FFFS 2014:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella

konglomerat;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 2 § 3 förordningen (2006:627) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat att 3 kap. 4 § och avsnitten D 13–16

Kapitalkrav för respektive finansiell sektor i bilaga 4 Finansinspektionens före-

skrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella

konglomerat ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 § Om ett finansiellt konglomerats kapitalbas och kapitalkrav beräknas enligt

konsolideringsmetoden, och de kapitalkrav används som gäller för ett företag som

ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 eller för en försäkrings-

grupp, ska kapitalkraven om det behövs justeras så att företagen i det finansiella

konglomeratet ingår med samma andel i konglomeratets kapitalkrav som i dess

kapitalbas.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson

FFFS 2014:24

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:24

2

Bilaga 4

D13–D16 Kapitalkrav för respektive finansiell sektor

Ange kapitalkrav för respektive finansiell sektor under D13 respektive D15. Om

teoretiska kapitalkrav för icke reglerade enheter inom en finansiell sektor ska

beräknas, anges detta under D14 respektive D16.

Om det i konglomeratet finns gruppbaserade krav för försäkringsgrupper och

företag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska dessa

anges. Om gruppbaserade krav saknas, ange i stället summan av de individuella

kraven.