FFFS 2014:15

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:4) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:4)

om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 11 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 63 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden att 1 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:4) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § I föreskrifterna anges vilka uppgifter om ränterisk i positioner utanför handels-

lagret som ska rapporteras till Finansinspektionen.

Föreskrifterna gäller för följande företag:

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. värdepappersbolag.

Ett företag enligt andra stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av

företagets konsoliderade situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Om företaget kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat

finansiellt moderholdingföretag, ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval

av det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets

konsoliderade situation.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson

FFFS 2014:15

Utkom från trycket

den 9 juli 2014