FFFS 2012:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för

kreditinstitut och värdepappersbolag;

beslutade den 13 november 2012.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § och 9 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 1 § 61 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden samt 32 § 46 och 47 förordningen

(2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar att 1 kap. 3 § Finans-

inspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för

kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 § Föreskrifterna gäller för företag som per den 30 september har en balansom-

slutning på över 5 miljarder kronor. Rapporteringskravet gäller för det påföljande

kalenderåret även om balansomslutningen understiger denna nivå vid någon tid-

punkt.

Företag som per den 30 september har en balansomslutning på över 100 miljarder

kronor ska inte tillämpa 2 kap. 12–14 §§.

Finansinspektionen kan besluta att dessa föreskrifter gäller för företag med en

balansomslutning som understiger 5 miljarder kronor om det finns särskilda skäl.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013.

MARTIN ANDERSSON

Christina

Claesson

FFFS 2012:7

Utkom från trycket

den 19 november 2012