Lag (2004:46) om värdepappersfonder

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2004-02-19
Ändring införd
SFS 2004:46 i lydelse enligt SFS 2023:827
Ikraft
2004-04-01
Upphäver
Lag (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Lag (1990:1114) om värdepappersfonder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Definitioner

[K1]1 §  I denna lag betyder

 1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,
 3. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,
 4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 5. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU,
 6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,
 7. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,
 8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet,
 9. fondföretag: ett utländskt företag
  1. som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket, med kapital från allmänheten,
  2. som tillämpar principen om riskspridning, och
  3. vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar,
 10. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant tillstånd som avses i 9 a,
 11. fondverksamhet: förvaltning av en värdepappersfond, försäljning och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder,
 12. företagsgrupp: koncern enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,
 13. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,
 14. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,
 15. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en värdepappersfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,
 16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,
 17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,
 18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,
 19. mottagarfond: en värdepappersfond som
  1. har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,
  2. inte är en matarfond, och
  3. vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag,
 20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som
  1. i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,
  2. har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,
  3. inte är ett matarfondföretag, och
  4. inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,
 21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,
 23. specialfond: detsamma som i 1 kap. 11 § 24 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,
 25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och
 26. överlåtbart värdepapper:
  1. aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier,
  2. obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och
  3. värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

[S2]Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

[S3]Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 9 och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket. Lag (2022:1725).

Prop. 2010/11:135: I första stycket 4 och 24 har hänvisningar till 1985 års UCITS-direktiv ändrats till motsvarande artiklar i det nya UCITS IV-direktivet. Någon ändring i sak avses inte med detta.

I första stycket 9 har definitionen av fondföretags hemland anpassats till den nya definition av begreppet som följer av UCITS IV-direktivet. Hemlandet definieras i den nya lydelsen som det land där fondföretaget har sitt tillstånd och det finns inte längre någon koppling till förvaltningsbolagets ...

Prop. 2011/12:70: I definitionen av egna medel i första stycket görs ett tillägg så att den senaste ändringen av UCITS IV-direktivet framgår.

Prop. 2022/23:8: Paragrafen innehåller definitioner. Övervägandena finns i avsnitt 6.

I definitionen av specialfond i första stycket 23 görs en följdändring i hänvisningen till definitionen av specialfond i lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder med anledning ...

[K1]1 a §  Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav enligt 1 § första stycket 16 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument tillämpas:

 • 2 § första stycket 1 om depåbevis,
 • 4 § om beräkning av innehavet,
 • 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
 • 12 §1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,
 • 13 § om aktier som ingår i handelslager,
 • 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
 • 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

[S2]Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter

 • om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och
 • om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

[S3]Aktier som ett värdepappersinstitut som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 4 b § samma lag och som driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 samma lag ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

 1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emittentens förvaltning, samt
 2. aktierna avyttras inom ett år från förvärvet.

[S4]Tredje stycket ska tillämpas även på aktier som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse. Lag (2017:1188).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen är ny. Den syftar till att genomföra artikel 2.5 i UCITS IVdirektivet och innebär att ägarprövningsreglerna för fondbolag harmoniseras med dem som gäller för värdepappersbolag. Paragrafen motsvarar i stor utsträckning 1 kap. 5 a § lagen om värdepappersmarknaden.

Av första och andra styckena framgår att bedömningen av om ett visst innehav är ett kvalificerat innehav ska göras med tillämpning av vissa bestämmelser om s.k. flaggning i <a href="https://lagen.nu/1991:980#K4" ...

[K1]2 §  Ett fondbolag och ett annat företag skall anses ha nära förbindelser, om

 1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det andra företaget,
 2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller
 3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

[S2]Nära förbindelser har även en fysisk person och ett fondbolag, om

 1. den fysiska personen
  1. äger minst 20 procent av kapitalet i fondbolaget,
  2. disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i fondbolaget, eller
  3. på annat sätt har sådant inflytande över fondbolaget att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag, eller
 2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och fondbolaget.

Allmänna bestämmelser om tillståndsplikt

[K1]3 §  Fondverksamhet får drivas bara med stöd av denna lag.

[K1]4 §  Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges tillstånd att driva fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges tillstånd

 1. för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, och
 2. att ta emot medel med redovisningsskyldighet om bolaget avser att föra investeringssparkonto enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

[S2]Medel som tas emot med redovisningsskyldighet ska omedelbart avskiljas från bolagets egna tillgångar. Lag (2017:1143).

Prop. 2010/11:135: Ändringen innebär att fondbolag inte längre ska behöva ett särskilt tillstånd för att utföra arbete på uppdrag av någon annan, s.k. insourcing. Bolaget får i stället utföra sådant arbete inom ramen för sitt tillstånd att driva fondverksamhet. Det kan således endast röra sig om sådana funktioner som ingår i fondverksamheten. Den fondverksamhet som ett fondbolag har tillstånd att driva består i förvaltning av investeringsfonder, fondadministration samt försäljning och inlösen av fondandelar (jfr ...

Prop. 2017/18:5: I paragrafen anges de tillstånd som ett fondbolag kan få.

Ändringen i första stycket innebär att ett fondbolag även kan få tillstånd för att ta emot medel med redovisningsskyldighet utan att samtidigt ha tillstånd för diskretionär portföljförvaltning när bolaget avser att föra investeringssparkonto.

Andra stycket, som är nytt, innebär att medel som tas emot med redovisningsskyldighet omedelbart ska avskiljas från bolagets egna tillgångar. ...

[K1]5 §  Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond.

[S2]För sådan verksamhet som avses i första stycket gäller lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

[S3]Ett fondbolag som är registrerat som förvaltare av godkända riskkapitalfonder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder eller av godkända fonder för socialt företagande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande får även driva sådan verksamhet som avses där. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: Ändringen i andra stycket första strecksatsen innebär att även 2 kap. 20 a och 20 b §§ ska gälla för värdepappersbolag och svenska kreditinstitut som driver fondverksamhet. I nämnda lagrum finns bestämmelser om meddelandeförbud och ansvar för den som bryter mot ett meddelandeförbud. Bestämmelserna har ett nära samband med bestämmelsen om uppgiftsskyldighet i 2 kap. 20 §, som redan gäller för bolagen i fråga. Motsvarande bestämmelser finns i annan lagstiftning på finansmarknadsområdet, såsom ...

[K1]5 a §  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) finns bestämmelser om att ett fondbolag får utveckla och distribuera PEPP-produkter. Lag (2022:1755).

Prop. 2017/18:148: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att det finns avvikande eller kompletterande bestämmelser i förordningen om penningmarknadsfonder. Paragrafen är utformad efter förebild av 1 kap. 1 a § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Bestämmelserna i förordningen om penningmarknadsfonder kan både avvika från och komplettera bestämmelserna i denna lag. Förordningen är direkt tillämplig i svensk rätt och innehåller bl.a. krav på auktorisation för en värdepappersfond ...

Särskilda bestämmelser för penningmarknadsfonder

[K1]5 b §  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder finns bestämmelser som avviker från eller kompletterar denna lag. Lag (2022:1755).

Utländska företags verksamhet i Sverige

[K1]6 §  Ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, får

 1. driva verksamhet från filial i Sverige med början två månader efter det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i förvaltningsbolagets hemland har tagit emot en underrättelse som innehåller
  1. en plan för den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift om filialens organisation och vilka tjänster som ska erbjudas, och
  2. uppgift om filialens adress och ansvariga ledning, och
 2. driva verksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster i Sverige med början så snart Finansinspektionen från en behörig myndighet i förvaltningsbolagets hemland har tagit emot en underrättelse som innehåller en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas.

[S2]Om de tjänster som ska erbjudas enligt första stycket innefattar förvaltning av en värdepappersfond, ska verksamhetsplanen också innehålla uppgift om

 1. förvaltningsbolagets system för riskhantering, och
 2. vilka åtgärder förvaltningsbolaget vidtagit för att uppfylla kraven i 6 c §.

[S3]Finansinspektionen får besluta att verksamhet får påbörjas tidigare än vad som anges i första stycket 1.

[S4]Ett förvaltningsbolag får driva verksamhet i Sverige bara i den utsträckning verksamheten omfattas av förvaltningsbolagets verksamhetstillstånd i hemlandet. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I första stycket har hänvisningen till 1985 års UCITS-direktiv ändrats till UCITS IV-direktivet. Vidare har texten i första stycket och i det nya tredje stycket anpassats till motsvarande text i lagen om värdepappersmarknaden (4 kap. 1 §). Ändringarna innebär inget nytt i sak.

Hänvisningen i första stycket till tillstånd ”enligt” bestämmelserna ...

[K1]6 a §  Om ett förvaltningsbolag avser att ändra något som angetts i en underrättelse enligt 6 § efter det att verksamheten inletts, ska bolaget skriftligen underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Har bolaget inrättat en filial enligt 6 § första stycket 1, ska en sådan underrättelse lämnas minst en månad innan ändringen genomförs. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I den nya paragrafen genomförs det som anges i artiklarna 17.8 och 18.4 i UCITS IV-direktivet. Ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige och som avser att ändra något förhållande som angetts i den underrättelse som Finansinspektionen tagit emot enligt 6 § ska underrätta inspektionen om ändringen. Om bolaget driver verksamhet från filial i Sverige ska bolaget underrätta Finansinspektionen om ändringen minst en månad innan den genomförs. Driver bolaget verksamhet här utan att ha inrättat ...

[K1]6 b §  Ett förvaltningsbolag som får driva verksamhet i Sverige enligt 6 § får av Finansinspektionen ges tillstånd att förvalta en värdepappersfond. Tillstånd ges i form av godkännande av fondbestämmelserna enligt 4 kap. 9 §. Tillstånd ska ges om

 1. förvaltningsbolaget i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag av motsvarande slag som den värdepappersfond som ska förvaltas,
 2. förvaltningsbolaget till Finansinspektionen har lämnat det avtal med förvaringsinstitutet som avses i 3 kap. 3 § och, i förekommande fall, uppgifter om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta värdepappersfonden eller sköta därmed sammanhängande administration,
 3. fondbestämmelserna uppfyller kraven i 4 kap.8 och 9 §§, och
 4. det finns skäl att anta att bolaget kommer att driva verksamheten enligt denna lag och andra författningar som gäller för förvaltning av en värdepappersfond.

[S2]Uppgifter enligt första stycket 2 behöver inte lämnas om förvaltningsbolaget redan förvaltar en värdepappersfond och tidigare lämnat samma uppgifter till Finansinspektionen.

[S3]Om ett förvaltningsbolag avser att göra ändringar av betydelse beträffande något som avses i första stycket 2 efter det att verksamheten inletts, ska bolaget underrätta Finansinspektionen om detta. Lag (2017:1143).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen, som är ny, klargör att ett förvaltningsbolag med tillstånd enligt UCITS IV-direktivet får förvalta en värdepappersfond, om Finansinspektionen godkänt detta. Bestämmelserna i första stycket genomför artikel 20 i UCITS IV-direktivet. En förutsättning för att inspektionen ska godkänna att ett sådant förvaltningsbolag förvaltar en värdepappersfond är att bolaget i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag av motsvarande typ som värdepappersfonden i fråga (första stycket ...

Prop. 2017/18:5: Ändringen i andra stycket är endast en rättelse av en felaktig hänvisning.

Punkt 2 rättas på så sätt att hänvisning görs till 3 kap. 3 § i stället för 3 kap. 4 §.

[K1]6 c §  Ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond efter tillstånd enligt 6 b § ska här i landet tillhandahålla funktioner för att utföra följande uppgifter:

 1. behandla order om att teckna och lösa in andelar och göra utbetalningar till andelsägarna,
 2. tillhandahålla investerare information om hur order kan göras och hur inlösen betalas,
 3. hantera klagomål,
 4. tillhandahålla den information som förvaltningsbolaget är skyldigt att tillhandahålla,
 5. tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför enligt 1-4, och
 6. fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen.

[S2]Uppgifterna ska utföras av förvaltningsbolaget eller en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, eller av båda. Om en tredje part utför någon av uppgifterna ska

 1. detta dokumenteras genom ett skriftligt avtal där det anges vilka av uppgifterna som inte utförs av förvaltningsbolaget, och
 2. förvaltningsbolaget tillhandahålla den tredje parten alla relevanta uppgifter och handlingar. Lag (2022:195).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen, som är ny, anges vilka åtgärder ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond är skyldigt att vidta i Sverige. Förslaget syftar till att genomföra artikel 15 i UCITS IV-direktivet. Genom åtgärderna ska bolaget på lämpligt sätt kunna hantera klagomål från investerare och se till att det inte finns några begränsningar för investerare att utöva sina rättigheter på grund av att bolaget är etablerat i ett annat land. Klagomål ska t.ex. få lämnas på svenska. Information ska kunna ...

[K1]6 d §  För den förvaltning av en värdepappersfond som ett förvaltningsbolag utför efter att ha fått tillstånd enligt 6 b § gäller 2 kap.15 c-15 f §§, 3 kap., 4 kap.1-3 och 8- 28 §§, 5 kap.1 och 3-26 §§, 5 a kap., 8 kap. och 9 kap. Det som anges där om fondbolag ska i stället gälla förvaltningsbolaget.

[S2]Vid sådan förvaltning som avses i första stycket ska det som anges i 9 kap. 1 § första stycket 1 i stället avse fall när förvaltningsbolagets tillstånd återkallats av behörig myndighet i bolagets hemland eller Finansinspektionen enligt 12 kap. 15 § tredje stycket beslutat att bolaget inte längre får förvalta en värdepappersfond. Lag (2022:195).

Prop. 2010/11:135: Ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond efter tillstånd enligt bestämmelserna i 6 b § ska följa de svenska bestämmelser som gäller för fonden. Vilka regelområden som ska anses hänförliga till fonden, och inte till bolagets verksamhet i övrigt, anges i artikel 19.3 i UCITS IV-direktivet. I LIF motsvaras dessa regelområden av de allmänna bestämmelser för investeringsfonder som anges i 4 kap., utom såvitt avser bestämmelserna i det kapitlet om uppdragsavtal, och bestämmelserna om förvaltning ...

Prop. 2017/18:5: I paragrafen anges de bestämmelser i lagen om värdepappersfonder som ska gälla när ett förvaltningsbolag som i sitt hemland har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i UCITS-direktivet förvaltar en svensk värdepappersfond. Ändringen i första stycket innebär att ett sådant förvaltningsbolag även är skyldigt att lämna information om hållbarhet enligt 4 kap. 24 § för de värdepappersfonder som bolaget förvaltar.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:5#S5-4-1" ...

[K1]7 §  Ett fondföretag som hör hemma inom EES och i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, får marknadsföra andelar i företaget i Sverige utan tillstånd enligt denna lag. Verksamheten får inledas den dag behörig myndighet i företagets hemland har meddelat företaget att en underrättelse om marknadsföringen lämnats över till Finansinspektionen.

[S2]Om fondföretaget avser att ändra något som angetts i underrättelsen om marknadsföring efter det att verksamheten inletts, ska företaget minst en månad innan ändringen genomförs skriftligen underrätta Finansinspektionen. Fondföretaget ska även underrätta Finansinspektionen om ändringar i handlingar som lämnats tillsammans med underrättelsen.

[S3]Om fondföretaget har lämnat in en anmälan till behörig myndighet i hemlandet om att företaget upphör att marknadsföra andelar i Sverige, ska företaget upphöra med alla erbjudanden om eller placeringar av sådana andelar här i landet från och med den dag då anmälan lämnades in. Lag (2022:195).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen har ändrats för att genomföra de nya reglerna i UCITS IVdirektivet om marknadsföring av fondföretag i andra länder inom EES än företagets hemland (se artikel 93 i direktivet). Ett fondföretag som omfattas av direktivet och avser att marknadsföra andelar i företaget i Sverige ska enligt direktivet lämna en skriftlig underrättelse om detta till den behöriga myndigheten i hemlandet. Myndigheten ska överlämna underrättelsen till Finansinspektionen och meddela fondföretaget om att så har ...

[K1]8 §  Ett fondföretag som i Sverige marknadsför andelar enligt 7 § ska här i landet tillhandahålla funktioner för att utföra följande uppgifter:

 1. behandla order om att teckna och lösa in andelar och göra utbetalningar till andelsägarna,
 2. tillhandahålla investerare information om hur order kan göras och hur inlösen betalas,
 3. hantera klagomål,
 4. tillhandahålla den information som fondföretaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla,
 5. tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför enligt 1-4, och
 6. fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen.

[S2]Uppgifterna ska utföras av fondföretaget eller en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, eller av båda. Om en tredje part utför någon av uppgifterna ska

 1. detta dokumenteras genom ett skriftligt avtal där det anges vilka av uppgifterna som inte utförs av fondföretaget, och
 2. fondföretaget tillhandahålla den tredje parten alla relevanta uppgifter och handlingar. Lag (2022:195).

Prop. 2010/11:135: I första stycket har begreppet ”fondverksamhet” ändrats till ”verksamhet”. Syftet med detta är att tydliggöra att det inte är tillåtet för förvaltningsbolag som inte regleras i UCITS IV-direktivet att förvalta investeringsfonder i Sverige på det sätt som nu möjliggörs för förvaltningsbolag som har tillstånd enligt nämnda direktiv. Den verksamhet som ett förvaltningsbolag med stöd av denna paragraf kan driva i Sverige är förvisso bara sådan verksamhet som regleras i lagen, dvs. funktioner ...

[K1]9 §  Ett fondföretag som i Sverige marknadsför andelar enligt 7 § får upphöra med marknadsföringen bara om fondföretaget

 1. lämnar ett allmänt erbjudande om inlösen utan avgift av andelar i företaget som innehas av investerare här i landet, offentliggör erbjudandet under minst 30 arbetsdagar och riktar det individuellt till alla kända andelsägare,
 2. offentliggör avsikten att upphöra med marknadsföringen här i landet, och
 3. avslutar eller ändrar avtal med finansiella mellanhänder eller ombud med verkan från och med den dag då fondföretaget anmäler till behörig myndighet i hemlandet att marknadsföringen upphör.

[S2]Informationen enligt första stycket 1 och 2 ska tydligt beskriva konsekvenserna för andelsägarna om de inte godtar erbjudandet om inlösen av andelar. Lag (2022:195).

Prop. 2010/11:135: I första stycket har begreppet ”marknadsföra och sälja” ändrats till enbart ”marknadsföra”. Syftet med detta är att tydliggöra att tillståndsplikten träder in redan när marknadsföringen inleds här i landet, och inte först när försäljning äger rum. På motsvarande sätt som anges i kommentaren till 7 § ligger det i sakens natur att de fondföretag som fått tillstånd till marknadsföring här i landet även får sälja fondandelar i företaget här. Vidare har hänvisningen till 1985 års UCITS-direktiv ...

[K1]9 a §  Ett fondföretag som har upphört att i Sverige marknadsföra andelar i företaget enligt 7 § ska tillhandahålla kvarvarande andelsägare här i landet den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla.

[S2]Bestämmelserna i 10 kap.1, 2 och 3 §§ och 12 kap.17 och 17 a §§ gäller även för ett sådant fondföretag. Lag (2022:195).

[K1]10 §  För förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige tillämpas 2 kap. 19 § första stycket och 2021 §§ på motsvarande sätt.

[S2]Utöver det som anges i första stycket tillämpas på motsvarande sätt

[S3]För filialer till förvaltningsbolag och fondföretag gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Lag (2017:690).

Prop. 2013/14:86: Paragrafen anger vilka bestämmelser som ska tillämpas för utländska förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige.

I andra stycket ändras den hittillsvarande hänvisningen till 17 b § eftersom den paragrafen nu betecknas 17 c §. Vidare tas hänvisningarna till 8 och 9 §§ bort, eftersom dessa bestämmelser är upphävda genom lagen (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) ...

Prop. 2010/11:135: Hänvisningen i första stycket till 2 kap. 17 § har tagits bort. Den paragrafen, som i föreslagen lydelse anger organisatoriska krav på ett fondbolags verksamhet, ska således inte gälla för förvaltningsbolag eller fondföretag som driver verksamhet här i landet. Förvaltningsbolag och självförvaltande fondföretag, investeringsbolag, som omfattas av UCITS IV-direktivet ska i stället tillämpa motsvarande bestämmelser i sitt hemland (artiklarna 18.3, 19.1 och 30). Vidare anges, genom en ändring ...

[K1]11 §  Ett fondföretag får här i landet använda samma beteckning för sin verksamhet som företaget använder i sitt hemland.

[S2]Finansinspektionen får, om det finns risk för förväxling, kräva att beteckningen skall följas av ett förklarande tillägg.

2 kap. Allmänna bestämmelser för fondbolag m.m.

Prop. 2005/06:45: 10 och 10 a §§ Bestämmelsen i 10 § andra meningen har flyttats till första stycket i den nya 10 a §. Beträffande den närmare innebörden av den bestämmelse som flyttats hänvisas till prop. 2002/03:150 s. 175 och 303.

10 a § andra stycket behandlar fondbolag som inte förvaltar någon annans finansiella instrument. För dessa ...

Prop. 2018/19:56: Principer för aktieägarengagemang 17 h § Ett fondbolag som förvaltar en värdepappersfond eller ett fond-

Förutsättningar för tillstånd

[K2]1 §  Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet får ges bara om

 1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,
 2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,
 3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i bolaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag,
 4. den som ska ingå i styrelsen för bolaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,
 5. fondbestämmelserna har godkänts för den eller de värdepappersfonder som bolaget avser att förvalta, och
 6. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: Första stycket 3 får en ny lydelse. Kriteriet i nuvarande punkten a) flyttas till 2 § och kriteriet i punkten b) omfattas av första stycket 3.

Paragrafen har utformats på samma sätt som motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden (3 kap. 1 §).

Förslaget har behandlats i avsnitt 10.3.

 • HFD 2015 not 9:Ledamöter i Högsta förvaltningsdomstolen ansågs inte ha varit jäviga vid avgörandet av mål om ledningsprövning i fondbolag (resningsärende) / Ledamöter i Högsta förvaltningsdomstolen ansågs inte ha varit jäviga vid avgörandet av mål om ledningsprövning i fondbolag (resningsärende, också fråga om oriktig rättstillämpning) /OK-Lm
 • HFD 2013:74:Fråga om ledningsprövning för fondbolag.

[K2]2 §  Vid bedömningen enligt 1 § 3 av om en innehavare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta att

 1. innehavaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, eller
 2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
  1. penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller
  2. finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

[S2]Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

[S3]Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

[S4]Om förvaringsinstitutet är en i Sverige etablerad filial till ett kreditinstitut med säte i ett annat land inom EES, får Finansinspektionen som ett villkor för tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en värdepappersfond ska förvaras här i landet. Detta gäller dock inte om tillgångarna ska förvaras hos ett utländskt förvaringsinstitut enligt 3 kap. 2 § tredje stycket. Lag (2022:673).

Prop. 2010/11:135: I de nya första och andra styckena finns en uppräkning av de omständigheter som ska beaktas vid ägarprövningen i samband med tillståndsgivning enligt 1 §.

I övrigt har några redaktionella ändringar gjorts. Paragrafen har utformats på samma sätt som motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden (3 kap. 2 §).

Förslaget har behandlats i avsnitt 10.3. ...

Prop. 2021/22:133: I första stycket ändras hänvisningar i punkt 2 b. Ändringen görs till följd av att lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finansieringslagen) och lagen (2003:148) om straff för terroristbrott upphävs och ersätts av en ny terroristbrottslag. I och med att de aktuella paragraferna i den nya <a href="https://lagen.nu/2022:000" ...

[K2]3 §  För fondbolag gäller det som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av denna lag.

[S2]Ett fondbolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verkställande direktör.

[S3]I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag ska vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

[S4]2 kap. 1 § 4 om ledningsprövning,

[S5]2 kap. 18 § första stycket 1 om förbud mot att handla med en värdepappersfond,

[S6]2 kap. 20 a § om meddelandeförbud, och

[S7]10 kap. 10 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen samt närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.

[S8]Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att de i tredje stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

[S9]Ett fondbolag ska ha minst en revisor. Lag (2013:563).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 2 kap. 3 § i departementspromemorians förslag.)

Ändringen i tredje stycket motsvarar ändringen i 2 kap. 4 § lagen om värdepappersrörelse. För en kommentar av tillägget hänvisas därför till författningskommentaren till den paragrafen. Vad som där sägs om 1 kap. 8 c § motsvaras av 2 kap. 20 b § denna lag.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 6 § i departementspromemorians förslag till lag om ändring i lagen [1990:1114] om värdepappersfonder.)

Enligt första stycket i paragrafen gäller för fondbolag vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av lagen om investeringsfonder.

Enligt andra stycket i paragrafen skall ett fondbolag ha en styrelse med minst tre ledamöter. Av 16 § andra stycket lagen om europabolag följer att denna bestämmelse – och övriga bestämmelser om ...

Prop. 2009/10:204: I tredje stycket har en felaktig paragrafhänvisning rättats.

Enligt femte stycket, som är nytt, ska fondbolag – som är aktiebolag – alltid ha minst en revisor. Detta överensstämmer med vad som har gällt hittills. Möjligheten att i bolagsordningen ange att bolaget inte ska ha revisor står alltså inte öppen för ett fondbolag (jfr 9 kap. 1 § andra ...

[K2]3 a §  Vid tillämpningen av 5 kap.40 och 41 §§årsredovisningslagen (1995:1554) ska fondbolag anses som publika aktiebolag.

[S2]Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 §aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och lekmannarevisor ska fondbolag anses som aktiebolag som avses i 9 kap.13 eller 14 § samma lag. Lag (2015:823).

Prop. 2005/06:186: Paragrafen är ny. Se författningskommentaren till de angivna bestämmelser i årsredovisningslagen. Innebörden av paragrafen är att det utökade kravet på upplysningar i årsredovisningen, med de begränsningar i fråga om koncernredovisning som följer av 7 kap. 14 § årsredovisningslagen (1995:1554), gäller för alla fondbolag. ...

Prop. 2005/06:97: (Jfr 10 kap. 16 § aktiebolagslagen i promemorians förslag.)

Paragrafen är ny. Jfr författningskommentaren till de angivna bestämmelserna i aktiebolagslagen. Innebörden av paragrafen är att bestämmelsen om s.k. byråjäv för revisorn i ett aktiebolag som skall ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen gäller ...

[K2]3 b §  För fondbolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad finns det bestämmelser om uppdragstid för revisorn i 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2016:436).

Prop. 2007/08:15: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

Enligt paragrafen, som är ny och i lagrådsremissens lagförslag benämndes 2 kap. 16 a §, ska aktiebolagslagens bestämmelser om gränsöverskridande fusioner inte tillämpas beträffande fondbolag. Bakgrunden till detta har berörts i avsnitt 5.1.

Prop. 2015/16:162: I paragrafen, som är ny, finns en erinran om att det i 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen finns bestämmelser om revisorns uppdragstid när fondbolaget är börsnoterat. Se vidare kommentaren till den paragrafen.

[K2]3 c §  För andra fondbolag än sådana som avses i 3 b § gäller följande i fråga om uppdragstid för revisorn.

[S2]Uppdraget som revisor får gälla högst sju år i följd. Revisorn får därefter inte delta i revisionen om inte minst fyra år har förflutit sedan han eller hon lämnade uppdraget.

[S3]Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag gäller, i stället för andra stycket, att den huvudansvariga revisorn ska bytas ut senast efter sju år. Han eller hon får därefter inte delta i revisionen om inte minst tre år har förflutit sedan han eller hon var huvudansvarig för revisionen. Lag (2016:436).

Prop. 2015/16:162: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om längsta möjliga uppdragstid för valda revisorer och huvudansvariga revisorer. Övervägandena finns i avsnitt 12.2.

Av första stycket framgår att paragrafen är tillämplig i fråga om fondbolag som inte är börsnoterade.

Enligt andra stycket får uppdraget som revisor i ett onoterat fondbolag gälla högst sju år i följd. Efter ...

[K2]4 §  Ett fondbolag skall ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar minst 125 000 euro.

Samråd med andra behöriga myndigheter

[K2]5 §  Finansinspektionen skall innan den beslutar om tillstånd samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES om bolaget

 1. är dotterbolag till ett förvaltningsbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag med auktorisation i det landet,
 2. är dotterbolag till moderföretaget till ett förvaltningsbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag med auktorisation i det landet, eller
 3. kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett förvaltningsbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag med auktorisation i det landet.

Ansökan om tillstånd

[K2]6 §  Ansökan om tillstånd får inte göras innan bolaget har registrerats i aktiebolagsregistret eller i europabolagsregistret.

[S2]Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) som också innehåller en översiktlig beskrivning av fondbolagets organisation.

[S3]I fråga om europabolag som har sitt säte i en annan stat gäller, i stället för vad som anges i första stycket, att ansökan om tillstånd får göras om bolagsstämman har fattat beslut om att bolagets säte skall flyttas till Sverige. Lag (2004:590).

Prop. 2003/04:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

Enligt första stycket får ansökan om tillstånd att driva fondverksamhet inte göras förrän bolaget har registrerats i aktiebolagsregistret (jfr 11 § andra stycket 1 lagen [1990:1114] om värdepappersfonder). För europabolag med säte i Sverige skall motsvarande gälla i fråga om europabolagsregistret.

I tredje stycket, som är nytt, har införts en bestämmelse särskilt för europabolag som har ...

[K2]7 §  Ett bolag skall inom sex månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in underrättas om Finansinspektionens beslut i tillståndsfrågan.

[S2]Ett fondbolag får inleda sin verksamhet så snart tillstånd enligt 1 kap. 4 § har getts.

Kapitalkrav under pågående verksamhet

[K2]8 §  Ett fondbolags egna medel får under pågående verksamhet inte understiga det minsta startkapital som bolaget skall ha enligt 4 §.

[K2]9 §  Ett fondbolag som förvaltar en fondförmögenhet som överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro skall utöver det startkapital som anges i 4 § ha ytterligare egna medel. Dessa ytterligare medel skall motsvara minst 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro. I fondförmögenheten inräknas tillgångar som fondbolaget har uppdragit åt någon annan att förvalta men inte tillgångar som fondbolaget förvaltar på uppdrag från någon annan. Fondbolagets egna medel, startkapitalet inberäknat, behöver dock inte vara högre än motsvarande 10 miljoner euro.

[S2]Ett fondbolag får ersätta hälften av de ytterligare medel som avses i första stycket med en garanti för motsvarande belopp om garantin lämnats av

 1. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte inom EES, eller
 2. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte utanför EES, som står under tillsyn som är likvärdig med den som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

[K2]10 §  Ett fondbolags egna medel får, trots det som anges i 8 och 9 §§, inte understiga det belopp som framgår av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014. Vid tillämpningen av den artikeln ska det som anges där om värde- pappersföretag gälla för fondbolag. Lag (2021:491).

Prop. 2017/18:5: Paragrafen, som i nuvarande lydelse betecknas 11 §, innehåller bestämmelser om att ett fondbolags egna medel inte får understiga ett visst belopp.

Ändringen i första stycket är endast en följdändring med anledning av att de ytterligare kapitalkrav som fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning ska uppfylla enligt nuvarande 10 § tas bort, se författningskommentaren till 11 §.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:5#S8-2" ...

Tillsyn på gruppnivå

[K2]11 §  Bestämmelser om tillsyn på gruppnivå finns i

Prop. 2017/18:5: Paragrafen, som i nuvarande lydelse betecknas 10 a §, innehåller hänvisningar till bestämmelser om tillsyn på gruppnivå när det gäller fondbolag.

Nuvarande första stycket tas bort. Den ändringen, tillsammans med att nuvarande 10 § upphör att gälla, innebär att reglerna om kapitaltäckning i bl.a. tillsynsförordningen som gäller för värdepappersbolag som utför diskretionär portföljförvaltning inte gäller generellt för fondbolag med tillstånd att driva sådan verksamhet.

Ändringen ...

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller en upplysning om att det finns bestämmelser om kapitalkrav på gruppnivå i bl.a. tillsynsförordningen och i vissa lagar.

Filialverksamhet inom EES

[K2]12 §  Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att inrätta en filial i ett annat land inom EES, ska bolaget underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla

 1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om filialens organisation och vilka tjänster som ska erbjudas, och
 2. uppgift om i vilket land filialen ska inrättas samt om filialens adress och ansvariga ledning.

[S2]Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, i det land där filialen ska inrättas, ska planen också innehålla uppgift om

 1. fondbolagets system för riskhantering, och
 2. åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna tillhandahålla funktioner för att utföra följande uppgifter:
  1. behandla order om att teckna och lösa in andelar och göra utbetalningar till andelsägarna,
  2. tillhandahålla investerare information om hur order kan göras och hur inlösen betalas,
  3. hantera klagomål,
  4. tillhandahålla den information som fondföretaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla,
  5. tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför enligt a-d, och
  6. fungera som kontaktpunkt för kommunikation med den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland.

[S3]Uppgifterna enligt andra stycket 2 ska utföras av fondbolaget eller en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, eller av båda. Om en tredje part utför någon av uppgifterna ska

 1. detta dokumenteras genom ett skriftligt avtal där det anges vilka av uppgifterna som inte utförs av fondbolaget, och
 2. fondbolaget tillhandahålla den tredje parten alla relevanta uppgifter och handlingar. Lag (2022:195).

Prop. 2010/11:135: I första stycket har redaktionella ändringar gjorts för att anpassa texten till det som anges i motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 §).

I det nya andra stycket anges vilka ytterligare uppgifter verksamhetsplanen ska innehålla om fondbolaget avser att förvalta ett fondföretag i det land där filialen ska inrättas. De fondföretag som avses är sådana som regleras i UCITS IV-direktivet. Med förvaltning menas här sådan verksamhet som bolaget ...

[K2]13 §  Finner Finansinspektionen i fall som avses i 12 § att det inte finns skäl att ifrågasätta fondbolagets administrativa struktur eller finansiella situation, ska inspektionen inom två månader från det att underrättelsen togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där filialen ska inrättas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för fondbolagets kunder.

[S2]Om underrättelsen avser sådana tjänster som anges i 12 § andra stycket, ska Finansinspektionen även lämna över ett intyg om att fondbolaget har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. I intyget ska omfattningen av fondbolagets tillstånd beskrivas och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar för vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta.

[S3]Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget när inspektionen lämnar över underrättelsen.

[S4]Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att lämna över den underrättelse som avses i första stycket, ska inspektionen meddela beslut om det inom två månader från det att underrättelsen togs emot. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I första stycket har tiden för Finansinspektionens handläggning av en underrättelse enligt 12 § från ett fondbolag kortats ned från tre till två månader. Detta följer av UCITS IV-direktivet (artikel 17.3). Förslaget har behandlats i avsnitt 5.4.1.

Av det nya andra stycket framgår att Finansinspektionen ska utfärda ett intyg när ett fondbolag i underrättelsen angett att det avser att ...

[K2]14 §  Om ett fondbolag som avses i 12 § ska ändra något som angetts i fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det att filialen inrättats, ska fondbolaget skriftligen underrätta inspektionen minst en månad innan ändringen genomförs.

[S2]Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, ska inspektionen meddela beslut och underrätta fondbolaget om det inom 15 arbetsdagar efter det att underrättelsen kom in till inspektionen. Behörig myndighet i det andra landet ska omedelbart underrättas om beslutet.

[S3]Vid ändring av investerarskydd som avses i 13 § första stycket ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det land där filialen finns om ändringen. Detsamma gäller vid ändring av de uppgifter som lämnats i det intyg som avses i 13 § andra stycket.

[S4]Om Finansinspektionen ingriper mot ett fondbolag enligt 12 kap. med anledning av att bolaget har genomfört en ändring som inte får göras, ska inspektionen utan onödigt dröjsmål underrätta behörig myndighet i det land där filialen finns om de åtgärder som inspektionen vidtagit. Lag (2022:195).

Prop. 2010/11:135: I tredje stycket har ett tillägg gjorts som innebär att Finansinspektionen ska underrätta en behörig myndighet om det sker någon förändring av de uppgifter som lämnats i intyget enligt 13 § andra stycket. Genom bestämmelsen genomförs andra stycket i artikel 17.9 i UCITS IVdirektivet.

I övrigt har redaktionella ändringar gjorts, bl.a. för att anpassa texten till motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 3 § andra stycket). ...

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

[K2]15 §  Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att erbjuda och tillhandahålla tjänster i ett annat land inom EES utan att inrätta filial där, ska bolaget underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla

 1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas, och
 2. uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas.

[S2]Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, i det land där verksamheten ska drivas, ska planen också innehålla uppgift om

 1. fondbolagets system för riskhantering, och
 2. åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna tillhandahålla funktioner för att utföra följande uppgifter:
  1. behandla order om att teckna och lösa in andelar och göra utbetalningar till andelsägarna,
  2. tillhandahålla investerare information om hur order kan göras och hur inlösen betalas,
  3. hantera klagomål,
  4. tillhandahålla den information som fondföretaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla,
  5. tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför enligt a-d, och
  6. fungera som kontaktpunkt för kommunikation med den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland.

[S3]Uppgifterna enligt andra stycket 2 ska utföras av fondbolaget eller en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, eller av båda. Om en tredje part utför någon av uppgifterna ska

 1. detta dokumenteras genom ett skriftligt avtal där det anges vilka av uppgifterna som inte utförs av fondbolaget, och
 2. fondbolaget tillhandahålla den tredje parten alla relevanta uppgifter och handlingar. Lag (2022:195).

Prop. 2010/11:135: I första stycket har de nuvarande första och andra styckena sammanförts och utformats efter mönster i motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 4 §). Det som anges i nuvarande sista meningen i första stycket om ändringar av något som angetts i underrättelsen har flyttats till nya 15 b §, även det efter mönster i lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 5 §).

I det nya andra stycket anges vilka ytterligare uppgifter verksamhetsplanen ska innehålla ...

[K2]15 a §  Finansinspektionen ska inom en månad från det att en underrättelse som avses i 15 § togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för fondbolagets kunder.

[S2]Om underrättelsen avser sådana tjänster som anges i 15 § andra stycket, ska Finansinspektionen även lämna över ett intyg om att fondbolaget har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. I intyget ska omfattningen av fondbolagets tillstånd beskrivas och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar för vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen, som är ny, framgår av första stycket när en underrättelse som avses i 15 § ska lämnas över till behörig myndighet i det land där fondbolaget avser att driva verksamhet. Bestämmelsen har flyttats från 15 § andra stycket.

Av andra stycket framgår att Finansinspektionen ska utfärda ett intyg när ett fondbolag i underrättelsen angett att det avser att förvalta ett fondföretag i ett annat land. Intyget ska överlämnas till den behöriga myndigheten i det ...

[K2]15 b §  Om ett fondbolag som avses i 15 § ska ändra något som angetts i fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det att verksamheten påbörjats, ska fondbolaget skriftligen underrätta inspektionen innan ändringen genomförs.

[S2]Vid ändring av de uppgifter som lämnats i det intyg som avses i 15 a § andra stycket ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det land där verksamheten drivs om ändringen. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Av den nya paragrafens första stycke framgår att fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen om ändringar av sådana uppgifter som har angetts i underrättelsen enligt 15 §. Bestämmelsen, som har sin grund i artikel 18.4 i UCITS IV-direktivet, har flyttats från 15 § första stycket och anpassats till motsvarande bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 5 §).

Enligt andra stycket ska Finansinspektionen underrätta en behörig myndighet om det sker någon ...

[K2]15 c §  Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att marknadsföra andelar i en sådan fond i ett annat land inom EES, ska bolaget underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Bestämmelser om vilka uppgifter och handlingar som underrättelsen ska innehålla finns i kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter.

[S2]Underrättelsen ska även innehålla

 1. den information som är nödvändig, inbegripet fondbolagets adress, för att behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas ska kunna fakturera eller meddela bolaget eventuella avgifter som myndigheten tar ut, och
 2. uppgift om de funktioner som behövs för att utföra de uppgifter som avses i artikel 92.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.

[S3]Finansinspektionen ska inom tio arbetsdagar från det att en fullständig underrättelse togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen även lämna ett intyg om att värdepappersfonden uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034. Finansinspektionen ska meddela fondbolaget när inspektionen lämnar över underrättelsen.

[S4]Fondbolaget ska offentliggöra de handlingar som lämnats tillsammans med underrättelsen. Lag (2022:195).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen, som är ny, anger att ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder och som avser att marknadsföra andelar i en sådan fond i ett annat land inom EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Genom paragrafen genomförs artikel 93 i UCITS IV-direktivet.

I första stycket hänvisas till att det finns bestämmelser om vilka uppgifter och handlingar underrättelsen ska innehålla i kommissionens förordning (EU) nr 584/2010. I förordningen finns ...

[K2]15 d §  Ett fondbolag som avser att ändra något som har angetts i en underrättelse enligt 15 c § efter det att verksamheten inletts, ska skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen och behörig myndighet i det land där verksamheten drivs minst en månad innan ändringen genomförs.

[S2]Om en planerad ändring skulle innebära att fondbolaget inte längre uppfyller kraven i denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska Finansinspektionen senast 15 arbetsdagar efter det att en anmälan togs emot besluta att ändringen inte får genomföras och underrätta fondbolaget om det. Inspektionen ska utan onödigt dröjsmål underrätta behörig myndighet i det andra landet om beslutet.

[S3]Om Finansinspektionen ingriper mot ett fondbolag enligt 12 kap. med anledning av att bolaget har genomfört en ändring som inte får göras, ska inspektionen utan onödigt dröjsmål underrätta behörig myndighet i det land där verksamheten drivs om de åtgärder som inspektionen vidtagit. Lag (2022:195).

[K2]15 e §  Ett fondbolag som avser att upphöra med sin marknadsföring enligt 15 c § i ett annat land inom EES, ska anmäla detta till Finansinspektionen.

[S2]Anmälan ska innehålla de uppgifter om fondbolagets erbjudande, offentliggörande och avslutade eller ändrade avtal som avses i artikel 93a.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.

[S3]Finansinspektionen ska senast 15 arbetsdagar efter det att en fullständig anmälan togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där verksamheten drivs och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

[S4]Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta fondbolaget när anmälan har överlämnats. Lag (2022:195).

[K2]15 f §  Om ett fondbolag har upphört att marknadsföra andelar i en värdepappersfond i ett annat land inom EES, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det landet om ändringar i de handlingar som har lämnats tillsammans med underrättelsen om marknadsföring enligt 15 c §. Lag (2022:195).

Övriga fall av filialverksamhet utomlands

[K2]16 §  I andra fall än som avses i 12 § ska ett fondbolag som planerar att inrätta en filial utomlands ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Ett sådant tillstånd ska ges om det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

[S2]Ansökan om tillstånd ska innehålla den information som anges i 12 § första stycket. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I första stycket har redaktionella ändringar gjorts.

I andra stycket hänvisas, genom ett tillägg, till första stycket i 12 §. I föreslagen lydelse av 12 § anges i ett nytt andra stycke vilka uppgifter som ska lämnas när ett fondbolag avser att förvalta ett fondföretag i ett annat land från en filial. Rätten att få förvalta fondföretag i andra länder gäller bara inom ramen för UCITS IV-direktivet. Bestämmelserna i nu aktuell paragraf rör situationen när fondbolag ...

Krav på organisation av verksamheten

[K2]17 §  Ett fondbolag ska ha sunda rutiner för

 1. förvaltning av verksamheten och redovisning,
 2. intern kontroll, och
 3. drift och förvaltning av sina informationssystem.

[S2]Fondbolaget ska särskilt

 • upprätta och tillämpa regler för styrelseledamöters och anställdas egna affärer med finansiella instrument,
 • dokumentera samtliga transaktioner som bolaget har genomfört för en värdepappersfonds räkning eller för ett sådant fondföretags räkning som avses i 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket, och
 • ha en organisation som minskar risken för intressekonflikter som kan påverka fondandelsägares eller andra kunders intressen negativt. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen innehåller grundläggande krav på fondbolagens organisation. Avsikten är att kraven ska motsvara dem som anges i artikel 12 i UCITS IV-direktivet. Detaljerade regler i dessa avseenden anges i kommissionens direktiv 2010/43/EU. De reglerna genomförs dock inte i lag utan i föreskrifter. Se bemyndigande i föreslagna 13 kap. 1 § 5.

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

[K2]17 a §  Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsord-ning för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett fondbolag som är ett privat aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § samma lag för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen.

[S2]Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:558).

Prop. 2013/14:86: Paragrafen, som är ny, innehåller krav på att arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen ska finnas i ett fondbolag som är ett privat aktiebolag. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Paragrafen motsvarar 2 kap. 5 a § lagen (1998:1479) om ...

Prop. 2010/11:135: Paragrafen, som är ny, innebär att ytterligare krav ställs på fondbolag som förvaltar fondföretag i andra länder inom EES enligt UCITS IVdirektivet. Bolagen ska säkerställa att verksamheten drivs enligt de bestämmelser som är tillämpliga i fondföretagets hemland. Kravet framgår av artikel 19 i UCITS IV-direktivet, av vilken också framgår vilka bestämmelser bolaget ska följa i fondföretagets hemland.

Förslaget har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2010/11:135#S5-4-3" ...

[K2]17 b §  Ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag som avses i 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket ska vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten drivs enligt tillämpliga bestämmelser om fondföretagets bildande och drift i fondföretagets hemland. Lag (2014:558).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen, som är ny, innehåller grundläggande uppföranderegler för fondbolag. Avsikten är att reglerna ska motsvara dem som anges i artikel 14 i UCITS IV-direktivet. Detaljerade regler i dessa avseenden anges i kommissionens direktiv 2010/43/EU. De reglerna genomförs dock inte i lag utan i föreskrifter. Se bemyndigande i föreslagna 13 kap. 1 § 5.

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

[K2]17 c §  Ett fondbolag ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv riskhantering.

[S2]Inom ramen för ersättningssystemet ska fondbolaget upprätta och tillämpa en ersättningspolicy. Lag (2016:892).

[K2]17 d §  Ett fondbolag ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten. Lag (2018:326).

Prop. 2017/18:142: Paragrafen innebär en skyldighet för fondbolag att tillhandahålla ändamålsenliga s.k. visselblåsarsystem.

Ändringen innebär att andra stycket, med erinran om att PUL gäller vid behandling av personuppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i första stycket, tas bort.

Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

[K2]17 e §  En anställd hos ett fondbolag som har gjort en anmälan till Finansinspektionen eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt, om anmälaren hade anledning att anta att en överträdelse hade skett.

[S2]Detsamma gäller om en anställd har gjort en anmälan via det rapporteringssystem som avses i 17 d §. Lag (2016:892).

Uppföranderegler

[K2]17 f §  Ett fondbolag ska driva sin verksamhet på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt och även i övrigt så att allmänhetens förtroende för fondmarknaden upprätthålls.

[S2]Fondbolaget ska ha tillräckliga resurser och rutiner för att verksamheten ska kunna fungera väl. Bolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att fondandelsägares intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Lag (2016:892).

[K2]17 g §  Ett fondbolag som i sin verksamhet lämnar råd till kunder om fondandelar i andra fall än det som avses i 7 kap. 1 § första stycket 3 ska när det utför sådana tjänster tillämpa 8 kap.12 och 15 §§ och 9 kap.3-6, 10, 17, 21, 23, 23 a och 27-29 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2021:969).

Prop. 2017/18:148: Paragrafen gäller för sådan rådgivning om fondandelar som ett fondbolag utför inom ramen för sin fondverksamhet och som inte kräver tillstånd enligt 7 kap. 1 § första stycket 3. Den behandlas mer utförligt i prop. 2016/17:162 (se s. 768).

Ändringen innebär att ett fondbolag ska tillämpa de angivna bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden när det lämnar råd inom fondverksamheten till en kund, oavsett ...

Principer för aktieägarengagemang

[K2]17 h §  Ett fondbolag som förvaltar en värdepappersfond eller ett fondföretag vars medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av principerna ska det framgå hur fondbolaget integrerar aktieägarengagemanget i placeringsstrategin för fonden.

[S2]Principerna ska beskriva hur fondbolaget

 1. övervakar relevanta frågor om bolag som det placerar i (portföljbolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning,
 2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
 3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
 4. samarbetar med andra aktieägare,
 5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
 6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter. Lag (2019:287).

[K2]17 i §  Ett fondbolag ska varje år redogöra för hur principerna för aktieägarengagemang som avses i 17 h § har tillämpats.

[S2]Redogörelsen ska innehålla

 1. en allmän beskrivning av fondbolagets röstningsbeteende i portföljbolagen,
 2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
 3. uppgift om i vilka frågor som fondbolaget har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

[S3]Av redogörelsen ska det också framgå hur fondbolaget har röstat på portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas. Lag (2019:287).

Prop. 2018/19:56: 3. uppgift om i vilka frågor som fondbolaget har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

[K2]17 j §  Ett fondbolag får avstå från att uppfylla ett eller flera av kraven i 17 h och 17 i §§, om bolaget tydligt anger skälen för det. Lag (2019:287).

Prop. 2018/19:56: Paragrafen, som är ny, behandlar möjligheten för ett fondbolag att avvika från kraven i 17 h och 17 i §§. Paragrafen genomför delvis den nya artikel 3g.1 i direktivet om aktieägares rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

[K2]17 k §  Principerna för aktieägarengagemang enligt 17 h §, den årliga redogörelsen enligt 17 i § och uppgifter enligt 17 j § ska hållas tillgängliga utan kostnad på fondbolagets webbplats. Lag (2019:287).

Prop. 2018/19:56: Paragrafen, som är ny, behandlar skyldigheten för ett fondbolag att offentliggöra viss information. Paragrafen genomför delvis den nya artikel 3g.2 i direktivet om aktieägares rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Paragrafen motsvarar 10 h § lagen (1967:531) ...

Förvärvsförbud vid insyn i daglig handel

[K2]18 §  Den som har insyn i ett fondbolags dagliga handel får inte för egen räkning förvärva finansiella instrument från en värdepappersfond som bolaget förvaltar eller sälja finansiella instrument till fonden eller i övrigt handla med fonden om han eller hon samtidigt är

 1. styrelseledamot eller suppleant,
 2. revisor eller revisorssuppleant, eller
 3. innehavare av en ledande befattning.

[S2]Förbudet gäller också för den som i övrigt genom ett förvaltningsuppdrag eller liknande har insyn i fondbolagets dagliga handel.

[S3]Förbudet omfattar inte köp och försäljning av andelar i fonden för egen räkning.

[S4]Styrelsen ska skriftligen underrätta den som har en sådan ledande befattning i fondbolaget som nämns i första stycket 3 och den som har insyn i fondbolagets dagliga handel enligt andra stycket om förbudet. Lag (2013:563).

Tystnadsplikt

[K2]19 §  Enskildas förhållanden till en värdepappersfond, ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas. Detsamma gäller en uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse som gäller för ett fondbolags verksamhet, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2016:892).

Prop. 2015/16:170: I första stycket införs en ny andra mening. Genom den utvidgas omfattningen av tystnadsplikten i fondbolag till att även avse uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som gäller för verksamheten, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet. Tystnadsplikten gäller till skydd för anmälarens identitet vid s.k. visselblåsning och omfattar t.ex. uppgifter i anmälningar om överträdelser via ett fondbolags interna rapporteringssystem (se 17 d §).

Uppgiftsskyldighet

[K2]20 §  Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

[S2]Om skyldighet för fondbolag och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken. Lag (2018:1790).

Prop. 2016/17:218: Om skyldighet för fondbolag och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett fondbolag och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det begärs av undersökningsledaren eller åklagare i vissa fall.

I paragrafens ...

Prop. 2017/18:291: I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 13 kap. 1 § 8 meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen ska ...

Meddelandeförbud

[K2]20 a §  Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 20 § får besluta att fondbolaget eller förvaringsinstitutet samt bolagets eller institutets styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 20 § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

[S2]Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S3]Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till detta.

[S4]Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra. Lag (2017:1007).

Prop. 2016/17:218: Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet ...

Ansvarsbestämmelse

[K2]20 b §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 20 a §. Lag (2005:496).

Skadestånd

[K2]21 §  Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Lag (2016:892).

Allmänna bestämmelser om förvaringsinstitut

[K3]1 §  Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar se till att det utses ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska ha sitt säte i Sverige eller, om det är en i Sverige etablerad filial, i ett annat land inom EES. Lag (2016:892).

 • NJA 2012 s. 35:Fondandelar i en värdepappersfond har - med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.

[K3]2 §  Förvaringsinstitutet ska handla hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

[S2]Förvaringsinstitutet ska hålla verksamheten som förvaringsinstitut åtskild från verksamheter som kan komma i konflikt med fondbolagets eller fondandelsägarnas intressen.

[S3]Förvaringsinstitutet ska identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter. Sådana konflikter ska redovisas för fondens andelsägare. Lag (2016:892).

Prop. 2015/16:170: I första stycket anges bl.a. att förvaringsinstitutet ska handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Bestämmelsen överförs från nuvarande 1 § andra stycket. I enlighet med synpunkter från

Skriftligt avtal

[K3]3 §  Fondbolaget och förvaringsinstitutet ska ingå ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan parterna. Avtalet ska bland annat reglera det informationsutbyte och den samordning som krävs för att institutet ska kunna utföra sina uppgifter för fondens räkning i enlighet med kraven i denna lag och andra författningar. Lag (2016:892).

Förvaringsinstitutets uppgifter

Allmänna uppgifter

[K3]4 §  Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets instruktioner som avser värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

 1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt denna lag och fondbestämmelserna,
 2. värdet av andelarna i fonden beräknas enligt denna lag och fondbestämmelserna,
 3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
 4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna. Lag (2016:892).

Prop. 2010/11:135: Genom paragrafen, som är ny, genomförs det som anges i artikel 23.5 i UCITS IV-direktivet. Bestämmelsen innebär att det ska finnas ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och det fondbolag som

förvaltar en investeringsfond. Avtalet ska reglera förhållandet mellan parterna, exempelvis det informationsutbyte och den samordning i övrigt som krävs ...

Övervakning av penningflöden

[K3]5 §  Förvaringsinstitutet ska övervaka värdepappersfondens penningflöden.

[S2]Förvaringsinstitutet ska särskilt se till att alla betalningar från investerare har tagits emot och att alla likvida medel i fonden har bokförts på likvidkonton som har öppnats i fondens namn eller i fondbolagets eller förvaringsinstitutets namn för fondens räkning.

[S3]Likvidkonton enligt andra stycket ska öppnas hos en centralbank, ett kreditinstitut med säte inom EES eller en bank som har auktoriserats i ett land utanför EES.

[S4]Likvidkonton ska föras i enlighet med principerna i artikel 16 i kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet, i den ursprungliga lydelsen.

[S5]Om likvidkontot har öppnats i förvaringsinstitutets namn för fondens räkning, får medel som tillhör förvaringsinstitutet eller sådana enheter som avses i tredje stycket inte finnas på samma konto. Lag (2016:892).

Förvaring av tillgångarna i en värdepappersfond

[K3]6 §  Förvaringsinstitutet ska

 1. depåförvara
  1. alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument som har öppnats hos förvaringsinstitutet, och
  2. alla finansiella instrument som fysiskt kan levereras till förvaringsinstitutet, samt
 2. kontrollera att fondbolaget, för värdepappersfondens räkning, har äganderätt till övriga tillgångar samt föra och hålla ett uppdaterat register över dem.

[S2]Förvaringsinstitutet, eller en uppdragstagare som utför uppgifterna i första stycket, får inte återanvända tillgångarna i en värdepappersfond för egen räkning.

[S3]Tillgångarna i en värdepappersfond som depåförvaras enligt första stycket 1 får återanvändas endast för fondens räkning och under förutsättning att

 1. förvaringsinstitutet följer fondbolagets instruktioner,
 2. återanvändningen gagnar andelsägarnas intressen, och
 3. transaktionen omfattas av en likvid säkerhet av hög kvalitet
  1. som tagits emot av fonden inom ramen för ett avtal om säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal), och
  2. vars marknadsvärde vid varje tidpunkt med marginal uppgår till minst marknadsvärdet av de återanvända tillgångarna. Lag (2016:892).

Prop. 2015/16:170: I första stycket klargörs förvaringsinstitutets huvuduppgifter avseende tillgångarna i en värdepappersfond: att antingen depåförvara dem eller kontrollera äganderätten. Finansiella instrument ska som huvudregel förvaras av förvaringsinstitutet. För sådana finansiella instrument som kontoförs i avstämningsregister hos en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ...

[K3]7 §  För att fullgöra sina uppgifter enligt 6 § första stycket 1 ska förvaringsinstitutet se till att alla finansiella instrument registreras på ett separat konto hos institutet i värdepappersfondens namn, eller i fondbolagets namn för fondens räkning, och i enlighet med principerna i artikel 16 i direktiv 2006/73/EG, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]För att fullgöra sina uppgifter enligt 6 § första stycket 2 ska förvaringsinstitutet lägga uppgifter eller handlingar från fondbolaget samt andra tillgängliga handlingar till grund för sin bedömning av äganderätten till tillgångarna. Lag (2016:892).

Förteckning över tillgångarna i värdepappersfonden

[K3]8 §  Förvaringsinstitutet ska regelbundet ge fondbolaget en fullständig förteckning över samtliga tillgångar som ingår i värdepappersfonden. Lag (2016:892).

Förbud mot att ta upp eller bevilja lån eller gå i borgen

[K3]9 §  Förvaringsinstitutet får inte för en värdepappersfond ta upp eller bevilja lån eller gå i borgen. Lag (2016:892).

Prop. 2015/16:170: Paragrafen, som är ny, motsvarar nuvarande 3 §.

Uppdragsavtal

Allmänna krav på uppdragsavtal

[K3]10 §  Förvaringsinstitutet får inte uppdra åt någon annan att utföra andra uppgifter än depåförvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 6 § första stycket.

[S2]Delegering enligt första stycket förutsätter att förvaringsinstitutet

 1. kan visa att det finns ett objektivt skäl för delegering av uppgifterna och att avsikten inte är att kringgå kraven i denna lag eller annan författning,
 2. har handlat med den skicklighet, aktsamhet och omsorg som krävs vid valet av uppdragstagare, och
 3. regelbundet övervakar uppdragstagaren och dennes rutiner avseende delegerade uppgifter. Lag (2016:892).

Övriga villkor för uppdragsavtal

[K3]11 §  Förvaringsinstitutet ska, utöver det som anges i 10 § andra stycket och om inget annat följer av 12 §, förvissa sig om att uppdragstagaren

 1. har den struktur och den sakkunskap som krävs i förhållande till uppdraget,
 2. om uppdraget avser depåförvaringsuppgifter,
  1. omfattas av en effektiv reglering, inbegripet minimikapitalkrav och effektiv tillsyn över verksamheten i den berörda jurisdiktionen, och
  2. omfattas av regelbunden extern granskning för att säkerställa att de finansiella instrumenten finns i uppdragstagarens besittning,
 3. håller de anförtrodda tillgångarna åtskilda från egna och andras tillgångar så att de alltid går att identifiera,
 4. har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att tillgångarna i värdepappersfonden, om uppdragstagaren blir insolvent, inte ska vara tillgängliga för utdelning eller realisering till uppdragstagarens fordringsägare, och
 5. uppfyller de allmänna skyldigheter och respekterar de förbud som anges i 2, 3, 6 och 7 §§. Lag (2016:892).

Särskilda bestämmelser vid uppdragsavtal avseende depåförvaringsuppgifter utanför EES

[K3]12 §  Om lagstiftningen i ett land utanför EES kräver att vissa finansiella instrument depåförvaras av en lokal enhet och det endast finns lokala enheter som inte uppfyller kraven i 11 § 2 a, får förvaringsinstitutet trots det uppdra depåförvaringsuppgifter åt en sådan enhet. Detta får dock ske endast i den omfattning som är nödvändig enligt det landets lagstiftning och endast så länge det inte finns lokala enheter som uppfyller dessa krav.

[S2]För delegering enligt första stycket krävs dessutom att

 1. fondandelsägarna, innan de gjorde sin investering, har blivit informerade om att delegeringen är nödvändig enligt det landets lagstiftning, de omständigheter som motiverar delegeringen och de risker som är förknippade med delegeringen, och
 2. fondbolaget har gett instruktioner till förvaringsinstitutet att delegera depåförvaringen av de finansiella instrumenten till en lokal enhet. Lag (2016:892).

Vidaredelegering

[K3]13 §  En uppdragstagare får i sin tur uppdra åt någon annan att utföra uppgifter enligt 10 § (vidaredelegering), om samtliga villkor som ställs upp för förvaringsinstitutets delegering är uppfyllda. Lag (2016:892).

Förvaringsinstitutets ansvar för förluster och annan skada

Ansvar för förlust av finansiella instrument som depåförvaras

[K3]14 §  Om förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare har förlorat finansiella instrument som depåförvaras enligt 6 § första stycket 1, ska institutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till fondbolaget för värdepappersfondens räkning.

[S2]Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt enligt första stycket om institutet kan visa att förlusten är orsakad av en yttre händelse utanför institutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts.

[S3]Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det utesluter eller begränsar förvaringsinstitutets ansvar enligt första stycket. Lag (2016:892).

Ansvar för övriga skador

[K3]15 §  Om fondandelsägarna tillfogats annan skada än sådan som avses i 14 § genom att förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska institutet ersätta skadan.

[S2]Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det utesluter eller begränsar förvaringsinstitutets ansvar enligt första stycket. Lag (2016:892).

Ansvar vid uppdragsavtal

[K3]16 §  Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 6 § fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt denna lag. Detta gäller även om uppdragstagaren har vidaredelegerat uppgiften enligt 13 §. Lag (2016:892).

Prop. 2015/16:170: Paragrafen innebär att en delegering av förvaringsinstitutsfunktioner inte fråntar förvaringsinstitutet ansvaret för förluster och annan skada.

Övervägandena finns i avsnitt 7.8.

Värdepappersfondens rättsliga ställning

[K4]1 §  En värdepappersfond kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet.

[S2]Egendom som ingår i en värdepappersfond får inte utmätas.

[S3]Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

[S4]Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ska inte tillämpas på delägarskap i en värdepappersfond. Lag (2013:563).

 • NJA 2012 s. 35:Fondandelar i en värdepappersfond har - med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.

Förvaltningen av en värdepappersfond

[K4]2 §  Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör en värdepappersfond. Fondbolaget handlar vid förvaltningen av fonden i eget namn och ska därvid ange fondens beteckning.

[S2]Fondbolaget får använda tillgångarna i en värdepappersfond för att fullgöra förpliktelser som ingåtts som ett led i förvaltningen av fonden och för att ställa säkerhet för fullgörandet av sådana förpliktelser.

[S3]Vid förvaltningen av en värdepappersfond ska fondbolaget handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

[S4]Fondbolaget ska handla oberoende av förvaringsinstitutet. Lag (2013:563).

 • NJA 2012 s. 35:Fondandelar i en värdepappersfond har - med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.

[K4]3 §  Fondbolaget får inte ha hand om egendom som ingår i en värdepappersfond som bolaget förvaltar. Lag (2013:563).

Uppdragsavtal

[K4]4 §  I syfte att effektivisera ett fondbolags verksamhet får bolaget uppdra åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner som ingår i fondverksamheten eller motsvarande verksamhet som avser fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Ett sådant uppdrag får inte vara av sådan omfattning eller karaktär att fondbolaget lämnar ifrån sig all verksamhet eller så stor del av verksamheten att fondbolaget inte längre har möjlighet att ta till vara andelsägarnas gemensamma intressen eller i övrigt inte kan uppfylla de skyldigheter som följer av denna lag. Ett lämnat uppdrag fråntar aldrig fondbolaget dess ansvar enligt denna lag.

[S2]Uppdragstagaren måste ha tillfredsställande sakkunskap och kompetens med hänsyn till uppdragets innehåll.

[S3]Fondbolaget ska i ett avtal med uppdragstagaren som avser förvaltningen av en värdepappersfond eller av ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller därmed sammanhängande administration förbehålla sig rätten att övervaka den anförtrodda verksamheten, att ge de anvisningar som behövs för en sund förvaltning samt att med omedelbar verkan säga upp avtalet, om en sådan uppsägning är i andelsägarnas gemensamma intresse. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: I första stycket görs ett tillägg med anledning av den nya möjligheten att förvalta fondföretag i andra länder inom EES enligt UCITS IVdirektivet. Ett fondbolags uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner kan avse även ett sådant fondföretag.

Ändringen i tredje stycket innebär att de krav på ett uppdragsavtal som ställs där ska gälla endast när den verksamhet som läggs ut är fondförvaltning eller därmed sammanhängande administration. ...

[K4]5 §  Omfattar ett uppdrag enligt 4 § att någon för fondbolagets räkning ska förvalta tillgångarna i en värdepappersfond eller i ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, ska avtalet innehålla riktlinjer för placering av fondmedlen. Fondbolaget ska tillförsäkra sig en rätt att regelbundet se över och vid behov ändra dessa riktlinjer.

[S2]Ett förvaltningsuppdrag får ges till

 1. företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har fått inspektionens tillstånd att förvalta värdepappersfonder eller att utföra diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,
 2. företag med säte i ett annat land inom EES, om företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet och har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses i 1,
 3. annat utländskt företag under förutsättning att
  1. företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet,
  2. företaget har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses i 1, och
  3. ett samarbete kan ske mellan Finansinspektionen och behörig myndighet i hemlandet. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: I första stycket görs ett tillägg med anledning av den nya möjligheten att förvalta fondföretag i andra länder inom EES enligt UCITS IVdirektivet. Ett fondbolags uppdrag enligt 4 § kan avse även förvaltningen av ett sådant fondföretag.

[K4]6 §  Ett förvaltningsuppdrag får inte ges till förvaringsinstitutet eller något annat företag vars intressen kan komma i konflikt med fondbolagets eller andelsägarnas intressen.

[K4]7 §  Avser ett fondbolag att uppdra åt någon annan att för bolagets räkning förvalta en värdepappersfond eller ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller sköta därmed sammanhängande administration ska bolaget anmäla detta och ge in uppdragsavtalet till Finansinspektionen.

[S2]Om Finansinspektionen finner att ett uppdragsavtal strider mot denna lag, eller att avtalet hindrar en effektiv tillsyn av fondbolaget, ska inspektionen förelägga fondbolaget att hos motparten begära de ändringar som behövs för att avtalet ska uppfylla lagens krav. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: Skyldigheten att anmäla och ge in uppdragsavtal till Finansinspektionen begränsas i första stycket till uppdrag som avser fondförvaltning eller därmed sammanhängande administrativa åtgärder. Uppdraget kan avse såväl en investeringsfond som ett fondföretag som omfattas av UCITS IV-direktivet. Avtal som avser försäljningen av fondandelar (distributionsavtal) behöver således inte anmälas eller ges in enligt denna paragraf. Ett fondbolag är dock på begäran av inspektionen skyldigt att ge in ...

Fondbestämmelser

[K4]8 §  För varje värdepappersfond ska det finnas fondbestämmelser som upprättas av fondbolaget.

[S2]Fondbestämmelserna ska ange

 1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,
 2. grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av fondmedlen, med särskild upplysning om huruvida medel ska placeras i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 §,
 3. vilka andelsklasser som ska finnas och vilka villkor som är förenade med dem,
 4. om utdelning ska ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdelning,
 5. grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde, inklusive de värderingsprinciper som används vid värderingen av onoterade tillgångar och sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket,
 6. grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna,
 7. om justerat fondandelsvärde tillämpas enligt 10 b § och, i så fall, vilken metod som används för beräkningen,
 8. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar ska ske,
 9. grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets ersättning från fonden,
 10. fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av andelar,
 11. hur pantsättning av fondandelar ska gå till,
 12. fondens räkenskapsår,
 13. när och var försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna samt fondens halvårsredogörelse och årsberättelse ska offentliggöras, samt
 14. var ändringar av fondbestämmelserna ska tillkännages.

[S3]För fonder där fondmedlen placeras enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 §, ska det dessutom anges de emittenter eller garanter som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde avses att placeras i. Lag (2023:234).

Prop. 2010/11:135: Av en ny punkt 3 i andra stycket följer att det ska framgå av fondbestämmelserna om fonden ska ha andelsklasser och vilka villkor som ska vara förenade med dem. Förslaget har behandlats i avsnitt 14.1.

I övrigt har redaktionella ändringar gjorts.

Prop. 2022/23:65: Paragrafen innehåller bestämmelser om fondbestämmelser för en värdepappersfond. Övervägandena finns i avsnit t 4.5.

I andra stycket införs en ny punkt 7, som innebär att det även ska anges i fondbestämmelserna om justerat fondandelsvärde tillämpas enligt 10 b § och, i så fall, vilken metod som används för beräkningen. Se även författningskommentaren till 10 b §.

Med anledning av den nya punkten ändras numreringen av nuvarande punkterna 7–13. ...

[K4]9 §  Fondbestämmelserna och ändringar i dem ska godkännas av Finansinspektionen.

[S2]Fondbestämmelser för en ny fond ska godkännas om bestämmelserna är skäliga för fondandelsägarna.

[S3]Ändringar i fondbestämmelserna ska godkännas om

 1. bestämmelserna även efter ändringarna är skäliga för andelsägarna,
 2. ändringarna inte strider mot andelsägarnas gemensamma intresse, och
 3. en underrättelse som ska lämnas till andelsägare enligt 9 a § uppfyller kraven i andra stycket den paragrafen.

[S4]Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut med anledning av ansökan om godkännande av fondbestämmelser eller ändringar i dem inom två månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in till inspektionen. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Första stycket har ändrats på så sätt att bestämmelsen om godkännande av fondbestämmelser för en ny fond har flyttats till andra stycket och förutsättningarna för godkännande av ändrade fondbestämmelser har lyfts ut till ett eget, tredje, stycke. Enligt andra stycket gäller, liksom tidigare, att fondbestämmelser för en ny fond ska godkännas om de är skäliga för andelsägarna.

Tredje stycket innehåller nya regler för Finansinspektionens prövning av ändringar ...

 • HFD 2017:19:Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent.

[K4]9 a §  Vid godkännande av fondbestämmelser eller ändringar i dem får Finansinspektionen besluta att fondbestämmelserna inte får tillämpas förrän en viss tid förflutit efter beslutet om godkännande.

[S2]Vid godkännande av ändringar i fondbestämmelserna får Finansinspektionen besluta att berörda fondandelsägare ska underrättas om ändringarna. En sådan underrättelse ska innehålla lämplig information om syftet med ändringarna och vilka konsekvenser de kan få för andelsägarna. I förekommande fall ska underrättelsen även innehålla information om rätten till inlösen enligt 9 b §. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen är ny. Bestämmelsen i första stycket motsvarar delvis nuvarande 9 § andra stycket, med det tillägget att Finansinspektionen även beträffande nya fondbestämmelser kan besluta att dessa inte får tillämpas förrän en viss tid förflutit från beslutet om godkännande. Ett sådant beslut kan bli aktuellt när nya fondbestämmelser godkänns på grund av att en fond ska delas men delningen inte ska genomföras förrän en tid efter godkännandet. Nuvarande regel att tillämpningen av ...

[K4]9 b §  Om en ändring av fondbestämmelserna är av väsentlig betydelse för fondandelsägare, ska Finansinspektionen besluta att berörda andelsägare ska ha rätt att få sina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet att begära inlösen ska ges under minst 30 dagar från dagen för underrättelse enligt 9 a §. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Om en ändring av fondbestämmelserna är av väsentlig betydelse för andelsägare ska Finansinspektionen enligt paragrafen besluta att andelsägarna ska ha rätt att lösa in sina fondandelar innan bestämmelserna börjar tillämpas. Fondbestämmelseändringar av väsentlig betydelse för andelsägarna kan vara t.ex. höjda avgifter, större förändringar i placeringsinriktningen eller en möjlighet att använda derivat i en fond vars medel inte tidigare fått placeras på det sättet. ...

Fondandelar och inlösen av fondandelar

[K4]10 §  Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser). Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med

 1. villkor för
  1. utdelning,
  2. avgifter,
  3. lägsta teckningsbelopp,
  4. distribution av andelar,
  5. valutasäkring, och
  6. i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses, och
 2. villkor som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 15.

[S3]Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar. Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen. Om fondbolaget har tillstånd som avses i 10 b § får värdet av en fondandel justeras enligt den paragrafen.

[S4]Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmelserna. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

[S5]Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet. Lag (2023:234).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen görs de ändringar som föranleds av att en investeringsfond ska kunna ha olika andelsklasser. Av tillägget i första stycket framgår att principen att andelarna i en investeringsfond ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden inte gäller när det finns andelsklasser i fonden. Då gäller i stället, enligt andra stycket, att andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till egendomen i fonden. Att andelarna i en och ...

Prop. 2017/18:148: Paragrafen innehåller bestämmelser om andelarna i en värdepappersfond.

Ändringen i andra stycket är endast en följdändring med anledning av att numreringen av punkterna med bemyndiganden i 13 kap. 1 § ändras.

I övrigt görs endast en språklig ändring i paragrafen.

Prop. 2017/18:291: Paragrafen innehåller bestämmelser om andelarna i en värdepappersfond.

Ändringen i andra stycket är en följd av att det införs en ny punkt, punkt 8, i 13 kap. 1 §.

Prop. 2017/18:5: Paragrafen innehåller bestämmelser om andelarna i en värdepappersfond.

Andelsklasser får förenas med olika villkor. Ändringarna i andra stycket innebär att de olika villkor för andelsklasser som en fond får vara förenade med anges i en punktuppställning. I punkterna 1 d och 1 e införs nya typer av villkor som en andelsklass får vara förenad med.

Att andelsklasser kan vara förenade med villkor för distribution innebär att det är möjligt ...

Prop. 2022/23:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om fondandelar och inlösen av fondandelar. Övervägandena finns i avs nitt 6.

I andra stycket 2 görs en följdändring i hänvisningen till 13 kap. 1 § med anledning av att den berörda punkten i den paragrafen har fått ny numrering (13 kap. 1 § 15). Hänvisningen gäller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt denna paragraf ...

Prop. 2022/23:65: Paragrafen innehåller bestämmelser om andelar i en värdepappersfond och andelsklasser samt om beräkning av fondens och fondandelarnas värde. Övervägandena finns i avsnit t 4.5.

I tredje stycket införs en möjlighet för fondbolag att justera fondandelsvärdet enligt 10 b §, se författningskommentaren till den paragrafen. Justerat fondandelsvärde bör kunna tillämpas oavsett om det finns andelsklasser i fonden eller inte, under förutsättning att det sker för alla andelsklasser. ...

[K4]10 a §  Fondbolaget får utfärda en fondandel bara om det är säkerställt att betalning tillförs värdepappersfonden inom rimlig tid. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen är ny. Bestämmelsen om när fondandelar får utfärdas ersätter det som nu regleras i 10 § första stycket andra meningen. Den förändrade lydelsen innebär att svenska regler blir konforma med UCITS IVdirektivet. Betalning behöver inte längre ha tillförts fonden för att en fondandel ska få utfärdas, utan det räcker med att det säkerställs att betalning kommer att tillföras fonden inom rimlig tid. Det innebär att fondbolaget på lämpligt sätt ska säkerställa att en köpare kommer att erlägga ...

[K4]10 b §  Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen tillämpa ett justerat fondandelsvärde för att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en värdepappersfond vid betydande nettoflöden in i eller ut ur fonden.

[S2]Tillstånd får ges bara om

 1. fondbolaget har den organisation, de system och den kompetens som krävs för att beräkna och använda det justerade fondandelsvärdet, och
 2. det förfarande som fondbolaget tillämpar
  1. är förenligt med fondandelsägarnas gemensamma intresse, och
  2. ger betryggande möjligheter till insyn och kontroll. Lag (2023:234).

Prop. 2022/23:65: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om förutsättningarna för ett fondbolag att få tillämpa swing pricing för en värdepappersfond genom justering av fondandelsvärdet. Övervägandena finns i avsnitt 4.5. Paragrafen utformas i huvudsak enligt Lagrådets förslag.

Det ska enligt 8 § andra stycket 7 anges i fondbestämmelserna om justerat fondandelsvärde tillämpas för en värdepappersfond och, ...

[K4]11 §  Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden.

[S2]Är lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument tillämplig på andelarna i fonden, förs registret av en svensk värdepapperscentral. Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

[S3]Om lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument inte är tillämplig på andelarna i fonden, ska den som för registret anteckna inskränkningar enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § första stycket 4föräldrabalken där.

[S4]Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå värdepappersfondens och, i förekommande fall, andelsklassens beteckning samt namnen på fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå var informationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt 16 a § samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå. Lag (2018:326).

Prop. 2017/18:142: Paragrafen behandlar skyldighet för fondbolag att föra eller låta föra register över samtliga innehavare av andelar i fonden.

Ändringen i första stycket innebär att erinran om att PUL gäller vid automatiserad och viss manuell behandling av personuppgifter tas bort.

Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Prop. 2010/11:135: I fjärde stycket har gjorts ett tillägg som innebär att fondbolaget, när det bekräftar att fondandelsinnehav registrerats till andelsägaren i förekommande fall också ska ange andelsklassens beteckning.

Förslaget har behandlats i avsnitt 14.1.

[K4]12 §  Har en fondandelsägare lämnat sina andelar för förvaltning till någon som har fått tillstånd till registrering som förvaltare, får förvaltaren på andelsägarens uppdrag anges i det register som avses i 11 § första stycket i stället för andelsägaren. I registret ska det särskilt anmärkas att fondandelen förvaltas för någon annans räkning. Förvaltaren ska skyndsamt till andelsägaren eller den som förvaltaren har antecknat i andelsägarens ställe lämna den information förvaltaren får från fondbolaget, om inte andelsägaren avstått från sådan information. Information som avser ändring av fondbestämmelser enligt 9 b § eller 5 a kap. 7 § eller som avser fusion enligt 8 kap. 8 § ska dock alltid lämnas till andelsägaren eller den som förvaltaren har antecknat i andelsägarens ställe.

[S2]Om registret förs av någon annan än en svensk värdepapperscentral, ska Finansinspektionen pröva frågor om tillstånd till registrering som förvaltare.

[S3]Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd ska återkallas av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls. Lag (2016:58).

Prop. 2010/11:135: Bestämmelsen i första stycket tredje meningen har omformulerats så att skyldigheten för förvaltaren att vidarebefordra information från fondbolaget ska fullföljas skyndsamt och att vidarebefordrande även ska ske till den som antecknats i andelsägarens ställe. Bestämmelsen ska, tillsammans med den nya bestämmelsen i 8 kap. 22 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ...

[K4]13 §  En fondandel ska, på begäran av dess ägare, omedelbart lösas in om det finns medel tillgängliga i värdepappersfonden. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i fonden, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

[S2]Första stycket gäller dock inte om fondandelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad och det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 10 § tredje stycket.

[S3]Under den tid som ett förvaringsinstitut förvaltar en värdepappersfond enligt 9 kap.1 § första eller andra stycket eller 5 a kap.34 eller 42 § får fondandelar inte säljas eller lösas in. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: I första stycket har en bestämmelse om möjlighet att avvakta med försäljning av fondegendom tagits bort. Bestämmelsen ersätts av bestämmelserna i nya 13 a §.

Enligt ett nytt andra stycke behöver ett fondbolag inte lösa in fondandelar på begäran av andelsägare om fondandelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad och det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det verkliga fondandelsvärdet enligt 10 §. Förslaget har ...

 • NJA 2012 s. 35:Fondandelar i en värdepappersfond har - med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.

[K4]13 a §  Ett fondbolag får senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse.

[S2]Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen samt berörda investerare och andelsägare om åtgärden. Bolaget ska också underrätta behöriga myndigheter i andra länder inom EES där fondandelar marknadsförs.

[S3]Fondbolaget ska sedan orsakerna till senareläggningen upphört underrätta Finansinspektionen om detta. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 84.2 a och 84.3 i UCITS IV-direktivet. Paragrafen gör det möjligt för fondbolag att i undantagsfall senarelägga försäljning och/eller inlösen av fondandelar om det behövs av hänsyn till andelsägarnas intresse. Bestämmelsen utgör undantag från huvudprinciperna att inlösen ska ske omedelbart på begäran av en andelsägare och att en investeringsfond ska vara öppen för den som önskar teckna fondandelar. Möjligheten att senarelägga kan t.ex. behöva användas om, till följd ...

[K4]13 b §  Finansinspektionen får besluta att ett fondbolag ska senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar om det är i fondandelsägarnas eller allmänhetens intresse. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 84.2 b i UCITS IV-direktivet. Av paragrafen framgår att Finansinspektionen får besluta att ett fondbolag ska senarelägga försäljning och inlösen av andelar. Beslutet kan omfatta senareläggning av både försäljning och inlösen eller endast något av dem. Detta får ske om det är i andelsägarnas eller allmänhetens intresse. Med det senare avses t.ex. situationer där utvecklingen på fondmarknaden kan få betydelse för förtroendet för finansmarknaderna och för den finansiella ...

[K4]14 §  Är lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument inte tillämplig på andelarna i fonden, tillämpas i fråga om överlåtelse eller pantsättning av en fondandel i stället 31 § lagen (1936:81) om skuldebrev. I så fall ska vad som i den bestämmelsen sägs om gäldenären gälla fondbolaget eller, om fondandelarna är förvaltarregistrerade, förvaltaren. Lag (2016:58).

Information om värdepappersfonder

Informationsbroschyr och faktablad

[K4]15 §  För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr.

[S2]Informationsbroschyren ska innehålla

 1. fondbestämmelserna,
 2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den,
 3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,
 4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,
 5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i,
 6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivat instrument kan påverka fondens riskprofil, och
 7. uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy.

[S3]För en värdepappersfond som hänvisar till ett referensvärde som avses i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 finns det i artikel 29.2 ytterligare bestämmelser om informationsbroschyrens innehåll.

[S4]Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i

 1. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,
 2. artiklarna 6-9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, och
 3. artiklarna 5-7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. Lag (2021:1217).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen har bestämmelserna om faktablad tagits bort. Dessa har flyttats till 16 a §.

I andra stycket har uppräkningen av vad informationsbroschyren ska innehålla kompletterats med två punkter som flyttats från nuvarande 16 § första stycket. I övrigt har redaktionella ändringar gjorts.

Prop. 2018/19:38: Paragrafen innehåller bestämmelser om den informationsbroschyr som ska finnas för varje värdepappersfond och om innehållet i denna. Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

Prop. 2018/19:4: I paragrafen finns bestämmelser om den informationsbroschyr som ska finnas för varje värdepappersfond.

I tredje stycket, som är nytt, införs en upplysning om att det i artikel 29.2 i förordningen om referensvärden finns ytterligare bestämmelser om innehållet i informationsbroschyren som gäller när värdepappersfonden hänvisar till ett referensvärde.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2021/22:11: Paragrafen innehåller bestämmelser om den informationsbroschyr som ska finnas för varje värdepappersfond och om innehållet i broschyren. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

[K4]16 §  I informationsbroschyren och i allt övrigt marknadsföringsmaterial avseende fonden ska följande uppgifter anges på en framträdande plats:

 1. fondens placeringsinriktning, för det fall medel i fonden placeras i andra tillgångar än överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument eller om fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 §,
 2. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av, och
 3. om fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 §, de emittenter eller garanter som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde placerats i eller avses att placeras i. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: Bestämmelserna i första stycket har flyttats till 15 § andra stycket.

Bestämmelser i paragrafen som avser faktabladet har tagits bort. Nya bestämmelser om faktablad finns i 16 a §. Begreppet reklammaterial har ändrats till marknadsföringsmaterial. Någon ändring i sak avses inte med detta.

[K4]16 a §  För varje värdepappersfond ska det finnas ett aktuellt faktablad.

[S2]Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla den grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den.

[S3]Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och får inte vara vilseledande. Det ska stämma överens med relevanta delar i informationsbroschyren.

[S4]Utöver det som följer av andra och tredje styckena ska faktabladet innehålla en upplysning om att information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på en angiven webbplats och att en papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

[S5]Bestämmelser om hur faktabladet för en värdepappersfond ska vara utformat och om dess innehåll finns i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats. Lag (2016:892).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen, som är ny, finns grundläggande bestämmelser om faktablad. Bestämmelserna i första och andra styckena har flyttats från 15 §. Motsvarande bestämmelser i UCITS IV-direktivet återfinns i artikel 78.

I tredje stycket anges att faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och att det inte får vara vilseledande. Vidare framgår att faktabladet ska överensstämma med relevanta delar i informationsbroschyren. Bestämmelsen motsvarar artikel 79.1 i UCITS ...

[K4]16 b §  Ett faktablad ska anses uppfylla kraven i denna lag om det upprättas, tillhandahålls, ändras och översätts enligt kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter). Lag (2022:1725).

Prop. 2022/23:8: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 82a i UCITS-direktivet. I paragrafen finns en bestämmelse om faktablad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), kallad Priip-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.2.

Paragrafen ...

[K4]17 §  Fondbolaget ska, på begäran av en andelsägare eller den som avser att köpa andelar i en värdepappersfond, lämna kompletterande information om riskhanteringen för fonden, innehållande de kvantitativa gränser som gäller för placeringen av fondmedlen, de metoder som valts för förvaltningen samt den senaste utvecklingen av risknivåer och avkastning från de viktigaste kategorierna av tillgångar som fondmedlen placeras i. Lag (2013:563).

Årsberättelse och halvårsredogörelse

[K4]18 §  Fondbolaget ska för varje värdepappersfond som det förvaltar lämna

 1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och
 2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång.

[S2]Årsberättelser och halvårsredogörelser ska innehålla den information som behövs för att man ska kunna bedöma varje värdepappersfonds utveckling och ställning. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget ska i samband med att bolaget lämnar sådan information som avses i 22 § tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårsredogörelsen.

[S3]Utöver det som anges i andra stycket ska årsberättelsen innehålla uppgifter om det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsåret, fördelat på fasta och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal samt om efterlevnaden och väsentliga förändringar av fondbolagets ersättningspolicy. Lag (2021:105).

[K4]18 a §  Bestämmelser om vad en årsberättelse ska innehålla finns även i

 1. artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365,
 2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och
 3. artiklarna 5-7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852.

[S2]Bestämmelser om vad en halvårsredogörelse ska innehålla finns även i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365. Lag (2021:1217).

Prop. 2021/22:11: Paragrafen innehåller en upplysning om att bestämmelser om vad en årsberättelse och halvårsredogörelse ska innehålla även finns i vissa EU-förordningar. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

[K4]19 §  Fondbolagets revisorer ska granska de räkenskaper som ligger till grund för årsberättelsen för en värdepappersfond. Revisionsberättelsen, med eventuella anmärkningar, ska i sin helhet återges i årsberättelsen.

[S2]Om Finansinspektionen förordnat en revisor enligt 10 kap. 7 § ska revisorn delta i granskningen. Lag (2013:563).

Prop. 2009/10:204: Paragrafen innehåller bestämmelser om revision av investeringsfonder.

I andra stycket har en felaktig paragrafhänvisning rättats. Paragrafen har vidare justerats språkligt.

Tillgång till information

[K4]20 §  Informationsbroschyren, faktabladet, den senaste årsberättelsen och, i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publicerats därefter ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar i en värdepappersfond. Denne ska, med undantag för de fall som avses i 9 kap. 18 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhandahållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

[S2]Bestämmelser om tillgång till information vid marknadsföring av andelar i en värdepappersfond finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014.

[S3]Om information som anges i 16, 16 a och 28 §§, 5 a kap. 24 § samt artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 inte lämnas, ska även marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29- 36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen. Lag (2022:195).

Prop. 2010/11:135: Första stycket reglerar ansvar för tillhandahållande av bl.a. faktabladet.

Av tillägget i första stycket framgår att fondbolaget inte ansvarar för tillhandahållandet av faktablad när fondandelar distribueras av mellanhänder enligt lagen om värdepappersmarknaden. I sådant fall ansvarar i stället mellanhanden enligt den nya bestämmelsen i 8 kap. 22 a § nämnda lag. Bestämmelserna genomför artikel 80 i UCITS IVdirektivet. Fondbolaget ansvarar således för att faktablad tillhandahålls ...

[K4]21 §  Informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser skall ges in till Finansinspektionen så snart de färdigställts.

Information om kostnader

[K4]22 §  Fondbolaget ska varje år skriftligen informera varje andelsägare i en värdepappersfond om hur stort belopp av de totala kostnaderna för fonden under det närmast föregående året som hänför sig till andelsinnehavet. I informationen ska det anges hur stor del av beloppet som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna.

[S2]I fråga om fondandelar som enligt 12 § lämnats till någon annan för förvaltning ska informationen ges till förvaltaren. Fondbolaget får ange ett sammanlagt belopp för alla andelar i en värdepappersfond som lämnats för förvaltning till samma förvaltare. Lag (2013:563).

[K4]23 §  I fråga om andelsinnehav som är placerade enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande skall den information som anges i 22 § lämnas till det pensionssparinstitut som administrerar sparandet.

[S2]Om andelsinnehaven är registrerade i institutets namn (förvaltarregistrerade), skall fondbolaget i stället informera om vilka kostnadsbelopp som dagligen belastat fonden under det närmast föregående kalenderåret, redovisade per fondandel. I informationen skall det anges hur stor del av beloppen som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring

24 § Har upphävts genom lag (2021:105).

Information om aktivitetsgrad i fondförvaltning

[K4]25 §  Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar och vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex lämna information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till jämförelseindexet. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant. Lag (2019:540).

[K4]26 §  Om en värdepappersfond som avses i 25 § har funnits i minst två år, ska även volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning anges. Detta ska anges för varje år under de senaste tio åren eller den kortare tid som fonden har funnits. En förklaring till det uppnådda aktivitetsmåttet ska lämnas. Lag (2019:540).

[K4]27 §  Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar och vars förvaltning inte kan jämföras med ett relevant jämförelseindex lämna information om varför en sådan jämförelse inte är möjlig. Lag (2019:540).

[K4]28 §  Informationen enligt 25-27 §§ ska finnas tillgänglig på fondbolagets webbplats. Därutöver ska informationen lämnas i fondens informationsbroschyr och årsberättelse. Lag (2019:540).

Spridning och hantering av risker

[K5]1 §  Varje värdepappersfond ska ha en lämplig fördelning av placeringar med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning enligt fondbestämmelserna.

[S2]Medel i en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av detta kapitel, placeras i likvida finansiella tillgångar som utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto i kreditinstitut. I fonden får det också ingå likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden.

[S3]Ett fondbolag får använda sig av tekniker och instrument som hänför sig till överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i en värdepappersfond. Om fondbolaget använder sig av derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, ska de bestämmelser i detta kapitel som gäller för derivatinstrument tillämpas. Lag (2008:282).

 • HFD 2017:19:Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent.

[K5]2 §  Ett fondbolag ska ha ett system för riskhantering som gör det möjligt för fondbolaget att vid varje tidpunkt kontrollera och bedöma den risk som är knuten till de positioner som tas i en värdepappersfond och hur positionerna påverkar fondens riskprofil. Fondbolaget ska inte ensidigt eller mekaniskt förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos fondens tillgångar.

[S2]Om fondbolaget investerar i sådana derivatinstrument som avses i 12 § andra stycket, ska bolagets system för riskhantering även möjliggöra en exakt och oberoende bedömning av värdet på dessa derivatinstrument.

[S3]Fondbolaget ska för varje värdepappersfond det förvaltar till Finansinspektionen regelbundet lämna information om riskhanteringen. Lag (2014:1017).

Prop. 2013/14:108: Paragrafen innehåller bestämmelser om fondbolags riskhantering.

Ändringen i första stycket genomför den nya lydelsen av artikel 51.1 första stycket i UCITS-direktivet (artikel 2.1 i ändringsdirektivet).

Ett fondbolag ska ha ett system för riskhantering som gör det möjligt för fondbolaget att vid varje tidpunkt kontrollera och bedöma den risk som är knuten till de positioner som tas i en värdepappersfond och hur positionerna påverkar fondens riskprofil. ...

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument

[K5]3 §  Medel i en värdepappersfond får placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli,

 1. upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, eller
 2. föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

[S2]En förutsättning för placeringar enligt första stycket är att marknaden finns angiven i fondbestämmelserna eller är godkänd av Finansinspektionen för sådana placeringar. Lag (2008:282).

[K5]4 §  Medel i en värdepappersfond får placeras i andra penningmarknadsinstrument än dem som anges i 3 § om reglerna för emissionen eller emittenten av instrumenten medför ett särskilt skydd för investeraren och det är instrument som

 1. getts ut eller garanteras av en stat, av en delstat, av en central, regional eller lokal myndighet i ett land inom EES, av en centralbank i ett land inom EES, av Europeiska centralbanken, av Europeiska unionen, av Europeiska investeringsbanken eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar, eller
 2. getts ut av ett företag vars finansiella instrument omsätts på en marknad som anges i 3 § första stycket, eller
 3. getts ut eller garanteras av ett organ som antingen är föremål för tillsyn i enlighet med de kriterier som fastställs i gemenskapslagstiftningen eller som omfattas av och följer sådana tillsynsregler som motsvarar dessa kriterier, eller
 4. getts ut av ett bolag som tillhör de kategorier som godkänts av Finansinspektionen, förutsatt att investeringar i sådana instrument omfattas av ett skydd för investerarna som är likvärdigt med det som följer av punkterna 1-3 och som
  1. har kapital och reserver som uppgår till ett belopp som motsvarar minst 10 miljoner euro och lägger fram och offentliggör redovisning i enlighet med rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG,
  2. är en enhet, som inom en grupp företag som omfattar ett eller flera företag som har gett ut aktier som är inregistrerade vid en reglerad marknad, ägnar sig åt gruppens finansiering, eller
  3. är en enhet som ägnar sig åt att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank. Lag (2007:562).

[K5]5 §  I en värdepappersfond får det ingå andra överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument än de som anges i 3 och 4 §§, dock högst till 10 procent av fondens värde.

[S2]Om upptagande till handel eller regelbunden handel enligt 3 § inte har skett inom ett år från emissionen och de förvärvade värdepapperen eller instrumenten inte ryms inom gränsen enligt första stycket, ska de avyttras så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn ska då tas till fondandelsägarnas intressen.

[S3]Om det i en fond ingår överlåtbara värdepapper som ännu inte är, men som inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel eller föremål för regelbunden handel enligt 3 § eller sådana andra överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i första stycket, ska fondbolaget informera Finansinspektionen om detta, om värdet av dessa överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument överstiger 10 procent av fondens värde. Lag (2008:282).

[K5]6 §  I en värdepappersfond får, om inte annat följer av andra stycket eller 19-22 §§, överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent inte uppgå till mer än 5 procent av fondens värde.

[S2]Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent får dock uppgå till

 1. högst 35 procent av fondens värde om de är utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar,
 2. högst 25 procent av fondens värde om de består av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer eller av motsvarande utländska skuldförbindelser, under förutsättning att det sammanlagda värdet av fondens innehav av sådana skuldförbindelser är högst 80 procent av fondens värde, och
 3. högst 10 procent av fondens värde i andra fall än som sägs under 1 eller 2, under förutsättning att det sammanlagda värdet av sådana tillgångar som har högre värde än som sägs i första stycket är högst 40 procent av fondens värde.

[S3]I en värdepappersfond får det inte ingå överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som getts ut av emittenter i en och samma företagsgrupp till sammanlagt mer än 20 procent av fondens värde. Lag (2008:282).

 • HFD 2017:19:Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent.

[K5]7 §  Bestämmelserna i 6 § gäller inte för en värdepappersfond vars medel enligt fondbestämmelserna skall placeras i aktier eller skuldförbindelser i syfte att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex eller index för skuldförbindelser (indexfond), om indexet har godkänts för detta ändamål av Finansinspektionen. Inspektionen får godkänna ett index om det

 1. har en tillräckligt diversifierad sammansättning,
 2. utgör en lämplig referens för den marknad det hänför sig till, och
 3. offentliggörs på lämpligt vis.

[S2]I en indexfond får det, med de begränsningar som följer av 19 och 20 §§, ingå aktier eller skuldförbindelser som getts ut av en och samma emittent eller av emittenter i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde. Om det råder exceptionella marknadsförhållanden på den marknad som indexet avser får sådana placeringar, efter tillstånd av Finansinspektionen, uppgå till 35 procent av fondens värde. Placeringar upp till denna gräns får bara tillåtas i fråga om aktier eller skuldförbindelser utgivna av en enda emittent eller av emittenter inom en enda företagsgrupp.

[K5]8 §  Bestämmelserna i 6 § gäller inte för värdepappersfonder där medlen, efter tillstånd av Finansinspektionen, får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

[S2]Frågan om tillstånd enligt första stycket prövas i samband med att Finansinspektionen godkänner fondbestämmelserna. Tillstånd får ges bara om fondandelsägarna kan anses bli tillförsäkrade ett skydd som är likvärdigt med det som tillkommer andelsägare i värdepappersfonder för vilka de gränser som anges i 6, 21 och 22 §§ är tillämpliga.

[K5]9 §  Oavsett det som sägs i 6 § får sådana överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som är förenade med rätt till nyteckning förvärvas till en värdepappersfond om förvärvet grundas på tidigare innehav. Lag (2008:282).

Placeringar på konto hos kreditinstitut

[K5]10 §  Medel i en värdepappersfond får placeras på konto hos svenska kreditinstitut och utländska kreditinstitut med säte inom EES samt hos andra utländska kreditinstitut om dessa omfattas av tillsynsregler som motsvarar dem som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

[S2]Kontot får ha en bindningstid om högst tolv månader. Oavsett bindningstiden måste emellertid villkoren för kontot vara sådana att det finns möjlighet att genom uppsägning göra medlen omedelbart tillgängliga för fonden.

[K5]11 §  I en värdepappersfond får det, med de begränsningar som följer av 21 och 22 §§, ingå insättningar i ett och samma kreditinstitut eller i kreditinstitut som ingår i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde.

Derivatinstrument

[K5]12 §  Medel i en värdepappersfond får placeras i derivatinstrument, om dessa omsätts på en reglerad marknad enligt 3 § och

 1. underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till
  • någon av de tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 1 § andra stycket första meningen,
  • finansiella index,
  • räntesatser,
  • växelkurser, eller
  • utländska valutor, och
 2. sådana underliggande tillgångar enligt fondbestämmelserna får ingå i fonden.

[S2]Medel får också placeras i derivatinstrument enligt första stycket som handlas direkt mellan parterna, om

 1. motparten omfattas av tillsyn och tillhör de kategorier av företag som godkänts som motparter av Finansinspektionen, och
 2. derivatinstrumenten är föremål för en daglig, tillförlitlig och kontrollerbar värdering och de vid varje tidpunkt på fondbolagets begäran kan säljas, lösas in eller avslutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt värde. Lag (2008:282).

[K5]13 §  De gränser som anges i 6 § tillämpas, med de ytterligare begränsningar som kan följa av 21 och 22 §§, på motsvarande sätt i fråga om exponeringar mot emittent som gett ut de överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som utgör underliggande tillgång i derivatinstrument. Det gäller dock inte i fråga om indexbaserade derivatinstrument.

[S2]En värdepappersfonds sammanlagda exponeringar som hänför sig till derivatinstrument får inte överskrida fondens värde.

[S3]Exponeringarna ska beräknas med hänsyn till värdet av underliggande tillgångar, motpartsrisken, kommande marknadsrörelser, derivatinstrumentens återstående löptid och den tid som finns tillgänglig för att lösa in instrumenten.

[S4]Om ett överlåtbart värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument innefattar ett derivatinstrument, ska även detta beaktas vid beräkning av exponeringar enligt första och andra styckena. Lag (2008:282).

[K5]14 §  I en värdepappersfond får, med de ytterligare begränsningar som kan följa av 21 och 22 §§, exponeringen mot en och samma motpart vid transaktioner med sådana derivatinstrument som avses i 12 § andra stycket uppgå till högst 10 procent av fondens värde, när motparten är ett sådant kreditinstitut som anges i 10 §. I andra fall får exponeringen uppgå till högst 5 procent av fondens värde.

Fondandelar

[K5]15 §  Medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i

 1. andra värdepappersfonder,
 2. fondföretag som uppfyller förutsättningarna i 1 kap. 7 § och
 3. specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller förutsättningarna i 4 kap.2 eller 3 § eller 5 kap.6 § första stycket 1 eller tredje stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såvida fonderna
  1. gör kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i detta kapitel med kapital från allmänheten,
  2. tillämpar principen om riskspridning,
  3. är öppna för utträde och ger andelsägarna ett skydd som är likvärdigt det som ges andelsägare i en värdepappersfond, och
  4. för varje räkenskapsår lämnar årsberättelse och halvårsredogörelse som innehåller sådan information som är nödvändig för att man ska kunna bedöma tillgångarna, ansvarsfrågor, avkastning och händelser som inträffat under den aktuella rapporteringsperioden.

[S2]Medel i en värdepappersfond får placeras i andra fonder eller fondföretag enligt första stycket bara om dessa, enligt sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning, får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. Lag (2022:1725).

Prop. 2022/23:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om placering av medel i en värdepappersfond i andelar i andra värdepappersfonder, fondföretag eller specialfonder och vissa utländska andra alternativa investeringsfonder. Övervägandena finns i avsnit t 6.

I första stycket 3 görs en följdändring i hänvisningen till förutsättningar i 5 kap. 6 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som måste vara uppfyllda för att medel i en värdepappersfond ska få placeras i andelar i ...

[K5]16 §  I en värdepappersfond får det, med de begränsningar som följer av 19 §, ingå andelar i en och samma fond eller ett och samma fondföretag med högst 20 procent av värdepappersfondens värde.

[S2]Placeringar i sådana andelar som avses i 15 § första stycket 3 får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av en värdepappersfonds värde.

[K5]17 §  Medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i en annan fond eller i ett fondföretag även om värdepappersfonden därigenom kommer att överskrida någon av de gränser som anges i 6, 11, 14, 21 och 22 §§.

[K5]18 §  Om en betydande del av medlen i en värdepappersfond placeras i fondandelar enligt 15 §, skall informationsbroschyren och faktabladet rörande värdepappersfonden samt årsberättelsen för fonden innehålla uppgifter både om den högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av fonden och om den högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars fondandelar medlen placeras.

[S2]Om medel i en värdepappersfond placeras i andelar i en fond eller fondföretag som i sin tur förvaltas, direkt eller genom uppdrag, av samma fondbolag som värdepappersfonden eller av en fondförvaltare som direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som värdepappersfondens fondbolag, får fondbolaget inte ta ut någon avgift för förvärv eller inlösen av andelarna i den fond eller det fondföretag som fondmedlen har placerats i.

Övriga placeringsbegränsningar

[K5]19 §  Tillgångarna i 6 och 7 §§ samt i 16 § första stycket får inte överstiga

 1. för aktier utan rösträtt, 10 procent av sådana aktier som en enskild emittent gett ut,
 2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av de instrument som getts ut av en och samma emittent om de inte är utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar,
 3. för penningmarknadsinstrument, 10 procent av de instrument som getts ut av en och samma emittent om de inte är utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar, och
 4. för andelar i andra fonder eller fondföretag, 25 procent av andelarna i fonden eller fondföretaget.

[S2]De gränsvärden som anges i första stycket 2-4 behöver inte iakttas vid förvärvstillfället, om bruttomängden av skuldförbindelserna eller penningmarknadsinstrumenten eller nettomängden av de andelar som är föremål för emission då inte kan beräknas.

[K5]20 §  Ett fondbolag får inte till en värdepappersfond förvärva aktier med sådan rösträtt som gör det möjligt för fondbolaget att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag.

[S2]Om ett fondbolag förvaltar flera värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder eller andra alternativa investeringsfonder, gäller bestämmelsen i första stycket det sammanlagda aktieinnehavet i fonderna och fondföretagen. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: Andra stycket har anpassats till de nya bestämmelser som innebär att fondbolag även kan förvalta fondföretag (se 2 kap. 12 och 15 §§). Det är det sammanlagda aktieinnehavet i samtliga förvaltade fonder och fondföretag som ska beaktas när det avgörs om fondbolaget har möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag enligt första stycket.

[K5]21 §  Bestämmelserna i 6 § första stycket och andra stycket 3 samt 11 och 14 §§ får inte tillämpas så att exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp tillsammans överstiger 20 procent av fondens värde.

[K5]22 §  Bestämmelserna i 6, 11, 13 och 14 §§ får inte tillämpas så att exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp tillsammans överstiger 35 procent av fondens värde.

Lån m.m.

[K5]23 §  Fondbolaget får inte i fondverksamheten

 1. ta upp eller bevilja penninglån,
 2. gå i borgen, eller
 3. sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument eller fondandelar som inte ingår i fonden.

[S2]Fondbolaget får trots första stycket ta kortfristiga lån till ett belopp motsvarande högst 10 procent av fondens värde. Lag (2008:282).

Prop. 2007/08:57: I första stycket 3 har begreppet fondpapper ersatts av överlåtbara värdepapper. Se kommentaren till 1 kap. 1 §.

Undantag för nya fonder

[K5]24 §  Finansinspektionen får för en värdepappersfond tillåta avvikelser från de villkor som anges i 6, 7, 8, 11, 14, 16, 21 eller 22 § och från fondbestämmelserna under sex månader från det att verksamheten påbörjades, ändrade fondbestämmelser började tillämpas eller en fusion genomfördes. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Sedan tidigare får Finansinspektionen för en värdepappersfond tillåta avvikelse från begränsningsreglerna för fondens placeringar under sex månader från det att verksamheten påbörjades, dvs. från det att nya fondbestämmelser börjar tillämpas. I paragrafen har nu lagts till att avvikelse även får tillåtas från det som anges i fondbestämmelserna. Vidare får sådana avvikelser tillåtas även när fondbestämmelserna ändrats och vid fusioner. Också i dessa situationer kan det vara i andelsägarnas intresse ...

Bestämmelser som inte gäller för penningmarknadsfonder

[K5]24 a §  Av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 följer att bestämmelserna i 1, 312, 1422, 24 och 25 §§ inte gäller för en värdepappersfond som har auktoriserats som penningmarknadsfond enligt den förordningen. Lag (2018:542).

Prop. 2017/18:148: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att vissa bestämmelser i lagen inte gäller för värdepappersfonder som auktoriserats som penningmarknadsfonder enligt förordningen om penningmarknadsfonder.

Paragrafen är en följd av att det i förordningen om penningmarknadsfonder uttryckligen anges att vissa artiklar i UCITS-direktivet inte ska tillämpas på penningmarknadsfonder, om det inte uttryckligen anges något annat i förordningen (artikel 8.2 i förordningen). De placeringsregler ...

Rättelse

[K5]25 §  Om värdet av tillgångar i en värdepappersfond kommer att överskrida någon av gränserna i detta kapitel skall rättelse vidtas så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall då tas till fondandelsägarnas intressen.

 • HFD 2017:19:Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent.

Investeringar i värdepapperiseringspositioner

[K5]26 §  Om ett fondbolag exponeras för en värdepapperisering som inte längre uppfyller de krav som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, ska fondbolaget agera och vidta korrigeringsåtgärder i de berörda fondandelsägarnas intresse, när det är lämpligt. Lag (2019:1218).

Placeringsbestämmelser

[K5a]1 §  Bestämmelserna i 5 kap.1 andra stycket, 312 och 1522 §§ gäller inte för en matarfond. I stället ska bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.

[S2]Medel i en matarfond får placeras i andelar i

 • en värdepappersfond som inte är en matarfond och vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, eller
 • ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och som inte är ett matarfondföretag och vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag.

[S3]Placeringen ska uppgå till minst 85 procent av matarfondens värde. Lag (2011:882).

[K5a]2 §  Utöver placering enligt 1 § får det i en matarfond ingå

 • likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden, och
 • derivatinstrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket och 12 §. Derivatinstrument får användas bara i syfte att skydda värdet på tillgångarna i matarfonden. Lag (2011:882).

[K5a]3 §  Vid tillämpning av 5 kap. 13 § andra stycket ska en matarfonds sammanlagda exponeringar som hänför sig till derivatinstrument läggas samman med

 1. mottagarfondens eller mottagarfondföretagets motsvarande exponeringar, i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget, eller
 2. mottagarfondens eller mottagarfondföretagets högsta möjliga exponeringar hänförliga till derivatinstrument enligt fondbestämmelserna, i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragraferna motsvarar artikel 58.1–3 i UCITS IV-direktivet.

Av 1 och 2 §§ framgår vilka placeringsbestämmelser som gäller för en matarfond. Minst 85 procent av matarfondens värde ska placeras i mottagarfonden. Matarfondens medel får därutöver utgöras av kompletterande tillgångar i form av likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden, eller derivatinstrument. Likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden motsvaras av det som anges i 5 kap. 1 § andra ...

Mottagarfondföretag och matarfondföretag

[K5a]4 §  Det som anges om en mottagarfond eller ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond i 57, 9, 1114, 16, 20, 2325, 2931, 33, 3739, 41, 42, 45 och 46 §§ gäller på motsvarande sätt för ett mottagarfondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett mottagarfondföretag.

[S2]Det som anges om en matarfond eller ett fondbolag som förvaltar en matarfond i 18, 22, 47, 50, 51, 53 och 54 §§ gäller på motsvarande sätt för ett matarfondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett matarfondföretag. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen klargörs att bestämmelserna om matar- och mottagarfonder i många fall också blir tillämpliga beträffande matarfondföretag eller mottagarfondföretag. Det är alltså möjligt för ett fondbolag som förvaltar en värdepappersfond att placera fondens medel i ett mottagarfondföretag. När det i de i första stycket angivna bestämmelserna talas om en mottagarfond avses även, i tillämpliga fall, ett mottagarfondföretag. När det i de i andra stycket angivna bestämmelserna talas om ...

Ansökan och tillstånd

[K5a]5 §  Avser ett fondbolag att placera en värdepappersfonds medel enligt 1 § ska bolaget ansöka om Finansinspektionens tillstånd till detta.

[S2]Följande handlingar ska lämnas tillsammans med ansökan:

 1. nya eller ändrade fondbestämmelser för fonden,
 2. den avsedda mottagarfondens fondbestämmelser,
 3. fondernas informationsbroschyrer och faktablad,
 4. det avtal eller de rutiner som avses i 9 och 11 §§,
 5. det avtal mellan förvaringsinstituten som avses i 16 §,
 6. det avtal mellan revisorerna som avses i 20 §,
 7. i förekommande fall, den underrättelse som ska lämnas till andelsägarna enligt 7 §, och
 8. om fondmedlen ska placeras i ett fondföretag, intyg från behörig myndighet i företagets hemland om att det uppfyller kraven i 1 § andra stycket. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 59.1 och delar av artikel 59.3 i UCITS IVdirektivet.

Enligt första stycket måste det fondbolag som vill att en värdepappersfond ska vara en matarfond ansöka om Finansinspektionens tillstånd till detta. Paragrafen blir tillämplig om ett fondbolag vill starta en ny fond eller ändra placeringsinriktningen för en befintlig fond. I det senare fallet kan det röra sig om en värdepappersfond som redan är en matarfond men där fondbolaget vill placera ...

[K5a]6 §  Tillstånd att placera medel enligt 1 § ges av Finansinspektionen i form av godkännande av fondbestämmelserna enligt 4 kap. 9 § första stycket. Tillstånd ska ges om kraven i detta kapitel är uppfyllda och fondbestämmelserna i övrigt uppfyller kraven i 4 kap. 8 § och 9 § andra eller tredje stycket.

[S2]Om ansökan avser en ändring av fondbestämmelserna som innebär att placering ska ske i en annan mottagarfond eller att en värdepappersfonds placeringsinriktning ändras till sådan som avses i 1 §, ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om sitt beslut inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan lämnats in. Om ansökan avser fondbestämmelser för en ny fond eller fondbestämmelser som ändras på annat sätt än som en följd av den nya placeringsinriktningen ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om sitt beslut inom den frist som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Första stycket motsvarar delar av artikel 59.3 i UCITS IV-direktivet. Av stycket framgår vilka krav som ska vara uppfyllda för att Finansinspektionen ska ge sitt godkännande till att en värdepappersfond förvaltas som en matarfond. Eftersom placeringsinriktningen måste framgå av fondbestämmelserna ges tillståndet genom godkännande av fondbestämmelser för en ny fond eller ändrade fondbestämmelser för en befintlig fond. Placeringen av medlen får inte ske förrän

Finansinspektionen ...

Underrättelse till andelsägarna

[K5a]7 §  Om Finansinspektionen har godkänt ändring av fondbestämmelserna som avses i 6 § andra stycket första meningen, har fondandelsägarna rätt att få sina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tilllämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet att begära inlösen ska ges under minst 30 dagar från dagen för underrättelse enligt andra stycket.

[S2]Fondbolaget ska underrätta andelsägarna om den ändrade placeringsinriktningen. Av underrättelsen ska det framgå

 1. att Finansinspektionen har godkänt ändringen av fondbestämmelserna,
 2. när de ändrade fondbestämmelserna ska börja tillämpas, och
 3. att andelsägarna har rätt till inlösen på sätt som anges i första stycket.

[S3]Tillsammans med underrättelsen ska fondbolaget lämna matarfondens och mottagarfondens faktablad. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 64 i UCITS IV-direktivet. När en befintlig värdepappersfonds placeringsinriktning ändras så att den blir en matarfond eller byter mottagarfondföretag, ska andelsägarna i enlighet med första stycket alltid ha rätt till inlösen av sina fondandelar innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas. Till skillnad från vad som anges i 4 kap. 9 b § är rätten till inlösen inte beroende av att fondbestämmelseändringen anses som väsentlig. Inlösen ska ske utan att ...

Informationsutbyte och samordning

[K5a]8 §  Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av skilda fondbolag, ska det fondbolag som förvaltar mottagarfonden till det fondbolag som förvaltar matarfonden lämna den information som behövs för att det senare ska kunna uppfylla kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar delar av artikel 60.1 första stycket i UCITS IVdirektivet.

Av första stycket framgår att fondbolaget för mottagarfonden är skyldigt att lämna information till fondbolaget för matarfonden. Den

information fondbolaget för matarfonden behöver för att kunna uppfylla de krav som ställs i LIF är framför allt ...

[K5a]9 §  För att säkerställa sådant utbyte av information som avses i 8 § och övrig samordning mellan matarfonden och mottagarfonden, ska det finnas ett avtal mellan fondbolagen. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artiklarna 8–13 i kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande.

[S2]Avtalet ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas andelsägarna i matarfonden.

[S3]Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar delar av artikel 60.1 första och andra styckena i UCITS IV-direktivet samt artiklarna 8–13 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Det informationsutbyte som avses i 8 § ska enligt första stycket regleras i ett avtal. Avtalet ska också reglera annan samordning mellan matarfonden och mottagarfonden. I kommissionens direktiv 2010/44/EU anges vilka uppgifter avtalet ska innehålla. Det åligger fondbolaget för matarfonden att se till att det finns avtal som uppfyller de angivna ...

[K5a]10 §  Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det avtal som avses i 9 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

[S2]Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det avtal som avses i 9 § föreskrivas antingen

 1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller
 2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 14 i kommissionens direktiv 2010/44/EU och innebär att parterna, för att fondbolaget för matarfonden ska kunna få tillstånd enligt 6 §, inte kan välja att tillämpa en annan lag på avtalet eller ge behörighet åt andra domstolar än den lag som gäller eller de domstolar som finns i de länder där fonderna eller fondföretagen är etablerade.

Förslaget har behandlats i avsnitt 8.8. ...

[K5a]11 §  Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av samma fondbolag, ska fondbolaget upprätta skriftliga rutiner som säkerställer samordning mellan fonderna. Rutinerna ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artiklarna 15–19 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 60.1 tredje stycket i UCITS IV-direktivet samt artiklarna 15–19 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Om det är samma fondbolag som förvaltar både matarfonden och mottagarfonden krävs i stället för avtal enligt 9 § att fondbolaget fastställer rutiner som säkerställer nödvändig samordning mellan fonderna. Kommissionens direktiv 2010/44/EU innehåller bestämmelser om vilka frågor rutinerna ska reglera.

Förslaget har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2010/11:135#S8-9-1" ...

[K5a]12 §  Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska till förvaringsinstitutet för fonden vidarebefordra sådan information om mottagarfonden som institutet behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 61.1 fjärde stycket i UCITS IV-direktivet. För att förvaringsinstitutet ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 3 kap.

2 § krävs att det får tillgång till information om mottagarfonden, t.ex. om mottagarfondens beräkningar av fondandelsvärde. Paragrafen föreskriver därför att fondbolaget för matarfonden till förvaringsinstitutet ...

[K5a]13 §  Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska effektivt övervaka förvaltningen av mottagarfonden. Fondbolaget får då förlita sig på den information som det får från det fondbolag som förvaltar mottagarfonden, mottagarfondens förvaringsinstitut eller revisor, om det inte finns anledning att ifrågasätta informationens tillförlitlighet. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 65.1 i UCITS IV-direktivet.

Oavsett om en värdepappersfond är en matarfond eller inte har fondbolaget ansvaret för investeringarna gentemot andelsägarna. Regleringen om matar- och mottagarfonder syftar bl.a. till att fondbolaget för matarfonden ska kunna hålla sig informerad om hur förvaltningen av mottagarfonden sköts. Eftersom fondbolaget ska tillvarata matarfondens andelsägares intressen, måste det övervaka verksamheten i mottagarfonden på ett ...

Ersättningar

[K5a]14 §  Om ett fondbolag som förvaltar en matarfond eller någon som handlar på uppdrag av fondbolaget tar emot provision eller annan ersättning i samband med placering av matarfondens medel i andelar i mottagarfonden, ska denna ersättning tillföras matarfondens tillgångar. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 65.2 i UCITS IV-direktivet och reglerar hur fondbolaget för matarfonden ska hantera eventuell provision eller annan ersättning som fondbolaget för mottagarfonden erbjuder vid placering i mottagarfonden.

Förslaget har behandlats i avsnitt 8.6.

Förvaringsinstitut

[K5a]15 §  Om matarfonden och mottagarfonden har skilda förvaringsinstitut, ska förvaringsinstituten utbyta den information och ha den samordning som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Av paragrafen framgår att förvaringsinstituten är skyldiga att samordna sin verksamhet och utbyta den information med varandra som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Skyldigheten innebär att förvaringsinstituten inte kan anses bryta mot den s.k. banksekretessen när de utbyter sådan information. I och med det genomför paragrafen artikel 61.1 tredje stycket i UCITS IV-direktivet.

Förslaget har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2010/11:135#S8-9-1" ...

[K5a]16 §  För att säkerställa sådant utbyte av information och sådan samordning som avses i 15 § ska det finnas ett avtal mellan förvaringsinstituten för matarfonden och mottagarfonden. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artikel 24 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

[S2]Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 61.1 i UCITS IV-direktivet samt artikel 24 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. För att säkerställa nödvändig samordning och utbyte av information ska det finnas ett avtal mellan förvaringsinstituten. I kommissionens direktiv 2010/44/EU anges vilka uppgifter avtalet ska innehålla. Det åligger fondbolaget för matarfonden

att ...

[K5a]17 §  Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det avtal som avses i 16 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

[S2]Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det avtal som avses i 16 § föreskrivas att det lands lag som är tillämpligt på det avtal som avses i 9 § ska tillämpas även på avtalet enligt 16 § och att domstolarna i det landet ska pröva tvister med anledning av avtalet.

[S3]Om det saknas förutsättningar för avtal enligt 9 § ska det, i stället för vad som anges i andra stycket, i ett avtal enligt 16 § föreskrivas antingen

 1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller
 2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 25 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Första och tredje styckena innebär att parterna, för att fondbolaget för matarfonden ska kunna få tillstånd enligt 6 §, inte kan välja att tillämpa en annan lag på avtalet eller ge behörighet åt andra domstolar än den lag som gäller eller de domstolar som finns i de länder där fonderna eller fondföretagen är etablerade. Som en ytterligare begränsning gäller, enligt andra stycket, att avtalet ...

[K5a]18 §  Förvaringsinstitutet för en mottagarfond ska omedelbart underrätta Finansinspektionen, det fondbolag som förvaltar matarfonden och förvaringsinstitutet för matarfonden om det upptäcker fel eller försummelser i förvaltningen av mottagarfonden som bedöms få negativa konsekvenser för matarfonden. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 61.2 i UCITS IV-direktivet.

Förvaringsinstitutet ska underrätta Finansinspektionen, fondbolaget som förvaltar matarfonden och matarfondens förvaringsinstitut om det upptäcker brister i förvaltningen av mottagarfonden som bedöms få negativa konsekvenser för matarfonden. De brister som avses är sådana som relaterar till det som förvaringsinstitutet bevakar enligt 3 kap. 2 § andra stycket. Enligt nämnda bestämmelse ska förvaringsinstitutet bl.a. se ...

Revisorer

[K5a]19 §  Om de fondbolag som förvaltar matarfonden respektive mottagarfonden har olika revisorer, ska revisorerna utbyta den information och ha den samordning som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Av paragrafen framgår att revisorerna är skyldiga att samordna sin verksamhet och utbyta den information med varandra som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Skyldigheten innebär att revisorerna inte kan anses bryta mot tystnadsplikten för revisorer när de utbyter sådan information, eftersom informationslämnandet inte sker obehörigen. I och med det genomför paragrafen artikel 62.3 i UCITS IVdirektivet.

I 22 och 23 §§ finns särskilda krav på revisorerna för ...

[K5a]20 §  För att säkerställa sådant utbyte av information och sådan samordning som avses i 19 § ska det finnas ett avtal mellan revisorerna för matarfonden och mottagarfonden. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artikel 27 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

[S2]Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 62.1 i UCITS IV-direktivet samt artikel 27 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. För att säkerställa nödvändig samordning och utbyte av information ska det finnas ett avtal mellan revisorerna. I kommissionens direktiv 2010/44/EU anges vilka uppgifter avtalet ska innehålla. Det åligger fondbolaget för matarfonden att se till att det finns avtal som uppfyller de angivna kraven. I annat fall ska Finansinspektionen avslå en ansökan om tillstånd att få förvalta en värdepappersfond ...

[K5a]21 §  Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det avtal som avses i 20 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

[S2]Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det avtal som avses i 20 § föreskrivas att det lands lag som är tillämpligt på det avtal som avses i 9 § ska tillämpas även på avtalet enligt 20 § och att domstolarna i det landet ska pröva tvister med anledning av avtalet.

[S3]Om det saknas förutsättningar för avtal enligt 9 § ska det, i stället för vad som anges i andra stycket, i ett avtal enligt 20 § föreskrivas antingen

 1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller
 2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 28 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Första och tredje styckena innebär att parterna, för att fondbolaget för matarfonden ska kunna få tillstånd enligt 6 §, inte kan välja att tillämpa en annan lag på avtalet eller ge behörighet åt andra domstolar än den lag som gäller eller de domstolar som finns i de länder där fonderna eller fondföretagen är etablerade. Som en ytterligare begränsning gäller, enligt andra stycket, att avtalet ...

[K5a]22 §  Om en matarfond har ett annat räkenskapsår än mottagarfonden, ska den revisor som granskar räkenskaperna för mottagarfonden upprätta en särskild granskningsrapport som omfattar tiden från utgången av mottagarfondens räkenskapsår till utgången av matarfondens räkenskapsår. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar delar av artikel 62.2 första stycket i UCITS IVdirektivet. Kravet på revisorn för mottagarfonden att i fall när fonderna har olika räkenskapsår upprätta en särskild rapport över tiden från utgången av mottagarfondens räkenskapsår till utgången av matarfondens räkenskapsår är till för att revisorn för matarfonden ska ha fullt underlag för sin granskning.

Förslaget har behandlats i avsnitt ...

[K5a]23 §  I revisionsberättelsen för en matarfond ska revisionsberättelsen för mottagarfonden beaktas. I revisionsberättelsen ska det anges om det finns avvikelser i revisionsberättelsen för mottagarfonden och vilka konsekvenser de får för matarfonden. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar delar av artikel 62.2 i UCITS IV-direktivet. Bestämmelsen syftar till att matarfondens andelsägare ska få vederbörlig information om förvaltningen av mottagarfonden. Detta är viktigt eftersom i princip alla matarfondens medel placeras i mottagarfonden. Det anges särskilt att det i matarfondens revisionsberättelse ska anges om

det ...

Information om matarfonder och mottagarfonder

[K5a]24 §  I allt marknadsföringsmaterial avseende matarfonden ska det anges att fondmedlen till minst 85 procent av fondens värde placeras i andelar i en mottagarfond. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 63.4 i UCITS IV-direktivet. Förslaget har behandlats i avsnitt 8.13.

[K5a]25 §  Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska på begäran kostnadsfritt lämna eller skicka mottagarfondens informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse i pappersform till matarfondens andelsägare och den som avser att köpa andelar i matarfonden. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 63.5 i UCITS IV-direktivet. Bestämmelsen innebär att en andelsägare i matarfonden eller någon som avser att köpa andelar i fonden på begäran kostnadsfritt har rätt till en papperskopia av mottagarfondens eller mottagarfondföretagets informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse.

Förslaget har behandlats i avsnitt 8.13.

[K5a]26 §  Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden ge in mottagarfondföretagets aktuella informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse till Finansinspektionen. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 63.3 i UCITS IV-direktivet. Ett mottagarfondföretag omfattas inte av skyldigheten enligt 4 kap. 21 § att ge in informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse till Finansinspektionen. Därför ska enligt denna paragraf fondbolaget för matarfonden ge in dessa handlingar avseende mottagarfondföretaget.

Förslaget har behandlats i avsnitt 8.13.

Finansinspektionens underrättelseskyldighet

[K5a]27 §  Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar en matarfond om varje ingripande enligt 12 kap. mot det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller enligt 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse mot förvaringsinstitutet för mottagarfonden med anledning av åsidosättande av kraven i detta kapitel.

[S2]Finansinspektionen ska även underrätta det fondbolag som förvaltar en matarfond om en revisors rapport enligt 10 kap. 8 § som gäller det fondbolag som förvaltar mottagarfonden.

[S3]Om ett matarfondföretags medel placeras i en mottagarfond, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i matarfondföretagets hemland om ingripanden eller en revisors rapport som avses i första och andra styckena. Lag (2011:882).

[K5a]28 §  Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen om ett ingripande eller en revisors rapport som rör ett mottagarfondföretag, ska inspektionen omedelbart underrätta varje fondbolag som förvaltar en berörd matarfond. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragraferna motsvarar artikel 67 i UCITS IV-direktivet.

Finansinspektionens underrättelseskyldighet gäller revisors rapport enligt 10 kap. 8 § samt ingripanden mot mottagarfondens fondbolag enligt 12 kap. eller mot förvaringsinstitutet enligt 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Information om sådana ingripanden ska lämnas ...

Senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar

[K5a]29 §  Ett fondbolag som förvaltar en matarfond får senarelägga försäljning och inlösen av andelar i fonden under den tid som andelar i mottagarfonden är föremål för sådan senareläggning. I sådana fall gäller 4 kap.13 a § andra och tredje styckena. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 60.3 i UCITS IV-direktivet och möjliggör för fondbolag som förvaltar en matarfond att senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om fondbolaget för mottagarfonden beslutar att senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar. Bestämmelsen ska jämföras med 4 kap. 13 a § som ger ett fondbolag för en investeringsfond möjlighet att besluta om senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar i undantagsfall och när ett uppskov är berättigat med hänsyn ...

Upplösning av en mottagarfond

[K5a]30 §  En matarfond ska upplösas om mottagarfonden upplöses, såvida inte Finansinspektionen, efter ansökan av det fondbolag som förvaltar matarfonden, godkänner att

 1. matarfondens medel placeras i en annan mottagarfond enligt 6 §, eller
 2. fondbestämmelserna ändras på annat sätt enligt 4 kap. 9 §. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 60.4 första stycket i UCITS IV-direktivet.

Enligt första stycket ska en matarfond upplösas om mottagarfonden eller mottagarfondföretaget upplöses. Fondbolaget för matarfonden kan dock undvika att fonden upplöses genom att få Finansinspektionens godkännande att placera matarfondens medel i en annan mottagarfond eller att matarfonden blir en vanlig värdepappersfond.

Förslaget har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2010/11:135#S8-15-1" ...

[K5a]31 §  Underrättelse om att matarfonden ska upplösas eller en fullständig ansökan enligt 30 §1 eller 2 ska ges in till Finansinspektionen senast två månader från det att fondbolaget som förvaltar matarfonden fått information om att mottagarfonden ska upplösas.

[S2]Om fondbolaget fått sådan information mer än fem månader före den dag då upplösningen av mottagarfonden ska inledas, ska underrättelsen eller den fullständiga ansökan dock ges in senast tre månader före den dag då upplösningen av mottagarfonden ska inledas. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 20.1–2 i kommissionens direktiv 2010/44/EU och innehåller de tidsfrister som gäller för en underrättelse om att matarfonden ska upplösas eller en ansökan om tillstånd till en ändrad placeringsinriktning. Den normala tidsfristen är två månader från det att fondbolaget för matarfonden har fått information om att mottagarfonden ska upplösas. Om fondbolaget för matarfonden har fått information om mottagarfondens upplösning mer än fem månader före den dag då upplösningen ...

[K5a]32 §  Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut i en fråga som avses i 30 §1 eller 2 inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 21.1 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Tidsfristen inom vilken Finansinspektionen ska underrätta sökanden om sitt beslut avviker från vad som enligt 4 kap. 9 § fjärde stycket gäller vid godkännande av fondbestämmelser.

Förslaget har behandlats i avsnitt 8.15.1. ...

[K5a]33 §  Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska underrätta det fondbolag som förvaltar mottagarfonden om Finansinspektionens beslut i en fråga som avses i 30 §1 eller 2.Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 21.2 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Paragrafen syftar till att fondbolaget som förvaltar mottagarfonden ska få information om vad som ska hända med matarfonden vid mottagarfondens upplösning. Detta är viktigt för att fondbolaget som förvaltar mottagarfonden ska kunna planera upplösningen på bästa sätt. Om matarfonden inte ska upplösas kan det t.ex. bli aktuellt att överföra de medel som ska tillfalla matarfonden genom överföring av finansiella instrument (se 37 ...

[K5a]34 §  Om matarfonden ska upplösas enligt 30 § ska förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet. Övertagandet får ske tidigast tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 35 §, om inte Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: När en matarfond ska upplösas enligt 30 § ska enligt paragrafen förvaltningen av fonden övertas av förvaringsinstitutet. I likhet med det som gäller enligt 9 kap. 1 § fjärde stycket får övertagandet ske först tre månader efter att övertagandet har kungjorts, om inte Finansinspektionen beslutar att det får ske tidigare.

Förslaget har behandlats i avsnitt 8.15.1.

[K5a]35 §  Information om att matarfonden ska upplösas och förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål kungöras av fondbolaget i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

[S2]Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Första stycket motsvaras av artikel 20.3 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Fondbolaget ska utan dröjsmål kungöra att förvaltningen av fonden ska övertas av förvaringsinstitutet samt att fonden ska upplösas.

Till skillnad från vad som gäller enligt 9 kap. 4 § ska dock dessa två förhållanden kungöras samtidigt. Detta är en följd av att enligt 36 § den möjlighet som enligt 9 kap. 2 § normalt finns för ett förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen till ett annat ...

[K5a]36 §  Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en matarfond enligt 34 § ska snarast upplösa fonden genom att sälja tillgångarna i fonden och skifta ut nettobehållningen till fondandelsägarna.

[S2]För förvaringsinstitutets förvaltning av matarfonden gäller 9 kap. 3 §, 5 § andra stycket och 6 § i tillämpliga delar. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Till skillnad från vad som normalt gäller när ett förvaringsinstitut övertar förvaltningen av en fond ska förvaringsinstitutet enligt första stycket när upplösning ska ske på grund av att mottagarfonden ska upplösas, snarast upplösa fonden. Den möjlighet som normalt finns att överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag (9 kap. 2 §) gäller inte när förvaltningen av en matarfond överlämnas till förvaringsinstitutet på grund av mottagarfondens upplösning. Av andra stycket ...

[K5a]37 §  Medel som tillfaller matarfonden när mottagarfonden upplöses får bestå av pengar eller finansiella instrument. De tillgångar som mottagits får förvaltas till dess matarfonden ska upplösas eller fondmedlen placeras i enlighet med tillstånd som avses i 30 §1 eller 2.Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar delar av artikel 21.4 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Paragrafen reglerar mottagandet av eventuell behållning från mottagarfonden vid upplösning av mottagarfonden. Normalt ska vid en fonds upplösning tillgångarna i fonden säljas och nettobehållningen skiftas ut (9 kap. 2 §). I enlighet med denna paragraf kan dock egendom överföras till en matarfond i form av finansiella instrument. Detta kan minska kostnaderna för matarfonden om matarfondens medel i ...

Fusion eller delning av en mottagarfond

[K5a]38 §  En matarfond ska upplösas om mottagarfonden fusioneras eller delas, såvida inte Finansinspektionen, efter ansökan av det fondbolag som förvaltar matarfonden, godkänner att

 1. matarfondens medel placeras i en annan mottagarfond enligt 6 §, eller
 2. fondbestämmelserna ändras på annat sätt enligt 4 kap. 9 §.

[S2]Om det fondbolag som förvaltar matarfonden avser att efter fusionen eller delningen placera matarfondens medel i samma mottagarfond och ändring av fondbestämmelserna inte krävs, ska fondbolaget i stället för det som anges i första stycket anmäla detta till Finansinspektionen. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 60.5 i UCITS IV-direktivet samt artikel 22.1 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Enligt denna paragraf ska en matarfond upplösas om mottagarfonden ska fusioneras eller delas upp i flera fonder. Fondbolaget för matarfonden kan undvika att fonden upplöses genom att få Finansinspektionens godkännande att placera matarfondens medel i en annan mottagarfond eller ändra fondbestämmelserna på annat sätt. Alternativt kan fondbolaget välja att även efter fusionen eller delningen ...

[K5a]39 §  Underrättelse om att matarfonden ska upplösas, en fullständig ansökan enligt 38 § första stycket 1 eller 2, eller en anmälan enligt 38 § andra stycket ska ges in till Finansinspektionen senast en månad från det att fondbolaget som förvaltar matarfonden fått information om att mottagarfonden ska fusioneras eller delas.

[S2]Om fondbolaget fått sådan information mer än fyra månader före den dag då fusionen eller delningen ska genomföras, ska underrättelsen, den fullständiga ansökan eller anmälan dock ges in senast tre månader före den dag då fusionen eller delningen ska genomföras. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 22.1 i kommissionens direktiv 2010/44/EU och innehåller de tidsfrister som gäller för en underrättelse om att matarfonden ska upplösas, en ansökan om tillstånd till en ändrad placeringsinriktning eller en anmälan om att matarfondens medel ska placeras i ”samma mottagarfond” enligt 38 §. Den normala tidsfristen är en månad från det att fondbolaget för matarfonden har fått information om att mottagarfonden ska fusioneras eller delas. Om fondbolaget för matarfonden har ...

[K5a]40 §  Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut i en fråga som avses i 38 § första stycket 1 eller 2 inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 23.1 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Tidsfristen inom vilken Finansinspektionens ska underrätta sökanden om sitt beslut avviker från vad som enligt 4 kap. 9 § fjärde stycket gäller vid godkännande av fondbestämmelser.

Förslaget har behandlats i avsnitt 8.16.1.

[K5a]41 §  Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska underrätta det fondbolag som förvaltar mottagarfonden om Finansinspektionens beslut i en fråga som avses i 38 § första stycket 1 eller 2. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 23.2 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Paragrafen syftar till att fondbolaget som förvaltar mottagarfonden ska få information om vad som ska hända med matarfonden vid mottagarfondens upplösning. Detta är viktigt för att fondbolaget som förvaltar mottagarfonden ska kunna genomföra fusionen eller delningen på bästa sätt. Om matarfonden inte ska upplösas kan det t.ex. bli aktuellt att värdet av de andelar som ska lösas in överförs genom överföring av finansiella instrument. ...

[K5a]42 §  Om matarfonden ska upplösas enligt 38 § ska förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet. Övertagandet får ske tidigast tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 43 §, om inte Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare.

[S2]Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta det fondbolag som förvaltar mottagarfonden om beslutet att upplösa matarfonden. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: När en matarfond ska upplösas enligt 38 § ska enligt första stycket förvaltningen av fonden övertas av förvaringsinstitutet. I likhet med det som gäller enligt 9 kap. 1 § fjärde stycket får övertagandet ske först tre

månader efter att övertagandet har kungjorts, om inte Finansinspektionen beslutar att det får ske tidigare.

Andra ...

[K5a]43 §  Information om att matarfonden ska upplösas och förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål kungöras av fondbolaget i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

[S2]Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Första stycket motsvaras av delar av artikel 22.4 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Fondbolaget ska utan dröjsmål kungöra att förvaltningen av fonden ska övertas av förvaringsinstitutet samt att fonden ska upplösas. Till skillnad från vad som gäller enligt 9 kap. 4 § ska dessa två förhållanden kungöras samtidigt. Detta är en följd av att enligt 44 § den möjlighet som enligt 9 kap. 2 § normalt finns för ett förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag, ...

[K5a]44 §  Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en matarfond enligt 42 § ska snarast upplösa fonden genom att sälja tillgångarna i fonden och skifta ut nettobehållningen till fondandelsägarna.

[S2]För förvaringsinstitutets förvaltning av matarfonden gäller 9 kap. 3 §, 5 § andra stycket och 6 § i tillämpliga delar. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Till skillnad från vad som normalt gäller när ett förvaringsinstitut övertar förvaltningen av en fond ska förvaringsinstitutet enligt första stycket när upplösning ska ske på grund av att mottagarfonden ska fusioneras eller delas, snarast upplösa fonden. Den möjlighet som normalt finns att överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag (9 kap. 2 §) gäller inte när förvaltningen av en matarfond överlämnas till förvaringsinstitutet på grund av mottagarfondens fusion eller delning. ...

[K5a]45 §  Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska begära inlösen av fondandelarna i mottagarfonden om Finansinspektionen har avslagit en ansökan om godkännande som avses i 38 § första stycket 1 eller 2 eller inte har meddelat beslut i frågan senast arbetsdagen före den sista dag då andelar i mottagarfonden får lösas in innan fusionen eller delningen genomförs.

[S2]Sådan inlösen ska också ske om matarfonden ska upplösas enligt 38 § eller om det behövs för att säkerställa andelsägarnas rätt till inlösen av andelar i matarfonden enligt 7 § eller 4 kap. 9 b §. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 23.4 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Bestämmelsen i första stycket syftar till att matarfondens placeringsinriktning inte ska ändras utan att erforderliga tillstånd getts till

[K5a]46 §  Medel som tillfaller matarfonden när andelar i mottagarfonden inlöses enligt 45 § får bestå av pengar eller finansiella instrument. De tillgångar som mottagits får förvaltas till dess matarfonden ska upplösas eller fondmedlen placeras i enlighet med tillstånd som avses i 38 § första stycket 1 eller 2. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 23.5 och 23.6 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Paragrafen reglerar mottagandet av den behållning som tillfaller matarfonden när fondbolaget för matarfonden begär inlösen av fondandelarna på grund av att mottagarfonden ska fusioneras eller delas. I enlighet med denna paragraf kan egendom överföras till en matarfond i form av finansiella instrument. Detta kan minska kostnaderna för matarfonden om matarfondens medel i fortsättningen ska vara placerade i de finansiella ...

Särskilda bestämmelser om mottagarfonder och mottagarfondföretag

[K5a]47 §  En mottagarfond som har minst två matarfonder som andelsägare behöver inte vara öppen för kapitaltillskott från allmänheten. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 58.4 a i UCITS IV-direktivet. Den innebär att ett fondbolag för en mottagarfond som har minst två matarfonder, kan välja om det vill sälja fondandelar till allmänheten eller inte. Bestämmelsen är, genom hänvisningen i 4 §, även tillämplig beträffande matarfondföretag. Matarfonderna måste vara värdepappersfonder och matarfondföretagen måste vara fondföretag som har tillstånd att driva verksamhet som avses i UCITS IV-direktivet.

Mottagarfonden måste ...

[K5a]48 §  Ett mottagarfondföretag vars andelar inte marknadsförs här i landet på annat sätt än att de innehas av en eller flera matarfonder behöver inte uppfylla kraven i 1 kap. 7 §.

[S2]Ett fondbolag som inte marknadsför andelar i en mottagarfond i ett annat land inom EES på annat sätt än att de innehas av ett eller flera matarfondföretag behöver inte uppfylla kraven i 2 kap. 15 c § första stycket. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 58.4 b i UCITS IV-direktivet.

Första stycket innebär att ett mottagarfondföretag, som inte har underrättat den behöriga myndigheten i sitt hemland om att det vill marknadsföra andelar i fondföretaget i Sverige, inte behöver underrätta myndigheten bara för att mottagarfondföretaget har en eller flera svenska matarfonder som andelsägare. Fondföretaget behöver inte heller fullgöra de skyldigheter som anges i 1 kap. 7 § för fondföretag vars andelar ...

[K5a]49 §  Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska till Finansinspektionen lämna uppgift om varje matarfond eller matarfondföretag vars medel placeras i mottagarfonden.

[S2]Om en sådan uppgift avser ett matarfondföretag, ska Finansinspektionen lämna uppgiften till behörig myndighet i matarfondföretagets hemland. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 66.1 i UCITS IV-direktivet och reglerar mottagarfondens fondbolags skyldighet att till Finansinspektionen meddela uppgifter om varje matarfond eller matarfondföretag som har

investerat i mottagarfonden. Är det fråga om ett matarfondföretag ska Finansinspektionen omedelbart lämna uppgiften vidare till den behöriga myndigheten ...

[K5a]50 §  Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond får inte ta ut någon avgift av matarfonden för försäljning eller inlösen av andelar i mottagarfonden. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 66.2 i UCITS IV-direktivet. Av bestämmelsen framgår att ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond inte får ta ut någon avgift av matarfonden eller matarfondföretaget vid försäljning eller inlösen av andelar.

Förslaget har behandlats i avsnitt 8.6.

[K5a]51 §  Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska på begäran lämna den information som avses i 4 kap. 20 § även till förvaringsinstitutet och revisorn för matarfonden. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 66.3 i UCITS IV-direktivet. I 4 kap. 20 § föreskrivs att informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse på begäran ska tillhandahållas den som avser att köpa andelar i en investeringsfond. I förevarande paragraf föreskrivs att ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska lämna den informationen även till en matarfonds förvaringsinstitut och revisor.

Förslaget har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2010/11:135#S8-13" ...

[K5a]52 §  En fusion eller en delning av en mottagarfond får genomföras tidigast 60 dagar från det att den information som avses i 8 kap.8 eller 25 § lämnats till

 1. andelsägarna i mottagarfonden, och
 2. behörig myndighet i matarfondföretagets hemland, om mottagarfonden har ett matarfondföretag som andelsägare. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 60.5 andra stycket i UCITS IV-direktivet. Enligt bestämmelsen får en mottagarfond inte fusioneras eller delas förrän 60 dagar har förflutit från det att dess andelsägare och behörig myndighet i matarfondföretagets hemland har underrättats om fusionen eller delningen. Bestämmelsen syftar framför allt till att matarfonder och matarfondföretag ska få tid på sig att ansöka om de tillstånd som behövs för att kunna fortsätta verksamheten.

Förslaget har ...

[K5a]53 §  Om en mottagarfond ska delas har det fondbolag som förvaltar en matarfond rätt att lösa in andelarna i mottagarfonden innan delningen genomförs. Fondbolaget ska ges möjlighet att begära inlösen under minst 30 dagar från dagen för underrättelsen om delningen enligt 8 kap. 25 §. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 60.5 sista stycket i UCITS IV-direktivet. Om båda de fonder som blir ett resultat av delningen av mottagarfonden är likadana som den ursprungliga fonden behöver fondbolaget för matarfonden inte något tillstånd till att matarfonden ”följer med” en av fonderna. Det kan dock vara så att en följd av delningen blir att matarfondens innehav delas upp på de två fonderna. Matarfonden uppfyller då inte längre kriterierna för att vara matarfond. Fondbolaget för matarfonden måste ...

[K5a]54 §  En mottagarfond får upplösas enligt 9 kap. 2 § tidigast tre månader från det att det kungjorts enligt 9 kap. 4 § första stycket att förvaltningen av fonden ska övertas av förvaringsinstitutet och en underrättelse om övertagandet lämnats till

 1. det fondbolag som förvaltar matarfonden,
 2. Finansinspektionen, om mottagarfonden har en matarfond som andelsägare, och
 3. behörig myndighet i matarfondföretagets hemland, om mottagarfonden har ett matarfondföretag som andelsägare. Lag (2011:882).

[S2]6 kap. Kapitlet har upphävts genom lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen motsvarar artikel 60.4 andra stycket i UCITS IV-direktivet. Syftet med bestämmelsen är att en mottagarfond inte ska kunna upplösas förrän tre månader har förflutit från det att andelsägarna och behöriga myndigheter för matarfonder eller matarfondföretag har underrättats om att förvaringsinstitutet ska överta förvaltningen av fonden. Liksom i andra fall när ett förvaringsinstitut ska överta förvaltningen av en fond underrättas andelsägarna om övertagandet genom kungörelse enligt 9 kap. ...

7 kap. Portföljförvaltning avseende finansiella instrument

[K7]1 §  Ett fondbolag som enligt 1 kap. 4 § har tillstånd för portföljförvaltning avseende finansiella instrument får, efter tillstånd av Finansinspektionen,

 1. ta emot fondandelar för förvaring, dock inte sådana fondandelar som ingår i en värdepappersfond, ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond som förvaltas av fondbolaget,
 2. ta emot medel med redovisningsskyldighet, och
 3. lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i 5 kap.

[S2]Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt första stycket 2 ska omedelbart avskiljas från bolagets egna tillgångar. Lag (2017:1143).

Prop. 2017/18:5: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånd för sidotjänster som ett fondbolag kan få utföra om det har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning.

I första stycket tas orden ”som ett led i verksamheten” bort. Ändringen innebär att de sidotjänster som ett fondbolag får utföra inte längre måste utgöra ett led i den diskretionära portföljförvaltningen, vilket är ett mer direktivnära genomförande av UCITS-direktivet (artikel 6.3 b). Den praktiska konsekvensen blir ...

[K7]2 §  Ett fondbolag får inte placera en investerares tillgångar i andelar i en värdepappersfond, en alternativ investeringsfond eller ett fondföretag som fondbolaget förvaltar, direkt eller på uppdrag av någon annan fondförvaltare, om inte investeraren har godkänt detta på förhand. Lag (2013:563).

[K7]3 §  Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt 1 § första stycket tillämpa 8 kap.9-12, 14-16 och 22 §§ och 9 kap.1, 3-6, 9, 10, 12- 23 a, 25 a-29, 30 a och 40 §§, 41 § första stycket och 43 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2021:969).

Prop. 2018/19:56: Paragrafen anger vilka bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden som gäller när ett fondbolag utför diskretionär portföljförvaltning. Ändringen i paragrafen genomför delvis den nya artikel 3i i direktivet om aktieägares rättigheter. När det gäller fondförvaltning genomför Finansinspektionens föreskrifter om årsberättelser för värdepappersfonder informationsskyldigheten enligt den nya artikel 3i. Övervägandena finns i avsnitt ...

Vad en fusion innebär

[K8]1 §  Två eller flera värdepappersfonder får läggas samman genom att samtliga tillgångar och skulder i en eller flera av fonderna överförs till en annan fond mot vederlag till andelsägarna i den eller de överlåtande fonderna (fusion). Vid fusionen upplöses den eller de överlåtande fonderna.

[S2]Fusion kan ske

 1. mellan den övertagande värdepappersfonden på ena sidan och en eller flera överlåtande värdepappersfonder på den andra (absorption), eller
 2. mellan två eller flera överlåtande värdepappersfonder genom att de bildar en ny övertagande värdepappersfond (kombination). Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen anges att två eller flera värdepappersfonder får läggas samman (fusion) och att detta kan ske genom absorption eller kombination. De värdepappersfonder som ska ingå i fusionen behöver inte förvaltas av samma fondbolag.

Paragrafen motsvarar delar av artikel 2.1.p i och ii samt delar av artikel 38 i UCITS IV-direktivet.

Förslaget har behandlats i avsnitten 9.3 och 9.4.

 • RÅ 2006:38:En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning eller ombildning av fonder som omfattas av UCITS- direktivet har inte ansetts leda till att kapitalvinst skall tas upp, oavsett om kraven på placeringsinriktning m.m. inte motsvarar dem som gäller i liknande fall för svenska fonder. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fusionsvederlag

[K8]2 §  Vederlaget till andelsägarna i den eller de överlåtande värdepappersfonderna (fusionsvederlaget) ska bestå av andelar i den övertagande värdepappersfonden. Om det behövs för att genomföra fusionen, får fusionsvederlaget även bestå av pengar. Den delen av vederlaget får dock uppgå till högst tio procent av värdet av andelsägarnas andelar i den överlåtande fonden. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar vederlaget till andelsägarna vid en fusion.

Första meningen innehåller huvudregeln, vilken är att fusionsvederlaget ska bestå av andelar i den övertagande värdepappersfonden.

I andra meningen anges att om det behövs för att genomföra fusionen, får fusionsvederlaget även bestå av pengar. Den delen av vederlaget får dock uppgå till högst tio procent av värdet av andelsägarnas andelar i den överlåtande fonden. Sådan ersättning ...

Fusionsplan

[K8]3 §  Det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen ska upprätta en fusionsplan som är gemensam för fonderna.

[S2]Fusionsplanen ska innehålla uppgifter om

 1. vilka fonder som ska ingå i fusionen och vilket slag av fusion enligt 1 § andra stycket som avses,
 2. bakgrunden till och syftet med fusionen,
 3. fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna,
 4. vilka metoder som ska användas för värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §,
 5. vilken metod som ska användas för beräkning av det utbytesförhållande som avses i 4 §,
 6. den planerade tidpunkten för genomförandet av fusionen, och
 7. tillämpliga regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar.

[S3]Vid kombination ska fusionsplanen även innehålla den övertagande värdepappersfondens fondbestämmelser. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar vem som ska upprätta en fusionsplan samt vad den ska innehålla.

I första stycket anges att det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen ska upprätta en fusionsplan som är gemensam för fonderna. Samtliga inblandade fondbolag ska således godkänna planen.

I andra och tredje styckena anges vilka uppgifter fusionsplanen ska innehålla. I andra stycket 1 anges bl.a. att det ska anges ...

[K8]4 §  Det eller de fondbolag som avses i 3 § ska fastställa tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet mellan andelar i den överlåtande och den övertagande värdepappersfonden samt, i förekommande fall, kontant ersättning. Tidpunkten ska fastställas till en dag som infaller före den dag då fusionen genomförs. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Enligt paragrafen ska det eller de fondbolag som upprättar den gemensamma fusionsplanen enligt 3 § fastställa tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet mellan andelar i den överlåtande och den övertagande värdepappersfonden samt, i förekommande fall, kontant ersättning. Tidpunkten ska fastställas till en dag som infaller före den dag då fusionen genomförs.

Genom bestämmelserna genomförs delar av artikel 47.1 i UCITS IVdirektivet.

Förslaget har behandlats ...

Utlåtande av förvaringsinstitut

[K8]5 §  Varje förvaringsinstitut för de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen ska i ett utlåtande för var och en av de fonder vars tillgångar institutet förvarar bekräfta att uppgifterna i fusionsplanen enligt 3 § andra stycket 1, 6 och 7 är förenliga med bestämmelserna i denna lag och fondernas fondbestämmelser. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen anges att det eller de förvaringsinstitut som utsetts för de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen ska lämna ett utlåtande över att vissa av uppgifterna i fusionsplanen är förenliga med bestämmelserna i lagen och respektive fonds fondbestämmelser. Ett utlåtande ska lämnas för var och en av värdepappersfonderna som ska ingå i fusionen.

I de fall ett och samma fondbolag förvaltar alla de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen kommer ofta endast ett förvaringsinstitut ...

Revisorsgranskning

[K8]6 §  En revisor ska granska

 1. de metoder som ska användas för värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §,
 2. den kontanta ersättningen per andel, och
 3. den metod som ska användas för beräkning av det utbytesförhållande som avses i 4 §.

[S2]Revisorn ska upprätta ett yttrande över granskningen.

[S3]När fusionen har genomförts ska revisorn lämna uppgifter om det fastställda utbytesförhållandet till Finansinspektionen.

[S4]Den revisor som utför granskningen ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen anger vilka krav på revisorsgranskning som föreligger vid fusion.

I första stycket anges vilka uppgifter som ska granskas av en revisor vid en fusion.

I andra stycket anges att revisorn ska upprätta ett yttrande över granskningen.

Enligt UCITS IV-direktivet ska det i revisorns yttrande anges även det faktiska utbytesförhållandet som fastställts vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet. Det faktiska utbytesförhållandet ...

[K8]7 §  Det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen ska på begäran lämna revisorns yttrande enligt 6 § kostnadsfritt till andelsägarna i de överlåtande och övertagande värdepappersfonderna. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen anger att det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen på begäran ska lämna

revisorns yttrande kostnadsfritt till andelsägarna i de överlåtande och de övertagande värdepappersfonderna.

Paragrafen motsvarar delar av artikel 42.3 i UCITS IV-direktivet. Förslaget har behandlats i <a ...

Information till fondandelsägare

[K8]8 §  När tillstånd till fusionen har getts ska de fondbolag som förvaltar värdepappersfonderna som ingår i fusionen tillhandahålla lämplig och rättvisande information om fusionen till andelsägarna i fonderna.

[S2]Av informationen ska det framgå

 1. bakgrunden till och syftet med fusionen,
 2. de konsekvenser fusionen kan få för andelsägarna,
 3. vilka rättigheter andelsägarna har i samband med fusionen enligt 11 §, och
 4. uppgifter om förfarandet och den planerade tidpunkten för genomförandet av fusionen.

[S3]Tillsammans med informationen till andelsägarna i en överlåtande värdepappersfond ska den övertagande värdepappersfondens faktablad lämnas. Om faktabladet ändrats i samband med fusionen ska det också lämnas till andelsägarna i den övertagande värdepappersfonden.

[S4]Informationen enligt första–tredje styckena ska även tillhandahållas den som innan fusionen genomförs tecknar andelar i någon av värdepappersfonderna samt den som begär sådan information som avses i 4 kap. 20 § första stycket. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar information till fondandelsägare.

I första stycket anges när fondbolagen ska lämna information till andelsägarna i de värdepappersfonder som ingår i fusionen. Detta ska ske efter det att Finansinspektionen gett tillstånd till fusionen. Vidare anges att informationen ska vara lämplig och rättvisande.

I andra stycket anges närmare vilka uppgifter som ska framgå av informationen.

I tredje stycket anges ...

Tillstånd till fusion

[K8]9 §  Det fondbolag som förvaltar en överlåtande värdepappersfond ska ansöka om tillstånd till fusion hos Finansinspektionen.

[S2]Följande handlingar ska lämnas tillsammans med ansökan:

 1. fusionsplan enligt 3 §,
 2. utlåtande av förvaringsinstitut enligt 5 §,
 3. revisorns yttrande enligt 6 §, och
 4. den information som ska tillhandahållas andelsägarna enligt 8 §.

[S3]Om en ansökan inte är fullständig, ska Finansinspektionen senast tio arbetsdagar från det att en ansökan har lämnats in begära att fondbolaget kompletterar den. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar ansökan om tillstånd till fusion.

Första stycket anger att det fondbolag som förvaltar en överlåtande värdepappersfond ska ansöka om tillstånd till fusionen hos

Finansinspektionen. För det fall flera överlåtande värdepappersfonder ska ingå i fusionen ska en ansökan inges av varje fondbolag som förvaltar någon av fonderna. Inget hindrar att en gemensam ansökan ges in.

I andra stycket anges vilka handlingar ...

[K8]10 §  Finansinspektionen ska ge tillstånd till en fusion om

 1. kraven enligt 3, 5, 6, 8 och 9 §§ är uppfyllda, och
 2. andelarna i den övertagande värdepappersfonden får marknadsföras i de länder där andelarna i den överlåtande värdepappersfonden marknadsförs enligt 2 kap. 15 c §.

[S2]Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in underrätta fondbolaget om sitt beslut i tillståndsfrågan. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar när Finansinspektionen ska ge tillstånd till en fusion.

I första stycket anges vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att Finansinspektionen ska ge tillstånd till fusionen. Bestämmelsen är uttömmande vilket innebär att om kriterierna är uppfyllda får tillstånd inte nekas. Fusionsplanen, utlåtandena av förvaringsinstituten, revisorns yttrande och informationen till andelsägarna ska uppfylla kraven i 3, 5, 6 respektive 8 §§ och ansökan ska vara fullständig ...

Fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion

[K8]11 §  Andelsägarna i de värdepappersfonder som ska ingå i en fusion har rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.

[S2]I stället för inlösen av fondandelarna får andelsägarna låta byta dessa mot andelar i en annan värdepappersfond eller ett annat fondföretag med liknande placeringsinriktning som förvaltas av samma fondbolag eller av ett bolag som direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som fondbolaget.

[S3]Möjlighet att begära inlösen eller utbyte av fondandelar enligt första och andra styckena ska ges under minst 30 dagar från den dag information om fusionen lämnas till andelsägarna enligt 8 §. Möjligheten ska upphöra senast fem arbetsdagar före dagen för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion.

Bestämmelserna i första stycket innebär att andelsägarna i de värdepappersfonder som ska ingå i en fusion har rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper till följd av inlösen. Bestämmelserna tillförsäkrar andelsägarna framför allt möjligheten att under viss tid lösa in fondandelarna utan att behöva ...

Senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar

[K8]12 §  Finansinspektionen får, efter ansökan av ett fondbolag eller utan sådan ansökan, tillåta eller kräva att ett fondbolag senarelägger försäljning och inlösen av andelar i en värdepappersfond som ingår i en fusion, om det är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intressen. En sådan senareläggning får inte påverka andelsägarnas rättigheter enligt 11 §.

[S2]Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i ett land där fondandelar marknadsförs enligt 2 kap. 15 c § om sitt beslut. Fondbolaget ska underrätta andelsägarna om beslutet.

[S3]Så snart orsakerna till senareläggningen upphört ska fondbolaget anmäla detta till Finansinspektionen. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar.

I första stycket anges att Finansinspektionen i samband med en fusion, efter ansökan av ett fondbolag eller utan sådan ansökan, får tillåta eller kräva att ett fondbolag senarelägger försäljning och inlösen av andelar i en värdepappersfond som ingår i fusionen, om det är motiverat med hänsyn till andelsägarnas intressen. En sådan senareläggning får inte påverka andelsägarnas rätt till inlösen ...

Kostnader i samband med en fusion

[K8]13 §  Värdepappersfonder som ingår i en fusion och andelsägarna i fonderna får inte belastas med kostnader som uppkommer i samband med förberedandet och genomförandet av fusionen. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar att kostnader relaterade till fusionen inte får belasta andelsägarna eller värdepappersfonderna. Det är således fondbolaget som får stå för kostnaderna. Kostnader i samband med en fusion kan t.ex. utgöras av rättsliga eller administrativa kostnader eller konsultarvoden.

Paragrafen motsvarar artikel 46 i UCITS IV-direktivet.

Fusionens rättsverkningar

[K8]14 §  En fusion får genomföras tidigast tre månader från det att Finansinspektionen gett tillstånd till fusionen.

[S2]Vid genomförandet av fusionen inträder följande rättsverkningar.

 1. Den överlåtande värdepappersfondens tillgångar och skulder överförs till den övertagande värdepappersfonden.
 2. Andelsägarna i den överlåtande värdepappersfonden blir andelsägare i den övertagande värdepappersfonden och har, i förekommande fall, rätt till kontant utbetalning av fusionsvederlag.
 3. Den överlåtande värdepappersfonden upplöses. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar rättsverkningarna vid en fusion.

I första stycket anges att en fusion tidigast får genomföras tre månader från det att Finansinspektionen gett tillstånd till fusionen.

I andra stycket anges vilka rättsverkningar som inträder vid genomförandet av fusionen.

Paragrafen motsvarar delar av artikel 47.1 samt artikel 48.1–48.2 i UCITS IV-direktivet.

Förslaget har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2010/11:135#S9-10" ...

[K8]15 §  En fusion som fått rättsverkan enligt 14 § får inte förklaras ogiltig. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Av paragrafen följer att en fusion som fått rättsverkan inte får förklaras ogiltig. Paragrafen har placerats i enlighet med Lagrådets förslag.

Paragrafen motsvarar artikel 47.3 i UCITS IV-direktivet. Förslaget har behandlats i avsnitt 9.11.

Underrättelse och offentliggörande

[K8]16 §  Det fondbolag som förvaltar den övertagande värdepappersfonden ska underrätta förvaringsinstitutet för fonden när överföringen av tillgångar och skulder enligt 14 § andra stycket 1 har slutförts.

[S2]Fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen när fusionen har genomförts och offentliggöra genomförandet på sin webbplats. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar underrättelser och offentliggörande i samband med att en fusion genomförs.

Av första stycket följer att det fondbolag som förvaltar den övertagande värdepappersfonden ska informera förvaringsinstitutet för fonden när överföringen av den överlåtande värdepappersfondens tillgångar och skulder till den övertagande värdepappersfonden har slutförts.

I andra stycket föreskrivs att fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen när ...

Gränsöverskridande fusion

[K8]17 §  En värdepappersfond får läggas samman med ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (gränsöverskridande fusion). Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen anges att en värdepappersfond får läggas samman med ett fondföretag som i sitt hemland har tillstånd enligt UCITS IV-direktivet (gränsöverskridande fusion). En värdepappersfond kan vara såväl överlåtande som övertagande i en gränsöverskridande fusion.

Paragrafen motsvarar artikel 2.1 q samt delar av artikel 38 i UCITS IVdirektivet.

Förslaget har behandlats i avsnitt 9.3. ...

[K8]18 §  Vid en gränsöverskridande fusion mellan en överlåtande värdepappersfond och ett övertagande fondföretag gäller följande bestämmelser i detta kapitel:

Prop. 2010/11:135: I paragrafens första stycke anges vilka bestämmelser som är tillämpliga vid en gränsöverskridande fusion mellan en eller flera överlåtande

värdepappersfonder och ett övertagande fondföretag. Det är enligt UCITS IV-direktivet den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemland som ska godkänna en gränsöverskridande fusion. Om en ...

1 §  om vad en fusion innebär,

2 § om fusionsvederlag,

3 § om fusionsplan,

5 § om utlåtande av förvaringsinstitut,

6 och 7 §§ om revisorsgranskning,

8 § om information till fondandelsägare,

9 och 19–21 §§ om tillstånd till fusion,

11 § om fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion,

12 § om senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar,

13 § om kostnader i samband med en fusion, och

14 § andra stycket och 15 § om fusionens rättsverkningar.

Det som anges om en övertagande värdepappersfond eller ett fondbolag som förvaltar en sådan fond i 1–3 och 5 §§, 8 § tredje stycket första meningen och 14 § andra stycket gäller på motsvarande sätt för ett övertagande fondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett sådant fondföretag. Lag (2011:882).

[K8]19 §  Tillsammans med en ansökan enligt 9 § ska det övertagande fondföretagets informationsbroschyr och faktablad samt den information som ska tillhandahållas dess andelsägare lämnas. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen anges att det tillsammans med ansökan om tillstånd att en överlåtande värdepappersfond får delta i en gränsöverskridande fusion även ska lämnas det övertagande fondföretagets informationsbroschyr och faktablad, utöver de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 9 §. Vidare ska den information som ska tillhandahållas andelsägarna i det övertagande fondföretaget lämnas tillsammans med ansökan. Den information som avses är sådan som ska lämnas enligt artikel 43 i UCITS ...

[K8]20 §  Finansinspektionen ska omedelbart lämna över en kopia av den fullständiga ansökan enligt 9 § till behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I paragrafen anges Finansinspektionens skyldighet att omedelbart lämna över en kopia av den fullständiga ansökan till behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland. Detta innebär att inspektionen, så snart det konstaterats att ansökningshandlingarna är kompletta, ska lämna över en kopia av handlingarna till myndigheten i det andra landet. Enligt den process som anges i UCITS IV-direktivet ska den utländska myndigheten granska den information som avses lämnas till andelsägarna i det ...

[K8]21 §  Finansinspektionen ska godkänna att en överlåtande värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion om

 1. kraven enligt 3, 5, 6, 8, 9 och 19 §§ är uppfyllda,
 2. behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland inte har meddelat att den har invändningar mot den information som ska lämnas till andelsägarna i fondföretaget, och
 3. andelarna i det övertagande fondföretaget får marknadsföras i de länder där andelarna i den överlåtande värdepappersfonden marknadsförs enligt 2 kap. 15 c § samt här i landet.

[S2]Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in underrätta fondbolaget om sitt beslut.

[S3]Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland om beslutet. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar när Finansinspektionen ska godkänna att en överlåtande värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion. Inledningen av paragrafen är utformad på ett något annorlunda sätt än det som anges för tillstånd till en inhemsk fusion enligt 10 §. Det har att göra med att Finansinspektionen inte alltid kan ge tillstånd till en gränsöverskridande fusion i sin helhet. Om det i fusionen ingår ett överlåtande fondföretag måste godkännande också ges av den behöriga myndigheten i fondföretagets ...

[K8]22 §  Vid en gränsöverskridande fusion där en värdepappersfond är övertagande fond gäller följande bestämmelser i detta kapitel:

[S2]4 § om tidpunkt för beräkning av utbytesförhållande,

[S3]7 § om revisorns yttrande,

[S4]8 och 23 §§ om information till fondandelsägare,

[S5]11 § om fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion,

[S6]12 § om senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar,

[S7]13 § om kostnader i samband med en fusion,

[S8]14 § första stycket om tidpunkt för genomförande av en fusion, samt

[S9]16 § om underrättelse och offentliggörande. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar vilka bestämmelser som är tillämpliga vid en gränsöverskridande fusion där en värdepappersfond är övertagande fond. För en sådan fusion gäller i övrigt de bestämmelser som införts i nationell reglering i hemlandet för ett överlåtande fondföretag som deltar i fusionen.

[K8]23 §  Finansinspektionen ska, efter det att behörig myndighet i det överlåtande fondföretagets hemland överlämnat en kopia av ansökan om tillstånd till fusionen, bedöma om informationen till andelsägarna i den övertagande värdepappersfonden uppfyller kraven i 8 §. Finansinspektionen får senast 15 arbetsdagar från det att kopian av ansökan överlämnats begära att det fondbolag som förvaltar den övertagande värdepappersfonden förtydligar informationen. Inspektionen ska omgående underrätta behörig myndighet i det överlåtande fondföretagets hemland om en sådan begäran.

[S2]Finansinspektionen ska senast 20 arbetsdagar från det att fondbolaget har lämnat in kompletterande information underrätta behörig myndighet i det överlåtande fondföretagets hemland om huruvida informationen uppfyller kraven. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar Finansinspektionens bedömning av informationen till andelsägarna vid en gränsöverskridande fusion där en värdepappersfond är övertagande fond.

I första stycket förskrivs att Finansinspektionen, efter det att behörig myndighet i det överlåtande fondföretagets hemland överlämnat en kopia av ansökan om tillstånd till fusionen, ska bedöma om informationen till andelsägarna i den övertagande värdepappersfonden uppfyller kraven i 8 § (se vidare författningskommentaren ...

24 § Har upphävts genom lag (2013:563).

Delning av värdepappersfonder

[K8]25 §  Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en värdepappersfond. Tillstånd till en delning ska lämnas om åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen.

[S2]Ett fondbolag som har fått tillstånd till en delning ska genast underrätta andelsägarna om den planerade åtgärden och Finansinspektionens beslut. Denna information ska också finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. En delning får genomföras tidigast tre månader från dagen för Finansinspektionens beslut. Om det kan antas att det ligger i andelsägarnas intressen eller det annars finns skäl för det får inspektionen besluta att delningen får genomföras tidigare. Lag (2022:1725).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen reglerar delning av en investeringsfond och överensstämmer med nuvarande 1 § andra och tredje styckena beträffande delning.

Förslaget har behandlats i avsnitt 14.8.

Prop. 2022/23:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om delning av en värdepappersfond. Övervägandena finns i avsnitt 5.2. Paragrafen utformas i allt väsentligt enligt Lagrådets förslag.

I andra stycket införs en möjlighet för Finansinspektionen att besluta om en kortare tid än tre månader mellan inspektionens beslut och när delningen av en värdepappersfond tidigast får genomföras. Utgångspunkten är även ...

Ombildningsförbud

[K8]26 §  En värdepappersfond får inte ombildas till en specialfond eller någon annan typ av alternativ investeringsfond. Lag (2013:563).

[K9]1 §  Ett fondbolags förvaltning av en värdepappersfond ska omedelbart tas över av fondens förvaringsinstitut om

 1. Finansinspektionen har återkallat fondbolagets tillstånd att driva fondverksamhet,
 2. beslut har fattats om att fondbolaget ska gå i tvångslikvidation, eller
 3. fondbolaget har försatts i konkurs.

[S2]Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en värdepappersfond, ska förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verksamheten upphör.

[S3]Har en värdepappersfond varken andelsägare eller fondförmögenhet får fondbolaget, i stället för det som anges i andra stycket, efter tillstånd av Finansinspektionen avveckla fonden. Fondbolaget ska tillsammans med en ansökan om sådant tillstånd lämna ett intyg från bolagets revisor om att fonden saknar andelsägare och inte har några tillgångar eller skulder.

[S4]Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag.

[S5]Ett övertagande enligt andra eller fjärde stycket får ske tidigast tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 4 §, om inte Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: Första stycket 2 har ändrats språkligt. Ändringen innebär inget nytt i sak.

Det nya tredje stycket i paragrafen innebär ett förenklat förfarande för avveckling av en fond som varken har fondandelsägare eller fondförmögenhet. I sådana fall ska fondbolaget kunna ansöka hos Finansinspektionen om att fonden ska få avvecklas utan att förvaltningen av fonden behöver övertas av förvaringsinstitutet. Till ansökan ska fogas ett intyg från fondbolagets revisor om att fonden ...

[K9]2 §  Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en värdepappersfond från ett fondbolag ska snarast överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall ska värdepappersfonden upplösas genom att tillgångarna i fonden säljs och nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Lag (2013:563).

[K9]3 §  Om en fondandelsägare inte har anmält sitt innehav inom fem år efter det att medel som utskiftats enligt 2 § har kunnat lyftas, har fondandelsägaren förlorat sin rätt att lyfta medlen. Sådana medel samt andra restbelopp som inte har kunnat skiftas ut till andelsägarna skall tillfalla allmänna arvsfonden.

[K9]4 §  Information om följande förändringar i fråga om en värdepappersfond ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet, nämligen att

 1. förvaltningen av fonden ska överlåtas till en annan fondförvaltare,
 2. förvaltningen av fonden ska övertas av förvaringsinstitutet, och
 3. förvaringsinstitutet har beslutat att överlåta förvaltningen av fonden till en fondförvaltare eller att upplösa fonden.

[S2]Kungörandet ska i fall som avses i första stycket 1 göras av det överlåtande fondbolaget och i övriga fall av förvaringsinstitutet.

[S3]Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2013:563).

[K9]5 §  Om förvaltningen av en värdepappersfond har övertagits av en ny förvaltare, ska denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidigare förvaltare har på grund av denna lag.

[S2]Ett förvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som ingår i en värdepappersfond som institutet förvaltar. Lag (2013:563).

[K9]6 §  För sin förvaltning med anledning av upphörande eller överlåtelse av en värdepappersfond har ett förvaringsinstitut rätt till skälig ersättning ur fonden. Ersättningens storlek ska bestämmas av Finansinspektionen. Lag (2013:563).

Tillsynen och dess omfattning

[K10]1 §  Finansinspektionen har tillsyn över fondbolag, förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 §, fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samt förvaringsinstitut.

[S2]För fondbolag och svenska förvaringsinstitut omfattar tillsynen att verksamheten drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, fondbestämmelserna, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksamhet.

[S3]För förvaltningsbolag och fondföretag samt förvaringsinstitut som driver verksamhet från filial i Sverige omfattar tillsynen att företaget följer de lagar och andra författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige samt, när en värdepappersfond förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, det som anges i fondbestämmelserna. Lag (2013:563).

Prop. 2010/11:135: Ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond enligt bestämmelserna i 1 kap. 6 b § ska, på samma sätt som när fonden förvaltas av ett svenskt bolag, fullgöra de skyldigheter som anges i fondbestämmelserna för fonden. Tillägget i tredje stycket innebär att Finansinspektionens tillsyn, såvitt gäller ett sådant förvaltningsbolag, även omfattar att fondbestämmelserna följs.

[K10]2 §  Fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som avses i 1 § första stycket samt förvaringsinstitut ska lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

[S2]Företagen ska, utöver det som anges i första stycket, lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär. Lag (2008:282).

[K10]2 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 2 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Lag (2014:486).

Prop. 2013/14:161: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter för Finansinspektionens tillsyn som ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

[K10]3 §  För övervakningen av att denna lag följs, liksom föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och andra författningar som reglerar verksamheten, får Finansinspektionen begära att

 1. en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat, och
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

[S3]Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt första stycket att fullgöra sin skyldighet. Lag (2018:542).

Prop. 2017/18:148: Paragrafen ger Finansinspektionen vissa befogenheter i fråga om övervakningen av att lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av den följs.

Ändringarna i paragrafen kompletterar artikel 39 a–c i förordningen om penningmarknadsfonder.

I första stycket görs ett tillägg som innebär att Finansinspektionens befogenheter enligt paragrafen även gäller för övervakningen av att andra författningar som reglerar verksamheten följs. Tillägget syftar, ...

Platsundersökning

[K10]4 §  Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersökning hos

 1. ett fondbolag,
 2. ett förvaltningsbolag eller fondföretag som driver verksamhet i Sverige, samt
 3. ett förvaringsinstitut.

[S2]Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett företag som har fått i uppdrag av ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av fondbolaget eller förvaltningsbolaget. Lag (2011:882).

Prop. 2005/06:45: I första stycket 2 har en redaktionell ändring gjorts.

Bestämmelsen i tredje stycket behandlar Finansinspektionens skyldighet att samråda med utländska tillsynsmyndigheter i vissa fall då aktierna i ett fondbolag byter ägare. Det bör noteras att bestämmelsen inte innehåller någon skyldighet att samråda när förvärvaren eller någon denne närstående är ett värdepappersföretag. Det finns nämligen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om ...

Prop. 2010/11:135: Ändringen i första stycket innebär att det införs möjlighet för Finansinspektionen att genomföra nödvändiga undersökningar även hos ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag som driver verksamhet här i landet utan att inrätta en filial. Ändringen i andra stycket innebär att sådana undersökningar får göras även hos ett företag som fått i uppdrag av ett förvaltningsbolag att utföra visst arbete. Avsikten är inte att Finansinspektionen ska ges rätt att göra platsundersökningar i bolagets ...

Samarbete och utbyte av information

[K10]5 §  Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med

 • andra behöriga myndigheter,
 • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,
 • Europeiska bankmyndigheten,
 • Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten,
 • Europeiska systemrisknämnden, och
 • Europeiska centralbanken. Lag (2019:726).

Prop. 2007/08:57: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 §.

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utökas till att omfatta också Esma, EBA, Eiopa och ESRB. Den genomför artikel 11.33 i omnibusdirektivet.

[K10]5 a §  Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.5, 101.8 och 108.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Lag (2012:191).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.5, 101.8 och 108.5 i UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att artiklarna 11.11 a, 11.32 b och 11.36 i omnibusdirektivet genomförs. ...

[K10]6 §  Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Den utländska myndigheten får närvara vid en undersökning som utförs av Finansinspektionen. Lag (2011:882).

Prop. 2007/08:57: Paragrafen motsvarar nuvarande 3 § och har endast ändrats redaktionellt.

Prop. 2010/11:135: Paragraferna genomför artiklarna 101, 102.2 andra stycket och 102.5, 108.2 och 109.2–4 i UCITS IV-direktivet. I dessa artiklar beskrivs hur samarbetet mellan Finansinspektionen och andra behöriga myndigheter ska ske. Paragraferna har utformats efter förebild i 23 kap. 5 och 6 §§ lagen om värdepappersmarknaden.

Förslaget har behandlats i avsnitt 11.5.

[K10]6 a §  Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

[S2]Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Lag (2010:1861).

Revision

[K10]7 §  Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att tillsammans med övriga revisorer delta i revisionen av ett fondbolag. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

[S2]Revisorn har rätt att få skäligt arvode av bolaget för sitt arbete. Storleken på arvodet beslutas av Finansinspektionen. Lag (2008:282).

[K10]8 §  En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han eller hon när ett uppdrag i ett fondbolag fullgörs får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar bolagets verksamhet,
 2. kan påverka bolagets fortsatta drift negativt, eller
 3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap.33 eller 34 §aktiebolagslagen (2005:551).

[S2]Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket när ett uppdrag som revisorn har i fondbolagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med fondbolaget fullgörs. Lag (2008:282).

[K10]9 §  Skyldigheten enligt 8 § att rapportera till Finansinspektionen gäller i fondbolag också för särskilda granskare som avses i 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2008:282).

Sammankallande av styrelse eller stämma

[K10]10 §  Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i ett fondbolag. Inspektionen får även begära att styrelsen kallar till extra stämma. Om styrelsen inte rättar sig efter en sådan begäran, får inspektionen utfärda kallelsen.

[S2]Finansinspektionen får närvara vid en stämma och vid ett sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggningarna. Lag (2008:282).

Avgifter till Finansinspektionen

[K10]11 §  Fondbolag samt förvaltningsbolag och fondföretag som anges i 1 § första stycket ska betala en årlig avgift för

 1. Finansinspektionens verksamhet enligt
  1. denna lag,
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131,
  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och
  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852, samt
 2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

[S2]Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Lag (2021:1217).

Prop. 2017/18:148: Paragrafen innehåller bestämmelser om avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.

I första stycket regleras skyldigheten att betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet. Ändringen innebär att den årliga avgiften även ska omfatta verksamhet enligt förordningen om penningmarknadsfonder. Storleken på de årliga avgifterna kommer att regleras i föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet i 13 kap. 1 § 25.

I andra ...

Prop. 2013/14:161: Paragrafen innehåller en bestämmelse om avgiftsskyldighet och behandlas i avsnitt 15.

Ändringen innebär att avgifterna även kan användas för att finansiera SCB:s verksamhet enligt den nya lagen om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Prop. 2021/22:11: Paragrafen innehåller bestämmelser om avgifter till Finansinspektionen. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

11 §  Fondbolag samt förvaltningsbolag och fondföretag som anges i 1 § första stycket ska betala en årlig avgift för

 1. Finansinspektionens verksamhet enligt
  1. denna lag,
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131,
  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156,
  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och
  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852, samt
 2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Lag (2022:195).

[K11]1 §  Om ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag skulle medföra att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, krävs tillstånd av Finansinspektionen för förvärvet. Detsamma gäller ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

 1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier, eller
 2. så att fondbolaget blir dotterbolag.

[S2]Tillstånd enligt första stycket ska inhämtas före förvärvet. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen. Om förvärvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren ska få behålla aktierna. Förvärvaren ska då ansöka om tillstånd inom sex månader efter förvärvet.

[S3]Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att ansökan har tagits emot. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I första stycket 1 ändras gränsvärdet 33 procent till 30 procent.

I andra stycket görs tillägget att ansökan om tillstånd ska göras skriftligen. Härutöver görs en språklig ändring.

I det nya tredje stycket anges att Finansinspektionen, inom två arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen, ska skicka en bekräftelse om att ansökan har tagits emot.

Paragrafen har utformats efter förebild i ...

[K11]2 §  Frågan om tillstånd enligt 1 § till förvärv i ett fondbolag får avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om förvärvaren är

 1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kreditinstitut, företag för elektroniska pengar, försäkringsföretag eller ett förvaltningsbolag som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,
 2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
 3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som avses i 1. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: I punkten 1 har det lagts till att om en förvärvare av aktier i ett fondbolag är ett värdepappersföretag som är auktoriserat i ett annat land inom EES får tillstånd till förvärvet lämnas först efter samråd med behörig myndighet i det landet. Vidare har begreppet förvaltningsbolag specificerats genom en hänvisning till UCITS IV-direktivet.

Paragrafen har utformats efter förebild i 24 kap. 2 § lagen om värdepappersmarknaden.

Förslaget har behandlats ...

[K11]3 §  Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i fondbolaget.

[S2]Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

 1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för fondbolaget eller vara verkställande direktör i detta bolag eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,
 2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, och
 3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka risken för
  1. penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller
  2. finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

[S3]Om förvärvaren är ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

[S4]Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan fondbolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget. Lag (2022:673).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen innehåller nya regler för tillståndsprövningen enligt 1 § i samband med förvärv av ett kvalificerat innehav i ett fondbolag.

I första stycket anges att tillstånd ska ges om förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen i ett fondbolag och förvärvet bedöms vara ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i fondbolaget. Härvid kan således hänsyn tas till hur stort innehav som förvärvaren ...

[K11]3 a §  Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv som avses i 1 § ska meddelas inom 60 arbetsdagar från det att den bekräftelse som avses i 1 § tredje stycket skickades (bedömningsperioden). Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, får bedömningsperioden förlängas.

[S2]Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till förvärvet, om inspektionen inte inom bedömningsperioden har meddelat beslut i fråga om ansökan.

[S3]Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv, får inspektionen besluta en viss tid inom vilken förvärvet ska genomföras. Inspektionen får besluta att förlänga tiden. Lag (2011:882).

Prop. 2010/11:135: Paragrafen är ny. Bestämmelsen motsvarar nuvarande 3 § tredje och fjärde styckena. Dock innebär ändringen att Finansinspektionens beslut ska meddelas inom 60 arbetsdagar från det att den bekräftelse som avses i 1 § tredje stycket skickades i stället för tre månader efter ansökan. Ändringen medför även att Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till förvärvet, om inspektionen inte inom bedömningsperioden har meddelat beslut i fråga om ansökan. Vidare införs en möjlighet för Finansinspektionen ...