FFFS 2014:32

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet

och insättningssystem;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse att 1 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och

insättningssystem ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för följande företag:

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. värdepappersbolag.

Bestämmelserna i 1–3 kap. ska, i enlighet med vad som gäller enligt 3 kap. 4 §

lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

tillämpas på grupp- eller undergruppsnivå.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson

FFFS 2014:32

Utkom från trycket

den 9 juli 2014