FFFS 2014:26

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och

registrerade utgivare;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § 5 förordningen (2011:776) om

elektroniska pengar i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

dels att nuvarande 10 kap. 9 § närmast efter rubriken ”Undantag” ska betecknas

10 kap. 10 §,

dels att 9 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

3 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som enligt

3 kap. 7 § andra stycket lagen (2011:755) om elektroniska pengar väljer att inves-

tera medel i likvida tillgångar med låg risk, får endast göra det i tillgångar som

omfattas av tabell 1 andra raden i artikel 336.1 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Medel

får dock inte investeras i andra kvalificerade värdepapper enligt definitionen i

punkt 4 samma artikel.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson

FFFS 2014:26

Utkom från trycket

den 9 juli 2014