FFFS 2013:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 15 april 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 2–4, 6, 34, 41, 43, 47, 49,

52, 55 och 56 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknads-

platser

dels att 3 kap. 5 § och 7 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 §, 5 kap. 1 och 12 §§, 7 kap. 1 och 3–5 §§, samt 10 kap. 1, 11 och

16 §§, ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas ett nytt kapitel, 1 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

– ansökan om tillstånd (1 a kap.),

– ägar- och ledningsprövning (2 kap.),

– inregistrering (3 kap.),

– disciplinnämnd (4 kap.),

– marknadsövervakning vid en börs (5 kap.),

– marknadsövervakning vid ett värdepappersinstitut (6 kap.),

– information efter handel (7 kap.),

– undantag och dispens från skyldigheten att offentliggöra information före och

efter handel (8 kap.),

– systematiska internhandlare (9 kap.),

– informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper (10 kap.),

– utgivare utan säte i en stat inom EES (11 kap.),

– språket i prospekt (11 a kap.),

– anmälan om och offentliggörande av uppgifter om aktieinnehav (12 kap.),

FFFS 2013:3

Utkom från trycket

den 19 april 2013

FFFS 2013:3

2

– aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier (13 kap.),

– att Aktiemarknadsnämnden beslutar i vissa frågor om offentliga uppköps-

erbjudanden på aktiemarknaden samt kungör vissa sådana beslut (14 kap.).

1 a kap. Ansökan om tillstånd

Allmänt

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för företag som ansöker om tillstånd att

1. som börs driva en reglerad marknad enligt 12 kap. 1 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden eller en handelsplattform, auktionsplattform för handel

med utsläppsrätter eller annan sidoverksamhet enligt 13 kap. 12 § lagen om

värdepappersmarknaden, eller

2. driva clearingverksamhet enligt 19 kap. 1 § eller sidoverksamhet enligt 20 kap.

7 § samma lag.

När en börs ansöker om tillstånd att driva ytterligare en reglerad marknad eller en

handelsplattform, auktionsplattform för handel med utsläppsrätter eller annan

sidoverksamhet enligt 13 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden, samt när en

clearingorganisation ansöker om tillstånd att driva verksamhet enligt 20 kap. 7 §

samma lag tillämpas inte 7 § andra stycket och 8 § andra stycket.

Ansökans utformning

2 § Ett företag ska i ansökan ange vilket eller vilka tillstånd enligt 1 § som

ansökan avser.

Ansökan ska vara undertecknad av en behörig företrädare för företaget.

3 § Ett företag ska till ansökan bifoga

1. ett styrelseprotokoll, som visar att företagets styrelse har godkänt ansökan,

2. ett registreringsbevis för företaget från Bolagsverket, eller motsvarande, som

inte är äldre än två månader,

3. ett revisorsintyg, utfärdat av en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som

har avlagt revisorsexamen, som visar att företaget har det kapital som det uppgett i

enlighet med 10 § första stycket och, om företaget ansöker om tillstånd att driva en

handelsplattform, att företaget uppfyller det krav på startkapital som uppställs i

3 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

4. ett utkast till bolagsordning eller stadgar, där det framgår vilken eller vilka

verksamheter som företaget avser att driva, och

5. en verksamhetsplan, upprättad i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

FFFS

2013:3

3

4 § Ett företag som ansöker om tillstånd att som börs driva en reglerad marknad

ska, utöver vad som anges i 3 §, till ansökan bifoga

1. rutiner för marknadsövervakning enligt 5 kap. 3 §,

2. regler för handeln på den reglerade marknaden enligt 13 kap. 6 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

3. regler om offentliga uppköpserbjudanden enligt 13 kap. 8 § lagen om värdepap-

persmarknaden,

4. regler för vilka som får delta i handeln på den reglerade marknaden enligt

14 kap. 1 § samma lag,

5. regler för upptagande av finansiella instrument till handel på den reglerade

marknaden enligt 15 kap. 1 § samma lag, och

6. regler eller avtalsvillkor som reglerar utgivarnas informationsskyldighet.

5 § En börs som ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform ska, utöver vad

som anges i 3 §, till ansökan bifoga

1. regler för vilka som får delta i handeln på handelsplattformen enligt 11 kap. 3 §

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2.

regler för handeln på handelsplattformen enligt 11 kap. 4 § lagen om

värdepappersmarknaden, och

3. regler eller avtalsvillkor som reglerar utgivarnas informationsskyldighet.

6 § Ett företag som ansöker om tillstånd att driva clearingverksamhet ska, utöver

vad som anges i 3 §, till ansökan bifoga

1. regler för clearingverksamheten enligt 20 kap. 2 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden, och

2. regler eller avtalsvillkor som reglerar deltagandet i clearingverksamheten.

Ägarförhållanden

7 § Ett företag ska i ansökan lämna en förteckning över företagets direkta och

indirekta ägare.

Till ansökan ska företaget även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår

av 2 kap.

Ledningsförteckning

8 § Ett företag ska i ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och eventuella

suppleanter som ingår i styrelsen. Det ska även framgå vem som är styrelsens

ordförande, verkställande direktör och verkställande direktörens eventuella ställ-

företrädare.

FFFS 2013:3

4

För samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen, verkställande direktör och den-

nes eventuella ställföreträdare ska de uppgifter för ledningsprövning bifogas som

framgår av 2 kap.

Revisor

9 § Ett företag ska i ansökan ange vem som är, eller ska utses till, revisor i

företaget.

Ekonomiska förhållanden

10 § Ett företag ska i ansökan ange hur stort aktiekapital det har eller, om det är en

ekonomisk förening, summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser. Före-

taget ska också redogöra för de eventuella andra finansiella resurser det har eller

kan utnyttja.

Företaget ska redovisa de överväganden det gjort, och vilka risker det tagit hänsyn

till, när det bedömt att kapitalet är tillräckligt i förhållande till verksamhetens art

och omfattning.

Ett företag som ansöker om tillstånd att driva clearingverksamhet ska även

redogöra för dess betalningsberedskap enligt 19 kap. 9 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

11 § Ett företag som driver verksamhet sedan tidigare ska till ansökan bifoga

kopior av de tre senaste reviderade och av stämman godkända års- och koncern-

redovisningarna samt därefter upprättade delårsrapporter.

12 § Ett företag ska till ansökan bifoga en prognos för de tre närmaste verksam-

hetsåren. Prognosen ska omfatta

1. balans- och resultaträkning,

2. en analys av företagets kapital, samt

3. uppgifter om hur resultatet av balans- och resultaträkningen påverkar det krav på

kapitalstyrka som gäller för företaget.

Prognosen ska redovisa vilka antaganden som den bygger på.

En känslighetsanalys ska även lämnas som utvisar vilken påverkan ändrade

antaganden, exempelvis för volymer, räntenivåer och räntemarginaler, får på

angivna prognoser och på företagets kapital.

Företaget ska redogöra för hur det avser att finansiera verksamheten.

Aktier och andelar i andra företag

13 § Ett företag ska i ansökan lämna uppgift om innehav av aktier eller andelar i

andra företag.

Pågående domstolsprocesser m.m.

14 § Ett företag ska i ansökan ange om det är part i en pågående domstolsprocess

eller ett skiljeförfarande och, om så är fallet, lämna närmare uppgifter om detta.

FFFS

2013:3

5

Verksamhetsplan

Allmänt

Företagets verksamhet

15 § En verksamhetsplan ska utförligt beskriva företagets verksamhet och hur

denna svarar mot de tillstånd som företaget ansöker om. Verksamhetsplanen ska

även beskriva de finansiella instrument som verksamheten kommer att omfatta.

För respektive verksamhet som företaget söker tillstånd för ska verksamhetsplanen

innehålla detaljerade flödesscheman med de administrativa processer som finns för

respektive verksamhet. Det ska framgå av varje flödesschema hur företagets

interna styrning och kontroll kommer att vara organiserad och utföras.

Organisation

16 § Verksamhetsplanen ska innehålla en schematisk översikt över hur verksam-

heten ska organiseras. Översikten ska visa vem som är ansvarig för respektive om-

råde eller funktion samt ange hur många personer som ska vara verksamma inom

dessa områden eller funktioner.

Verksamhetsplanen ska även beskriva de olika områdena eller funktionerna samt

övergripande redogöra för de åtgärder och uppgifter som utförs inom respektive

del.

Det ska vidare anges om företaget har personal som även har anställning i ett annat

företag, om företaget delar lokaler och teknisk utrustning med andra, samt, i före-

kommande fall, hur företaget avser att hantera sekretessfrågor med anledning av

detta.

Regelefterlevnad

17 § Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för hur företaget avser att

säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och regler som gäller

för verksamheten.

Internrevision

18 § Företaget ska i verksamhetsplanen ange om det avser att ha en funktion som

granskar företagets interna styrning och kontroll samt, i förekommande fall,

redogöra för hur denna funktion ska vara utformad, hur dess arbete ska bedrivas,

var i organisationen funktionen ska vara placerad samt till vem funktionen ska

rapportera. En instruktion för funktionens arbete ska bifogas ansökan.

Uppdragsavtal

19 § Företaget ska i verksamhetsplanen redogöra för om det avser att uppdra åt

någon annan att utföra arbete eller funktioner som är av väsentlig betydelse för

verksamheten. Redogörelsen ska omfatta arten och omfattningen av uppdraget

samt hur företaget avser att se till att den utlagda verksamheten kommer att drivas i

enlighet med gällande regler för verksamheten.

FFFS 2013:3

6

Tekniska system och säkerhet

20 § Av verksamhetsplanen ska det framgå hur företagets it-verksamhet ska vara

organiserad, styras och följas upp. Det ska finnas en beskrivning av väsentliga it-

systems funktioner och användningsområden.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för hur det ska styra och följa

upp sitt it-säkerhetsarbete. Eventuell tillämpning av etablerade standarder och ram-

verk ska beskrivas liksom aktuella och planerade oberoende granskningar av it-

verksamheten och säkerhetsarbetet. Vidare ska verksamhetsplanen innehålla en

översikt över aktuella beredskaps- och kontinuitetsplaner och, i förekommande fall,

information om när dessa senast uppdaterats och testats.

Händelser av väsentlig betydelse

21 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till eventuella riktlinjer för

hantering av händelser av väsentlig betydelse, som företaget fastställt i enlighet

med Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:12) om rapportering av hän-

delser av väsentlig betydelse.

Etiska riktlinjer

22 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till eventuella etiska rikt-

linjer, som företaget har antagit i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd

(FFFS 1998:22) om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står

under inspektionens tillsyn.

Särskilda bestämmelser för börsverksamhet

Deltagare

23 § Verksamhetsplanen ska innehålla information om vilka som avses delta i

handeln på den reglerade marknaden och, om företaget även ansöker om tillstånd

att driva en handelsplattform, uppgift om vilka som avses delta i handeln på

handelsplattformen.

Riskhantering

24 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur företaget avser att enligt 13 kap.

1 § andra stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden identifiera och

hantera de risker som kan uppstå i verksamheten.

Om företaget har antagit riktlinjer eller andra interna regler för identifiering och

hantering av risker ska dessa bifogas till verksamhetsplanen.

Hantering av intressekonflikter

25 § Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för de intressekonflikter

företaget identifierat och hur dessa hanteras. Verksamhetsplanen ska också

innehålla en beskrivning av hur företaget uppfyller kraven i 13 kap. 1 § andra

stycket 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FFFS

2013:3

7

Om företaget har antagit riktlinjer eller andra interna regler för att identifiera och

hantera intressekonflikter ska dessa bifogas till verksamhetsplanen.

Marknadsövervakning

26 § Verksamhetsplanen ska innehålla en beskrivning av företagets system för

marknadsövervakning. Den ska också utförligt redogöra för hur funktionen för

marknadsövervakning är utformad och hur dess arbete bedrivs.

Disciplinnämnd

27 § Verksamhetsplanen ska innehålla information om vilka ledamöter som ska

ingå i disciplinnämnden samt en meritförteckning för varje ledamot.

Företaget ska i verksamhetsplanen redogöra för hur det säkerställer att kraven i

13 kap. 15 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden uppfylls.

Information före och efter handel

28 § I verksamhetsplanen ska det finnas en redogörelse för hur företaget säker-

ställer att reglerna om information före och efter handel i 13 kap. 9–11 §§ lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden uppfylls.

Om företaget avser att även driva en handelsplattform ska verksamhetsplanen

också innehålla en redogörelse för hur företaget säkerställer att reglerna om

information före och efter handel i 11 kap. 9–11 §§ lagen om värdepappers-

marknaden uppfylls.

Särskilda bestämmelser för clearingverksamhet

Riskhantering

29 § Bestämmelser om att verksamhetsplanen ska innehålla en beskrivning av

företagets risker och hur dessa ska hanteras finns i 19 kap. 11 § lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden.

Säkerhetskrav

30 § Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för de krav på säkerhet som

företaget ställer enligt 20 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

för deltagande i clearingverksamhet.

Krav på deltagare i clearingverksamheten

31 § Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för hur företaget säkerställer

att deltagare i clearingverksamheten uppfyller kraven i 21 kap. 1 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden.

FFFS 2013:3

8

5 kap.

Omfattning

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om hur en börs ska utföra övervakningen

enligt följande bestämmelser i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

1. 13 kap. 7 § om handel och kursbildning.

2. 14 kap. 7 § om deltagares efterlevnad av kraven för handeln.

3. 15 kap. 9 § om finansiella instrument som är upptagna till handel.

4. 15 kap. 9 § om utgivares informationsskyldighet.

5. 16 kap. 13 § om regelbunden finansiell information.

12 § Syftet med övervakningen av regelbunden finansiell information enligt 1 § 5

är att skydda investerare och främja allmänhetens förtroende för värdepappers-

marknaden, vilket bidrar till en ökad öppenhet i den finansiella informationen som

är relevant för investerarnas beslut. En börs ska utföra denna övervakning i

enlighet med 13–19 §§.

7 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om skyldigheten att offentliggöra infor-

mation efter handel avseende transaktioner med finansiella instrument som är

upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller som handlas på en

handelsplattform i Sverige. Bestämmelserna gäller offentliggöranden av

– en börs enligt 13 kap.9 och 11 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

– en börs eller ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform enligt

11 kap. 9 och 11 §§ lagen om värdepappersmarknaden,

– ett värdepappersinstitut enligt 9 kap. 9 § andra stycket samma lag.

3 § Information om transaktioner med skuldebrev samt termins- och options-

kontrakt avseende skuldebrev ska offentliggöras senast kl. 9.00 dagen efter affärs-

dagen och innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. vägt snittpris avseende handlad volym under affärsdagen,

2. högsta avslutspris under affärsdagen,

3. lägsta avslutspris under affärsdagen, och

4. total volym för samtliga affärer under affärsdagen.

4 § Offentliggöranden enligt detta kapitel ska ske i enlighet med artikel 30 i

kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 om genomförande av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldig-

heter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på mark-

naden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för

tillämpning av det direktivet

.

5 § Finansinspektionen kan om det finns särskilda skäl och är motiverat med

hänsyn till effektiviteten för handeln besluta om dispens från kraven i 2 och 3 §§.

10 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om informationsplikt för en utgivare

som har Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap.79 §§ lagen (2007:528) om

FFFS

2013:3

9

värdepappersmarknaden och vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första

stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden är upptagna till handel på

eller inregistrerade vid en reglerad marknad efter ansökan av utgivaren. Bestäm-

melserna gäller även, med undantag för 5 och 6 §§, för en utgivare som har ansökt

om upptagande till handel eller inregistrering.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b

lagen om värdepappersmarknaden som inte har Sverige som hemmedlemsstat ska,

om dess värdepapper är inregistrerade vid eller upptagna till handel på en reglerad

marknad i Sverige, tillämpa 13 §. Om värdepapperen inte är upptagna till handel på

en reglerad marknad i utgivarens hemmedlemsstat, ska utgivaren dessutom

tillämpa 10 och 11 §§. Utgivaren ska vidare tillämpa 12 § för sådan information

som offentliggörs enligt 15 kap. 6 § första stycket 3 lagen om värdepappers-

marknaden.

Bestämmelserna i 2–4, 10 a–12, och 14 §§ ska tillämpas även ifråga om utgivare

vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om

värdepappersmarknaden handlas på en handelsplattform.

11 § När information lämnas till medier för offentliggörande enligt 4 kap. 20 §

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller 17 kap. 2 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden, ska det framgå att det rör sig om

information som utgivaren ska offentliggöra enligt dessa lagar. Det ska även

framgå vilken utgivare informationen avser, vad för slags information det rör sig

om, samt datum och tidpunkt för när informationen lämnades till medierna för

offentliggörande.

Information som lämnas till medier för offentliggörande ska lämnas som oredige-

rad och fullständig text. Information som ska offentliggöras enligt 16 kap. 4–7 §§

lagen om värdepappersmarknaden kan dock lämnas genom att utgivaren underrät-

tar medierna om på vilken webbplats, utöver lagringsfunktionen enligt 17 kap. 4 §

samma lag, som informationen finns tillgänglig på.

16 § Ett företag ska när det lämnar information till Finansinspektionen enligt

17 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ge in uppgifterna

elektroniskt via Finansinspektionens webbplats enligt de anvisningar som lämnas

där vid varje tidpunkt. Företagets identitet och informationens äkthet ska säker-

ställas genom att företaget använder elektronisk legitimation.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2013.

MARTIN ANDERSSON

Elisabeth

Helmenius