FFFS 2013:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade

betaltjänstleverantörer;

beslutade den 25 juni

2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 8 förordningen (2010:1008) om

betaltjänster att 1 kap. 2 § och 2 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänst-

leverantörer ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna och de allmänna råden har

samma betydelse och tillämpningsområde som i 1 kap.24 §§ lagen (2010:751)

om betaltjänster.

Med AIF-förvaltare avses detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder.

2 kap.

3 § Ett företag ska i sin ansökan lämna en beskrivning över ägarförhållandena i

företaget.

Företaget ska även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av 6 kap. 2 §.

Vidare ska företaget lämna uppgifter om vilka fysiska eller juridiska personer som

det har eller förväntas få nära förbindelser med enligt 1 kap. 5 § lagen (2010:751)

om betaltjänster.

Om företaget tillhör samma grupp som ett annat betalningsinstitut, institut för

elektroniska pengar, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, försäkrings-

företag eller en AIF-förvaltare, ska dessa juridiska personer anges med namn och

organisationsnummer.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013.

FFFS 2013:20

Utkom från trycket

den 8 juli 2013

FFFS 2013:20

2

MARTIN NORÉUS

Lovisa

Hedberg