FFFS 2014:13

Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av internt bedömt kapitalbehov

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om rapportering av internt bedömt kapitalbehov;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 2 § 11 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 63 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag ska

lämna om sitt internt bedömda kapitalbehov enligt 6 kap. 2 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse respektive 8 kap. 4 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden.

2 §

Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. värdepappersbolag.

Ett företag enligt första stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av

företagets konsoliderade situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Om företaget kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat

finansiellt moderholdingföretag, ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval

av det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets

konsoliderade situation.

Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

3 §

Ett företag ska per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och

31 december lämna Finansinspektionen uppgifter om företagets internt bedömda

kapitalbehov och hur stor andel av detta som täcks av kärnprimärkapital, summan

FFFS 2014:13

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:13

2

av övrigt primärkapital och supplementärkapital samt övrigt förlustabsorberande

kapital fördelat på följande sätt:

1. Kreditrisk och motpartsrisk

a) varav koncentrationsrisk,

b) varav risker förknippade med exponering mot svenska bolån,

c) varav reciprocitet för andra länders krav.

2. Marknadsrisk

a) varav ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret.

3. Operativ risk.

4. Pensionsrisk.

5. Övrigt.

Företaget ska vid rapporteringen även lämna uppgifter om diversifieringseffekter

och ange summan av kapitalbehovet.

4 § Företaget ska lämna uppgifterna via Finansinspektionens webbplats och

tjänsten Periodisk rapportering på det sätt som närmare anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april,

10 augusti, 31 oktober respektive den 31 januari. Om balansdagen sammanfaller

med årsbokslutsdagen ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast

den tjugonde dagen i den andra månaden efter balansdagen.

Om företaget gör korrigeringar som påverkar tidigare rapporterade belopp, ska det

snarast lämna korrekta uppgifter till Finansinspektionen

.

Dispens

5 §

Finansinspektionen får efter skriftlig ansökan från ett företag besluta om

undantag från dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2014.

2. Företag får när de tillämpar 4 § lämna Finansinspektionen uppgifter per den 30

september 2014, senast den 15 december 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson