FFFS 2014:3

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Allmänna råd

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag;

beslutade den 17 februari 2014.

Finansinspektionen beslutar i fråga om Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag att 1 kap. 2 §, 4 kap. 1 och

5 §§ och 7 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § De allmänna råden omfattar verksamheten i företag som står under Finans-

inspektionens tillsyn (nedan benämnda företag) och bör tillämpas av:

– enskilda företag och, där det är lämpligt, inom koncerner, finansiella företags-

grupper, och finansiella konglomerat.

De gäller dock inte för

– företag i dess verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

– företag i dess verksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse,

– värdepappersinstitut i dess verksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden,

– förvaltare av alternativa investeringsfonder i dess verksamhet enligt lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

– centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

4 kap.

1 § Risker som bör hanteras och kontrolleras är exempelvis följande:

– kredit- och motpartsrisker,

– marknadsrisker (ränte-, valuta- och kursrisker),

– likviditetsrisker,

– operativa risker (risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner

är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa

händelser inklusive legala risker).

För försäkringsföretag och understödsföreningar finns därutöver specifika försäk-

ringsrisker, så som

– teckningsrisker,

– reservsättningsrisker,

– återförsäkringsrisker, och

FFFS 2014:3

Utkom från trycket

den 21 februari 2014

FFFS 2014:3

2

– matchningsrisker.

5 § För försäkringsföretag gäller dessutom 5 kap. 14 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) om den ansvarige aktuariens uppgifter.

7 kap.

5 §

1

För försäkringsföretag gäller även 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043).

_______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 april 2014.

MARTIN ANDERSSON

Sara

Björkman

1

Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.