FFFS 2013:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring

och tjänstepension;

beslutade den 21 maj 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2, 5 och 6 §§ försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257) i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

dels att nuvarande 2 kap. 1 § ska betecknas 2 kap. 2 § och att nuvarande 2 kap. 2 §

ska betecknas 2 kap. 1 §,

dels att de nya 2 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att 1 kap. 2 och 6 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 § samt bilaga 2 och 4 ska ha följande

lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. försäkringsföretag och utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige

vilka meddelar direkt försäkring,

2. pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen (1967:531) om tryggande

av pensionsutfästelse m.m., och

3. utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 1 kap. 5 § 3 lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

För en pensionsstiftelse och ett utländskt tjänstepensionsinstitut gäller endast

2 kap. 2 § och bilaga 1.

För sjuk- och olycksfallsförsäkring som meddelas som tillägg till en livförsäkring

gäller inte bilaga 2.

6 § I dessa föreskrifter och allmänna råd betyder

allokerad återbäring: återbäring som är preliminärt fördelad,

arvsvinst: pensionsbehållning eller försäkringskapital från avliden med försäkring

som saknar fullständigt återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd och som

tillfaller övriga liknande försäkringar,

FFFS 2013:5

Utkom från trycket

den 27 maj 2013

FFFS 2013:5

2

depåförsäkring: traditionell försäkring som normalt saknar garanterat försäkrings-

belopp och för vilken försäkringstagaren eller den försäkrade själv bestämmer

inriktningen på sparandet genom val av ett eller flera tillgångsslag som försäkrings-

företaget erbjuder,

ersättningsberättigad: den som har rätt till ersättning på grund av försäkring, t.ex.

en försäkringstagare, försäkrade eller förmånstagare,

flytt av en försäkrings värde: överföring under vissa förutsättningar av försäkrings-

kapital till en annan försäkring, från ett försäkringsföretag till ett annat eller från en

förvaltningsform till en annan,

fribrev: tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade

premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras

på de premier som redan har betalats in,

försäkringsgrupp: detsamma som avses

i 9 kap. 1 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043),

garanterad återbäring: återbäring som garanteras i nominella eller reala belopp

genom försäkringsavtalet eller en ensidig utfästelse från försäkringsföretaget,

geometriskt medelvärde: n:te roten ur produkten av de n positiva tal vars medel-

värde ska beräknas. I finansiella sammanhang är de tal vars medelvärde ska

beräknas vanligen skrivna på formen

100

1

r

där r är en effektiv avkastning eller en ränta uttryckt i procent. Detta medelvärde är

ett mer rättvisande värde på genomsnittlig avkastning eller ränta än ett vanligt

aritmetiskt medelvärde,

informationsberättigad: en arbetstagare eller en arbetstagares efterlevande vars

pension tryggas av en pensionsstiftelse eller ett sådant utländskt tjänstepensions-

institut som avses i 1 kap. 5 § 3 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares

och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

kollektivavtalsgrundad försäkring: personförsäkring eller skadeförsäkring som

1. tecknas av arbetsgivare för att ge skydd åt anställda,

2. meddelas enligt ett kollektivavtal som har angetts i försäkringsvillkoren och som

har slutits mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en

arbetstagarorganisation, och

3. tecknas hos ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare enligt

kollektivavtalet,

solvenskvot: kvoten mellan kapitalbas och solvensmarginal enligt 7 kap. försäk-

ringsrörelselagen,

tjänstepension: en pension till en arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande som

bekostas av arbetsgivaren och grundas på kollektivavtal eller individuella avtal

mellan den anställde och arbetsgivaren,

tjänstepensionsförsäkring: tjänstepension i form av en sådan försäkring som avses i

1 kap. 8 § försäkringsrörelselagen,

villkorad återbäring: avtalad eller ensidigt utfäst återbäring som är villkorad av

värdeförändringar och avkastning på tillgångar eller av ett visst försäkringstekniskt

resultat där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade står för risken, och

FFFS 2013:5

3

återköp: utbetalning till försäkringstagaren av belopp som motsvarar hela eller en

del av försäkringens värde före den avtalade försäkringstidens slut.

2

kap.

1 § Allmänna bestämmelser om sådan information som omfattas av dessa

föreskrifter finns i 4 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 8 kap. 1 a §

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige och 10 d § lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.

Allmänna råd

Informationen bör utformas så att den underlättar de beslut som den som

avser att teckna en försäkring eller en försäkringstagare kan behöva fatta.

Det bör vara enkelt att överblicka försäkringens viktigaste egenskaper och

begränsningar. Information som ska ligga till grund för ett beslut som den

som avser att teckna en försäkring eller en försäkringstagare kan behöva

fatta bör lämnas i samlad form.

Informationen bör lämnas i en handling eller i någon annan läsbar eller

varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. Detta gäller dock inte

sådan information som avses i 5 kap. 2 §.

För pensionsförsäkring och kapitalförsäkring med sparande bör det tydligt

framgå i vilken utsträckning nivån är garanterad på pensionsbelopp respek-

tive försäkringsbelopp och eventuellt efterlevandeskydd.

För privata individuella livförsäkringsprodukter av sparandetyp bör den

viktigaste förköpsinformationen anges i ett faktablad. Faktabladet bör följa

den standarduppställning med de rubriker som finns i bilaga 3, och i övrigt

utformas så att det blir lätt för en konsument att jämföra likartade

produkter. Om en genomsnittlig avkastning beräknas som geometriskt

medelvärde bör det som anges om metoden i bilaga 4 beaktas.

2 §

1

Ett försäkringsföretag, en utländsk försäkringsgivare, en pensionsstiftelse eller

ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska, till försäkringstagaren och ersättnings-

berättigade, lämna information om

1. namn, associationsform och den fullständiga adressen till huvudkontoret, eller i

tillämpliga fall till den agentur eller filial som meddelat försäkringen, och

2. namn och adress till den utländska försäkringsgivarens representant för

trafikförsäkring i Sverige, om försäkringen är en trafikförsäkring och försäkrings-

givaren saknar filial i landet.

För verksamhet som avser sådana stora risker i en skadeförsäkring som anges i

3 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), behöver endast avtalet eller andra

handlingar som ger försäkringsskydd, samt försäkringsansökan i den mån den är

bindande för sökanden, innehålla information som avses i 1.

1 Ändringen innebär att de allmänna råden upphävs.

FFFS 2013:5

4

3

kap.

1 § Ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare ska lämna

information om följande innan ett försäkringsavtal meddelas

1. information enligt 2 kap. 2 §, och

2. vilken stats lag som gäller för avtalet om svensk lag inte gäller. Om parterna har

frihet att välja lag, anges vilken stats lag som ska gälla enligt försäkringsföretagets

eller den utländska försäkringsgivarens förslag.

För livförsäkringsavtal ska information enligt 4 kap. 2 § också lämnas.

Bestämmelsen i första stycket 2 gäller inte för skadeförsäkring om försäkrings-

tagaren är en juridisk person.

5

kap.

1 § Ett livförsäkringsföretags information om liv- och tjänstepensionsförsäkring

ska, utöver vad som följer av 2 och 3 §§ samt 2–4 kap.,

innehålla de uppgifter som

framgår av bilaga 2.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2013.

MARTIN ANDERSSON

My

Ahlberg

FFFS 2013:5

5

Bilaga 2

Information om livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring

Bilagan är indelad i följande huvudavsnitt:

A. Information innan försäkring meddelas

B. Information om försäkringens värde i samband med flytt m.m.

C. Information under försäkringstiden, men före utbetalning

D. Information under utbetalningstiden

E. Kompletterande information om tjänstepensionsförsäkring

A. Information innan försäkring meddelas

Innan en försäkring meddelas ska ett försäkringsföretag lämna information enligt

punkterna 1–20 till den som erbjuds teckna försäkring.

För livförsäkringar som endast gäller för dödsfall och som meddelas för en tid på

längst fem år eller mot en premie som är beräknad och bestämd för högst fem år i

taget, gäller dock inte 10–17.

För fondförsäkringar eller depåförsäkringar gäller inte 11–17. Om det enligt ett så-

dant försäkringsavtal kan inträffa att försäkringskapital inte kan betalas ut till följd

av att ersättningsberättigade saknas, gäller inte heller punkterna 8 och 9.

Försäkringsavtal

Ett försäkringsföretag ska lämna information som innehåller:

1. Försäkringsavtalets löptid.

2. I förekommande fall hur försäkringen kan återköpas, ändras till fribrev eller dess

värde flyttas.

3. Principerna för hur försäkringens värde bestäms om den återköps eller ändras till

fribrev, respektive hur flyttbart belopp bestäms om försäkringens värde ska flyttas.

4. I vilka avseenden och under vilka förutsättningar försäkringsföretaget kan ändra

villkoren i avtalet under försäkringstiden, särskilt när det gäller förmåner, avgifter

och andra kostnadsuttag.

5. Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringsavtalet och hur det går till.

6. Huvuddragen av de skatteregler som gäller för försäkringen.

Premier

7. De villkor som gäller för premiebetalning.

8. Hur stor del av premien som avser huvudförmånen och i tillämpliga fall tilläggs-

förmåner.

FFFS 2013:5

6

Uttag av avgifter och disposition av överskott

9. Principerna för hur försäkringsföretagets drifts- och riskkostnader ska täckas

liksom hur vinst kan delas ut.

10. Principerna för hur överskott ska fördelas mellan såväl försäkringstagare som

andra ersättningsberättigade, och vad som gäller när försäkringskapitalet inte kan

betalas ut till följd av att ersättningsberättigade saknas.

11. Principerna för hur överskottet får användas till förlusttäckning.

12. Faktorerna eller villkoren som villkorad återbäring beror av.

13. Principerna för uppräkning av utfallande periodiska belopp.

14. Försäkringsföretagets policy om kollektiv konsolidering och för återtag av

återbäring (reallokering), för det fall då ett försäkringsavtal kan få allokerad

återbäring.

15. Information som tydligt anger vilken form av återbäring eller överskott som

kan komma försäkringsavtalet tillgodo.

Ekonomiska uppgifter om försäkringsföretaget

16. Översiktliga uppgifter om vilka långsiktiga mål för placeringarna som försäk-

ringsföretaget har fastställt och med ungefärlig fördelning på

a) aktier och andelar,

b) fastigheter och lån mot säkerhet i fastighet,

c) fastförräntade tillgångar, och

d) övriga placeringar.

17. De långsiktiga målen ska delas upp på:

a) de samlade tillgångarna,

b) de tillgångar som används för skuldtäckning som avser villkorad återbäring, och

c) de tillgångar som används för skuldtäckning som avser garanterad återbäring

och övriga försäkringsåtaganden.

För information om försäkringsföretagets historiska kapitalavkastning och kost-

naderna för kapitalförvaltningen bör branschgemensamma nyckeltal och mät-

metoder användas, om sådana finns. Vad som sägs om avkastningshistorik i

bilaga 3 bör dock också beaktas.

Särskilda uppgifter för försäkring där försäkringstagaren väljer fonder för

placering av premierna

18. Hur ett fondbyte går till och hur stora avgifter som tas ut vid fondbyte.

19. De avgifter som försäkringsföretaget tar ut för att täcka driftskostnader och

skatt, med fördelning på

a) avdrag från premien innan köp av andelar sker,

b) eventuell skillnad i köp- och säljkurs för andelar, och

c) avdrag från fond- eller andelsvärdet.

FFFS 2013:5

7

20. En översiktlig beskrivning av fondutbudet och, på begäran av den som erbjuds

teckna försäkring, även information om en enskild fonds huvudsakliga inriktning.

Vad som sägs om information om fonder i bilaga 3 bör också beaktas.

B. Information om försäkringens värde i samband med flytt m.m.

När en försäkringstagare vill flytta försäkringens värde till ett annat försäkrings-

företag, ska information lämnas enligt a eller b.

När ett försäkringsföretag erbjuder en försäkringstagare att flytta försäkringens

värde inom samma försäkringsföretag eller försäkringsgrupp eller att genomföra

väsentliga villkorsändringar ska information dessutom lämnas enligt c. Informa-

tionen ska lämnas senast när försäkringsföretaget ger försäkringstagaren möjlighet

att acceptera erbjudandet. Med ett erbjudande om att flytta försäkringens värde

jämställs att ett försäkringsföretag erbjuder en försäkringstagare att återköpa och

nyteckna en försäkring.

Med en försäkringstagare i första och andra stycket avses även en anställd för

vilken arbetsgivaren tecknat en tjänstepensionsförsäkring.

a)

Ett försäkringsföretag från vilket flytt sker ska lämna följande information till

försäkringstagaren.

1.

Uppgift om att det tidigare försäkringsavtalet upphör och att det värde som flyt-

tas kommer att placeras i en ny försäkring enligt ett nytt avtal.

2.

I förekommande fall ska försäkringsföretaget lämna information om

att försäkringen hör till en särskild återbäringsgrupp därför att försäkringen gäller

med flytträtt,

vilket värde som kommer att flyttas, de avgifter som kommer att tas ut och de

justeringar som kommer att göras av befintligt försäkringsvärde,

att utfäst försäkringsbelopp och aktuellt riskskydd inklusive premiebefrielse-

skydd som finns i gällande försäkringsavtal kan ändras i den nya försäkringen,

att möjligheten att välja placering vid fondförsäkring förändras,

tidpunkt när försäkringsföretagets ansvar upphör.

b)

Ett försäkringsföretag till vilket flytt sker ska i förekommande fall lämna

följande information till försäkringstagaren.

1.

Försäkringens värde med uppdelning på värdet av garanterade förmåner och

övrigt värde. Om hela värdet anses som premie för en utfästelse, behövs ingen

sådan uppdelning.

2.

All information som enligt dessa föreskrifter ska lämnas innan en försäkring

meddelas. Sådan information behöver inte lämnas om flytten avtalades redan då

försäkringen tecknades.

FFFS 2013:5

8

c) Försäkringsföretaget ska lämna försäkringstagaren sådan information som gör

det tydligt för honom eller henne vad flytten av försäkringens värde eller den

väsentliga villkorsändringen innebär.

Informationen ska åtminstone beskriva skillnader som avser

1. avtalat försäkringsbelopp,

2. andra försäkringsförmåner,

3. avgifter, och

4. den finansiella risken för försäkringstagaren.

C. Information under försäkringstiden men före utbetalning

Ett försäkringsföretag ska under försäkringsavtalets löptid fram till utbetalningen

lämna information till försäkringstagare och ersättningsberättigade som innehåller

följande.

Ändringar

1. Uppgifter som avses i A 1–20, som är av väsentlig betydelse för tillämpningen

av avtalet och som berörs av en beslutad ändring i lagstiftningen, av försäkrings-

villkoren, fondbestämmelserna, eller försäkringsföretagets policy avseende kollek-

tiv konsolidering. Om försäkringsföretaget fattar beslut om reallokering av åter-

bäring, ska information lämnas så snart som möjligt om detta och om vilka effekter

reallokeringen väntas få.

Årlig information

Försäkringsföretaget ska årligen informera om inbetalda premier och uttagna

avgifter för den gångna perioden, i enlighet med följande:

2. I förekommande fall, uppgift om

garanterad återbäring som har betalats ut eller ökat försäkringens värde under

perioden,

villkorad återbäring som har betalats ut eller ändrat försäkringens värde under

perioden,

– försäkringens garanterade värde vid periodens början och periodens slut, eller om

garantins utformning, och

att ersättning kommer att börja utbetalas inom de närmaste tolv månaderna.

Uppgiften om garanterad eller villkorad återbäring får ersättas med uppgift om

försäkringskapitalet vid periodens början och periodens slut.

3. Om information ges om allokerad återbäring, en uppgift om att den ingår i

försäkringsföretagets riskkapital samt innebörden av detta.

4. Ändringar av de principer som tillämpas för uppräkning av utfallande belopp.

FFFS 2013:5

9

5. Hur stor ersättning inklusive återbäring som skulle ha utbetalats vid dödsfall på

den gångna periodens slutdag i de fall då denna ersättning skulle avvika från

försäkringens värde.

6. Avgifter som kommer att belasta värdet vid eventuellt återköp eller flytt av

försäkringens värde.

7. De övriga avgifter som har tagits ut under perioden.

8. De övriga väsentliga orsakerna till förändringen av försäkringens värde under

året, såsom:

– avkastning som har kommit försäkringen till del eller fördelats preliminärt,

– skatteavgifter som försäkringsföretaget har tagit ut ur försäkringens värde,

– riskpremie som försäkringsföretaget har tagit ut, och

– arvsvinst som har kommit försäkringen till del eller fördelats preliminärt.

9. I anslutning till påbörjande av periodisk utbetalning, att företaget har utnyttjat en

rättighet att ändra försäkringsvillkoren, exempelvis när det gäller avgifter och

antagande om livslängd.

10. Påminnelse om att försäkringen kan behöva ses över i vissa avseenden, till

exempel förmånstagare, behovet av efterlevandeskydd och val av fonder inför

början av en fondförsäkrings utbetalningstid.

D. Information under utbetalningstiden

Ett försäkringsföretag ska under utbetalningstiden lämna följande information till

försäkringstagare och ersättningsberättigade:

Ändringar

1. Uppgifter som avses i A 1–20, som är av väsentlig betydelse för avtalet och som

berörs av en beslutad ändring i lagstiftningen, av försäkringsvillkoren, fondbestäm-

melserna eller försäkringsföretagets policy avseende kollektiv konsolidering. Om

försäkringsföretaget fattar beslut om reallokering av återbäring, ska information

lämnas så snart som möjligt om detta och om vilka effekter reallokeringen väntas

få.

2. Ändring av principer eller väsentliga ändringar av antaganden som används för

att räkna upp utfallande belopp under utbetalningstiden.

Årlig information

Försäkringsföretaget ska årligen lämna information om följande:

3. Uppgifter för perioden om

– aktuellt försäkringsbelopp,

– den avkastning som har kommit försäkringen till del eller preliminärt fördelats,

FFFS 2013:5

10

– de skatteavgifter som har tagits ut,

– övriga avgifter som har tagits ut, samt

– i förekommande fall, att ersättningen kommer att upphöra inom de närmaste

tolv månaderna.

E. Kompletterande information om tjänstepensionsförsäkring

Ett försäkringsföretag som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring

ska iaktta följande när information lämnas till ersättningsberättigade.

1. Information om försäkringsföretaget

Efter begäran ska ersättningsberättigade få den senast upprättade årsredovisningen.

2. Information om pensionsplaner

Om försäkringsföretaget tryggar mer än en pensionsplan ska ersättningsberättigade

efter begäran få årsredovisningen för den pensionsplan som de tillhör, om sådan

information finns tillgänglig.

Vid ändring av reglerna för en pensionsplan ska de ersättningsberättigade, inom

skälig tid räknat från beslutet om ändring, få relevant information om ändringen.

Ersättningsberättigade ska få tillräcklig information om dels de förmåner som de

har rätt till, dels de utbetalningsalternativ som finns när pension eller andra förmå-

ner ska börja betalas ut.

Efter begäran ska ersättningsberättigade få detaljerad och utförlig information om

a) hur pensionsförmånerna bestäms när full tjänstetid har intjänats vid förmåns-

bestämd pension,

b) pensionsförmånernas storlek om anställningen upphör, och

c) villkor för överföring av pensionsrättigheter om anställningen upphör.

3. Uppgifter om placeringsriktlinjerna

Ett försäkringsföretag ska, efter begäran av en ersättningsberättigad eller någon

som företräder denne, lämna information om placeringsriktlinjer upprättade i enlig-

het med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:16) om

placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver tjänstepensions-

verksamhet. Informationen ska innehålla

a) en övergripande beskrivning av de tillgångar som avser tjänstepension,

b) uppgift om avkastningsmål, och

c) uppgift om risknivå i tillgångar och åtaganden som helhet.

FFFS 2013:5

11

Bilaga 4

Beräkning av geometriskt medelvärde

Beräkning av genomsnittlig totalavkastning eller återbäringsränta med

geometrisk metod

Den geometriska metoden är den gängse metoden vid beräkning av fonders

genomsnittliga avkastning över en period. Med metoden beräknas genomsnittlig

avkastning eller förräntning som en genomsnittlig effektivränta, dvs. som en

genomsnittlig årsränta vid betalning i efterskott.

I tekniska termer kan metoden i ord beskrivas på följande sätt. Det tidsviktade

medelvärdet av avkastningen eller räntan beräknas med utgångspunkt från ett

tidsviktat vanligt aritmetiskt medelvärde av motsvarande avkastnings- eller ränte-

intensiteter. Det geometriska medelvärdet bestäms slutligen genom att räkna om

den genomsnittliga intensiteten till vanlig effektiv avkastning eller ränta.

Om de avkastningar eller räntor som medelvärdet beräknas för gäller kalender-

årsvis, är tidsviktningen enkel, med lika vikt för varje kalenderår. Men om

exempelvis återbäringsräntorna har gällt i perioder med olika längd uttryckt i

månader, ska de tidsviktas vid beräkningen av medelvärdet. En period om tre

månader får då tidsvikten 25 procent av ett år medan en period av längden tolv

månader får vikten 100 procent, dvs. ett år, osv.

Om vi utgår från fem kalenderårsavkastningar T(1), T(2), …, T(5), t.ex. 5, 6, 10, 4

och -1 %, så är motsvarande intensiteter u(1), u(2), …, u(5). Intensiteterna

definieras av u(i) = log (1+T(i)), beräknat med 10-logaritmen. I vårt exempel är

intensiteterna log 1,05, log 1,06, …, log 1,2. Beräkna det aritmetiska medelvärdet u

= [u(1)+u(2)+…+u(5)]/5. Det geometriska medelvärdet är då 10u -1. I vårt exempel

är det aritmetiska medelvärdet 4,81 procent medan det geometriska är 4,74 procent.

Det går att bevisa att det geometriska medelvärdet aldrig är större än det

aritmetiska och att de är lika om alla ingående tal är lika.

Det geometriska medelvärdet är rättvisande i den meningen att ett belopp som sätts

in vid femårsperiodens början får samma slutvärde om det förräntas eller växer:

 år för år med de fem givna talen, eller

 år för år med ett och samma tal, nämligen det geometriska medelvärdet.

Det följer att förräntning alla fem åren med det aritmetiska medelvärdet ger ett för

stort och missvisande värde.

Ett exempel med varierande delperiodlängd: Låt avkastningarna eller räntorna

vara som i föregående exempel men låt delperioderna ha längderna t(1), t(2), …,

t(5), t.ex. 11, 7, 6, 17 och 19 månader, totalt fortfarande 60 månader eller fem år.

De viktade intensiteterna får då det tidsviktade aritmetiska medelvärdet u =

[11•u(1) + 7•u(2) + … + 19•u(5)]/60. Det geometriska medelvärdet är som tidigare

10u -1. Det viktade geometriska medelvärdet är 3,38 procent medan på

motsvarande sätt viktat aritmetiskt medelvärde är 3,43 procent.

FFFS 2013:5

12

För att beräkna det geometriska medelvärdet G när avkastning eller ränta uttrycks i

procent, kan vi använda följande formler:

)

1

10

(

100

UA

G

n

k

k

k

r

d

L

UA

1

10

)

100

1

log(

1

n

k

k

d

L

1

d

k

= längden av delperiod k

r

k

= avkastningen eller räntan för delperiod k, uttryckt som effektiv avkastning eller

ränta, i procent.

Formeln kan också skrivas utan logaritmer:

 

 

 

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

1

1

1

1

L

d

n

d

L

n

k

d

k

n

k

r

r

r

G