Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:980 i lydelse enligt SFS 2023:825
Ikraft
1991-08-01
Upphäver
Lag (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna lag betyder

[S2]aktierelaterat överlåtbart värdepapper:

 1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt
 2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där emittenten har rätt att begära konvertering och teckningsoption, som ger rätt att förvärva sådant värdepapper som avses i 1 genom konvertering eller utövande av annan rättighet som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfärdats av emittenten av den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag som ingår i samma koncern som den emittenten,

[S3]anmält avvecklingssystem: det som anges i 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

[S4]budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,

[S5]börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

[S6]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S7]emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid upprepade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,

[S8]emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

[S9]finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

[S10]företag med begränsat börsvärde: ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren,

[S11]kvalificerade investerare:

 1. kund som avses i 9 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte denna kund har begärt att bli behandlad som en icke- professionell kund,
 2. kund som avses i 9 kap. 5 § lagen om värdepappersmarknaden,
 3. enhet som avses i 9 kap. 7 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte denna enhet har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund, samt
 4. kund som avses i punkten 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om värdepappersmarknaden,

[S12]marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

[S13]målbolag: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande lämnas,

[S14]offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier till budgivaren,

[S15]penningmarknadsinstrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

[S16]reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

[S17]samverkande system: det som anges i 2 § lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

[S18]öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU, och

[S19]överlåtbara värdepapper: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2019:415).

Prop. 2006/07:65: En definition av öppenhetsdirektivet har införts i bestämmelsen.

Prop. 2004/05:158: I paragrafen har införts ett antal nya definitioner. Dessa har i huvudsak hämtats från artikel 2 i prospektdirektivet.

I enlighet med Lagrådets förslag har definitionerna av icke aktierelaterat finansiellt instrument och hemstat strukits samt definitioner av prospektdirektivet och prospektförordningen införts.

Definitionen av emittent motsvarar den i 1 kap. 3 § lagen (<a href="https://lagen.nu/1998:1479" ...

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen. De olika begreppen som definieras anges i bokstavsordning.

I paragrafen införs en definition av marknadsmissbruksförordningen. Marknadsmissbruksförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna och bestämmelserna i förevarande lag kompletterar förordningen. Definitionen av förordningen i lagen är därför dynamisk, dvs. eventuella senare lydelser av förordningen omfattas av definitionen. Frågan om huruvida ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen innehåller definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen.

Definitionerna av öppenhetsdirektivet och prospektdirektivet ändras med anledning av den ändring av direktiven som har gjorts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU (ändringsdirektivet).

Övriga ändringar i definitionerna innebär endast att hänvisningarna görs statiska.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2010/11:95: Paragrafen innehåller ett antal definitioner. Ändringen i bestämmelsen innebär att ”samverkande system” definieras genom en hänvisning till 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (AL). Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.5. ...

Prop. 2018/19:83: Paragrafen innehåller definitioner. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Prop. 1999/2000:18: En definition av anmält avvecklingssystem har tagits in i denna lag.

Prop. 2005/06:140: (Jfr 1 kap. 1 § i utredningens förslag.)

Definitionen av begreppen offentligt uppköpserbjudande och budgivare har anpassats till de definitioner som finns i lagen (2006:000) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Vidare har lagts till en definition av begreppet målbolag.

[K1]2 §  Handel med finansiella instrument skall bedrivas så, att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.

[K1]3 §  Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2005:378).

[S2]2 kap. Kapitlet har upphävts genom lag (2019:415).

Prop. 2004/05:142: Bestämmelsen är ny och innehåller en erinran om att lagens bestämmelser inte tillämpas i den utsträckning en tillämpning skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i TF eller YGL. Bestämmelsen behandlas i avsnitten 11.3 och 12.5.

2 a kap. Offentliga uppköpserbjudanden

[K2a]1 §  I 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns bestämmelser om budgivarens skyldighet att upprätta en erbjudandehandling och att ansöka om godkännande av den. För en sådan handling gäller bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2006:454).

Prop. 2004/05:158: Genom bestämmelsen i första stycket införs en möjlighet för den som gör ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget utgörs av finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning att ge in ett dokument till Finansinspektionen för granskning. I ett sådant fall erbjuder budgivaren även finansiella instrument till allmänheten och prospektskyldighet föreligger därför om inte denna möjlighet utnyttjas. Vad som avses med ett offentligt uppköpserbjudande framgår av definitionen i 1 kap. 1 §. ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

En budgivare som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande skall enligt artikel 6 i direktivet om uppköpserbjudanden upprätta en erbjudandehandling; något som i den svenska regleringen framgår av 2 kap. 3 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. I den bestämmelsen finns också föreskrivet att budgivaren skall ansöka om godkännande av erbjudandehandlingen hos Finansinspektionen. I förevarande paragraf hänvisas till innehållet ...

[K2a]2 §  En erbjudandehandling skall innehålla den information som behövs för att aktieägarna i målbolaget skall kunna fatta ett välgrundat beslut om erbjudandet.

[S2]Erbjudandehandlingen skall innehålla uppgift om

 1. villkoren för erbjudandet,
 2. budgivarens identitet och, om budgivaren är en juridisk person, dennas juridiska form, namn och säte,
 3. identiteten hos personer som handlar i samförstånd med budgivaren och, när det gäller juridiska personer, dessas juridiska form, namn och säte samt deras förhållande till budgivaren,
 4. vilka aktier som omfattas av erbjudandet,
 5. acceptfristen för erbjudandet,
 6. det vederlag som erbjuds för de aktier som omfattas av erbjudandet, hur erbjudandet är finansierat och, om vederlaget utgörs av annat än kontanter, en beskrivning av vederlaget som gör det möjligt att värdera det,
 7. det största och minsta antal aktier som budgivaren erbjuder sig att förvärva,
 8. antalet aktier i målbolaget som budgivaren och, i förekommande fall, personer som handlar i samförstånd med budgivaren innehar samt hur stor andel av aktiekapitalet och röstetalet för samtliga aktier i målbolaget som dessa aktier representerar,
 9. motiven för erbjudandet,
 10. budgivarens avsikter i fråga om den framtida verksamheten i målbolaget och, i den mån detta påverkas, det budgivande bolaget,
 11. budgivarens avsikter i fråga om bolagens anställda och ledning, inklusive varje väsentlig förändring av anställningsvillkoren,
 12. budgivarens strategiska planer för bolagen och de effekter som dessa kan få på sysselsättningen och de platser där bolaget bedriver verksamhet,
 13. i förekommande fall, sådan ersättning som avses i 6 kap. 6 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, med närmare uppgifter om hur ersättningen skall lämnas och vilken metod som skall användas för att fastställa den,
 14. uppgift om vilken nationell lagstiftning som till följd av uppköpserbjudandet kommer att vara tillämplig på de avtal som ingås mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget. Lag (2006:454).

Prop. 2004/05:158: Tidsfristerna i bestämmelsen motsvarar dem som gäller enligt 2 kap. 26 § vid prövning en ansökan om godkännande av prospekt.

Om Finansinspektionen finner att ett dokument har ett innehåll som är likvärdigt med det i ett prospekt, skall inspektionen inte fatta något beslut med den innebörden. Finansinspektionen skall fatta beslut bara om ett prospekt skall upprättas. Om inspektionen inte meddelar ett sådant beslut inom angivna tidsfrister följer av 2 kap. 5 § 2 och 6 § 3 att ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

I paragrafen anges vad en erbjudandehandling skall innehålla. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 7.2.

Paragrafen går tillbaka på artikel 6.3 i direktivet. Den är tillämplig oavsett om det vederlag som erbjuds består av kontanter eller någonting annat, exempelvis aktier i ett budgivarbolag. Reglerna avser viss grundläggande ...

3 § Har upphävts genom lag (2019:415).

[K2a]4 §  Erbjudandehandlingen skall upprättas på svenska, om inte Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att den får upprättas på ett annat språk. Lag (2006:454).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelserna motsvarar undantagen från prospektskyldighet i nuvarande lydelser av 2 kap. 1 § andra stycket 1 och 3. Undantaget från skyldigheten att upprätta en erbjudandehandling är tillämpligt både vid uppköpserbjudanden där bara en av förutsättningarna är uppfylld och vid uppköpserbjudanden där båda förutsättningarna samtidigt är uppfyllda.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 11.2. ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

Paragrafen föreskriver, i likhet med vad som föreskrivs i fråga om prospekt, att en erbjudandehandling som huvudregel skall upprättas på svenska.

[K2a]5 §  Finansinspektionen skall meddela beslut inom tio arbetsdagar från det att en fullständig erbjudandehandling enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden inkommit för godkännande. Lag (2006:454).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelserna om erbjudandehandling motsvarar i sak vad som enligt nuvarande lydelser av 2 kap. 4 § första stycket och 6 § gäller vid erbjudanden om försäljning av finansiella instrument i fråga om skyldighet att lämna in prospekt till Finansinspektionen och att offentliggöra prospektet efter det att inspektionen registrerat det.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 11.2.

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 3 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om Finansinspektionens handläggning av en ansökan om godkännande av en erbjudandehandling. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 7.2.

Enligt 2 kap. 3 § första stycket lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden skall budgivaren inom viss tid upprätta och hos Finansinspektionen ...

6 § Har upphävts genom lag (2019:415).

[K2a]7 §  Om en erbjudandehandling behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att handlingen kom in till inspektionen, underrätta ingivaren och begära nödvändiga kompletteringar. Lag (2006:454).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 3 § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras frågan om komplettering av en erbjudandehandling.

Paragrafen motsvaras av 2 a kap. 2 § andra stycket i kapitlets hittills gällande lydelse.

[K2a]8 §  Av 7 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden framgår att Finansinspektionen inte får godkänna en erbjudandehandling, om inte budgivaren har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap. 1 § i den lagen. Lag (2006:454).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 3 § i utredningens förslag.)

I paragrafen har tagits in en påminnelse om att inspektionen, enligt 7 kap. 3 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, inte får godkänna en erbjudandehandling om budgivaren har vägrat göra ett sådant åtagande att följa marknadsplatsens uppköpsregler som avses i 2 kap. 1 § i den lagen.

[K2a]9 §  När Finansinspektionen har godkänt erbjudandehandlingen, skall inspektionen registrera handlingen och budgivaren offentliggöra den. Erbjudandehandlingen får inte offentliggöras innan den har godkänts och registrerats. Lag (2006:454).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 4 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns regler om registrering och offentliggörande av erbjudandehandlingen.

I likhet med vad som gäller enligt 2 kap. 26 § i fråga om prospekt skall Finansinspektionen efter godkännande registrera erbjudandehandlingen. Av 5 § framgår att Finansinspektionens besked i frågan om godkännande skall lämnas inom tio arbetsdagar från det att en fullständig erbjudande-...

[K2a]10 §  En erbjudandehandling som har godkänts av en behörig myndighet i ett annat land inom EES är giltig vid ett offentligt uppköpserbjudande som avser aktier i ett utländskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

[S2]Finansinspektionen får besluta att en sådan erbjudandehandling skall översättas till svenska.

[S3]Finansinspektionen får också besluta att en sådan erbjudandehandling skall innehålla uppgifter om hur ägare till aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige skall gå till väga för att acceptera erbjudandet och få vederlaget utbetalat till sig samt om beskattning av vederlaget. Lag (2007:535).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 5 § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras frågan om giltigheten av erbjudandehandlingar som har godkänts i utlandet.

Bestämmelsen går tillbaka på artikel 6.2 i direktivet om uppköpserbjudanden. Första stycket har delvis sin motsvarighet i 2 kap. 36 §.

[K2a]11 §  Bestämmelserna i artiklarna 21.2, 21.5 första stycket, 21.11, 23.1 och 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ska också gälla för erbjudandehandlingar. Lag (2019:415).

[S2]2 b kap. Kapitlet har upphävts genom lag (2019:415).

[S3]2 c kap. Kapitlet har upphävts genom lag (2019:415).

Prop. 2018/19:83: Paragrafen innebär att vissa bestämmelser om offentliggörande av och tillägg till prospekt är tillämpliga också på erbjudandehandlingar. Övervägandena finns i avsnitt 13.2.

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 6 § i utredningens förslag.)

I paragrafen görs vissa bestämmelser i 2 kap. tillämpliga även på erbjudandehandlingar.

I korthet innebär hänvisningen till 2 kap. 29–31 §§ att erbjudandehandlingen skall offentliggöras på samma sätt som prospekt, kostnadsfritt tillhandahållas den som begär det och tillhandahållas – antingen direkt eller via en länk – på Finansinspektionens elektroniska hemsida. Genom hänvisningen till 2 kap. 34 § blir vad som sägs ...

[K3]1 §  Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget ska ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, ska avtalet slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses ska anges noggrant.

[S2]Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal som företaget medverkar till är

 1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,
 2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,
 3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska centralbanken,
 4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller
 5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.

[S3]Första stycket gäller inte heller om företaget är en sådan central motpart som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Lag (2021:487).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen gäller avtal om rätt att förfoga över annans finansiella instrument för egen räkning. I andra stycket finns vissa undantag från formkravet i första stycket.

I tredje stycket, som är nytt, införs ytterligare ett undantag från formkravet i första stycket. Undantaget är tillämpligt då en central motpart enligt förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ingår ett sådant avtal som avses i artikel 39.8 i förordningen. Det rör sig i det ...

Prop. 2001/02:150: Lagändringen grundar sig på artikel 9.1 i direktivet och har behandlats i avsnitt 7.7.3.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa avtal angående förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan. Övervägandena finns i avsnitt 14.5.1.

[K3]2 §  Ett avtal som ger en panthavare rätt att sälja ett pantsatt finansiellt instrument om panten inte löses i tid behöver inte ingås på det sätt som anges i 1 §.

[K3]3 §  Om ett sådant företag som avses i 1 § första stycket har fått finansiella instrument som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten bara tillsammans med den fordran som de utgör pant för. För återpantsättning eller överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 § första stycket. Återpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller på strängare villkor än vad som gäller hos panthavaren.

[S2]Första stycket gäller inte om pantsättaren är

 1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,
 2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,
 3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska centralbanken,
 4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller
 5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.5 i direktiv 2013/36/EU. Lag (2014:974).

Prop. 2004/05:30: I dessa två paragrafer regleras hur företag som står under Finansinspektionens tillsyn skall agera när de ingår avtal som ger företaget rätt att förfoga över annans finansiella instrument (1 §) eller rätt att återpantsätta eller överlåta panträtten (3 §). Dessa föreskrifter ges i första stycket av respektive paragraf. I andra stycket görs nu undantag om motparten tillhör någon av vissa uppräknade kategorier av finansiella aktörer. Uppräkningen avser att täcka de företag och myndigheter som anges ...

Prop. 2008/09:155: Ändringarna i paragraferna är endast språkliga och redaktionella.

Tillämpningsområde m.m.

[K4]1 §  Bestämmelserna i 3-18, 20 och 21 §§ skall tillämpas i fråga om aktier utgivna av ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

[S2]Bestämmelser om aktier utgivna av vissa aktiebolag som inte har säte i en stat inom EES finns i 22-24 §§.

[S3]Andra aktiebolag än sådana som avses i första eller andra stycket vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige skall offentliggöra information motsvarande den som anges i detta kapitel i enlighet med offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av utgivarens hemmedlemsstat inom EES. Lag (2007:535).

Prop. 2006/07:65: Innehållet i paragrafen är nytt och anger tillämpningsområdet för de följande bestämmelserna i kapitlet. Tillämpningsområdet omfattar sådana aktiebolag som har Sverige som hemmedlemsstat enligt öppenhetsdirektivets artikel 2.1 i i.

I andra stycket anges att det finns särskilda bestämmelser om aktier utgivna av vissa aktiebolag utan säte i en stat inom EES. I promemorians förslag var bestämmelsen formulerad så, att den avsåg emittenter som har sitt säte i en stat utanför EES. ...

[K4]2 §  Det som anges om aktier i 1, 318 och 22 §§ ska också tillämpas på

 1. depåbevis som medför rätt att rösta för de aktier som depåbevisen avser,
 2. finansiella instrument som ger rätt för innehavaren att förvärva aktier som redan har getts ut av sådana bolag som avses i 1 § första eller andra stycket, och
 3. finansiella instrument som inte omfattas av 2 men som hänför sig till sådana aktier som avses där och har en ekonomisk effekt liknande den som de finansiella instrumenten i 2 har, oavsett om de kan avvecklas fysiskt eller kontant.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket ska följande finansiella instrument, under förutsättning att de uppfyller villkoren i 2 eller 3, anses som sådana instrument som avses där:

 • överlåtbara värdepapper,
 • optioner,
 • terminskontrakt,
 • swappar,
 • räntesäkringsavtal,
 • finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, och
 • varje annat kontrakt eller avtal som kan avvecklas fysiskt eller kontant.

[S3]Om ett sådant finansiellt instrument som avses i första stycket 2 eller 3 förfaller, ska detta anses som en överlåtelse av det finansiella instrumentet.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka finansiella instrument som avses i första stycket 2 och 3.Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Innehållet i paragrafen är nytt. Genom paragrafen genomförs artikel 13 i öppenhetsdirektivet.

I första stycket anges att vissa typer av finansiella instrument skall behandlas på samma sätt som aktier i de följande bestämmelserna. Detta gäller, för det första, vissa depåbevis. Begreppet depåbevis definieras indirekt i 1 kap. 1 § förevarande lag, där det framgår att med fondpapper avses bl.a. ”aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artikel 13 i öppenhetsdirektivet, med undantag av artikel 13.1a, finns bestämmelser om vilka finansiella instrument som omfattas av anmälningsskyldigheten. Artikel 13.1a genomförs i 5 §.

Ändringen i första stycket innebär att anmälningsskyldigheten utvidgas genom den nya punkten 3 till att omfatta även finansiella instrument med ekonomisk effekt liknande den att inneha aktier eller rätt att förvärva aktier. Av 1 kap. 1 § följer att med ...

Anmälningsskyldighet

[K4]3 §  Den som innehar aktier (den anmälningsskyldige) skall under de förutsättningar som anges i 5 § skriftligen anmäla en ändring av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen anges den grundläggande skyldigheten att anmäla ändringar i aktieinnehav. Motsvarande bestämmelse finns för närvarande i 1 §. Vilka aktier som skall räknas in i innehavet framgår av 4 § och i vilka fall anmälningsskyldighet uppkommer framgår av 5 §.

Anmälan skall göras skriftligen. Uttrycket ”skriftligen” innefattar också att anmälan skickas med e-post eller annan form av elektronisk kommunikation. I verkställighetsföreskrifter kan regeringen – eller den myndighet ...

[K4]4 §  Vid tillämpningen av 5 § ska till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget namn för någon annans räkning.

[S2]Till den anmälningsskyldiges innehav ska även räknas sådana aktier som

 1. innehas av någon annan med vilken den anmälningsskyldige har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,
 2. innehas av någon annan för den anmälningsskyldiges räkning, om den anmälningsskyldige kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas,
 3. innehas av ett dotterföretag till den anmälningsskyldige,
 4. innehas av någon annan som enligt ett avtal med den anmälningsskyldige för en begränsad tid och mot ersättning har överfört rätten att rösta för aktierna till den anmälningsskyldige,
 5. den anmälningsskyldige har tagit emot som säkerhet, om den anmälningsskyldige kontrollerar hur rösträtterna för aktierna utövas och har förklarat sig ha för avsikt att utnyttja dem,
 6. den anmälningsskyldige har en livslång dispositionsrätt till, om denne kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas,
 7. har deponerats hos den anmälningsskyldige, om denne själv kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas, och
 8. den anmälningsskyldige har fått fullmakt att utöva rösträtten för, om denne själv kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas.

[S3]Sådana aktier som avses i andra stycket 4–8 ska inte räknas in i innehavet för den som inte längre kontrollerar hur rösträtterna ska utövas.

[S4]Med dotterföretag avses i denna paragraf detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551). Det som anges där om moderbolag ska även tillämpas på fysiska personer och andra juridiska personer än aktiebolag. Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen motsvaras av nuvarande 2 §.

I första stycket anges att en persons (”den anmälningsskyldiges”) innehav omfattar aktier som denne innehar dels i eget namn och för egen räkning, dels i eget namn men för annans räkning. Det senare fallet kan bli aktuellt när aktier är förvaltarregistrerade. Anmälningsskyldigheten begränsas dock i det fallet av undantaget i 12 § första stycket 2.

I andra stycket finns en uppräkning över situationer då aktier skall räknas ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artikel 10 i öppenhetsdirektivet, finns bestämmelser om vilka innehav som ska räknas till den anmälningsskyldiges innehav.

Ändringen innebär att skyldigheten att räkna närstående fysiska personers innehav till den anmälningsskyldiges innehav upphör. Andra stycket 9–11 och fjärde stycket tas därför bort.

Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

[K4]5 §  En ändring av ett innehav ska anmälas om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

 1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
 2. går ned under någon av gränserna i 1.

[S2]En beräkning enligt första stycket av antalet aktier eller röstetalet ska grundas på de uppgifter som bolaget har offentliggjort enligt 9 § första stycket. Vid beräkningen ska även sådana aktier som inte får företrädas på en bolagsstämma beaktas.

[S3]För finansiella instrument som endast kan avvecklas kontant ska en beräkning enligt första stycket av antalet aktier eller röstetalet grundas på de uppgifter som bolaget har offentliggjort enligt 9 § första stycket multiplicerat med instrumentets deltavärde. Bestämmelser om beräkning av deltavärde finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/761 av den 17 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller vissa tekniska standarder för tillsyn om större innehav.

[S4]Från en lång position får det inte göras avdrag för korta positioner som hänför sig till samma emittent. Med lång och kort position avses detsamma som i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, i den ursprungliga lydelsen.

[S5]När ett finansiellt instrument som avses i 2 § första stycket 2 eller 3 utnyttjas för förvärv av aktier, ska ändringen i innehavet anmälas till bolaget och Finansinspektionen, om den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar därigenom uppnår eller överstiger någon av gränserna i första stycket 1. Detta gäller även om innehavet av det finansiella instrumentet har anmälts enligt första stycket 1.Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: I första stycket anges de gränsvärden som kan utlösa anmälningsskyldighet.

I punkten 1 har gränsvärdena 5, 15, 25 och 90 procent lagts till de nuvarande. Vidare har gränsvärdet 33 1/3 procent ändrats till 30 procent. Dessutom uppkommer anmälningsskyldighet även om innehavarens andel av samtliga aktier i bolaget uppnår eller överstiger gränsvärdena. För närvarande kan endast andelen av röstetalet utlösa anmälningsskyldighet. Ändringen har betydelse i aktiebolag som har flera ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artiklarna 9 och 13.1a i öppenhetsdirektivet, finns bestämmelser om krav på en flaggningsanmälan.

De nya tredje och fjärde styckena genomför artikel 13.1a i öppenhetsdirektivet.

I tredje stycket, som har justerats i enlighet med Lagrådets förslag, införs en ny s.k. deltajusterad beräkningsmetod för finansiella instrument som endast kan avvecklas kontant. Deltavärdet är ett mått på hur det teoretiska priset på ett finansiellt ...

[K4]6 §  Ett dotterföretag är befriat från anmälningsskyldighet om anmälan i stället görs av moderföretaget eller, om detta i sin tur är ett dotterföretag, av dess eget moderföretag. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen motsvaras i gällande rätt av 2 a §. De ändringar som har gjorts är redaktionella.

Prop. 1999/2000:34: (Jfr 4 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen är ny och innebär att en skyldighet införs för svenska aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier att anmäla detta till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Anmälan bör innehålla uppgift om när förvärvet eller överlåtelsen ägde rum, antal aktier som förvärvats eller överlåtits, det pris som betalats per aktie eller, i förekommande fall, det högsta eller lägsta pris som betalats per aktie.

Finansinspektionen ...

Prop. 2004/05:142: Bestämmelsen är delvis ny. Den behandlas i avsnitt 8.3.

Bestämmelsen anger numera att den handel som sker i återköpsprogram i enlighet med kommissionens genomförandeförordning skall anmälas till Finansinspektionen, vilket stämmer överens med förordningens lydelse. Vidare anges att föreskrifter skall kunna meddelas beträffande fullgörandet av anmälningsskyldighet enligt förordningen.

[K4]7 §  Om anmälningsskyldighet har uppkommit genom att någon fått fullmakt att rösta för aktier vid en bolagsstämma, behöver en ny anmälan inte göras när fullmakten efter bolagsstämman upphör att gälla, under förutsättning att det i den anmälan som gjordes i samband med att fullmakten lämnades angavs vilken andel av det totala antalet aktier och röster i bolaget som skulle komma att innehas efter fullmaktens upphörande. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Innehållet i paragrafen är nytt. Genom paragrafen genomförs artikel 8.2 i genomförandedirektivet. Bestämmelsen innebär ett undantag från huvudregeln att upphörandet av en situation som nämns i 4 § utlöser anmälningsskyldighet, nämligen då en fullmakt endast gäller för en viss bolagsstämma och det redan när fullmakten lämnades angavs hur rösträtts- och aktieandelsförhållandena skulle vara när fullmakten upphörde att gälla. Undantaget gäller såväl för den som lämnar fullmakten som för den som får ...

[K4]8 §  Om flera personer blir anmälningsskyldiga på grund av samma händelse, får de göra en gemensam anmälan. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom den genomförs artikel 8.3 i genomförandedirektivet. Om flera personer är anmälningsskyldiga får de upprätta en gemensam anmälan. Det kan t.ex. vara fråga om att två personer ingår ett sådant avtal som nämns i 4 § första stycket 1 och att de båda två blir anmälningsskyldiga för det gemensamma innehavet. Varje anmälningsskyldig person, fysisk eller juridisk, är dock ansvarig för att anmälan sker på grundval av de egna förhållandena och måste även se till att en anmälan görs ...

[K4]9 §  Om ett aktiebolag som avses i 1 § första stycket ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget, skall bolaget den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett offentliggöra uppgifter om ändringen.

[S2]En anmälningsskyldig skall skriftligen anmäla till bolaget och Finansinspektionen om ökningen eller minskningen medför att den andel av det totala antalet aktier eller röster i bolaget som innehavet motsvarar

 1. uppnår eller överstiger någon av gränserna i 5 § första stycket 1, eller
 2. går ned under någon av dessa gränser.

[S3]Vid bedömningen av om anmälningsskyldighet uppkommer skall 4 § och 5 § andra stycket tillämpas. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny.

Genom första stycket genomförs artikel 15 i öppenhetsdirektivet. Sådana händelser som gör att bolaget måste offentliggöra ändringen kan t.ex. vara en nyemission eller en minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier. Även konvertering av tidigare utgivna konvertibla skuldebrev medför en sådan förändring som måste offentliggöras. En ändring skall offentliggöras den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett. Avgörande ...

Tidsfrister för anmälan

[K4]10 §  En anmälan enligt 3 § ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen så snart som möjligt, men senast

 1. tre handelsdagar efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett,
 2. i de fall som avses i 4 § andra stycket, tre handelsdagar efter den dag då ändringen i aktieinnehavet har skett.

[S2]En anmälan enligt 9 § andra stycket ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen så snart som möjligt, men senast tre handelsdagar efter den dag då bolaget har offentliggjort uppgifter om ökningen eller minskningen av antalet aktier eller röster enligt 9 § första stycket. Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Den anger inom vilka tidsfrister som den anmälningsskyldiges anmälan måste ha kommit in till emittenten och Finansinspektionen. Motsvarande tidsfrister finns i artikel 12.2 i öppenhetsdirektivet, men direktivets tidsfrister är längre än de som har valts här. Tidsfristerna bygger på begreppet handelsdagar. I artikel 7 i genomförandedirektivet föreskrivs att den behöriga myndigheten på sin webbplats på Internet skall offentliggöra vilken kalender för handelsdagar som tillämpas för ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artikel 12 i öppenhetsdirektivet, finns bestämmelser om tidsfrister för anmälan.

Tidsfristen för anmälningsskyldigheten ändras. Utgångspunkten är att en anmälan ska ha kommit in till emittenten och Finansinspektionen så snart som möjligt efter att anmälningsskyldigheten uppkom. Anmälan ska dock ha kommit in senast efter tre handelsdagar. De tre handelsdagarna utgör således en bortre gräns för när anmälan ska ha skett. När det gäller termen handelsdagar ...

Offentliggörande av uppgifter i en anmälan

[K4]11 §  Finansinspektionen skall offentliggöra uppgifterna i en anmälan enligt 3 § eller 9 § andra stycket senast klockan tolv handelsdagen efter den dag då anmälan kom in till inspektionen.

[S2]Ytterligare bestämmelser om offentliggörande finns i 20 §. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen innehåller regler om offentliggörande av uppgifterna i en anmälan. Den motsvaras i gällande rätt av 4 §.

Tidsfristen för offentliggörande av informationen finns i artikel 12.6 i öppenhetsdirektivet, men är där längre än den som här har valts.

Finansinspektionen kan välja hur man skall organisera offentliggörandet av ...

Undantag från anmälningsskyldigheten

[K4]12 §  En anmälan enligt 3 § eller 9 § andra stycket behöver inte göras för

 1. aktier som förvärvas bara för att användas för clearing och avveckling av transaktioner och som i detta syfte innehas under en kort tid,
 2. aktier som förvaltas av någon i eget namn men för någon annans räkning, under förutsättning att förvaltaren bara får utöva rösträtten för aktierna enligt skriftliga instruktioner, eller
 3. aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av en nationell centralbank som ingår i det europeiska centralbankssystemet när banken fullgör sina uppgifter som monetär myndighet, förutsatt att transaktionen i fråga är kortvarig och att den rösträtt som hör till aktierna inte utnyttjas. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny och innehåller generella undantag från anmälningsskyldigheten.

I punkten 1 undantas aktier som förvärvas endast i syfte att användas för clearing och avveckling. Bestämmelsen motsvarar artikel 9.4 i öppenhetsdirektivet. Undantaget är tillämpligt endast om aktierna innehas under en kort tid. I direktivet anges detta som ”den normala korta avvecklingstiden”, vilket i artikel 5 i genomförandedirektivet preciseras till tre handelsdagar efter transaktionsdagen. Eftersom ...

[K4]13 §  Vid tillämpningen av bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 3 § och 9 § andra stycket skall aktier som ingår i handelslagret hos ett svenskt eller utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse, ett värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag inte räknas med, om

 1. aktierna motsvarar högst 5 procent av det totala antalet aktier eller röster i aktiebolaget, och
 2. rösträtten för aktierna inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i förvaltningen av bolaget. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom den genomförs artikel 9.6 i öppenhetsdirektivet. Paragrafen innehåller ett särskilt undantag för aktier som ingår i handelslagret hos ett svenskt eller utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse, ett värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag. Begreppen kreditinstitut och utländskt kreditinstitut avses ha samma innebörd som i 1 kap. 5 § lagen (<a href="https://lagen.nu/2004:297" ...

[K4]13 a §  Vid tillämpningen av bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 3 § och 9 § andra stycket ska aktier som förvärvats med tillämpning av det förfarande som anges i kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument, i den ursprungliga lydelsen, inte räknas med, om rösträtterna för aktierna inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i förvaltningen av emittenten. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 9.6a i öppenhetsdirektivet. Paragrafen innehåller ett särskilt undantag från anmälningsskyldigheten för aktier som förvärvats i stabiliseringssyfte. Vad som avses med stabilisering anges i kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument. I artikel 2.7 i förordningen definieras stabilisering ...

[K4]14 §  Skyldigheten att enligt 3 § eller 9 § andra stycket anmäla att andelen av rösterna eller det totala antalet aktier har uppnått, överstigit eller gått ned under 5 procent gäller inte för en marknadsgarant om

 1. aktierna förvärvas eller avyttras i denna egenskap,
 2. marknadsgaranten har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande tillstånd i ett annat land inom EES, och
 3. marknadsgaranten inte ingriper i förvaltningen av aktiebolaget eller utövar något inflytande över detta i syfte att bolaget skall köpa aktier utgivna av bolaget eller stödja aktiepriset.

[S2]Med marknadsgarant avses någon som på finansmarknaderna har åtagit sig att fortlöpande handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av eget kapital och till priser som fastställts av marknadsgaranten själv. Lag (2007:535).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen, som är ny, görs ett särskilt undantag från anmälningsskyldigheten för marknadsgaranter, ett begrepp som definieras i andra stycket. Undantaget gäller endast för det lägsta gränsvärdet, dvs. fem procent. Om innehavet kommer att uppgå till tio procent av det totala antalet aktier eller röster i bolaget måste dock anmälan göras på vanligt sätt. För att undantaget skall gälla måste marknadsgaranten ha tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket 3 lagen om värdepappersrörelse eller motsvarande ...

Undantag för vissa moderföretag

[K4]15 §  Vid tillämpningen av 3 och 4 §§ behöver aktier som innehas av ett dotterföretag inte räknas in i moderföretagets innehav i sådana fall som avses i 16 och 17 §§. Lag (2007:365).

[K4]16 §  Ett moderföretag till ett fondbolag eller till en svensk AIF-förvaltare behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en värdepappersfond eller ett fondföretag som förvaltas av bolaget enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som förvaltas av AIF-förvaltaren enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller en motsvarande utländsk EES-baserad fond som AIF-förvaltaren förvaltar, om bolaget eller AIF-förvaltaren utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

[S2]Första stycket ska också tillämpas på moderföretag till

 1. ett sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 § första stycket lagen om värdepappersfonder, i fråga om aktier som bolaget förvaltar i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), eller
 2. en sådan EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap.1 eller 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, i fråga om aktier som ingår i en specialfond som förvaltaren förvaltar enligt den lagen eller en motsvarande utländsk EES-baserad fond.

[S3]Första stycket ska också tillämpas på aktier som förvaltas av ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare som inte har säte i en stat inom EES som motsvarar ett sådant bolag eller en sådan förvaltare som avses i andra stycket. Lag (2013:564).

[K4]17 §  Ett moderföretag till ett värdepappersinstitut som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med innehav av aktier som värdepappersinstitutet förvaltar för enskilda kunder, om värdepappersinstitutet

 1. bara får utnyttja rösträtten för aktierna enligt skriftliga instruktioner eller ser till att individuella portföljförvaltningstjänster utförs oberoende av alla andra tjänster och i enlighet med 8 kap. 10 § och 9 kap.1, 9, 10, 1316, 18, 19 och 2123 §§ lagen om värdepappersmarknaden, och
 2. utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

[S2]Första stycket ska också tillämpas på ett moderföretag till ett utländskt värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden som har tillstånd att tillhandahålla sådan portföljförvaltning som avses i artikel 4.1.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034, i fråga om aktier som värdepappersföretaget förvaltar för enskilda kunder. Detsamma gäller aktier som förvaltas av ett motsvarande utländskt värdepappersföretag som inte har säte i en stat inom EES. Lag (2017:680).

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

[K4]18 §  Ett aktiebolag som avses i 1 § första stycket som förvärvar eller överlåter egna aktier ska offentliggöra uppgifter om detta, om förvärvet eller överlåtelsen medför att den andel av aktierna i bolaget som innehas av bolaget självt eller den andel av det totala antalet röster i bolaget som de egna aktierna representerar uppnår, överstiger eller går ned under någon av gränserna i 5 § första stycket 1.

[S2]Uppgifterna ska offentliggöras så snart som möjligt, men senast klockan 12.00 tre handelsdagar efter förvärvet eller överlåtelsen. Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen genomförs artikel 14.1 i öppenhetsdirektivet. Bestämmelsen innebär att flaggning skall ske vid förvärv eller överlåtelse av egna aktier på samma sätt som vid andra förvärv eller överlåtelser, med den skillnaden att anmälan naturligtvis inte skall göras till bolaget, utan att detta skall offentliggöra

transaktionen. ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen anges vad som gäller för en emittent vid förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Tidsfristen inom vilken emittenten ska offentliggöra transaktionen ändras i andra stycket av samma skäl som tidsfristen i 10 §.

Övervägandena finns i avsnitt 7.5.

[K4]19 §  Ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier ska anmäla förvärvet eller överlåtelsen till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel. Om handeln sker i återköpsprogram enligt artikel 5 i marknadsmissbruksförordningen, ska anmälan i stället göras till Finansinspektionen eller, om det framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 1 § 5, till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel. Lag (2016:714).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen motsvaras av nuvarande 6 §.

Finansinspektionen ges dock möjlighet att till en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats överlåta uppgiften att ta emot anmälningar om förvärv eller överlåtelser av egna aktier som sker i återköpsprogram enligt kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheten för ett svenskt aktiebolag att anmäla förvärv eller överlåtelser av egna aktier.

Ändringen innebär att hänvisningen till kommissionens förordning om återköpsprogram ersätts med en hänvisning till marknadsmissbruksförordningen. Enligt marknadsmissbruksförordningen ska den som vill undantas från förbuden mot insiderhandel och marknadsmanipulation anmäla transaktioner som avser återköpsprogram till den behöriga myndigheten (artikel ...

Offentliggörande av information

[K4]20 §  När information offentliggörs enligt 9 § första stycket, 11 § eller 18 §, skall den snabbt och på ett icke- diskriminerande sätt bli tillgänglig för allmänheten inom EES. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen genomförs artikel 21.1 i öppenhetsdirektivet såvitt avser sättet för offentliggörande av flaggningsinformation. Sådana uppgifter som en emittent skall anmäla enligt 19 § omfattas inte av denna bestämmelse, då det i det fallet inte är fråga om ett krav på offentliggörande.

Kommissionen har i artikel 12 i genomförandedirektivet preciserat hur offentliggörandet skall ske. Bestämmelserna kan införlivas med svensk rätt genom föreskrifter som meddelas ...

Finansinspektionen tar emot och lagrar offentliggjord information

[K4]21 §  Information som offentliggörs enligt 9 § första stycket eller 18 § skall samtidigt lämnas till Finansinspektionen.

[S2]Information som lämnas till Finansinspektionen enligt första stycket och information som offentliggörs av inspektionen enligt 11 § skall lagras elektroniskt enligt 17 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2007:535).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Enligt första stycket skall all information som offentliggörs enligt kapitlet samtidigt ges in till Finansinspektionen. Bestämmelsen är tillämplig på sådan information som skall offentliggöras av någon annan än Finansinspektionen. Som exempel kan nämnas flaggningsinformation avseende bolags innehav av egna aktier.

Av andra stycket framgår att informationen skall lagras elektroniskt enligt föreslagna bestämmelser i lagen (<a href="https://lagen.nu/1992:543" ...

Aktier utgivna av bolag utanför EES

[K4]22 §  Bestämmelserna i 318, 20 och 21 §§ ska, om inte annat framgår av 23 och 24 §§, tillämpas också i fråga om aktier som har getts ut av ett aktiebolag som inte har säte i en stat inom EES, om Sverige är hemmedlemsstat enligt 1 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen reglerar när flaggningsbestämmelserna är tillämpliga i fråga om aktier som getts ut av ett aktiebolag som har sitt säte utanför EES. Tillämpningsområdet för flaggningsbestämmelserna avgörs bl.a. av definitionen av begreppet hemmedlemsstat i artikel 2.1 i i öppenhetsdirektivet. I fråga om emittenter av aktier med säte i ett land utanför EES angavs i den definitonen tidigare att hemmedlemsstaten ska vara det land som är hemmedlemsstat enligt prospektdirektivet (dvs. enligt definitionen ...

[K4]23 §  För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget, om bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 15 i öppenhetsdirektivet. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas. Lag (2012:189).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

I paragrafen ges möjligheter till undantag från bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande och ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget i vissa fall. Ändringen innebär att det införs en beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska informera Esma om de undantag som ...

[K4]24 §  För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier, om bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 14 i öppenhetsdirektivet. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas. Lag (2012:189).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

I paragrafen ges möjlighet till undantag från bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier i vissa fall. Ändringen innebär att det införs en beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska informera Esma om de undantag som beviljas. Den genomför ...

[K5]1 §  Ett avtal mellan två parter vid handel med finansiella instrument, med andra liknande rättigheter och åtaganden eller med valuta, om att förpliktelser dem emellan ska slutavräknas om en av parterna försätts i konkurs, gäller mot konkursboet och mot borgenärerna i konkursen. Detsamma gäller en avräkning av förpliktelser

 1. mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem eller ett samverkande system, om avräkningen har skett i enlighet med systemets regler, eller
 2. mellan en central motpart och en clearingmedlem eller en kund till en sådan clearingmedlem som avses i förordning (EU) nr 648/2012, om avräkningen har skett i enlighet med den centrala motpartens verksamhetsbestämmelser.

[S2]Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som innebär att en slutavräkning ska ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall att företagsrekonstruktion beslutas för en av parterna gäller villkoret mot gäldenären och de borgenärer vars fordringar omfattas av en fastställd rekonstruktionsplan. Lag (2022:982).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen gäller avräkning av förpliktelser vid bl.a. handel med finansiella instrument.

Till följd av det tillägg som införs i första stycket 2 gäller ett avtal om avräkning mellan en central motpart och en clearingmedlem eller en kund till en clearingmedlem även om någon av dem försätts i konkurs. Avtalet är således bindande för konkursboet och borgenärerna i konkursen. Det innebär att konkursboet inte har rätt att träda in endast i vissa avtal som konkursgäldenären ...

Prop. 2010/11:95: Paragrafen innehåller regler om avräkning av förpliktelser. Enligt första stycket andra meningen ska en avräkning av förpliktelser mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem vara gällande mot konkursboet och borgenärerna i konkursen, om avräkningen har skett i enlighet med systemets regler. Genom ändringen säkerställs att detsamma ska gälla beträffande en avräkning som innefattar deltagare i ett ”samverkande system”. Ändringen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2010/11:95#S5-2-5" ...

Prop. 1999/2000:18: Bestämmelsen har utförligt behandlats i avsnitt 5.6.

Första meningen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, motsvarar i huvudsak det förutvarande första stycket och reglerar avtal om slutavräkning (nettning) mellan två parter. I denna del har vissa justeringar gjorts. Ändringarna är inte hänförliga till införlivandet av EGdirektivet 98/26//EG om slutlig avveckling i system för ...

Prop. 2021/22:215: Paragrafen innehåller regler om avräkning av förpliktelser vid bl.a. handel med finansiella instrument. Övervägandena finns i avsnitt 15.

[K5]2 §  Har en clearingmedlem godtagit ett avtalsvillkor om att tillgångar och positioner som innehas för kunders räkning ska överföras till en annan clearingmedlem enligt artikel 48 i förordning (EU) nr 648/2012, gäller villkoret mot den förstnämnda clearingmedlemmens konkursbo och borgenärer.

[S2]Sådana tillgångar och positioner som avses i första stycket ingår i konkursboet enligt 3 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) endast när det trots rimliga ansträngningar inte går att klarlägga till vilken kund tillgångarna och positionerna hör. Lag (2014:478).

Prop. 2013/14:111: I paragrafen, som är ny, regleras rättsverkan av avtal om överföring av tillgångar och positioner från en clearingmedlem till en annan clearingmedlem. I praktiken kan sådan överföring och avtal om ställande av säkerhet mellan en clearingmedlem och en central motpart regleras i ett

och samma avtal, nämligen då en clearingmedlem åtar sig att följa en ...

[K5]2 a §  Avtalsvillkor som innebär att valuta ställs som säkerhet genom säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal) på villkor att överlåtaren vid en viss senare tidpunkt eller vid förvärvarens konkurs ska återfå säkerheten, gäller mot förvärvarens konkursbo och borgenärer, om

 1. överlåtelsen sker från en central motpart enligt förordning (EU) nr 648/2012 till en annan central motpart med anledning av en samverkansöverenskommelse och förvärvaren har hanterat säkerheten i enlighet med artikel 47 i förordningen, eller
 2. överlåtelsen sker från en administratör av ett avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden till en annan administratör inom ramen för samverkande system. Lag (2014:478).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen, som är ny, genomför ändringen i artikel 9.1 i finality-direktivet delvis. I paragrafen regleras den sakrättsliga effekten av ett avtalsvillkor om återleverans av valuta vid säkerhetsöverlåtelse eller, med ett annat ord, återköpsavtal. Av begreppet återköpsavtal följer att förvärvaren vid en viss tidpunkt ska återleverera egendomen, dvs. säkerheten, till den ursprungliga överlåtaren. Beträffande begreppet valuta, se avsnitt ...

[K5]2 b §  Om pantsättning av finansiella instrument sker till en central motpart i syfte att ställa säkerhet enligt förordning (EU) nr 648/2012, ska pantsättarens rätt till panten inte påverkas av att den centrala motparten får disponera över den på det sätt som anges i artikel 39.8 i förordningen. Lag (2014:478).

Prop. 2013/14:111: I paragrafen, som är ny, regleras den sakrättsliga verkan av att pantsättning av finansiella instrument sker till en central motpart enligt förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Det innebär att pantsättaren ska ha separationsrätt till panten även om den centrala motparten får förfoga över den enligt reglerna i förordningen. Även i 3 kap. 1 § tredje stycket berörs en central motparts rätt att förfoga över säkerheter, se författningskommentaren till den paragrafen. ...

[K5]3 §  Vid överlåtelse, pantsättning eller annat förfogande över finansiella instrument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte har utfärdats eller, där en sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller på liknande sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i omlopp skall, när förvärvarens rätt till de finansiella instrumenten har registrerats enligt lag, lagen i det land där registret förs tillämpas beträffande rättsverkningarna i förhållande till andra än parterna. Lag (1999:1311).

[S2]5 a kap. Kapitlet har upphävts genom lag (2016:1308).

Prop. 1999/2000:18: Paragrafen, som är ny, har utförligt behandlats i avsnitt 5.7.2. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Bestämmelsen anger vilket lands lag som skall tillämpas beträffande rättsverkningarna i förhållande till andra än parterna vid förfoganden över dematerialiserade och immobiliserade finansiella instrument. För att beskriva dematerialiserade respektive immobiliserade finansiella ...

6 kap. Tillsyn m.m.

Prop. 2015/16:26: Lagrådet konstaterar att 6 kap. har ändrats flera gånger och att ett stort antal paragrafer tillkommit. Förslaget innebär att flera paragrafer får ny beteckning och tio nya paragrafer tillkommer. Enligt Lagrådet är det nu på tiden att paragrafnumreringen ses över. Regeringen instämmer i och för sig i att det kan bli svåröverskådligt med en numrering som går så långt som till en paragraf med beteckningen 3 o §. Det skulle emellertid innebära en genomgripande omarbetning om paragraferna i ...

Upplysningsskyldighet

[K6]1 §  Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag.

[K6]1 a §  För övervakningen av att denna lag och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden följs, får Finansinspektionen begära att

 1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

[S3]Vid tillämpningen av 4 kap. gäller inte första stycket 2.

[S4]Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 4 kap., gäller inte första stycket 2.Lag (2019:415).

Prop. 2006/07:65: Genom ändringen i tredje stycket klargörs att rätten att kalla någon till förhör inte skall gälla vid tillämpningen av bestämmelserna om flaggning och regelbunden finansiell information.

Bemyndigandet i nuvarande fjärde stycket har flyttats till 7 kap. 1 § 8. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.4.

Prop. 2004/05:158: I prop. 2004/05:142 föreslås att paragrafen skall få en ny lydelse.

Genom tillägget i första stycket omfattar Finansinspektionens befogenheter enligt bestämmelsen även övervakningen av bestämmelserna i prospektförordningen.

Genom ett nytt tredje stycke klargörs att rätten att kalla någon till förhör inte skall gälla vid tillämpningen av bestämmelserna om prospekt och vissa fusioner. ...

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 5.4.

Genom denna frågerätt ges Finansinspektionen rätt att inhämta uppgifter från de flesta aktörerna på värdepappersmarknaden. Finansinspektionen anser i sitt yttrande att nuvarande frågerätt i insiderlagen bör begränsas, eftersom frågerätten i dag omfattar den som det ...

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar följs.

I paragrafen införs en hänvisning till marknadsmissbrukförordningen. Finansinspektionen får därmed använda sina utredningsbefogenheter enligt paragrafen även i sin övervakning av att bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen följs.

Övriga ändringar ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar och angiven förordning följs.

Prop. 2018/19:83: Paragrafen innebär att Finansinspektionen får hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i denna lag och lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden följs. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Prop. 2017/18:263: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar och angiven EU-förordning följs.

Prop. 2004/05:142: Hänvisningarna till lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och den nya lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument i första stycket innebär att Finansinspektionens tillsynsbefogenheter enligt paragrafen kommer att gälla samtliga de regler som antas enligt marknadsmissbruksdirektivet. Genom att rätten att få uppgifter utvidgas till att avse vem som helst behövs inte längre den nuvarande uppräkningen av olika fysiska och juridiska ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 1 a § i utredningens förslag.)

I paragrafen anges vissa befogenheter som Finansinspektionen har för sin övervakande uppgift. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 13.3.

I syfte bl.a. att genomföra artikel 6.5 i direktivet om uppköpserbjudanden har i första stycket gjorts ett tillägg varigenom Finansinspektionen ges rätt att, för att fullgöra övervakningen ...

 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
1 b § Har upphävts genom lag (2012:378).

Förbud

[K6]1 c §  Finansinspektionen får tillfälligt förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, om det finns skälig anledning att anta att uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

[S2]Finansinspektionen får tillfälligt förbjuda marknadsföring av ett offentligt uppköpserbjudande, om det finns skälig anledning att anta att uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

[S3]Ett beslut om förbud som avses i första eller andra stycket får gälla under högst tio arbetsdagar. Lag (2019:415).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny och bygger på artikel 21.3 d och f i prospektdirektivet. Den har kommenterats i avsnitt 10.2.2.

Genom bestämmelsen ges Finansinspektionen möjlighet att agera på ett effektivt sätt när bestämmelserna i lagen om handel med finansiella instrument eller prospektförordningen har överträtts. Av första stycket framgår att Finansinspektionen kan meddela ett tidsbegränsat beslut när det ...

Prop. 2018/19:83: Paragrafen innebär att Finansinspektionen tillfälligt får förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande eller marknadsföring som avser ett sådant. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 13.3.

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 1 c § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras möjligheten att tillfälligt eller permanent förbjuda bl.a. ett offentligt uppköpserbjudande. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 13.2.

I det nya tredje stycket har införts en rätt för Finansinspektionen att permanent förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, om inspektionen finner att lagen ...

[K6]1 d §  Finansinspektionen får förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, om erbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om det finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.

[S2]Finansinspektionen får förbjuda marknadsföring av ett offentligt uppköpserbjudande, om erbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om det finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.

[S3]Ett förbud som avses i första eller andra stycket ska upphävas om uppköpserbjudandet inte längre strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om det inte längre finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det. Lag (2020:1156).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen ger Finansinspektionen möjlighet att i vissa fall förbjuda reklam i samband med ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten, ett upptagande av finansiella instrument till handel eller ett uppköpserbjudande. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 8.4.2. En sådan åtgärd kan exempelvis vidtas när reklamen innehåller information som presenteras på ett sätt som framstår som vilseledande mot bakgrund ...

Prop. 2018/19:83: Paragrafen innebär att Finansinspektionen får förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 13.3.

Prop. 2020/21:24: Paragrafen innehåller bestämmelser om när Finansinspektionen får förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande eller marknadsföring av ett sådant erbjudande (se prop. 2018/19:83 s. 184). Paragrafen är utformad efter förebild av 3 kap. 3 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till ...

1 e § Har upphävts genom lag (2019:415).
1 f § Har upphävts genom lag (2019:415).

Anmälan om aktieinnehav m.m. i vissa utländska bolag

[K6]1 g §  Bestämmelserna i 1 h § skall tillämpas om aktier eller sådana depåbevis eller finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och aktierna har getts ut av ett bolag som

 1. har sitt säte i en annan stat inom EES, eller
 2. inte har säte i en stat inom EES och inte omfattas av 4 kap. 22 §.

[S2]I 25 kap. 24 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om ingripande mot sådana bolag som avses i första stycket. Lag (2007:535).

[K6]1 h §  Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, den stat som avses i artikel 2.1 i i öppenhetsdirektivet. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

[S2]Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan ska göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige ska anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas ska inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt. Lag (2019:415).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

Paragrafen behandlar vissa säkerhetsåtgärder som Finansinspektionen i egenskap av värdmedlemsstat kan vidta. Ändringarna i första och andra styckena medför att Finansinspektionens underrättelseskyldighet utvidgas till att också omfatta Esma. Den genomför artikel 7.15 i omnibusdirektivet.

Föreläggande vid vite

[K6]2 §  Finansinspektionen får vid vite förelägga den som deltar eller medverkar i handel med ett finansiellt instrument att upphöra därmed, om

 1. handeln strider mot 1 kap. 2 §,
 2. föreskrifterna om förfoganden över någon annans finansiella instrument i 3 kap.1 och 3 §§ inte iakttas. Lag (1992:558).

[K6]3 §  Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om denne inte fullgör skyldigheten att

 1. göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket,
 2. göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 1 h § andra stycket,
 3. offentliggöra uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §, eller att lämna sådana uppgifter till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 §, eller
 4. följa en begäran enligt 1 a §. Lag (2016:1308).

Prop. 2006/07:65: Ändringarna i punkten 1 följer av att flaggningsanmälan skall göras, förutom till bolaget, till Finansinspektionen i stället för som nu till börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen samt av att anmälningsskyldighet kan uppkomma även vid vissa bolagshändelser.

Enligt punkten 2 får Finansinspektionen vid vite förelägga en anmälningsskyldig att göra rättelse om ett beslut enligt 1 h § inte följs. För att undvika att den anmälningsskyldige drabbas av dubbla sanktioner bör ...

Prop. 2004/05:158: I prop. 2004/05:142 föreslås att paragrafen skall få en ny lydelse.

Den tidigare bestämmelsen i punkten 1 har behandlats i avsnitt 10.2.2. Bestämmelsen tas bort med anledning av att Finansinspektionen ges möjlighet att meddela förbud enligt 1 c § och besluta om särskild en avgift enligt 3 a §. ...

Prop. 1999/2000:109: I en ny punkt 4 ges Finansinspektionen möjlighet att använda sig av vite i vissa fall då någon inte fullgör skyldighet att lämna uppgifter enligt 1 a § samma kapitel. Se vidare avsnitt 8.6.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller en möjlighet för Finansinspektionen att vid vissa överträdelser av bestämmelser i lagen besluta om rättelse och förena beslutet med vite.

Prop. 2004/05:142: I fjärde punkten införs en sanktion för skyldigheten att se till att investeringsrekommendationer presenteras sakligt och innehåller relevant information om intressekonflikter m.m. Sanktionen är densamma som för vissa andra överträdelser av bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument, nämligen med en möjlighet att vid vite förelägga personen att vidta rättelse. Ett föreläggande kan avse såväl fysiska som juridiska personer och oavsett om dessa av andra skäl står under inspektionens ...

Sanktionsavgift

[K6]3 a §  Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av den som

 1. trots att det finns en skyldighet att upprätta en erbjudandehandling inte ansöker om godkännande enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
 2. inte ansöker om godkännande av ett tillägg till en erbjudandehandling enligt 2 a kap. 11 §,
 3. inte offentliggör en erbjudandehandling enligt 2 a kap. 9 § eller ett tillägg till en erbjudandehandling enligt 2 a kap. 11 §,
 4. inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, eller
 5. inte i rätt tid offentliggör uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2019:415).

Prop. 2006/07:65: Genom de nya punkterna 6 och 7 i första stycket införs en särskild avgift som sanktion i fall då en aktieägare inte fullgör sin anmälningsskyldighet i rätt tid eller ett aktiebolag inte offentliggör vissa uppgifter i rätt tid. I kravet på att aktieägaren skall fullgöra sin anmälningsskyldighet ligger att uppgifterna i anmälan skall vara fullständiga och korrekta. På ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny.

Finansinspektionen skall enligt första stycket besluta att en särskild avgift skall tas ut av den som är prospektskyldig och som trots detta inte ansöker om godkännande av ett prospekt enligt 2 kap. 25 § eller, i förekommande fall, inte ansöker om godkännande av ett tillägg till ett prospekt enligt 2 kap. 34 §. En särskild avgift skall också tas ut av den som inte fullgör sina skyldigheter om offentliggörande av prospekt enligt 2 kap. 28 och 29 §§ eller tillägg ...

Prop. 2015/16:26: I första stycket ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift. Någon ändring i sak är inte avsedd utan ändringen föranleds av terminologin i öppenhetsdirektivet.

Andra stycket, som anger storleken på den lägsta respektive högsta särskilda avgift som får fastställas i de fall som avses i första stycket, tas bort. Bestämmelser om lägsta respektive högsta sanktionsavgift anges i stället i nya 3 b §.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:26#S9-4-1" ...

Prop. 2018/19:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om när Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitten 5.1 och 13.2.

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 3 a § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras skyldigheten för Finansinspektionen att besluta om en särskild avgift.

Paragrafens lydelse har anpassats till den nya ordning som innebär att erbjudandehandlingen skall ges in till Finansinspektionen inte bara för registrering utan för godkännande samt till den nya paragrafindelningen i 2 a kap.

[K6]3 b §  För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket1-3 ska sanktionsavgiften fastställas till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

[S2]För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 4 ska sanktionsavgiften fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det högsta av

 1. för en juridisk person:
  1. ett belopp som per den 26 november 2013 i svenska kronor motsvarade tio miljoner euro,
  2. fem procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, eller
  3. två gånger den vinst som den juridiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.
 2. för en fysisk person:
  1. ett belopp som per den 26 november 2013 i svenska kronor motsvarade två miljoner euro, eller
  2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

[S3]För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 5 ska sanktionsavgiften fastställas enligt andra stycket 1.

[S4]Om överträdelsen som anges i 3 a § första stycket 4 eller 5 har skett under den juridiska personens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas. Lag (2019:415).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen anges inom vilken tid från överträdelsen som Finansinspektionen måste delge den berörde upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp. Tidsfristen vid överträdelser av flaggningsreglerna är två år.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.5.4.

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har sin förebild i 22 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (se prop. 1995/96:215 s. 90 f.).

Ett beslut om att ta ut en särskild avgift bör enligt bestämmelserna i <a href="https://lagen.nu/1986:223#P17" ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, ersätter nuvarande 3 b § som nu betecknas 3 l §. Andra och tredje styckena genomför artikel 28b.1 c i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet). Paragrafen anger storleken på den lägsta respektive högsta sanktionsavgift som får fastställas för juridiska respektive fysiska personer för överträdelser som avses i 3 a § första stycket.

Första stycket motsvarar nuvarande 3 a § andra stycket 1 och innebär inte någon ändring i sak. ...

[K6]3 c §  Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av någon som ingår i en juridisk persons styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om den juridiska personen

 1. inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, eller
 2. inte i rätt tid offentliggör uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §.

[S2]En sanktionsavgift får tas ut enligt första stycket endast om den juridiska personens överträdelse är allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

[S3]Sanktionsavgiften ska fastställas enligt 3 b § andra stycket 2.

[S4]Avgiften tillfaller staten. Lag (2015:958).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har sin förebild i 23 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Bedömningen bör utgå från omfattningen av överträdelsen i det enskilda fallet. Därvid bör beaktas både vilken bestämmelse som har överträtts och i vilken grad så har skett. Avgiften bör även kunna sättas ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28.2 i öppenhetsdirektivet (artikel 1.20 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 1 a § LBF och 25 kap. 1 a § LVM.

Paragrafen ersätter nuvarande 3 c § som nu betecknas 3 g §. I paragrafen anges när Finansinspektionen får besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av en fysisk person som ingår i en juridisk persons ledning.

I ...

[K6]3 d §  När Finansinspektionen beslutar om ett ingripande eller en sanktion mot en fysisk eller juridisk person, ska inspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Lag (2015:958).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelserna har 15 kap.1113 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som förebild (jfr prop. 2002/03:139 s. 553 ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28c.1 a, b och e i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 1 b § LBF och 25 kap. 1 b § LVM.

Paragrafen ersätter nuvarande 3 d § som nu betecknas 3 m §. I paragrafen finns bestämmelser ...

[K6]3 e §  Utöver det som anges i 3 d § ska det i försvårande riktning beaktas om den juridiska eller fysiska personen tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

[S2]I förmildrande riktning ska det beaktas om

 1. den juridiska eller fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och
 2. den juridiska personen snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen. Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Genom ändringen klargörs att särskild avgift faller bort på grund av utebliven verkställighet endast om avgiften har påförts enligt 3 a § första stycket 1–5. Särskild avgift som har påförts på grund av överträdelse av flaggningsbestämmelserna faller således inte bort om verkställighet inte har skett inom femårsfristen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.5.4.

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har sin förebild i 15 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Bestämmelsen behandlas även i avsnitt 10.3.

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28c.1 f och g i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 1 c § LBF och 25 kap. 1 c § LVM.

Paragrafen ersätter nuvarande 3 e § som nu betecknas 3 n §. I paragrafen anges hur ett antal olika faktorer som inte är hänförliga till själva överträdelsen ska inverka vid beslut om ingripanden och sanktioner mot juridiska ...

[K6]3 f §  När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 3 d och 3 e §§ samt till den juridiska eller fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som den juridiska eller fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen. Lag (2017:680).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28c.1 c och d i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 9 § LBF och 25 kap. 10 § LVM. Lagrådet förordar att bestämmelsen i stället utformas efter mönster av 3 b § andra stycket. Enligt

regeringens ...

[K6]3 g §  Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en sanktionsavgift efterges helt eller delvis. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, motsvarar nuvarande 3 c §. I paragrafen ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift.

När det gäller termerna ringa, ursäktlig och särskilda skäl se prop. 2006/07:65 s. 352.

Sanktionsföreläggande

[K6]3 h §  Frågor om sanktionsavgift mot fysiska personer för överträdelser enligt 3 c § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

[S2]Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att inom en viss tid godkänna ett beslut om sanktionsavgift enligt 3 c § som är bestämt till tid eller belopp.

[S3]När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan verkan. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om förfarandet för beslut om sanktionsavgift genom sanktionsföreläggande. Paragrafen är utformad efter förebild av 15 kap. 9 a § LBF och 25 kap. 10 a § LVM.

Enligt första stycket ska sanktionsavgifter mot en styrelseledamot i en juridisk person, den juridiska personens verkställande direktör eller ersättare för någon av dem, avseende den juridiska personens ...

[K6]3 i §  Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

 1. den fysiska personen som föreläggandet avser,
 2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna den,
 3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
 4. den sanktionsavgift som föreläggs personen.

[S2]Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sanktionsavgift kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom den tid som Finansinspektionen anger. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, anger de uppgifter som ett sanktionsföreläggande ska innehålla. Paragrafen är utformad efter förebild av 15 kap. 9 b § LBF och 25 kap. 10 b § LVM.

För att kunna identifiera en överträdelse och avgränsa den mot andra förfaranden måste ett sanktionsföreläggande innehålla vissa specifika uppgifter. Av första stycket framgår vilka uppgifter som ett sanktionsföreläggande ska innehålla. ...

[K6]3 j §  Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktionsavgiften ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift mot den juridiska personen för samma överträdelse.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, anger vad som gäller i fråga om domstolsprövning för det fall ett sanktionsföreläggande enligt 3 h § inte godkänts. Paragrafen är utformad efter förebild av 15 kap. 9 c § LBF och 25 kap. 10 c § LVM.

Av första stycket framgår att Finansinspektionen får ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att sanktionsavgiften ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt ...

[K6]3 k §  Ett sanktionsföreläggande enligt 3 h § är utan verkan, om föreläggandet inte har delgetts den som det riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum. I ett sådant fall får inte heller någon sanktionsavgift enligt 3 j § första stycket beslutas. Lag (2023:825).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, utgör en preskriptionsbestämmelse för sanktionsavgifter mot fysiska personer för juridiska personers överträdelser enligt 3 c §. Paragrafen är utformad efter förebild av 15 kap. 9 d § LBF och 25 kap. 10 d § LVM.

Paragrafen innebär att en sanktionsavgift för en överträdelse enligt 3 c § får beslutas bara om sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år ...

Prop. 2022/23:124: Paragrafen, som utformas efter synpunkter från Lagrådet, reglerar preskription och är utformad efter förebild av 4 kap. 13 § fastighetsmäklarlagen (2021:516). Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Genom ändringen klargörs att paragrafen även gäller förfarandet vid Finansinspektionen. Ändringen innebär att preskription även kan ...

[K6]3 l §  Finansinspektionen får meddela ett beslut om en sanktionsavgift bara om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av har delgetts en upplysning om att frågan om sanktionsavgift har tagits upp av inspektionen

 1. inom sex månader från det att överträdelsen ägde rum i de fall som avses i 3 a § första stycket1-3, eller
 2. inom två år från det att överträdelsen ägde rum i de fall som avses i 3 a § första stycket 4 eller 5. Lag (2019:415).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, motsvarar nuvarande 3 b §. I paragrafen ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

[K6]3 m §  En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgiften fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller i föreläggandet.

[S2]Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i första stycket.

[S3]Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, motsvarar nuvarande 3 d §. I paragrafen ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift.

Första stycket ändras på så sätt att det utvidgas till att omfatta också godkända sanktionsförelägganden och lagakraftvunna domar.

Övervägandena finns i avsnitt 9.10.

[K6]3 n §  En sanktionsavgift som har beslutats enligt 3 a § första stycket1-3 faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet eller domen fått laga kraft. Lag (2019:415).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, motsvarar nuvarande 3 e §. I paragrafen ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift.

Paragrafen ändras på så sätt att tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta även lagakraftvunna domar.

Övervägandena finns i avsnitt 9.10.

Förbud mot att utöva rösträtt

[K6]3 o §  Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen besluta att den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till inspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket vid stämman inte får företräda aktierna till den del innehavets andel av samtliga aktier i aktiebolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i aktiebolaget uppnår eller överstiger någon av gränserna i 4 kap. 5 § första stycket 1.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ansöka om att tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier som enligt första stycket inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sin hemvist eller, om ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

[S3]En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersättningen ska betalas av ägaren till aktierna och ska på begäran förskotteras av ägaren till aktierna. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten. Lag (2015:958).

Årliga avgifter till Finansinspektionen

[K6]4 §  De institut som står under Finansinspektionens tillsyn skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag. Lag (2007:365).

Samarbete och utbyte av information

[K6]5 §  Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av öppenhetsdirektivet. Lag (2019:415).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny.

I artikel 22 i prospektdirektivet och artikel 25 i öppenhetsdirektivet föreskrivs att medlemsstaternas behöriga myndigheter skall samarbeta och utbyta information med varandra. I paragrafen slås fast att Finansinspektionen skall samarbeta och utbyta information med utländska

behöriga myndigheter i den utsträckning ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitten 5.5 och 5.7.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och öppenhetsdirektivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utökas till att också omfatta Esma. Den genomför artiklarna 5.10 a och 7.14 i omnibusdirektivet.

[K6]5 a §  Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet. Lag (2019:415).

Prop. 2018/19:83: Paragrafen innebär att Finansinspektionen i vissa fall får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en behörig myndighet i ett annat land inom EES till Esma för tvistlösning. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitten 5.5 och 5.7.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet. Ändringarna innebär att artiklarna 5.11 a och 7.14 i omnibusdirektivet genomförs.

[K6]6 §  Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn motsvarande den tillsyn som inspektionen utövar enligt denna lag, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

[S2]Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Lag (2010:1860).

7 kap. Bemyndiganden

Prop. 2006/07:65: Kapitlet är nytt. I bestämmelserna i kapitlet samlas de normgivningsbemyndiganden som redan finns i lagen och de nya som nu införs.

Prop. 1999/2000:109: Ändringarna innebär att kapitlet skall upphöra att gälla till följd av att bestämmelserna i 1 och 2 §§ flyttas över till insiderstrafflagen.

[K7]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. villkor för sådana avtal som avses i 3 kap.1 och 3 §§,
 2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket eller 20 § ska offentliggöras,
 3. vilka upplysningar marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket ska lämna till Finansinspektionen,
 4. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap.16 och 17 §§,
 5. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § ska göras till Finansinspektionen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel och i vilken omfattning och på vilket sätt uppgifter om förvärv eller överlåtelse av egna aktier ska offentliggöras,
 6. hur information ska offentliggöras enligt 4 kap. 20 §, och
 7. hur uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 1 a § första stycket ska fullgöras. Lag (2016:1308).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Innehållet i punkten 1 motsvarar nuvarande 3 kap. 4 §. I punkten 2 finns ett bemyndigande i fråga om på vilket språk flaggningsinformation skall vara upprättad. Föreskrifterna bör motsvara bestämmelserna i artikel 20 i öppenhetsdirektivet.

Enligt punkten 3 kan föreskrifter meddelas om tillsynen över vissa marknadsgaranter. Bemyndigandet ...

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

I punkten 5 tas bemyndigandet bort i den del som avser att meddela föreskrifter om hur skyldigheten i 4 kap. 19 § att anmäla förvärv och överlåtelser till Finansinspektionen ska fullgöras. Sådana bestämmelser finns numera i artikel 5.3 i marknadsmissbrukförordningen och detaljerade regler kommer även att finnas i tekniska standarder för tillsyn som ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

 • RH 2012:85:Mål om otillbörlig marknadspåverkan. Vid s.k. egenhandel har transaktioner som stått för endast en mindre andel av dagsomsättningen ansetts vara ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset och andra villkor för handeln med finansiella instrument.

[K7]2 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. vilken ekonomisk brottslighet som avses i 6 kap. 1 e § första stycket, och
 2. sådana avgifter för tillsyn som avses i 6 kap. 4 §. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Punkten 1 motsvarar nuvarande 6 kap. 1 e § tredje stycket.

Punkten 2 motsvarar bemyndigandet i nuvarande 6 kap. 4 §.

8 kap. Överklagande

Prop. 2006/07:65: Kapitlet är nytt. Det överensstämmer med nuvarande 7 kap.

[K8]1 §  Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 3 h § får inte överklagas.

[S2]Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart. Lag (2018:797).

Prop. 2015/16:26: I första stycket, som är nytt, anges att Finansinspektionens beslut om sanktionsföreläggande enligt 6 kap. 3 h § inte får överklagas. Det som avses är beslut beträffande sanktionsavgift för fysisk person för en juridisk persons överträdelse enligt 6 kap. 3 c §.

Övriga ändringar är av endast redaktionell art. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:26#S9-11" ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper.
  3. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock den upphävda lagen.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:113
  Omfattning
  upph. nuvarande 2 kap; nuvarande 4 kap 1, 2, 3 §§ betecknas 5 kap 1, 2, 4 §§, nuvarande 5 kap betecknas 6 kap; ändr. 1 kap 1 §, nya 5 kap 2 §; nya 2, 4 kap, 5 kap 3 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1713) om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier motsvarande minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag som avses i 4 kap. 1 §, skall senast vid den första ordinarie bolagsstämma som hålls senare än tre månader efter ikraftträdandet skriftligen anmäla sitt innehav till bolaget och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktier i bolaget är noterade eller, om aktierna inte är noterade här i landet, till Finansinspektionen.
  Någon anmälan behöver inte göras om förvärv eller överlåtelse av aktier i bolaget tidigare anmälts i enlighet med bestämmelserna i 4 kap.
  Inom en månad från bolagsstämman skall samtliga innehav av aktier i bolaget som uppgår till eller överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget offentliggöras i enlighet med vad som i 4 kap. föreskrivs i fråga om offentliggörande av ändring i aktieinnehav.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 1, 5 §§
  CELEX-nr
  389L0298
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1992:1714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  nya 2 kap 5, 6 §§
  CELEX-nr
  389L0298
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1713 och 1992:1714

Lag (1994:803) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:85) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 6 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:318) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:190, Prop. 1994/95:130, Bet. 1994/95:NU16
  Omfattning
  nuvarande 5, 6 kap betecknas 6, 7 kap; nytt 5 kap
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1599) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:110, Prop. 1995/96:62, Bet. 1995/96:NU8
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §; ny 4 kap 2 a §
  CELEX-nr
  388L0627
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:777) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  2. För avtal som har träffats före ikraftträdandet gäller 5 kap. 1 § i dess äldre lydelse
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1996:1019) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:10, Prop. 1995/96:215, Bet. 1996/97:NU4
  Omfattning
  nuvarande 7 kap betecknas 8 kap; nytt 7 kap
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1296) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:64, Prop. 1996/97:42, Bet. 1996/97:FiU13
  Omfattning
  ändr. rubr. till 5 kap; ny 5 kap 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1999:1311) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:102, Prop. 1999/2000:18, Bet. 1999/2000:FiU12
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 1 §; ny 5 kap 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:70) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ny 4 kap 6 §
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:1094) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
upph. 7 kap; nuvarande 8 kap betecknas 7 kap; ändr. 6 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:268) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2001/02:208, Prop. 2001/02:57, Bet. 2001/02:LU20
Omfattning
upph. 5 kap 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:563) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2001/02:306, Prop. 2001/02:150, Bet. 2001/02:LU29
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
CELEX-nr
32000L0031
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:55) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 2 kap. 1 § om andelar i investeringsfonder skall också gälla andelar i sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2005:199) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:190, Prop. 2004/05:30, Bet. 2004/05:FiU24
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3 §§
CELEX-nr
32004L0069
Ikraftträder
2005-05-01

Lag (2005:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:264, Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 4 kap 6 §, 6 kap 1 a, 3 §§; ny 1 kap 3, nytt 5 a kap
CELEX-nr
32003R2273
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:833) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. När det gäller ansökningar om godkännande av prospekt som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande, skall vid tillämpning av 2 kap. 26 § ansökan anses ha kommit in till Finansinspektionen den dag lagen träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:44, Prop. 2004/05:158, Bet. 2005/06:FiU9
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 3 §§; nya 2 kap 7-37 §§, 6 kap 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 37 §§, 6 kap 1, 1 b, 1 c, 1 e, 1 f, 2 §, 3 a, 4 §§; nya 2 a, 2 b kap
CELEX-nr
32004R0809
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:912) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:454) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:276, Prop. 2005/06:140, Bet. 2005/06:LU29
Omfattning
upph. 2 a kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 1 c, 3 a §§; nytt 2 a kap
CELEX-nr
32004R0809
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1376) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3 §§
CELEX-nr
32006L0048
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:365) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. Den som på grund av lagens ikraftträdande blir anmälningsskyldig enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, skall anmäla innehavet enligt bestämmelserna i de paragraferna. Anmälan skall ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast den 16 juli 2007. Detta gäller dock inte den som har gjort motsvarande anmälan före lagens ikraftträdande eller som senast den 16 juli 2007 anmäler förändringar i innehavet enligt de nämnda bestämmelserna.
 3. Ett aktiebolag som vid lagens ikraftträdande innehar egna aktier i sådan omfattning att skyldighet att offentliggöra innehavet uppkommer enligt 4 kap. 18 §, skall senast den 5 juli 2007 offentliggöra uppgifter om innehavet. Detta gäller dock inte ett aktiebolag som har offentliggjort motsvarande uppgifter före lagens ikraftträdande eller som senast den 5 juli 2007 offentliggör förändringar i innehavet enligt de nämnda bestämmelserna.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
upph. 3 kap 4 §, 5 a kap 4 §, 4, 7 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 25, 34, 37 §§, 6 kap 1 a 1 b, 1 e, 3, 3 a, 3 b, 3 e, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap 37 §; nya 2 kap 38, 39 §§, 6 kap 1 g, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap 1 g, 5 §§, nya 4, 7, 8 kap
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:535) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 §§, 2 a kap 3, 6, 10 §§, 2 b kap 3 §, 4 kap 1, 14, 17, 19, 21, 22 §§, 6 kap 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§, 7 kap 1 §
CELEX-nr
32006L0031
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2009:352) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 16, 17 §§
CELEX-nr
32008L0022
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:1009) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2009/10:373, Prop. 2009/10:217, Bet. 2009/10:FiU31
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-12-07

Lag (2010:1860) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:56, Prop. 2010/11:17, Bet. 2010/11:FiU15
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 a §; ny 6 kap. 6 §
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2010:2055) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Vad som sägs i 2 b kap. 1 § om publikt aktiebolag ska också gälla publikt försäkringsaktiebolag för vilket 22 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) är tillämpligt. I sådana fall ska äldre bestämmelser i 2 b kap. 4 § om aktieägare i övertagande bolag tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 2 b kap. 1, 4 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:732) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
 2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:268, Prop. 2010/11:95, Bet. 2010/11:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 1 §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2011-06-30

Lag (2011:880) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:315, Prop. 2010/11:135, Bet. 2010/11:FiU38
Omfattning
ändr. 4 kap. 16 §
CELEX-nr
32009L0065
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2012:189) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2011/12:184, Prop. 2011/12:70, Bet. 2011/12:FiU38
Omfattning
ändr. 2 kap. 26, 27, 34, 35, 36 §§, 4 kap. 23, 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; ny 6 kap. 5 a §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-05-15

Lag (2012:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
 2. När det gäller ansökningar om godkännande av prospekt som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande, ska vid tillämpning av 2 kap. 26 § ansökan anses ha kommit in till inspektionen den dag lagen träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:239, Prop. 2011/12:129, Bet. 2011/12:FiU49
Omfattning
upph. 6 kap. 1 b §, ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 34, 35 §§, 2 b kap. 1 §, 4 kap. 22 §, 6 kap. 1 e, 1 h, 3, 3 a §§; nytt 2 c kap.
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:564) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
upph. rubr.närmast efter 6 kap. 1 a §; ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 16 §
CELEX-nr
32009L0065
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:478) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
 2. För avräkning av förpliktelser som har skett före ikraftträdandet, avtal om överföring av tillgångar och positioner och avtal om säkerheter som har ingåtts före ikraftträdandet samt vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:274, Prop. 2013/14:111, Bet. 2013/14:FiU29
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap.; nya 5 kap. 2, 2 a, 2 b §§
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:974) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 och 3 §§
CELEX-nr
32013L0036
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:395) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
 2. Om en investerare före ikraftträdandet har anmält eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper, gäller äldre bestämmelser om rätten till återkallelse.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:242, Prop. 2014/15:115, Bet. 2014/15:FiU19
Omfattning
ändr. 2 kap. 34 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:712) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 2 kap. 17 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:958) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
 2. I fråga om anmälan enligt 4 kap. 3 § om ändring i aktieinnehav som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 4 kap.4, 5 och 10 §§.
 3. I fråga om anmälan enligt 4 kap. 9 § andra stycket om att den andel av det totala antalet aktier eller röster som innehavet motsvarar uppnår eller överstiger någon av gränserna i 4 kap. 5 § första stycket 1 eller går ned under någon av dem som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 4 kap.4, 5 och 10 §§.
 4. I fråga om offentliggörande enligt 4 kap. 18 § första stycket av förvärv och överlåtelse av egna aktier som avser förhållanden före ikraftträdandet tilllämpas äldre bestämmelser i 4 kap. 5 § och 18 §andra stycket.
 5. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:95, Prop. 2015/16:26, Bet. 2015/16:FiU14
Omfattning
nuvarande 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§ betecknas 6 kap. 3 l, 3 g, 3 m, 3 n §§; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 39 §, 4 kap. 2, 4, 5, 10, 18, 22 §§, 6 kap. 3 a, 3 g, 3 l, 3 m, 3 n §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 6 kap. 2, 3 a §§; nya 2 kap. 40 §, 4 kap. 13 a §, 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 h, 3 i, 3 j, 3 k, 3 o §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 h, 3 m, 3 o §§
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-07-03

Lag (2016:1308) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
upph. 5 a kap.; ändr. 6 kap. 1 a, 3 §§, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:680) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017 i fråga om 6 kap.3 b och 3 f §§ och i övrigt den 3 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 17 §, 6 kap. 1 e, 3 b, 3 f §§
Ikraftträder
2017-08-02

Lag (2018:323) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:246, Prop. 2017/18:142, Bet. 2017/18:FiU39
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:797) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1622) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2018/19:1, Prop. 2017/18:263, Bet. 2018/19:FiU7
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:2025) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2018/19:53, Prop. 2018/19:4, Bet. 2018/19:FiU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:278) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2018/19:200, Prop. 2018/19:38, Bet. 2018/19:FiU37
Omfattning
ny 3 kap. 4 §
Ikraftträder
2019-06-01

Lag () om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om
  1. prospekt som har godkänts före ikraftträdandet, till dess att prospektets giltighetstid har löpt ut eller senast till den 22 juli 2020,
  2. sådana erbjudandehandlingar som avses i 2 a kap. 3 § där det vederlag som erbjuds utgörs av överlåtbara värdepapper som ges ut eller innehas av budgivaren och som har godkänts av Finansinspektionen före ikraftträdandet, till den 22 januari 2020, och
  3. sådana dokument som enligt 2 b kap. 2 § och 2 c kap. 2 § upprättas vid fusioner och delningar och som har lämnats in för granskning till Finansinspektionen före ikraftträdandet, till den 22 januari 2020.
 3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:237, Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40
Omfattning
upph. 2, 2 b, 2 c kap., 2 a kap. 3, 6 §§, 6 kap. 1 e, 1 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 e, 1 f §§; ändr. 1 kap. 1 §, 2 a kap. 11 §, 6 kap. 1 a, 1 c, 1 d, 1 h, 3 a, 3 b, 3 l, 3 n, 5, 5 a
Ikraftträder
2019-07-21

Lag (2020:1156) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2020/21:75, Prop. 2020/21:24, Bet. 2020/21:FiU14
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 d §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:487) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2021-06-26

Lag (2022:982) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordringar som omfattas av ett offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:375, Prop. 2021/22:215, Bet. 2021/22:CU22
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §
Ikraftträder
2022-08-01

Lag (2023:825) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2023/24:60, Prop. 2022/23:124, Bet. 2023/24:FiU7
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 k §
Ikraftträder
2024-01-01