FFFS 2013:12

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Allmänna råd

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag;

beslutade den 25 juni 2013.

Finansinspektionen beslutar ifråga om Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

dels att 5 kap. 7 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 § och 7 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § De allmänna råden omfattar verksamheten i företag som står under Finans-

inspektionens tillsyn (nedan benämnda företag) och bör tillämpas av:

– enskilda företag och, där det är lämpligt, inom koncerner, finansiella företags-

grupper, och finansiella konglomerat.

De gäller dock inte för

– företag i dess verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

– finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

– värdepappersinstitut i dess verksamhet enligt lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

– förvaltare av alternativa investeringsfonder i dess verksamhet enligt lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

– centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

7 kap.

5 §

1

För banker och kreditmarknadsföretag gäller dessutom 6 kap. 7 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

För försäkringsföretag gäller även 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

_______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 22 juli 2013.

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

FFFS 2013:12

Utkom från trycket

den 8 juli 2013

FFFS 2013:12

2

MARTIN NORÉUS

Lovisa

Hedberg