Förordning (2011:776) om elektroniska pengar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
SFS 2011:776 i lydelse enligt SFS 2018:1843
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
 • FFFS 2011:49: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2011:755) om elektroniska pengar. Registerfrågor

2 §  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 5 kap. 5 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar. Förordning (2018:341).

3 § Har upphävts genom förordning (2018:341).

4 §  I registret registreras uppgifter för varje institut för elektroniska pengar, registrerad utgivare, ombud och filial. Utöver vad som följer av 5 kap. 5 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska registret innehålla uppgift om namn eller företagsnamn och om personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. Förordning (2018:1843).

5 §  Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Bemyndigande

6 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska pengar meddela föreskrifter om

 1. beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5,
 2. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,
 3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,
 4. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,
 5. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket, som tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar, och andra medel som tagits emot för genomförandet av betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos instituten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap.7 § tredje och fjärde styckena,
 6. vilka uppgifter som institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska ge till Finansinspektionen enligt 3 kap. 8 §,
 7. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,
 8. vad institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska iaktta och vilka krav institutet eller utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 29 §,
 9. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 5 kap. 2 § och när upplysningarna ska lämnas,
 10. att vissa uppgifter som enligt 5 kap. 2 § ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
 11. vilka uppgifter, utöver vad som anges i lagen, en ansökan om tillstånd eller om undantag från tillstånd ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska lämnas in till Finansinspektionen, och
 12. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska fullgöra sina skyldigheter i fråga om anmälningar och underrättelser enligt 2 och 3 kap.Förordning (2018:169).

7 §  Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 6 § 10, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:505).

8 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 3 kap. 14 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska lämnas. Förordning (2018:1760).

Ändringar

Förordning (2011:776) om elektroniska pengar

CELEX-nr
32009L0110
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:505) om ändring av förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Omfattning
ändr. 6 §; ny 7 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2018:169) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:341) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1760) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Omfattning
ny 8 §
Ikraftträder
2019-09-01

Förordning (2018:1843) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01