tidsbestämd eller om den enligt avtal förfaller inom 30 kalenderdagar.

10 § Ett företags totala skuld i form av in- och upplåning utan säkerhet, utöver den

som anges i 4–9 §§, inklusive upplupen ränta, ska viktas till 100 procent, om den

inte är tidsbestämd eller om den enligt avtal förfaller inom 30 kalenderdagar.

Säkerställd upplåning och byten av värdepapper som förfaller inom 30

kalenderdagar

11 § Utflöden inom 30 kalenderdagar från säkerställd upplåning och från transak-

tioner där värdepapper byts mot värdepapper, ska viktas till noll procent om de

säkerheter respektive värdepapper som ett företag har levererat är sådana som anges

i 3 kap. 6 eller 7 §, samt uppfyller 3 kap. 2 § första stycket 2–4 eller räknas som

likvida enligt 3 kap. 5 §, trots att 3 kap. 2 § första stycket 1 inte uppfylls.

Utflöden enligt första stycket får, per transaktion, enbart beaktas upp till marknads-

värdet på säkerheter respektive värdepapper som företaget har levererat efter vikt-

ning enligt 3 kap. 6 eller 7 §.

12 § Utflöden inom 30 kalenderdagar från säkerställd upplåning som inte omfattas

av 11 §, men där långivaren är staten, centralbanken eller ett annat offentligt organ i

ett land där företaget eller ett företag inom den finansiella företagsgruppen har

auktoriserats eller har en filial, ska viktas till 25 procent.

13 § Övriga utflöden inom 30 kalenderdagar från säkerställd upplåning och från

transaktioner där värdepapper byts mot värdepapper, som inte omfattas av 11 eller

12 §, ska viktas till 100 procent.

Marknadsvärdet av värdepapper som företaget ska leverera i transaktioner där

värdepapper byts mot värdepapper enligt första stycket ska bara beaktas som ett

utflöde om

1. värdepapperet inte kan levereras utan att företaget först förvärvar det, eller

FFFS 2012:6

8

2. företaget får medräkna det mottagna värdepapperet som likvid tillgång vid

beräkning av om kravet i 2 kap. 1 § är uppfyllt i högre utsträckning än det levererade

värdepapperet varvid mellanskillnaden tas upp som ett utflöde.

Outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter

14 § Outnyttjade belopp av kredit- och likviditetsfaciliteter som kan nyttjas inom 30

kalenderdagar ska beaktas som utflöden om de inte villkorslöst och omedelbart kan

återkallas.

15 § Utflöden i form av outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter enligt 14 § får

reduceras med marknadsvärdet av säkerheter viktade enligt 3 kap. 6 och 7 §§, om

1. säkerheterna enligt avtal ska ställas av kunden vid nyttjande av faciliteten,

2. säkerheterna är sådana tillgångar som beskrivs i 3 kap. 6 eller 7 § samt uppfyller

kraven i 3 kap. 2 § första stycket 2–4 eller räknas som likvida enligt 3 kap. 5 §, trots

att 3 kap. 2 § första stycket 1 inte uppfylls,

3. företaget kan omsätta säkerheterna till likvida medel, och

4. säkerheterna inte är utställda av den som faciliteten är ställd till.

16 § För kredit- och likviditetsfaciliteter där en kund kan välja i vilken valuta

kunden utnyttjar faciliteten ska den antas utnyttjas i

1. den valuta som facilitetens rambelopp är utryckt i, eller

2. den eller de valutor som kunden, baserat på historisk data, bedöms utnyttja

faciliteten i.

17 § Utflöden i form av outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter enligt 14–16 §§

till en kund som kan hänföras till exponeringsklassen hushållsexponeringar enligt 16

kap. 21 § eller 37 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, eller motsvarande reglering i

andra länder, ska viktas till fem procent.

18 § Utflöden i form av outnyttjade kreditfaciliteter enligt 14–16 §§, utöver sådana

som avses i 17 §, ska viktas till tio procent om de inte är utställda till finansiella

kunder.

19 § Utflöden i form av outnyttjade likviditetsfaciliteter enligt 14–16 §§ som ett

företag har ställt till stater, centralbanker, icke-statliga offentliga organ, interna-

tionella utvecklingsbanker och andra företag än finansiella kunder ska viktas till 100

procent.

20 § Utflöden i form av övriga outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter enligt

14–16 §§, ska viktas till 100 procent.

Övriga kassautflöden

21 § För att möta ett likviditetsbehov, som kan uppstå på grund av eventuell värde-

nedgång i tillgångar som ett företag har ställt som säkerheter för finansiella derivat-

instrument, ska företaget beräkna ett utflöde. Om säkerheterna består av tillgångar

som anges i 3 kap. 7 § samt uppfyller 3 kap. 2 § första stycket 2–4 eller räknas som

FFFS 2012:6

9

likvida enligt 3 kap. 5 §, trots att 3 kap. 2 § första stycket 1 inte uppfylls, ska utflödet

viktas till 15 procent av säkerhetens marknadsvärde.

Marknadsvärdet på ställda säkerheter för finansiella derivatinstrument som utgörs av

tillgångar som anges i 3 kap. 6 § och som uppfyller 3 kap. 2 § första stycket 2–4,

eller räknas som likvida enligt 3 kap. 5 §, trots att 3 kap. 2 § första stycket 1 inte

uppfylls, ska viktas till noll procent.

Marknadsvärdet på ställda säkerheter för finansiella derivatinstrument, utöver sådana

som anges i första och andra styckena, ska viktas till 20 procent.

22 § Avtalsenliga derivatfordringar som förfaller inom 30 kalenderdagar ska dras av

från avtalsenliga derivatskulder som förfaller inom 30 kalenderdagar. Om det finns

en nettoskuld på konsoliderad valutanivå, i euro eller US-dollar, ska dessa utflöden

viktas till 100 procent.

Om företaget har mottagit säkerheter för ett finansiellt derivatinstrument och säker-

heterna är sådana tillgångar som enligt 3 kap. får beaktas vid beräkning av om kravet

i 2 kap. 1 § är uppfyllt, ska derivatinflödet reduceras med ett belopp som motsvarar

marknadsvärdet på säkerheterna efter viktning enligt 3 kap. 6 och 7 §§.

Om företaget har ställt säkerheter för ett finansiellt derivatinstrument och säker-

heterna är sådana tillgångar som beskrivs i 3 kap. 6 eller 7 § samt uppfyller kraven i

3 kap. 2 § första stycket 2–4 eller räknas som likvida enligt 3 kap. 5 §, trots att 3 kap.

2 § första stycket 1 inte uppfylls får derivatutflödet reduceras med ett belopp motsva-

rande marknadsvärdet på säkerheterna efter viktning enligt 3 kap. 6 och 7 §§.

23 § Ett företag som enligt avtal behöver ställa ytterligare säkerheter inom 30

kalenderdagar om dess långsiktiga kreditbetyg försämras tre steg genom beslut av ett

godkänt kreditvärderingsföretag, ska ta upp ett utflöde som kan likställas med

marknadsvärdet på de ytterligare säkerheterna viktade till 100 procent.

Om det finns krav på ytterligare säkerheter enligt ett avtal som är kopplat till

företagets kortsiktiga kreditbetyg, ska företaget använda sambandet mellan det

långsiktiga och det kortsiktiga kreditbetyget som kreditvärderingsföretaget har publi-

cerat, för att avgöra

– dels hur mycket det kortsiktiga kreditbetyget faller om det långsiktiga kredit-

betyget sjunker med tre steg,

– dels värdet på ytterligare säkerheter som behöver ställas enligt första stycket.

24 § Utflöden i form av marknadsvärdet på lånade värdepapper som ska levereras

inom 30 kalenderdagar ska viktas till 100 procent om

1. värdepapperna får medräknas bland företagets likvida tillgångar vid beräkning av

om kravet i 2 kap. 1 § är uppfyllt, eller

2. värdepapperna inte kan levereras utan att företaget först förvärvar dem.

25 § Övriga avtalade kassautflöden inklusive räntebetalningar som ska betalas inom

30 kalenderdagar ska viktas till 100 procent, med undantag av avtalade förlängningar

av exponeringar mot kunder som inte är finansiella kunder enligt 5 kap. 4 § samt

exponeringar enligt 5 kap. 6 §.

FFFS 2012:6

10

5 kap. Kassainflöden

Övergripande regler

1 § Ett företag ska rapportera sådana poster för kassainflöden som anges i bilagan

och som uppfyller kraven i detta kapitel. Företaget ska rapportera uppgifterna utan

att tillämpa de vikter som anges i detta kapitel.

2 § Vid beräkning av om kravet i 2 kap. 1 § är uppfyllt utgör kassainflöden summan

av viktade kassainflöden från finansiella åtaganden som kan uppstå inom 30 kalen-

derdagar samt viktade utestående fordringar från finansiella åtaganden enligt detta

kapitel.

Inflöden från tillgångar som anses likvida enligt 3 kap. ska endast beaktas som

kassainflöden i den utsträckning som anges nedan:

1. 15 procent av marknadsvärdet av tillgångar som anges i 3 kap. 7 § och som

förfaller inom 30 kalenderdagar, och

2. marknadsvärdet av tillgångar som förfaller inom 30 kalenderdagar och som upp-

fyller kraven i 3 kap. 2, 5 och 7 §§, men som inte får beaktas vid beräkning av om

kravet enligt 2 kap. 1 § är uppfyllt på grund av bestämmelsen i 3 kap. 8 §.

Inflöden som är genererade inom den finansiella företagsgruppen ska inte anses vara

kassainflöden.

3 § Avtalsenliga inflöden får enbart beaktas om

1. fordringen förfaller inom 30 kalenderdagar och företaget bedömer att motparten

kommer att kunna fullgöra det åtagandet, och

2. inga utestående förfallna betalningar som härrör till avtalet är oreglerade.

4 § Fordringar på kunder som inte är finansiella kunder, i form av kapitalbelopp och

som förfaller inom 30 kalenderdagar, ska viktas till det lägsta av 50 procent och den

andel av kapitalbeloppen som företaget inte enligt avtal har åtagit sig att förlänga.

Detta gäller inte för fordringar enligt 6 och 11 §§ eller för ränteinbetalningar.

5 § Vid beräkning av nettokassautflödet får kassainflöden maximalt utgöra 75

procent av företagets kassautflöden.

Poster för kassainflöden

Utlåning mot säkerhet som förfaller inom 30 kalenderdagar

6 § Inflöden inom 30 kalenderdagar från säkerställd utlåning ska viktas till noll

procent, om de mottagna säkerheterna är sådana som anges i 3 kap. 6 eller 7 § samt

uppfyller 3 kap. 2 § första stycket 2–4 eller räknas som likvida enligt 3 kap. 5 §,

även om 3 kap. 2 § första stycket 1 inte uppfylls.

Inflöden enligt första stycket ska per transaktion enbart beaktas upp till marknads-

värdet på mottagna säkerheter efter viktning enligt 3 kap. 6 och 7 §§.

FFFS 2012:6

11

7 § Inflöden inom 30 kalenderdagar från säkerställd utlåning som inte beaktas enligt

6 § ska viktas till 100 procent.

Inflöden från den del av övrig säkerställd utlåning enligt första stycket, för vilken

företaget inte kan leverera säkerheten utan att företaget först förvärvar tillgången,

ska viktas till noll procent.

Stabil insättning av företaget utan säkerhet och som inte är tidsbestämd

8 § Fordran i form av insättning utan säkerheter, inklusive upplupen ränta, ska vik-

tas till fem procent i den utsträckning den omfattas av insättningsgaranti, eller

likvärdig utländsk reglering, förutsatt att den inte är tidsbestämd.

9 § Fordran i form av insättning utan säkerheter, inklusive upplupen ränta, ska

viktas till 25 procent om

1. fordran inte kan hänföras till 8 §,

2. insättningen är en direkt förutsättning för att företaget ska få en operativ tjänst

utförd,

3. företagets syfte med insättningen inte är att endast få avkastning och volymen av

företagets insättning därmed inte ändras väsentligt om avkastningsnivån justeras,

4. insättningen inte är tidsbestämd, och

5. avkastningen på insättningen och andra villkor på kontot bestäms på förhand och

därefter sällan ändras.

Övriga kassainflöden

10 § Inflöden i form av företagets egna outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter

och andra utfästelser ska viktas till noll procent.

11 § Avtalsenliga derivatfordringar som förfaller inom 30 kalenderdagar ska dras av

från avtalsenliga derivatskulder som förfaller inom 30 kalenderdagar. Om det finns

en nettofordran på konsoliderad valutanivå eller i euro eller US-dollar, ska dessa

inflöden viktas till 100 procent.

Om företaget har mottagit säkerheter för ett finansiellt derivatinstrument och säker-

heterna är sådana tillgångar som enligt 3 kap. får beaktas vid beräkning av om kravet

i 2 kap. 1 § är uppfyllt, ska derivatinflödet reduceras med ett belopp motsvarande

marknadsvärdet på säkerheterna efter viktning enligt 3 kap. 6 och 7 §§.

Om företaget har ställt säkerheter för ett finansiellt derivatinstrument och

säkerheterna är sådana tillgångar som beskrivs i 3 kap. 6 eller 7 § samt uppfyller

kraven i 3 kap. 2 § första stycket 2–4 eller räknas som likvida enligt 3 kap. 5 §, ska

derivatutflödet reduceras med ett belopp motsvarande marknadsvärdet på säker-

heterna efter viktning enligt 3 kap. 6 och 7 §§.

12 § Övriga avtalsenliga kassainflöden inklusive räntebetalningar som ska ske inom

30 kalenderdagar samt fordringar på finansiella kunder som inte är tidsbestämda ska

viktas till 100 procent.

_______________

FFFS 2012:6

12

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013.

MARTIN ANDERSSON

Christina

Claesson

FFFS 2012:6

13

Bilaga

Underlag för beräkning av likviditetstäckningsgrad

Paragraf

Riskvikt

Innehav av likvida tillgångar enligt

3 kap.

1. Kontanta medel.

6 § 1

100 %

2. Tillgodohavanden hos centralbanker.

6 § 2

100 %

3. Värdepapper emitterade av en stat i

statens inhemska valuta i den omfattning

dessa motsvarar nettokassautflöde i

samma valuta

6 § 3

100 %

4. Värdepapper med noll riskvikt.

6 § 4

100 %

5. Värdepapper, med 20 procents riskvikt

emitterade eller garanterade av stater,

centralbanker, icke-statliga offentliga

organ eller internationella utvecklings-

banker.

7 § 1

85 %

6. Företagsobligationer värderade till kre-

ditkvalitetssteg 1.

7 § 2

85 %

7. Säkerställda obligationer värderade till

kreditkvalitetssteg 1.

7 § 3

85 %

Kassautflöden enligt 4 kap.

Hushåll

1.

Hushållsinlåning som inte förfaller

inom 30 dagar.

4 §

0 %

2. Hushållsinlåning som omfattas av in-

sättningsgaranti.

5 §

5 %

3. Övrig hushållsinlåning.

6 §

10 %

FFFS 2012:6

14

Stabil inlåning utan säkerhet eller med

operativa relationer

1. Inlåning, som omfattas av insättnings-

garanti, från andra kunder än hushålls-

kunder.

7 §

5 %

2. Inlåning med operativa ändamål.

8 §

25 %

Upplåning utan säkerhet som inte är

tidsbestämd eller förfaller inom 30

kalenderdagar

1. Inlåning från andra än hushållskunder

och finansiella kunder.

9 §

75%

2. Övrig inlåning och finansiering utan

säkerhet.

10 §

100 %

Säkerställd upplåning och byten av

värdepapper som förfaller inom 30

kalenderdagar

1. Upplåning som är fullt ut säkerställd

med en tillgång enligt 6 eller 7 § samt

värdepappersbyten med en levererad till-

gång enligt 6 eller 7 §.

11 §

0 %

2. Upplåning säkerställd med tillgångar

som inte ingår i 6 eller 7 § där inhemska

staten, centralbanken eller icke-statliga

offentliga organ är långivare.

12 §

25 %

3. Övrig säkerställd upplåning och värde-

pappersbyten.

13 §

100 %

Outnyttjade kredit- och

likviditetsfaciliteter

1.

Outnyttjade lånelöften till hushålls-

kunder.

17 §

5 %

2. Outnyttjade kreditfaciliteter till andra

företag än finansiella kunder.

18 §

10 %

FFFS 2012:6

15

3.

Outnyttjade likviditetsfaciliteter till

andra än finansiella kunder.

19 §

100 %

4. Övriga outnyttjade ställda kredit- och

likviditetsfaciliteter.

20 §

100 %

Övriga kassaflöden

1.

Värdeförändring i ställda säkerheter

enligt 7 §.

21 § första

stycket

15 %

2.

Värdeförändring i ställda säkerheter

enligt 6 §.

21 § andra

stycket

0 %

3.

Värdeförändring i ställda säkerheter

som inte ingår i likvida tillgångar vid

beräkning av om kravet i 2 kap 1 § är

uppfyllt.

21 § tredje

stycket

20 %

4. Derivatskulder netto.

22 §

100 %

5. Behov att ställa ytterligare säkerheter

vid sänkt kreditbetyg.

23 §

100 %

6. Lånade värdepapper.

24 §

100 %

7. Övriga avtalsenliga utflöden inom 30

kalenderdagar.

25 §

100 %

Kassainflöden enligt 5 kap.

Övergripande regler

1. Fordringar på kapitalbelopp som för-

faller inom 30 kalenderdagar där kunden

inte är finansiell kund.

4 §

Det lägsta

av 50 %

och andel

som

företaget

inte har

förlängt

Säkerställd utlåning

1. Utlåning säkerställd med likvida till-

gångar enligt 3 kap.

6 §

0 %

2.

Övrig säkerställd utlåning (första

stycket).

7 §

100 %

3.

Övrig säkerställd utlåning (andra

stycket).

7 §

0 %

FFFS 2012:6

16

Stabil insättning utan säkerhet

1. Insättning utan säkerhet som omfattas

av insättningsgaranti.

8 §

5 %

2. Insättning med operativa ändamål.

9 §

25 %

Övriga kassainflöden

1. Egna outnyttjade kredit- och likvidi-

tetsfaciliteter.

10 §

0 %

2. Derivatfordringar netto.

11 §

100 %

3. Övriga avtalsenliga inflöden inom 30

kalenderdagar samt fordringar på

finansiella kunder.

12 §

100 %