FFFS 2014:9

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism;

beslutade den 16 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att 1 kap. 2 och 3 §§

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. fysiska och juridiska personer som driver sådan verksamhet som anges i 1 kap.

2 § 1–7 och 17–20 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

av terrorism, samt

2. filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet

som driver sådan verksamhet som avses i 1.

Bestämmelser som gäller för juridiska personers styrelse eller verkställande

direktör, ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om behöriga företrädare i de

associationsformer där styrelse eller verkställande direktör inte förekommer.

3 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 5 § lagen

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Därutöver används följande definitioner:

1. företag: en verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–20 lagen om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2. interna regler: policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra

skriftliga dokument genom vilka utfärdaren (styrelse eller verkställande direktör)

styr verksamheten.

3. intern kontroll: en process genom vilken företagets styrelse, verkställande

direktör, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att företagets

mål uppnås på följande områden:

– att företaget har en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av

verksamheten,

– att uppgifter som lämnas till Rikspolisstyrelsen är tillförlitliga, och

– att företaget följer tillämpliga lagar, förordningar och andra regler.

FFFS 2014:9

Utkom från trycket

den 23 juni 2014

FFFS 2014:9

2

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2014.

MARTIN ANDERSSON

Gustav

Jansson