FFFS 2014:25

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för

kreditinstitut och värdepappersbolag;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 11 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse samt 6 kap. 1 § 63 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappers-

bolag

dels att 2 kap. 1–3 och 12–14 §§ samt bilagan ska upphävas,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 1 och 12 §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 2 och 4 §§ samt 2 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. värdepappersbolag.

Ett moderföretag ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av företagets

konsoliderade situation enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Ett företag som ingår i den konsoliderade situationen enligt artikel 18.1 i förord-

ningen ska inte rapportera uppgifter om egen likviditetsrisk till Finansinspektionen

om uppgifterna omfattas av rapporteringen för gruppen.

4 § Ett företag ska rapportera uppgifter om likviditetsrisk till Finansinspektionen

per den sista dagen i varje månad (balansdag). Uppgifterna ska ha kommit in till

Finansinspektionen senast 15 dagar efter balansdagen.

Ett moderföretag ska rapportera uppgifter om likviditetsrisk enligt första stycket på

grundval av sin konsoliderade situation enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Företaget ska rapportera uppgifterna via ett inrapporteringssystem som finns på

Finansinspektionens webbplats på det sätt som närmare anvisas där.

FFFS 2014:25

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:25

2

2 kap.

5 § Ett företag ska lämna information om de kassaflöden som förväntas uppstå när

samtliga tillgångar, skulder och poster utanför balansräkningen avvecklas under

rådande förhållanden. Företaget ska utöver kontrakterade kassaflöden med

fastställda betalningstidpunkter och kända belopp även ta med sådana kassaflöden

för vilka betalningstidpunkter och storlek styrs av företagets egna beslut,

kundbeteenden eller marknadsutvecklingen. I de fall kundbeteenden eller

marknadsutvecklingen ligger till grund för att beräkna kassaflöden ska dessa

baseras på empiriska observationer och etablerade beräkningskonventioner.

Kassainflöden från likvida tillgångar enligt artikel 416.1 a–d i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag som också

uppfyller kraven i artikel 417 i samma förordning, ska inte inkluderas i kassa-

flödena enligt första stycket.

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft, i fråga om 1 kap. 2 och 4 §§, den 2 augusti 2014,

och i övrigt den 1 oktober 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson