FFFS 2014:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade

betaltjänstleverantörer;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 §2 och 8 förordningen (2010:1008)

om betaltjänster att 3 kap. 11 § och 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänst-

leverantörer ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 § För den fysiska personen och den person som är ansvarig för betaltjänst-

verksamheten ska de uppgifter för ledningsprövning bifogas som framgår av 6 kap.

5 §.

9 kap.

1 § Ett betalningsinstitut ska tillämpa bestämmelserna i detta kapitel när det

beräknar kapitalkravet enligt 3 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

Finansinspektionen beslutar efter en ansökan enligt 2 kap. 1 § om vilken metod

som företaget ska använda. Bestämmelser för beräkning av kapitalbasen och dess

sammansättning finns i artiklarna 25–91 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 samt 3

kap. 1 och 3–11 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsyns-

krav och kapitalbuffertar.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson

FFFS 2014:20

Utkom från trycket

den 9 juli 2014