FFFS 2014:27

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6)

om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av

likvida tillgångar och kassaflöden;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 och 11 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 10 och 63 förord-

ningen (2007:572) om värdepappersmarknaden att 1 kap. 2–4 §§, 3 kap. 2, 6 och

7 §§ samt 4 kap. 2 och 17 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om

krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassa-

flöden ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. värdepappersbolag.

Ett moderföretag ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av företagets

konsoliderade situation enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Ett företag som ingår i den konsoliderade situationen enligt artikel 18.1 i för-

ordningen behöver inte rapportera uppgifter om egen likviditetsrisk till

Finansinspektionen, eller uppfylla kravet på likviditetstäckningsgrad som anges i

2 kap., om kraven ska uppfyllas av gruppen.

3 § Föreskrifterna gäller för företag som per den 30 september har en balans-

omslutning på över 100 miljarder kronor. De ska även tillämpas på grundval av ett

företags konsoliderade situation enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag om företagen i gruppen

gemensamt per den 30 september har en balansomslutning på över 100 miljarder

kronor.

Kraven enligt dessa föreskrifter gäller för det påföljande kalenderåret även om

balansomslutningen vid någon tidpunkt understiger den nivå som anges i första

stycket.

FFFS 2014:27

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:27

2

4 § I dessa föreskrifter betyder

balansdag: den sista dagen i varje kalendermånad,

derivat: finansiella derivatinstrument och valutatransaktioner avista,

finansiella derivatinstrument: sådana derivatinstrument som anges i 1 kap. 4 § 5

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

finansiella kunder: kunder som huvudsakligen bedriver en eller flera av de

verksamheter som anges i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse; kreditinstitut, värdepappersbolag, specialföretag för värdepapperisering,

fondbolag, fonder med fast andelskapital, försäkringsföretag, finansiella holding-

företag och finansiella holdingföretag med blandad verksamhet samt dess

utländska motsvarigheter,

finansiella åtaganden

:

avtal som ger upphov till en finansiell tillgång för en part,

samtidigt som en annan part ådrar sig en finansiell skuld eller utfärdar ett

ägarandelsbevis samt finansiella instrument,

förlängning: ett avtal mellan ett företag och en kund om att refinansiera utlåning

till kunden som förfaller inom 30 kalenderdagar med ett nytt lån till samma kund

inom 30 kalenderdagar,

grupp av juridiska personer med inbördes anknytning: två eller flera företag

1. som ingår i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag,

2. där ett eller flera företag utövar ett bestämmande inflytande över övriga företag

utan att det är fråga om en koncern eller en företagsgrupp av motsvarande slag,

3. där ett företag är intresseföretag till ett annat företag,

4. där ett företag utövar ett betydande inflytande när det gäller den driftsmässiga

och finansiella styrningen eller som utövar ett sådant inflytande över ett annat

företag utan att något av företagen är intresseföretag till den andra, och

5. som har en överenskommelse om att gemensamt driva en ekonomisk verksamhet

och att gemensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna verksamhet,

likviditetsfaciliteter: faciliteter som endast kan utnyttjas av en motpart om dennes

förfallande marknadsfinansiering inte kan refinansieras,

– kreditfaciliteter: faciliteter som inte är likviditetsfaciliteter,

– likvida medel: kontanta medel, kontotillgodohavanden samt elektroniska pengar

enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

likviditetstäckningsgrad: likvida tillgångar enligt 3 kap. dividerat med kassa-

utflöden enligt 4 kap. efter avdrag av kassainflöden enligt 5 kap., och

moderföretag: det företag som enligt artikel 11.3 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ansvarar för att de krav

som ställs på grundval av en konsoliderad situation uppfylls.

FFFS 2014:27

3

3 kap.

2 § Ett företag ska betrakta en sådan tillgång som avses i 6 § 4 eller 7 § som likvid

om följande krav är uppfyllda:

1. Tillgången kontrolleras av en av de funktioner på företaget som ansvarar för dess

likviditetshantering. En sådan funktion ska ha rätt och möjlighet att omsätta

tillgången till likvida medel.

2. Tillgången är inte utgiven av företaget eller av ett annat företag som ingår i den

konsoliderade situation enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag där även företaget ingår.

6 § Ett företag ska när det beräknar om kravet i 2 kap. 1 § är uppfyllt, vikta

följande tillgångar till 100 procent, om de är likvida enligt 2 eller 3 §:

1. Kontanta medel.

2. Tillgodohavanden hos centralbanker eller liknande statliga organisationer om

dessa är tillgängliga påföljande bankdag även under likviditetspåverkande stress.

Ett tillgodohavande anses även tillgängligt påföljande bankdag om det

a) förfaller senare än påföljande bankdag och företaget har en avtalsenlig möjlighet

att förtidsinlösa en sådan placering redan påföljande dag förutsatt att eventuell

straffavgift först avräknas, eller

b) förfaller senare än påföljande bankdag och företaget har en avtalsenlig möjlighet

att belåna tillgodohavandet.

3. Värdepapper som är utgivna av stater eller centralbanker, i statens valuta, i den

omfattning dessa motsvarar företagets nettokassautflöde i samma valuta, förutsatt

att värdepapperna inte är utgivna i euro.

4. Värdepapper, utöver de som omfattas av 3, med noll riskvikt enligt schablon-

metoden för kreditrisk i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepappersföretag med undantag av det som anges i artikel

114.5–7 i den förordningen.

7 § Ett företag ska när det beräknar om kravet i 2 kap. 1 § är uppfyllt vikta

följande tillgångar till 85 procent, om de är likvida enligt 2 §.

1. Värdepapper, med 20 procents riskvikt enligt schablonmetoden för kreditrisk i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag, som är utgivna eller garanterade av stater, centralbanker, internationella

utvecklingsbanker eller icke-statliga offentliga organ.

2. Företagsobligationer som är värderade till kreditkvalitetssteg 1 enligt de tekniska

standarder om kreditvärderingsföretagens kreditkvalitetssteg som avses i artikel

136 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-

pappersföretag.

3. Säkerställda obligationer eller motsvarande utländska skuldförbindelser som är

värderade till kreditkvalitetssteg 1 enligt de tekniska standarder om kreditvärde-

ringsföretagens kreditkvalitetssteg som avses i artikel 136 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

FFFS 2014:27

4

4 kap.

2 § Vid beräkning av om kravet i 2 kap. 1 § är uppfyllt utgör kassautflöden

summan av viktade kassautflöden från finansiella åtaganden som kan uppstå inom

30 kalenderdagar samt viktade utestående skulder från finansiella åtaganden enligt

detta kapitel.

Utflöden som uppstår mellan företag som ingår i samma konsoliderade situation

enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

och värdepappersföretag ska inte beaktas som kassautflöden.

17 § Utflöden i form av outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter enligt 14–

16 §§ till en kund som kan hänföras till exponeringsklassen hushållsexponeringar

enligt artikel 123 eller 147.5 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag, eller motsvarande reglering i andra länder,

ska viktas till fem procent.

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson