FFFS 2014:34

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:48) om eurokurs på försäkringsområdet

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2011:48) om eurokurs på försäkringsområdet;

beslutade den 10 november 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 och 5 §§ försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257) i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2011:48) om eurokurs på försäkringsområdet att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

1 § En euro ska motsvara 9,24 svenska kronor1 vid tillämpning av

a) försäkringsrörelselagen (2010:2043),

b) försäkringsrörelselagen (1982:713) som tillämpas av understödsföreningar enligt

lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043),

c) lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige, eller

d) Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd som har beslutats med stöd av

försäkringsrörelseförordningen (2011:257).

2 § Den angivna eurokursen tillämpas vid beräkningar som görs från och med

den 31 december 2014.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 december 2014.

MARTIN ANDERSSON

Håkan

Källgård

1

Enligt Riksbanken motsvarade en euro 9,2364 svenska kronor fredagen den 31 oktober

2014.

FFFS 2014:34

Utkom från trycket

den 14 november 2014