lagen.nu

Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1344
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-04
Övrigt
Rättelseblad 2005:566 har iakttagits.

1 kap. Inledande bestämmelser

Definitioner

1 § I denna förordning avses med

Tillämpningsområde

2 § För registrering m.m. av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag gäller även aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag av

Vid tillämpning av 1 kap. 32 a § andra stycket aktiebolagsförordningen ska det som föreskrivs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen. Förordning (2010:676).

Ändringar/Förarbeten (5)

2 a § För registrering m.m. av kreditmarknadsföreningar gäller även förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar med undantag av 13 §, 13 b § första stycket och 13 c §.

Vid tillämpning av 13 b § andra stycket förordningen om ekonomiska föreningar ska det som föreskrivs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen. Förordning (2009:717).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Vad som föreskrivs i 4-6 §§, 3 kap. 5-11 och 24 §§, 4 kap. 23 och 26 §§, 5 kap. 1 och 2 §§ denna förordning samt i 1 kap. 3 och 4 §§ och 1 kap. 52 § aktiebolagsförordningen (2005:559) gäller i tillämpliga delar för utländska bankföretag och utländska kreditföretag som driver bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Detsamma gäller, med undantag av 4 § och 5 kap. 2 § 1 denna förordning, utländska bankföretag och utländska kreditföretag som driver bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. Förordning (2005:566).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566

Bestämmelser om anmälnings- och ansökningshandlingar

4 § Sådana ansökningar enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen. Förordning (2010:676).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1468, 2013:676

5 § Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

5 a § Om ett intyg enligt denna förordning upprättas i elektronisk form, ska det undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:585).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:585, 2007:1468

6 § En anmälan eller en ansökan som görs för en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt denna förordning skall innehålla uppgifter om företagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Bestämmelser om tillsyn

7 § I förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar finns bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över kreditinstitut. Förordning (2014:995).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:995, 2006:1535

Frivillig likvidation av kreditinstitut

8 § Om ett kreditinstitut avser att besluta om likvidation, skall institutet i så god tid som möjligt före beslutet samråda med Finansinspektionen om detta. Förordning (2007:339).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:339

Underrättelser till europeiska institutioner

9 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska bankkommittén i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (kapitaltäckningsdirektivet). Förordning (2014:995).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:995, 2012:200

9 a § Finansinspektionen ska i enlighet med artikel 91.11 i kapitaltäckningsdirektivet samla in uppgifter som ett kreditinstitut ska offentliggöra om mångfaldspolicyn och lämna dessa till Europeiska bankmyndigheten. Förordning (2014:995).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:995

9 b § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen (krishanteringsdirektivet). Förordning (2015:1036).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1036

Vissa skyldigheter för Finansinspektionen

10 § Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 112 i krishanteringsdirektivet. Förordning (2015:1036).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1036

11 § I fråga om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd ska Finansinspektionen, inom fyra månader från den dag då inspektionen eller en annan samordnande tillsynsmyndighet tog emot ansökan, försöka komma överens med övriga behöriga myndigheter om huruvida villkoren i det föreslagna avtalet är förenliga med villkoren för finansiellt stöd enligt artikel 23 i krishanteringsdirektivet.

Om en överenskommelse enligt första stycket inte har träffats inom fyra månader, ska Finansinspektionen i egenskap av samordnande myndighet besluta om ansökan ska godkännas.

Om någon av de behöriga myndigheterna, inom den tidsfrist som anges i första stycket, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning 806/2014/EU, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt andra stycket i en månad och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten. Om Europeiska bankmyndigheten inte har fattat ett beslut inom en månad, får inspektionen fatta beslut enligt andra stycket. Förordning (2015:1036).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1036

1 a kap. Särskilda bestämmelser för europakooperativ som driver finansieringsrörelse och för europabolag

1 § Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 10 kap. 40 § femte stycket eller 12 kap. 24 § femte stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om lagakraftvunnet beslut om tillstånd till flyttning av säte foga en kopia av beslutet. Förordning (2006:917).

2 § I fråga om dualistiskt organiserade europabolag och europakooperativ som driver finansieringsrörelse skall vad som sägs om styrelseledamöter i 2 kap. 1 § första och andra styckena denna förordning också tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet. Förordning (2006:917).

1 b kap. Särskilda bestämmelser för europakooperativ som driver bankrörelse

Inledande bestämmelser

1 § Detta kapitel gäller för europeiska kooperativa föreningar enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE- föreningar) (SCE-förordningen) som driver bankrörelse. Det innehåller regler som kompletterar 1 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker. Förordning (2006:917).

2 § I fråga om registrering i europakooperativsregistret gäller i tillämpliga delar, med de avvikelser som framgår av detta kapitel, bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (2005:559) och denna förordning om registrering i bankregistret.

I andra frågor tillämpas bestämmelserna i denna förordning om medlemsbanker på europakooperativ, om inte annat framgår av SCE-förordningen, 1 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller denna förordning. Förordning (2006:917).

3 § I fråga om dualistiskt organiserade europakooperativ skall vad som sägs om styrelseledamöter i 2 kap. 1 § första och andra styckena denna förordning också tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet. Förordning (2006:917).

Registrering av europakooperativ m.m.

4 § En anmälan för registrering skall undertecknas av den verkställande direktören, i förekommande fall, eller

 • 1. när det gäller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE- förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i ledningsorganet, eller
 • 2. när det gäller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE- förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i förvaltningsorganet. Förordning (2006:917).

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § En anmälan för registrering enligt artikel 11 i SCE- förordningen skall innehålla de uppgifter som anges i 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) och 3 kap. 3 § denna förordning. Vid tillämpningen av 1 kap. 3 § första stycket aktiebolagsförordningen skall vad som sägs i 2 om stiftare avse de som bildar europakooperativet. I stället för vad som sägs i första stycket 5 gäller att det skall lämnas uppgift om storleken på det kapital som avses i artikel 3 i SCE- förordningen.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen skall gälla i tillämpliga delar. Vid tillämpningen av den paragrafens första stycke 1 skall vad som sägs där om stiftelseurkund avse europakooperativets stadgar. I stället för vad som sägs i första stycket 4 och 5 gäller att europakooperativet skall ge in en försäkran på heder och samvete att det tecknade kapitalet uppgår till minst det i stadgarna fastställda lägsta beloppet för tecknat kapital.

Vad som sägs i 1 kap. 3 § första stycket 3 och tredje stycket, 1 kap. 4 § första stycket 2 och 3 och andra stycket samt 4 kap. 4 § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

 • 1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 • 2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet. Förordning (2006:917).

6 § Vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen skall det, utöver vad som följer av 4 §, ges in

 • 1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt 31-34 §§ lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ,
 • 2. en kopia av ett beslut enligt 24 § första stycket lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ,
 • 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 22 § lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ har löpt ut och att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts, eller
 • 4. handlingar som visar att lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ inte är tillämplig på europakooperativet. Förordning (2006:917).

7 § Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt artikel 2.1 fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 22 i SCE- förordningen.

Dessutom skall följande handlingar ges in för var och en av de fusionerande föreningarna:

 • 1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i första stycket godkändes, och
 • 2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE- förordningen.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget har utfärdats av Bolagsverket.

I övrigt tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 32, 33 och 35 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

 • 1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 • 2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet. Förordning (2006:917).

8 § Om ett europakooperativ har bildats genom ombildning av en ekonomisk förening till ett europakooperativ enligt artikel 2.1 femte strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in följande handlingar:

 • 1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 35.3 i SCE-förordningen,
 • 2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i artikel 35.5 i SCE-förordningen, och
 • 3. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i 1 godkändes. Förordning (2006:917).

9 § Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 1 a kap. 18 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det sammanträde där beslutet fattades. Förordning (2006:917).

10 § Vid en anmälan för registrering av ändring av ett europakooperativs stadgar tillämpas 1 kap. 6 § första stycket aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma. Vad som sägs om bolagsordningen skall avse stadgarna. Förordning (2006:917).

11 § Om talan har väckts om att ändra eller upphäva ett sådant stämmobeslut som skall anmälas för registrering, tillämpas 1 kap. 8 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma. Förordning (2006:917).

12 § I fråga om anmälan av beslut om likvidation m.m. tillämpas 3 kap. 15-19 §§ denna förordning. Förordning (2006:917).

Registrering av vissa beslut

13 § Följande beslut skall registreras i europakooperativsregistret när de har vunnit laga kraft:

 • 1. Bolagsverkets beslut enligt 1 a kap. 33 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker om att ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och
 • 2. Bolagsverkets beslut enligt 1 a kap. 33 § andra stycket lagen om medlemsbanker om att ett europakooperativ skall gå i likvidation. Förordning (2006:917).

Underrättelser

14 § Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 1 a kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker om lagakraftvunnet beslut om tillstånd till flyttning foga en kopia av beslutet. Förordning (2006:917).

15 § Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och Finansinspektionen när ett förslag om flyttning av ett europakooperativs säte har offentliggjorts enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen. Förordning (2009:717).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:717

16 § Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när inspektionen fattar beslut om att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar beslut om hinder mot att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige. Om ansökan om tillstånd till flyttning av säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket i stället underrätta inspektionen. Förordning (2009:717).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:717

17 § Om Bolagsverket får kännedom om att ett europakooperativ som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i den stat där europakooperativet har sitt säte om detta. Förordning (2006:917).

Registreringsavgifter

18 § I ärenden som rör registrering skall, utöver vad som följer av 4 kap. 29 och 30 §§ denna förordning, avgifter betalas med följande belopp:

 • a) vid en anmälan för registrering av ett europakooperativ enligt artikel 11 i SCE-förordningen, 2 500 kronor,
 • b) vid en anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 1 a kap. 11 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 1 000 kronor, och
 • c) vid en anmälan för registrering av beslut enligt 1 a kap. 18 § första stycket lagen om medlemsbanker, 800 kronor, och
 • d) vid en anmälan enligt 9 kap. 7 § lagen om medlemsbanker att europakooperativets föreningsstämma har beslutat om likvidation, 1 000 kronor. Förordning (2006:917).

2 kap. Ansökan om tillstånd

Tillstånd att driva rörelse

1 § En ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse och godkännande av bolagsordning eller stadgar enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, reglemente eller stiftelseförordnande enligt sparbankslagen (1987:619) eller stadgar enligt lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för samtliga

 • 1. stiftare eller styrelseledamöter i bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag,
 • 2. stiftare i sparbank, och
 • 3. styrelseledamöter i medlemsbank och kreditmarknadsförening.

För en stiftare eller styrelseledamot med hemvist som avviker från postadressen skall även hemvistet anges. En ansökan i samband med fusion genom kombination skall innehålla motsvarande uppgifter om samtliga styrelseledamöter i de överlåtande bankerna eller kreditmarknadsföretagen.

Ansökningshandlingen skall undertecknas av alla stiftare eller styrelseledamöter samt innehålla en försäkran att de inte är i konkurs eller har näringsförbud samt att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

2 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse skall följande handlingar ges in:

 • 1. en plan för den planerade verksamheten (verksamhetsplan), och
 • 2. ett förslag till bolagsordning, reglemente eller stadgar eller till ändring av dessa.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret har beviljats tillstånd att driva bankrörelse.

På motsvarande sätt skall Finansinspektionen underrätta Bolagsverket när ett bankaktiebolags eller en medlemsbanks tillstånd att driva bankrörelse har återkallats och aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen i stället fått tillstånd att driva en annan tillståndspliktig finansiell rörelse. Uppgifterna i bankregistret skall tas in i aktiebolagsregistret eller föreningsregistret.

Finansinspektionen skall till underrättelserna enligt första eller andra stycket foga bolagsordning samt stämmo- och styrelseprotokoll.

4 § Ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsföretag skall underrätta Finansinspektionen när det avser att börja driva bankrörelse respektive finansieringsrörelse.

Innan ett bankaktiebolag börjar driva bankrörelse skall det ge in ett intyg utfärdat av en godkänd eller auktoriserad revisor om att det har ett så stort startkapital som föreskrivs i 3 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Innan ett kreditmarknadsföretag börjar driva finansieringsrörelse skall det ge in ett intyg utfärdat av en godkänd eller auktoriserad revisor om att det har ett så stort startkapital som föreskrivs i 3 kap. 7 § första eller andra stycket samma lag.

5 § Ett utländskt bankföretag eller ett utländskt kreditföretag som skall driva verksamhet enligt 4 kap. 1 eller 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall anmäla till Finansinspektionen när företaget påbörjar sin verksamhet i Sverige.

Tillstånd att verkställa fusionsplan

5 a § Till en ansökan enligt 10 kap. 20 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om tillstånd att verkställa fusionsplan ska det fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen. Förordning (2008:609).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:966, 2008:609, 2005:566

5 b § Om en fusionsplan har godkänts av fullmäktige i en ekonomisk förening, ska det tillsammans med en ansökan enligt 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ges in en försäkran om att en underrättelse som avses i 7 kap. 42 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har ägt rum. Förordning (2016:326).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:326, 2008:23

6 § När Bolagsverket har registrerat ett beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan i bankregistret, skall tillståndet registreras även i aktiebolagsregistret, om

 • 1. det överlåtande bolaget inte är ett bankaktiebolag, eller
 • 2. dotterbolaget inte är ett bankaktiebolag.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566

Tillstånd att använda viss firma

7 § Finansinspektionen får lämna tillstånd till ett bankaktiebolag som övertagit en sparbanks rörelse vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) att använda ordet sparbank i sin firma.

En ansökan om sådant tillstånd skall innehålla en redovisning av röstetalets fördelning i bankaktiebolaget och, om bankaktiebolaget ingår som dotterbolag i en koncern, moderbolaget.

Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar

8 § Bestämmelserna i 9–12 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier eller andelar enligt 14 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Förordning (2009:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:592

9 § Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 14 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ange vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2009:592).

10 § Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 14 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden. Förordning (2009:592).

11 § Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om

 • 1. förvärvaren inte har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
 • 2. förvärvaren inte är
  • a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsbolag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag, ett fondföretag eller en AIF-förvaltare och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller
  • b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2013:596).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:596

12 § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet. Förordning (2009:592).

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 kap. Anmälan för registrering

Gemensamma bestämmelser

1 § En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska göras hos Bolagsverket. En sådan anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:566, 2007:1468

2 § En anmälan för registrering enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska undertecknas av en styrelseledamot eller den verkställande direktören. En anmälan som görs av en sparbank, en medlemsbank eller en kreditmarknadsförening i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer utsetts, av en av likvidatorerna. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:566, 2006:505, 2007:1468

2 a § En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Förordning (2016:585).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:585, 2007:1468

2 b § Handlingar som ska fogas till anmälningar som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

2 c § En försäkran på heder och samvete i en anmälan får undertecknas med en elektronisk underskrift. Förordning (2016:585).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:585, 2007:1468

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag och kreditmarknadsföretag

Nybildat bankaktiebolag eller kreditmarknadsföretag

3 § För ett bankaktiebolag och ett kreditmarknadsbolag ska en anmälan för registrering enligt 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) också innehålla en försäkran på heder och samvete om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 10 kap. 9 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. För en kreditmarknadsförening ska en anmälan enligt 4 § förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar innehålla en försäkran på heder och samvete om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 12 kap. 9 § andra stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse. Förordning (2007:1468).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:566, 2005:966, 2007:1468

Fusion mellan kreditmarknadsförening och helägt dotterbolag

4 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 12 kap. 18 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse av att avtal har träffats om fusion mellan en kreditmarknadsförening och ett helägt dotterbolag skall det ges in två kopior av styrelsernas protokoll med besluten.

Särskilda bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker

Nybildad sparbank eller medlemsbank

5 § En anmälan för registrering av en nybildad sparbank eller medlemsbank ska innehålla uppgift om

 • 1. bankens postadress,
 • 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för följande personer:
 • 3. hur bankens firma tecknas. Förordning (2007:1468).

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

6 § Utöver vad som föreskrivs i 5 § skall en anmälan för registrering av en nybildad sparbank ange

 • 1. att samtliga huvudmän har utsetts, och
 • 2. att hela det belopp som grundfonden skall uppgå till enligt reglementet har betalats in.

7 § Utöver vad som föreskrivs i 5 § skall en anmälan för registrering av en nybildad medlemsbank ange

 • 1. att medlemsbanken har minst så många medlemmar som anges i 2 kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och
 • 2. att medlemmarna har betalat insatsbelopp enligt stadgarna.

8 § En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 • 1. att de personer som avses i 5 § 2 inte är i konkurs eller har näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller, i fråga om de personer som avses i 5 § 2 f, endast att han eller hon inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • 2. att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskraven i 4 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § lagen om medlemsbanker (1995:1570),
 • 3. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare, och om hur bankens firma tecknas stämmer överens med de beslut som banken har fattat, och
 • 4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, firmatecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter för lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen om medlemsbanker har åtagit sig uppdragen. Förordning (2008:741).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1468, 2008:741

9 § Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde ges in samtidigt. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet. Förordning (2007:1468).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

10 § Vid en anmälan för registrering av en nybildad sparbank ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av det godkända reglementet,
 • 2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,
 • 3. en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av grundfondsbidrag har skett, och
 • 4. ett intyg av en auktoriserad revisor om att det belopp som grundfonden enligt reglementet ska uppgå till har betalats in. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

11 § Vid en anmälan för registrering av en nybildad medlemsbank ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av de godkända stadgarna, och
 • 2. en kopia av protokollet vid den stämma som fattat beslut om medlemsbankens bildande. Förordning (2007:1468).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

Ledningen i en sparbank eller medlemsbank

12 § Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska 5 § 2 tillämpas.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress tillämpas 5 § 3 och 8 § 1, 3 och 4. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

Sparbanksstämma och föreningsstämma

13 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 4 kap. 15 § sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 16 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker av beslut om ändring av reglemente respektive stadgar skall följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av sparbanks- respektive föreningsstämmans protokoll, och
 • 2. en kopia av det godkända reglementet respektive den godkända stadgan.

Revisorer och lekmannarevisorer

14 § Vid en anmälan för registrering av bolagets revisor och revisorssuppleanter enligt 4 a kap. 22 § sparbankslagen (1987:619) eller 7 a kap. 22 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska 5 § 2 tillämpas.

Detsamma gäller för lekmannarevisor och suppleanter för lekmannarevisor enligt 4 b kap. 20 § sparbankslagen eller 7 b kap. 20 § lagen om medlemsbanker.

Om en anmälan enligt första stycket inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 8 § 1, 2 och 4 tillämpas. Om anmälan enligt andra stycket inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 8 § 1 och 4 tillämpas. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

Likvidation och upplösning av en sparbank eller medlemsbank

15 § En anmälan för registrering av likvidationsbeslut enligt 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 7 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall ange dagen för likvidationen om beslutet inte har omedelbar verkan.

En kopia av stämmans protokoll eller rättens förordnande skall ges in samtidigt med anmälan.

Finansinspektionens underrättelse enligt 6 kap. 5 § andra stycket sparbankslagen och 9 kap. 7 § andra stycket lagen om medlemsbanker skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en likvidators eller suppleants postadress avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges.

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 16 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av stämmans protokoll, och
 • 2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer utfärdades. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

17 § Vid en anmälan för registrering av att likvidationen skall fortsätta enligt 6 kap. 16 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall 5, 8 och 9 §§ tillämpas.

18 § En anmälan för registrering av beslut att likvidationen ska upphöra och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska

 • 1. för sparbanker innehålla en försäkran på heder och samvete att
  • a) det inte finns likvidationsanledning enligt sparbankslagen eller reglementet, och
  • b) garantifond eller grundfond inte har återbetalats,
 • 2. för medlemsbanker innehålla en försäkran på heder och samvete att
  • a) det inte finns likvidationsanledning enligt lagen om medlemsbanker eller stadgarna, och
  • b) utskiftning inte har ägt rum.

En kopia av stämmans protokoll och en kopia av revisorernas yttrande ska ges in samtidigt med anmälan.

Vid en anmälan ska 5 och 8 §§ tillämpas. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

19 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett likvidationsbeslut har upphävts enligt 6 kap. 17 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall det ges in en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Fusion

20 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett avtal om fusion har godkänts av stämman enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 4 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska följande handlingar ges in:

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:566, 2007:1468, 2008:609

21 § Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen (1987:619) av bank som har bildats i samband med fusion enligt 7 kap. 2 § sparbankslagen skall 5 §, 6 § 1, 8 och 9 §§ samt 10 § 1 tillämpas.

Vid en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtal som slutits mellan två eller flera medlemsbanker enligt 10 kap. 2 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall 5, 8 och 9 §§ samt 11 § 1 tillämpas när det gäller anmälan av den nybildade medlemsbanken.

22 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att avtal har träffats om fusion mellan en sparbank eller medlemsbank och ett helägt dotterbolag enligt 7 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 9 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall det ges in en kopia av styrelsernas protokoll med besluten.

Ombildning till bankaktiebolag

23 § Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om ombildning enligt 8 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:566, 2008:609

24 § Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 7 § sparbankslagen (1987:619) av en bank som har bildats vid ombildning enligt 8 kap. 1 § sparbankslagen skall 1 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) tilllämpas. Förordning (2005:566).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566

25 § När ett bankaktiebolag bildas vid ombildning av sparbank enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) skall anmälan för registrering, utöver vad som föreskrivs i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen (2005:559), innehålla följande handlingar:

 • 1. ett intyg av en auktoriserad revisor om att all apportegendom enligt beslutet om ombildning har tillförts bankaktiebolaget och att bankaktiebolaget genom apportegendomen har tillförts ersättning till ett värde motsvarande minst det sammanlagda beloppet av de aktier som har getts i utbyte, och
 • 2. två kopior av det godkända stiftelseförordnandet. Förordning (2005:566).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566

Sparbanks eller medlemsbanks bifirma

26 § Anmälan för registrering enligt 10 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619) eller 12 kap. 3 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker av bifirma kan tas upp i anmälan av bankens registrering. En kopia av det styrelseprotokoll som bestyrker anmälan skall ges in samtidigt.

Underrättelser

27 § När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte. Förordning (2015:127).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:127, 2007:1468

4 kap. Bankregister

1 § Hos Bolagsverket skall det föras ett bankregister för bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och utländska banker med filial i Sverige.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Bankregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

3 § Bankregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över banker enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • 2. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 • 3. förvärv, avyttring eller förvaltning av banker som registreras i bankregistret,
 • 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 • 5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 • 6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  • a) som avser banker som registreras i bankregistret,
  • b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  • c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för bankregistret.

5 § Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

6 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § besluta om direktåtkomst till bankregistret. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

7 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

8 § I fråga om rättelse av personuppgifter i bankregistret skall 26 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

8 a § Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till Bolagsverket, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller en handling som avses i första stycket, ska det av informationen framgå att handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

9 § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

10 § I bankregistret registreras uppgifter för varje bank. Registret skall innehålla uppgift om bankens firma och dess organisationsnummer.

11 § En alfabetisk förteckning över bankerna skall höra till registret. Förteckningen skall innehålla uppgift om organisationsnumret på varje bank.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska biläggas registret. Sådana handlingar ska för varje bank sammanföras i akter.

Av 20 a § framgår att vissa handlingar för bankaktiebolag även ska föras in i bankregistret. Förordning (2007:1468).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:566, 2007:1468

13 § Bolagsverket skall snarast efter det att registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur bankregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Finansinspektionen skall snarast efter det att revisor förordnats enligt 13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse underrätta Bolagsverket om det.

Anteckningar i bankregistret

14 § Anteckningar i bankregistret skall numreras i löpande följd för varje bank. Vid varje anteckning skall detta nummer anges liksom datum för anteckningen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

14 a § Ändringar av den information som finns i bankregistret och som gäller bankaktiebolag ska normalt antecknas inom 21 dagar efter det att en fullständig anmälan har kommit in till Bolagsverket. Förordning (2014:156).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:156

15 § När en bank registreras skall följande antecknas i bankregistret:

 • 1. bankens organisationsnummer,
 • 2. dagen för tillstånd att driva bankrörelse eller, för ett sådant utländskt bankföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, dagen för anmälan, eller, för ett sådant utländskt bankföretag som avses i 4 kap. 4 § samma lag, dagen för tillstånd att driva bankrörelse från filial i Sverige,
 • 3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller bankaktiebolag eller medlemsbank, dagen för bildandet,
 • 4. bankens firma samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordning, reglemente eller stadgar,
 • 5. bankens bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,
 • 6. den ort i Sverige där bankens styrelse skall ha sitt säte,
 • 7. sättet för sammankallande av stämma, och
 • 8. bankens postadress.

Om revisor förordnas enligt 13 kap. 9 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, skall detta antecknas i registret. Förordning (2005:566).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566

15 a § På begäran av en bank ska bankens e-postadress och telefonnummer antecknas i bankregistret. Lag (2012:61).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:61

16 § För bankaktiebolag skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

 • 1. föremålet för bolagets verksamhet angivet till sin art,
 • 2. uppgifter enligt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) samt uppgift om bolagskategori,
 • 3. aktiekapitalet samt i förekommande fall minimikapitalet och maximikapitalet,
 • 4. antalet aktier samt i förekommande fall det lägsta och högsta antalet aktier, och
 • 5. syftet med bankaktiebolagets verksamhet, om den har annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna. Förordning (2005:566).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566

17 § För sparbanker skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

18 § För medlemsbanker skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

19 § För utländska bankfilialer skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

 • 1. det utländska bankföretagets firma, nationalitet och säte,
 • 2. bolagsordning eller motsvarande för det utländska bankföretaget,
 • 3. filialens adress,
 • 4. namn, medborgarskap, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för filialens verkställande direktör, vice verkställande direktör och revisor, och
 • 5. fullmakt för filialens verkställande direktör utfärdad av det utländska bankföretaget.

20 § Det ska antecknas i bankregistret om ett bankaktiebolags bolagsordning innehåller

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även den värdepapperscentral som har registrerat avstämningsbolagets aktier och, i förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges ut. Förordning (2016:75).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:566, 2016:75

20 a § Bankregistret ska för varje bankaktiebolag innehålla

 • 1. stiftelseurkunden,
 • 2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen, och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och
 • 3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Bankregistret behöver inte innehålla handlingar som avses i första stycket, om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 mars 2008. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna ska lämnas ut elektroniskt och verket enligt 13 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse har varit skyldigt att lämna ut dem i elektronisk form. Förordning (2007:1468).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

21 § Det skall antecknas i bankregistret om en sparbanks reglemente innehåller

22 § Det skall antecknas i bankregistret om en medlemsbanks stadgar innehåller

23 § Anteckning i register på grund av anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker görs på bankens upplägg. Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 23 kap. 14 och 25 §§ samt 24 kap. 16 och 27 §§ aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § sparbankslagen eller 10 kap. 4 § lagen om medlemsbanker görs anteckning på både den överlåtande och den övertagande bankens upplägg.

Anteckning om ändring av en banks firma och om en banks likvidation och upplösning skall göras även i den förteckning som anges i 11 §. Förordning (2005:566).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566

24 § Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet i ett bankaktiebolag, skall det vid registreringen av minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd. Förordning (2005:566).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566

25 § Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) skall detta antecknas i registret av Bolagsverket. Detsamma gäller beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen eller att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § samma lag. Vidare skall följande beslut antecknas i registret när de har vunnit laga kraft, nämligen beslut att

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566

Sökning efter uppgifter och handlingar

25 a § Vid sökning efter uppgifter som avser en bank som är upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan bankens upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 12 och 20 a §§ får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

Kungörelser m.m.

26 § I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) eller 13 kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall bankens firma och organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller, om banken är i likvidation, den tingsrätt som handlägger likvidationen. Förordning (2005:566).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566

27 § Bolagsverket skall underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd för ett bankaktiebolag att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning, om

 • 1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i pågående mål om talan mot bolagsstämmobeslut, och
 • 2. en lagakraftvunnen dom som innebär att bolagsstämmobeslut har upphävts eller ändrats. Förordning (2005:566).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:566
28 § Har upphävts genom förordning (2011:988).

Registreringsavgifter m.m.

29 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift betalas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning. Avgifterna betalas med följande belopp:

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:741, 2009:717, 2016:585

30 § Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt andra stycket 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska inte betalas för registrering av

 • 1. ändrad postadress,
 • 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
 • 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),
 • 4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 29 § andra stycket 4,
 • 5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen, eller
 • 6. en underrättelse från behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 § aktiebolagslagen.

Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 7 kap. 7 § tredje stycket, 8 kap. 8 § och 11 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619), samt 10 kap. 5 § fjärde stycket och 13 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats. Förordning (2009:717).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1468, 2009:717

31 § För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska avgifter betalas med följande belopp:

 • 1. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 475 kronor, och
 • 2. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om bankaktiebolagets firma på sina webbplatser, 1 500 kronor.

Avgift ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2007:1468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1468

32 § För handläggning av ärenden om likvidation enligt 6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619) och 9 kap. 4 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska en avgift om 475 kronor betalas.

För handläggning av ärenden om likvidation enligt 10 kap. 31 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska en avgift om 500 kronor betalas.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte tillbaka om handläggningen av ansökan har påbörjats. Förordning (2011:988).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:988, 2008:741

33 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter

 • 1. för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker i elektronisk form, och
 • 2. för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) på annat språk än svenska. Förordning (2009:717).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:717, 2007:1468

5 kap. Bemyndiganden

1 § Har upphävts genom förordning (2005:566).
(Upphör att gälla 2018-02-01 00:00:00)

2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 • 1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 §,
 • 2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster,
 • 3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,
 • 4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5–7 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • 5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av uppgifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 • 6. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,
 • 7. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon annan än kreditinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 • 8. vad en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncernåterhämtningsplan enligt 6 a kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,
 • 9. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 6 b kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla,
 • 10. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 • 11. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,
 • 12. vilka uppgifter som ska antecknas i förteckningen enligt 8 kap. 6 § lagen om bank- och finansieringsrörelse om de avtal som träffats, såväl före den 1 juli 2004 som därefter, med personer eller företag som avses i 8 kap. 5 § första och andra styckena samma lag,
 • 13. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 • 14. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a § lagen om bank- och finansieringsrörelse, vad registren ska innehålla och när kreditinstituten ska ge in registren för olika typer av avtal,
 • 15. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet,
 • 16. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
 • 17. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa anställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 7 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och
 • 18. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen. Förordning (2016:347).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

(Träder i kraft 2018-02-01 00:00:00)

2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 • 1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 §,
 • 2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster,
 • 3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,
 • 4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5–7 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • 5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av uppgifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet, att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 • 6. erkännande av utländska krav enligt 6 kap. 3 d § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 • 7. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,
 • 8. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon annan än kreditinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 • 9. vad en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncernåterhämtningsplan enligt 6 a kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,
 • 10. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 6 b kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla,
 • 11. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 • 12. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,
 • 13. vilka uppgifter som ska antecknas i förteckningen enligt 8 kap. 6 § lagen om bank- och finansieringsrörelse om de avtal som träffats, såväl före den 1 juli 2004 som därefter, med personer eller företag som avses i 8 kap. 5 § första och andra styckena samma lag,
 • 14. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 • 15. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a § lagen om bank- och finansieringsrörelse, vad registren ska innehålla och när kreditinstituten ska ge in registren för olika typer av avtal,
 • 16. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet,
 • 17. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
 • 18. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa anställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 7 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och
 • 19. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen. Förordning (2017:1344).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

(Upphör att gälla 2018-02-01 00:00:00)

2 a § Innan Finansinspektionen beslutar föreskrifter om amorteringskrav med stöd av 2 § 5, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av

 • 1. förslaget till föreskrifter, och
 • 2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget. Förordning (2016:347).

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2018-02-01 00:00:00)

2 a § Innan Finansinspektionen med stöd av 2 § 5 beslutar föreskrifter om amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av

 • 1. förslaget till föreskrifter, och
 • 2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget. Förordning (2017:1344).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 b § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 16, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2016:347).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:347

3 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om

 • 1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,
 • 2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 3 kap. 2 a §,
 • 3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,
 • 4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,
 • 5. vilka elektroniska underskrifter som får användas när en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och
 • 6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift. Förordning (2016:585).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:585, 2007:1468

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:329

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:329
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 • 2. Genom förordningen upphävs a) bankrörelseförordningen (1987:647), och b) förordningen (1993:1586) om finansieringsverksamhet.
 • 3. I fråga om anmälningar eller ansökningar som kommit in till Finansinspektionen före den 1 juli 2004 skall äldre bestämmelser tillämpas.

Förordning (2004:708) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 1 kap 2 a §
Ikraft
2004-10-08
SFS-nummer
2004:708
Rubrik
Förordning (2004:708) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2005:566) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL24/2004 s1
Ikraft
2006-01-01
CELEX-nr
32004R0139
Omfattning
upph. 5 kap 1 §;ändring 1 kap 2, 3 §§, 3 kap 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25 §§, 4 kap 12, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 29, 30, 31 §§;ny 2 kap 5 a, rubr. närmast före 2 kap 6 § sätts närmast före 2 kap 5 a §
SFS-nummer
2005:566
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om
  • a) registrering av aktiebolag som har bildats före den 1 januari 2006,
  • b) registrering av beslut som har fattats före den 1 januari 2006, samt
  • c) anmälningar och ansökningar som har kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006.
Rubrik
Förordning (2005:566) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2005:965) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 5 kap 2 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:965
Rubrik
Förordning (2005:965) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2005:966) om ändring i förordningen (2005:566) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

CELEX-nr
32004R0139
Förarbeten
EUTL24/2004 s1
Omfattning
ändr. 2 kap 5 a §, 3 kap 3 § i 2005:566
SFS-nummer
2005:966
Rubrik
Förordning (2005:966) om ändring i förordningen (2005:566) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2006:505) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL221/2003 s13
Ikraft
2006-07-01
CELEX-nr
32003L0058
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 2 §
SFS-nummer
2006:505
Rubrik
Förordning (2006:505) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2006:917) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL207/2003 s 1
Ikraft
2006-08-18
CELEX-nr
32003R1435
Omfattning
upph. 1 kap 2 a §;nya 1 a, 1 b kap
SFS-nummer
2006:917
Rubrik
Förordning (2006:917) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2006:1535) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 1 kap 7 §, rubr. närmast före 1 kap 7 §
Ikraft
2007-02-01
SFS-nummer
2006:1535
Rubrik
Förordning (2006:1535) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2007:339) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 1 kap 8 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:339
Rubrik
Förordning (2007:339) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2007:1468) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EGTL24/2004 s1
Ikraft
2008-03-01
CELEX-nr
32004R0139
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 §§, 4 kap 6, 12, 30, 31 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §;nya 1 kap 5 a §, 3 kap 2 a, 2 b, 2 c, 27 §§, 4 kap 8 a, 20 a, 25 a, 33 §§, 5 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 27 §, 4 kap 25 a §
SFS-nummer
2007:1468
Rubrik
Förordning (2007:1468) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2008:23) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §;nya 1 kap 2 a §, 2 kap 5 b §
Ikraft
2008-02-15
SFS-nummer
2008:23
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2008:23) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2008:609) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL24/2004 s1
Ikraft
2008-11-01
CELEX-nr
32004R0139
Omfattning
ändr. 2 kap 5 a §, 3 kap 20, 23 §§
SFS-nummer
2008:609
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
 • 2. Sådan försäkran som avses i 2 kap 5 a §, 3 kap. 20 § 3 och 23 § ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen respektive ombildningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen respektive ombildningen inte pågår enligt den lagen.
Rubrik
Förordning (2008:609) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2008:741) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 4 kap 32 §;ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 29 §
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:741
Rubrik
Förordning (2008:741) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2009:592) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1
Ikraft
2009-07-01
CELEX-nr
32006L0048, 32007L0044
Omfattning
nya 2 kap. 8, 9, 10, 11, 12, rubr. närmast före 2 kap. 8 §
SFS-nummer
2009:592
Rubrik
Förordning (2009:592) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2009:717) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 2 a §§, 1 b kap. 15, 16 §§ samt 4 kap. 29, 30, 33 §§
Ikraft
2009-07-15
SFS-nummer
2009:717
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller också i fråga om europakooperativs flyttning av säte där föreningsstämmans beslut om flyttning har fattats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2009:717) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2011:835) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:835
Rubrik
Förordning (2011:835) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2011:988) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 4 kap. 28 §;ny 4 kap. 32 §
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:988
Rubrik
Förordning (2011:988) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2012:61) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 4 kap. 15 a §
Ikraft
2012-04-01
SFS-nummer
2012:61
Rubrik
Förordning (2012:61) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2012:200) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL331/2010 s120, EUTL177/2006 s1
Ikraft
2012-05-15
CELEX-nr
32010L0078, 32006L0048
Omfattning
ny 1 kap. 9 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §
SFS-nummer
2012:200
Rubrik
Förordning (2012:200) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2013:596) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft
2013-07-22
SFS-nummer
2013:596
Rubrik
Förordning (2013:596) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2013:676) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§
Ikraft
2013-07-15
SFS-nummer
2013:676
Rubrik
Förordning (2013:676) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2014:156) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL156/2012 s1-9
Ikraft
2014-05-01
CELEX-nr
32012L0017
Omfattning
ny 4 kap. 14 a §
SFS-nummer
2014:156
Rubrik
Förordning (2014:156) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2014:497) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §;ny 5 kap. 2 a §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:497
Rubrik
Förordning (2014:497) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2014:995) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 7, 9 §§, 5 kap. 2, 2 a §§;ny 1 kap. 9 a §
Ikraft
2014-08-02
SFS-nummer
2014:995
Rubrik
Förordning (2014:995) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2015:127) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 27 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:127
Rubrik
Förordning (2015:127) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2015:1036) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Förarbeten
direktiv 2014/59/EU
Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §;nya 1 kap. 9 b, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 §
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:1036
Rubrik
Förordning (2015:1036) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2016:75) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap. 20 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:75
Rubrik
Förordning (2016:75) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2016:326) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 kap. 5 b §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:326
Rubrik
Förordning (2016:326) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2016:347) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
nuvarande 5 kap. 2 a § betecknas 5 kap. 2 b §;ändr. 5 kap. 2 §, den nya 5 kap. 2 b §;ny 5 kap. 2 a §
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:347
Rubrik
Förordning (2016:347) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2016:585) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 5 a §, 3 kap. 2 a, 2 c §§, 4 kap. 29 §, 5 kap. 3 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:585
Rubrik
Förordning (2016:585) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2017:1344) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 5 kap. 2, 2 a §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1344
Rubrik
Förordning (2017:1344) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation