FFFS 2014:21

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7)

om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och

värdepappersbolag;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse samt 6 kap. 1 § 10 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7)

om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att rubriken till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering

av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag samt 1 kap. 1, 2 och

4 §§, 2 kap. 5 och 7 §§, 3 kap. 1, 4 och 10 §§ samt 4 kap. 5 och 10 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 kap., av följande lydelse.

Finansinspektionens föreskrifter om hantering och

offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och

värdepappersbolag

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ett företag ska hantera sina

likviditetsrisker och offentliggöra information om likviditetsrisk.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. värdepappersbolag.

Ett moderföretag ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av företagets

konsoliderade situation enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Vad

som anges om styrelse och verkställande direktör ska då gälla för moderföretagets

styrelse och verkställande direktör.

Ett företag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18.1 i förordning

(EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag,

behöver inte enskilt uppfylla kraven enligt 4 kap. 5 § om det tillsammans med

övriga företag i gruppen uppfyller kraven på gruppnivå och det dels finns rättsligt

FFFS 2014:21

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:21

2

bindande åtaganden om fullgott likviditetsstöd mellan det företag där likviditets-

reserven är placerad och företaget, dels att likviditet går att flytta fritt mellan dessa

företag. Detsamma gäller för ett dotterföretag som ingår i en konsoliderad situation

enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

och värdepappersföretag som står under grupptillsyn inom EES, om företaget lyder

under nationell reglering om hantering av likviditetsrisk som motsvarar dessa

föreskrifter.

Ett företag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18.1 i förordning

(EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

behöver inte enskilt uppfylla kraven i 5 kap. om moderföretaget uppfyller kraven

på grundval av den konsoliderade situationen.

4 § I dessa föreskrifter betyder

– dotterföretag: ett institut och ett finansiellt institut som enligt artikel 4.16 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag är dotterföretag till ett moderföretag,

– likviditetsrisk: risken för att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid

förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt,

– moderföretag: det företag som enligt artikel 11.3 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ansvarar för att de krav

som ställs på grundval av en konsoliderad situation uppfylls,

– värdepappersbolag: ett värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap. 5 §

26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 kap.

5 § Riktlinjer och instruktioner om hantering av likviditetsrisk ska säkerställa att

företaget bevakar och tillgodoser framtida likviditetsbehov vid normal daglig

hantering såväl som vid temporära och utdragna krissituationer. De ska även ge

anvisningar om ansvars- och arbetsfördelning, mätmetoder, limiter, uppföljning

och rapportering. Riktlinjerna och instruktionerna ska avse företaget som helhet

inklusive eventuella filialer och i förekommande fall samordningen dem emellan.

Ett dotterföretag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18.1 i för-

ordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag, ska när det tar fram egna riktlinjer, instruktioner och strategier beakta de

riktlinjer och instruktioner som gäller för gruppen.

7 § I varje företag ska det finnas en central funktion för oberoende kontroll av

likviditetsrisker (likviditetsriskkontroll) som är underställd den verkställande

direktören eller en ledamot av den verkställande ledningen som inte är ansvarig för

positionstagande enheter. Den centrala likviditetsriskkontrollfunktionen ska ha

goda kunskaper om finansiella instrument, likviditetsrisker och metoder för styr-

ning och kontroll av likviditetsrisker.

Om företaget har en central funktion för riskkontroll kan likviditetsriskkontrollen

utföras av denna.

FFFS 2014:21

3

Om ett företag ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18.1 i förordning

(EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag får den

centrala funktionen för likviditetsriskkontroll placeras i moderföretaget. Den

centrala likviditetsriskkontrollfunktionen ansvarar för den löpande rapporteringen

och analysen av företagets och i förekommande fall gruppens likviditetsrisker.

Om ett företag har en lokalt placerad funktion för likviditetsriskkontroll inom en

positionstagande enhet ska den lokala funktionen rapportera till den centrala

likviditetsriskkontrollfunktionen eller den centrala riskkontrollfunktionen om en

sådan finns.

Ett dotterföretag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18.1 i förord-

ning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

ska anpassa sin likviditetsriskkontrollfunktion till den för gruppen gemensamma

likviditetsriskkontrollfunktionen.

3 kap.

1 § Ett företag ska identifiera och mäta sina exponeringar mot likviditetsrisker och

sitt finansieringsbehov inom och mellan olika affärsverksamheter och valutor.

Ett moderföretag ska särskilt beakta och dokumentera olika rättsliga och operativa

begränsningar att fritt överföra likviditet och säkerheter mellan företag som ingår i

den konsoliderade situationen enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

4 § Ett företag ska beräkna de kassaflöden som förväntas uppstå när samtliga

tillgångar, skulder och poster utanför balansräkningen avvecklas. Kassaflödena ska

fördelas på de olika tidsintervall inom vilka de normalt förväntas uppstå.

Kassainflöden från tillgångar i likviditetsreserven enligt 4 kap. ska dock hänföras

till de tidsintervall där tillgången tidigast kan omvandlas till betalningsmedel.

Företaget ska i beräkningen använda dagliga tidsintervall. Om det med hänsyn till

företagets storlek inte är lämpligt och rimligt att använda dagliga tidsintervall får

företaget använda minst sju tidsintervall: en dag, mer än en dag till en vecka, mer

än en vecka till en månad, mer än en månad till tre månader, mer än tre månader

till sex månader, mer än sex månader till ett år, mer än ett år. Tidsintervallen ska

vara ömsesidigt uteslutande och sammantaget uttömmande. Ett moderföretag ska

alltid använda dagliga tidsintervall upp till ett år på grundval av företagets konsoli-

derade situation enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepappersföretag.

För varje tidsintervall ska företaget beräkna nettokassaflödet såsom summan av

förväntade kassautflöden minus summan av förväntade kassainflöden. Företaget

ska därefter ackumulera nettokassaflödet över samtliga tidsintervall för att visa hur

länge det har ett positivt kassaflöde.

10 § Ett dotterföretag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18.1 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag får beakta sin roll och position i gruppen när det tillämpar 7–9 §§.

FFFS 2014:21

4

4 kap.

5 § Ett företag ska hålla en avskild reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som

kan användas för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall

eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor. Tillgångarna

i likviditetsreserven får inte vara ianspråktagna som säkerheter. Storleken på

likviditetsreserven ska vara sådan att det är möjligt för företaget att stå emot en

allvarlig likviditetspåfrestning utan att det behöver ändra sin affärsmodell.

Likviditetsreserven ska bestå av sådana tillgångar att likviditet kan skapas på kort

tid till förutsägbara värden. Likviditetsreserven ska utgöras av tillgångar som är

både likvida på privata marknader och belåningsbara i centralbanker. Inlånings-

medel, i centralbanker eller en annan bank, som är tillgängliga påföljande dag kan

medräknas i likviditetsreserven.

Företaget ska förvissa sig om att det inte finns några hinder för att använda

reservens tillgångar för finansiering på kort sikt.

Ett moderföretag ska när det fastställer storleken på och lokaliseringen av

likviditetsreserven, beakta i vilken grad som företag inom gruppen ska vara själv-

försörjande med likviditet och omfattningen av likviditetsstöd till dotterföretag.

Ett företag med likviditetsrisk i olika valutor ska i möjligaste mån fördela likvidi-

teten på valutaslagen för att undvika eventuella störningar på swapmarknaderna.

10 § Ett dotterföretag som ingår i den konsoliderade situationen enligt artikel 18.1

i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag får beakta sin roll och position i gruppen vid tillämpningen av 9 §.

5 kap. Offentliggörande av information

Information som ska offentliggöras minst årligen

1 § Ett företag ska minst en gång per år offentligöra den information som anges i

7–9 §§. Informationen ska avse förhållanden på balansdagen för företagets årsredo-

visning eller i förekommande fall den koncernredovisning som omfattar de företag

som ingår i den konsoliderade situationen enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Informationen ska offentliggöras i samband med att årsredovisningen eller

koncernredovisningen offentliggörs.

Informationen ska innehålla uppgift om att det är fråga om information som ska

lämnas minst årligen enligt dessa föreskrifter.

Information som ska offentliggöras kvartalsvis

2 § Ett företag ska fyra gånger per år offentliggöra den information som anges i

9 §. Informationen ska avse förhållanden per balansdagarna 31 mars, 30 juni,

30 september och 31 december.

FFFS 2014:21

5

Informationen ska offentliggöras så snart som möjligt, dock senast två månader

efter balansdagen. Om ett företag väljer att offentliggöra informationen som anges i

9 § samtidigt som företaget offentliggör information enligt 1 § ska den offentlig-

göras senast fyra månader efter balansdagen.

Informationen ska innehålla uppgifter om att det är fråga om information som ska

lämnas minst fyra gånger per år enligt dessa föreskrifter.

3 § Ett företag ska bedöma om företagets eller gruppens verksamhet gör att det

behöver offentliggöra en viss del eller all information enligt dessa föreskrifter

oftare än vad som följer av 1 och 2 §§.

4 § I den information som lämnas enligt 2 och 3 §§, ska begrepp och termer så

långt det är möjligt stämma överens med de som används i den årliga informa-

tionen enligt 1 §.

Var information ska finnas tillgänglig och information om företaget

5 § Den information som ska offentliggöras enligt detta kapitel ska finnas

tillgänglig på företagets webbplats och får lämnas i företagets årsredovisning,

koncernredovisning eller delårsrapporter. Om företaget offentliggör informationen

i något av dessa dokument ska det finnas tillgängligt på företagets webbplats.

Ett företag som inte har en webbplats ska till allmänheten kunna tillhandahålla

informationen på annat sätt.

6 § Ett företag ska, när det offentliggör information enligt detta kapitel, ange sitt

fullständiga namn och organisationsnummer.

Information om likviditetsrisk

7 § Ett företag ska offentliggöra sådan information enligt 8 och 9 §§ som gör att

marknadens aktörer på ett välgrundat sätt kan bedöma företagets förmåga att

hantera likviditetsrisk och dess likviditetsposition.

8 § Företaget ska beskriva dels sin strategi och sina riktlinjer för att hantera

likviditetsrisk, dels hur funktionen för hantering av likviditetsrisk är organiserad.

Vidare ska omfattningen och utformningen av riskrapporterings- och riskmätnings-

systemen framgå. Företaget ska även beskriva vilka stresstester det utför och hur

beredskapsplanen är utformad.

9 § Företaget ska också offentliggöra kvantitativ information om sina likviditets-

positioner som gör det möjligt för marknadens aktörer att få en uppfattning om

dess likviditetsrisk. Företaget ska åtminstone offentliggöra information om

storleken på dess likviditetsreserv och hur den är sammansatt, storleken och fördel-

ningen på olika finansieringskällor samt värden på olika riskmått och nyckeltal.

Företaget ska även tillhandahålla tillräcklig kvalitativ information om riskmått och

nyckeltal som det använder, så att marknadsaktörerna kan förstå dem.

10 § Finansinspektionen beslutar om undantag från bestämmelserna i detta kapitel,

om det finns särskilda skäl.

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

FFFS 2014:21

6

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson