Förordning (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:627 i lydelse enligt SFS 2018:1756
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
  • FFFS 2011:26: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

1 §  Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU. Förordning (2013:673).

2 §  När det gäller följande bestämmelser i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

  1. hur balansomslutningen och kapitalkraven ska beräknas enligt 2 kap.24 §§,
  2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i 3 kap. 4 §,
  3. hur kapitalbasen och kapitalkraven ska beräknas enligt 5 kap.35 §§,
  4. hur riskkoncentrationer enligt 5 kap. 7 § ska värderas,
  5. hur interna transaktioner enligt 5 kap. 9 § ska värderas, 6. innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,
  6. sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som ska rapporteras enligt 5 kap. 11 § och fullgörandet av denna rapportering,
  7. att vissa uppgifter som enligt 5 kap.10 och 11 §§ ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och
  8. kraven på system för riskhantering och rutiner för intern kontroll enligt 5 kap.13 och 14 §§. Förordning (2014:499).

3 §  Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 8, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:499).

4 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 8 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska lämnas. Förordning (2018:1756).

Ändringar

Förordning (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

CELEX-nr
32005L0001
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2013:673) om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32011L0089
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2014:499) om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Omfattning
ändr. 2 §; ny 3 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2018:1756) om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Omfattning
ny 4 §
Ikraftträder
2019-09-01