Upphävd författning

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2009-02-12
Ändring införd
SFS 2009:62 i lydelse enligt SFS 2016:1029
Ikraft
2009-03-15
Upphäver
Lag (1999:163) om penningtvättregister
Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

[K1]2 §  Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 2. livförsäkringsrörelse,
 3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än anknutna försäkringsförmedlare,
 6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666),
 9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
 10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag,
 11. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster men som inte omfattas av 10,
 12. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),
 13. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,
 14. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 13, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,
 15. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 10–14,
 16. yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar 15 000 euro,
 17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
 18. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut,
 19. förvaltning av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 20. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, eller
 21. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Lag (2016:1029).

Prop. 2013/14:107: Paragrafen innehåller en uppräkning över de olika verksamheter som omfattas av lagen.

Prop. 2010/11:23: En ändring av redaktionell art görs såvitt avser hänvisningen i punkten 15 till de föregående punkterna i paragrafen.

Prop. 2015/16:197: Paragrafen innehåller en uppräkning över verksamheter som omfattas av lagen. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka fysiska och juridiska personer som omfattas av penningtvättslagen.

[K1]2 a §  Bestämmelserna i 3 kap.1 a, 4, 5 och 7 §§ samt 5 kap.1 och 2 §§ ska tillämpas på drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med artikel 26.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen. Lag (2012:376).

Prop. 2011/12:143: Paragrafen är ny och införs i syfte att leva upp till artikel 55 i auktioneringsförordningen av vilken det följer en skyldighet för medlemsstaterna att införa motsvarande krav vid drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som de krav som ställts på annan verksamhet genom de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 21, 26–29, 32, 34.1, 35 och 39 i direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt ...

[K1]3 §  Tjänster som avses i 2 §13 och 14 omfattar

 1. att handla i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fastigheter,
 2. att hjälpa till vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients räkning vid
  1. köp och försäljning av fastigheter eller företag,
  2. förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,
  3. öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,
  4. anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag, eller
  5. bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster.

[S2]Tjänster som avses i 2 § 15 omfattar

 1. bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av svenska eller utländska juridiska personer,
 2. fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig, som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon liknande ställning i förhållande till andra juridiska personer,
 3. tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster till en juridisk person eller en trust eller en liknande juridisk konstruktion,
 4. förvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion, och
 5. funktion som nominell aktieägare för en verklig huvudmans räkning.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om lagens tillämplighet på filialer till utländska kreditinstitut och finansiella institut.

[K1]4 §  I fråga om verksamheter som avses i 2 § 1–7, 17 och 19–21 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet. Lag (2016:1029).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser som kompletterar 2 § 21–23. Paragrafens första stycke, som genomför artikel 2.1 3 b i–v i direktivet, ska läsas tillsammans med 2 § 21 och 22 och preciserar de situationer då en advokat eller annan oberoende jurist omfattas av penningtvättslagen.

Definitioner

[K1]5 §  I denna lag betyder

 1. affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när kontakten etableras förväntas ha en viss varaktighet,
 2. brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdiktion inom vilken det saknar verklig etablering och ledning och där institutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,
 3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 4. finansiering av terrorism: insamling, tillhandahållande eller mottagande av tillgångar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de är avsedda att användas för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
 5. kund: den som har trätt i avtalsförbindelse med sådan verksamhetsutövare som avses i denna lag,
 6. penningtvätt: sådana åtgärder
  1. med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens samband med brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen,
  2. med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning,
 7. person i politiskt utsatt ställning:
  1. fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och
  2. fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.
 8. verklig huvudman: en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestämmande inflytande över kunden, och
 9. verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av denna lag. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen definieras begrepp som används i lagen. I punkten 7 definieras person i politiskt utsatt ställning. Definitionen ändras på så sätt att det med person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och en fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Enligt ordlistan i de standarder som har tagits fram inom Fatf avses med internationella ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innebär att vissa utpekade bestämmelser i penningtvättslagen ska tillämpas på drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter. Ändringarna är avsedda att vara redaktionella, eftersom förordning (EU) nr 1031/2010 inte ändras i samband med genomförandet av fjärde penningtvättsdirektivet. Till följd av att vissa skyldigheter beskrivs på ett mera utförligt sätt i den nya penningtvättslagen jämfört med regleringen i 2009 års penningtvättslag kan även delvis nya materiella krav ...

[K1]5 a §  Med viktig offentlig funktion i 5 § 7 a avses funktion som innehas av

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
 2. parlamentsledamöter,
 3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
 4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
 5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
 6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen, som är ny, definieras vad som avses med viktig offentlig funktion i den definition av person i politiskt utsatt ställning som finns i 5 § 7. Definitionen är inte avsedd att innebära någon skillnad mot vad som gäller i dag (jfr prop. 2008/09:70 s. 104 och 105).

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2014/15:80#S5-1-2" ...

Krav på riskbaserad kundkännedom

[K2]1 §  En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Omfattningen av dessa åtgärder ska anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

[S2]I 4 och 5 §§kasinolagen (1999:355) finns särskilda bestämmelser om identitetskontroll av kasinobesökare.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur verksamhetsutövare ska genomföra den allmänna riskbedömning som ska ligga till grund för verksamhetsutövarens rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder enligt lagen.

Situationer som kräver kundkännedom

[K2]2 §  En verksamhetsutövare ska vidta grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt 3 §

 1. vid etableringen av en affärsförbindelse,
 2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer,
 3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till minst detta belopp, och
 4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet.

[S2]Om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska åtgärder som anges i första stycket vidtas, oavsett eventuella undantag, befrielser eller tröskelbelopp.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser om verksamhetsutövarnas allmänna riskbedömning.

Grundläggande åtgärder för kundkännedom

[K2]3 §  Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses

 1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt,
 2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och
 3. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art.

[S2]Verksamhetsutövare ska vid tillämpning av första stycket 2 utreda kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur.

[S3]Utöver åtgärderna i första stycket ska en verksamhetsutövare vidta åtgärder för att avgöra om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning.

[S4]Verksamhetsutövare får förlita sig på åtgärder som har utförts av en utomstående som anges i 4 § för att uppnå kundkännedom enligt första stycket, om verksamhetsutövaren utan dröjsmål

 1. får del av de uppgifter om kunden som den utomstående har inhämtat, och
 2. på begäran kan få del av den dokumentation som ligger till grund för uppgifterna. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen anges vad som avses med grundläggande åtgärder för kundkännedom. I paragrafen regleras också verksamhetsutövares möjlighet att förlita sig på åtgärder som har utförts av utomstående.

Enligt tredje stycket, som är nytt, ska en verksamhetsutövare, utöver att vidta grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt första stycket, vidta åtgärder för att avgöra om en kund eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning. Åtgärderna ska vara ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om riskbedömning av kunden. Innehållet i paragrafen är i allt väsentligt nytt jämfört med 2009 års penningtvättslag och innehåller i första stycket ett krav på att verksamhetsutövare ska göra en bedömning av kundens riskprofil. Med riskprofil avses hur stor risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen. Bedömningen av kundens riskprofil ska i sin tur, på sätt som framgår i 3 kap. 14–16 §§, avgöra omfattningen ...

[K2]4 §  Med utomstående i 3 § fjärde stycket avses

 1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 1–3, 5–7, 17 och 19–21, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater med hemvist inom EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt yrkesregister, eller
 2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 1–3, 5–7, 17 och 19–21, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater med hemvist utanför EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt yrkesregister, om de tillämpar bestämmelser rörande kundkännedom och bevarande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs. Lag (2016:1029).

Prop. 2013/14:107: Av paragrafen framgår vilka utomstående som en verksamhetsutövare får förlita sig på för att utföra åtgärder för att uppnå grundläggande kundkännedom (se prop. 2008/09:70 s. 188).

Prop. 2015/16:197: Av paragrafen framgår vilka utomstående en verksamhetsutövare får förlita sig på för att utföra åtgärder för att uppnå grundläggande kundkännedom. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

[K2]5 §  Bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser i 3, 4 och 10 §§ gäller inte för

 1. svenska myndigheter,
 2. verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–21, och som har hemvist
  1. inom EES,
  2. i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs,
 3. företag inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG,
 4. företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som företag under 3,
 5. livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp motsvarande högst 1 000 euro eller engångspremien uppgår till ett belopp motsvarande högst 2 500 euro,
 6. pensionsförsäkringar enligt 58 kap.416 §§inkomstskattelagen (1999:1229) som inte får återköpas,
 7. pensionsavtal och pensionsrätter för anställda eller i den försäkrades förvärvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag på lön och överlåtelse av rättigheter inte är tillåten,
 8. elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar
  1. om det penningvärde som kan lagras på ett elektroniskt medium som inte kan laddas uppgår till högst 250 euro, eller
  2. när det gäller elektroniska medier som kan laddas, det penningvärde som omsätts under ett kalenderår inte överstiger 2 500 euro och högst 1 000 euro kan lösas in under samma period, eller
 9. när det gäller verkliga huvudmän bakom gemensamma konton som förvaltas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist
  1. inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran, eller
  2. i en stat utanför EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran och advokaten eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa skyldigheter uppfylls. Lag (2016:1029).

Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom

[K2]6 §  Trots bestämmelserna i 5 § ska en verksamhetsutövare alltid vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom, om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög. Sådana åtgärder ska vara mer omfattande än åtgärderna i 3 §.

[S2]Vid bedömningen enligt första stycket ska särskild uppmärksamhet riktas mot de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan uppstå när det gäller

 1. produkter eller transaktioner som skulle kunna underlätta anonymitet, och
 2. nya produkter och affärsmetoder samt användning av ny teknik.

[S3]Om omständigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism anses finnas

 1. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med någon på distans, och
 2. vid förbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut med hemvist utanför EES. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: Paragrafen innehåller bestämmelser om skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom.

Enligt första stycket ska en verksamhetsutövare alltid vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög. Andra stycket ändras så att det införs två punkter där det anges vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen enligt första stycket. Punkten 1 motsvarar det nuvarande andra stycket. Bestämmelsen i punkten 2 ...

[K2]6 a §  Trots bestämmelserna i 5 § ska en verksamhetsutövare alltid vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med en person i politiskt utsatt ställning.

[S2]Första stycket ska även tillämpas när kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: Paragrafen, som är ny, reglerar när skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom ska vidtas i de fall kunden är en person i politiskt utsatt ställning. Bestämmelsen ersätter och ändrar det som framgår av nuvarande 6 § tredje stycket 2.

Enligt första stycket ska skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom alltid vidtas när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med en person i politiskt utsatt ställning. I 7 § anges vad som alltid ska avses med ...

[K2]7 §  Med skärpta åtgärder enligt 6 a § avses alltid

 1. lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån de tillgångar som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer,
 2. skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen, och
 3. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen anges vad som avses med skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom när kunden är en person i politiskt utsatt ställning. Som en konsekvens av att hanteringen av en person i politiskt utsatt ställning flyttas från 6 § andra stycket 2 till en ny 6 a § ändras hänvisningen i förevarande paragraf. Någon annan ändring är inte avsedd.

[K2]7 a §  Åtgärderna i 3 § tredje stycket, 6 a och 7 §§ ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning.

[S2]Med familjemedlemmar avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

[S3]Med känd medarbetare avses

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och
 2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen, som är ny, anges att de åtgärder som ska vidtas i förhållande till en kund som är en person i politiskt utsatt ställning även ska tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en sådan person. Det innebär att bestämmelsen om att identifiera en person i politiskt utsatt ställning och de särskilda bestämmelserna om kundkännedom ska tillämpas på dessa.

I andra stycket anges vilka personer som avses med familjemedlemmar. Utöver maka eller make och registrerad ...

[K2]7 b §  När en person har upphört att inneha sådana funktioner som avses i 1 kap. 5 § 7, ska 6 a och 7 §§ tillämpas i minst 18 månader och till dess personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

[S2]När en person enligt första stycket inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska 7 a § inte längre tillämpas på familjemedlemmar eller kända medarbetare till personen. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen, som är ny, anges att bestämmelserna om skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom ska tillämpas på en person i politiskt utsatt ställning som har upphört att utöva sina funktioner. Åtgärderna ska tillämpas i minst 18 månader efter att personen har upphört att utöva funktionerna. Därefter ska en riskbedömning göras för att avgöra hur

länge personen ...

[K2]8 §  Med skärpta åtgärder enligt 6 § tredje stycket 2 avses alltid

 1. att inhämta tillräckligt med information om motparten för att kunna förstå verksamheten samt bedöma dess anseende och tillsynens kvalitet,
 2. att bedöma motpartens kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism,
 3. att dokumentera respektive instituts ansvar att vidta kontrollåtgärder och de åtgärder som det vidtar,
 4. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare, och
 5. att förvissa sig om att motparten har kontrollerat identiteten på kunder som har direkt tillgång till konton hos kreditinstitutet och fortlöpande följer upp dessa kunder samt på begäran kan lämna relevanta kunduppgifter. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen anges vad som alltid avses med skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom vid förbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut med hemvist utanför EES. Som en konsekvens av att hanteringen av en person i politiskt utsatt ställning flyttas från 6 § andra stycket 2 till en ny 6 a § ändras hänvisningen i förevarande paragraf. Någon annan ändring är inte avsedd.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om de interna rutiner som verksamhetsutövare ska ha.

Tidpunkt för kundkännedom

[K2]9 §  Kontroll av kunden och den verkliga huvudmannens identitet ska slutföras innan en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs. Identitetskontroll av förmånstagare till livförsäkring behöver dock inte göras förrän i samband med första utbetalningen av försäkringsersättning eller när annan rättighet enligt försäkringsavtalet utövas för första gången.

[S2]Om det är nödvändigt för att inte avbryta verksamhetens normala gång och risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg, får kontroll med anledning av en ny affärsförbindelse göras senare än enligt första stycket men ska dock alltid slutföras i nära anslutning till att förbindelsen har etablerats.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilda rutiner för koncerner. I första stycket framgår att paragrafen gäller för verksamhetsutövare som är det yttersta moderföretaget i en koncern. Sådana verksamhetsutövare ska fastställa gemensamma rutiner och riktlinjer för de delar av koncernen som omfattas av penningtvättslagen.

Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser

[K2]10 §  En verksamhetsutövare ska fortlöpande följa pågående affärsförbindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap som verksamhetsutövaren har om kunden, dennes affärs- och riskprofil och, om det behövs, varifrån kundens ekonomiska medel kommer. Handlingar, uppgifter och upplysningar rörande kontrollen ska hållas aktuella.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilda krav på det yttersta moderföretaget i en koncern.

Konsekvenser av att kundkännedom inte uppnås

[K2]11 §  En verksamhetsutövare får inte etablera en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion om kundkännedom inte uppnås. Om affärsförbindelsen redan har etablerats enligt 9 § ska den avslutas.

[S2]Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terrorism kan misstänkas, ska verksamhetsutövaren lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 §.

[S3]Första och andra styckena tillämpas inte i de situationer som anges i 3 kap.2 och 3 §§.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om koncerner och företag med filialer, i de fall dotterföretag eller filialer är verksamma utanför EES.

Filialer och dotterföretag med hemvist utanför EES

[K2]12 §  Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–21 ska tillämpa bestämmelserna om kundkännedom och bevarande av handlingar enligt 2 kap. även för sina filialer och majoritetsägda dotterföretag med hemvist utanför EES, om inte hemvistlandets lag hindrar detta.

[S2]En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att effektivt hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism om bestämmelserna som anges i första stycket inte kan tillämpas samt skriftligen underrätta Finansinspektionen om detta. Lag (2016:1029).

Prop. 2013/14:107: Paragrafen innehåller krav på att verksamhetsutövare ska tillämpa bestämmelserna i förevarande kapitel även beträffande filialer och dotterföretag i länder utanför EES (se prop. 2008/09:70 s. 195 f.).

Prop. 2015/16:197: Paragrafen innehåller krav på att verksamhetsutövare ska tillämpa bestämmelserna i förevarande kapitel även beträffande filialer och dotterföretag i länder utanför EES. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad en verksamhetsutövare ska göra om dotterföretag eller filialer i utlandet inte kan fullgöra kraven i 10 och 11 §§.

Bevarande av handlingar eller uppgifter

[K2]13 §  En verksamhetsutövare ska i minst fem år bevara handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom. Tiden ska räknas från det att åtgärderna utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse har etablerats, affärsförbindelsen upphörde.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om lämplighetsprövning av anställda och andra företrädare för verksamheten.

Förbud mot anonyma konton

[K2]14 §  Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–19 får inte föra anonyma konton eller utfärda anonyma motböcker. Lag (2014:795).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om utbildning av bl.a. anställda. I paragrafens första stycke anges att verksamhetsutövare ska se till att dess anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten får den utbildning och information som krävs för att de ska kunna fullgöra verksamhetsutövarens skyldigheter enligt lagen. Endast personer vars arbetsuppgifter är av relevans för dessa skyldigheter berörs. Vad som avses med uppdragstagare och andra som på liknande ...

Uppgifts- och granskningsskyldighet

[K3]1 §  En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

[S2]Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till Polismyndigheten. Om den egendom som den eller de misstänkta transaktionerna avser finns hos verksamhetsutövaren ska detta anges särskilt, liksom uppgifter om vilka tillgodohavanden kunden har hos verksamhetsutövaren och i förekommande fall uppgifter om mottagaren av transaktionen.

[S3]En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efterhand.

[S4]På begäran av Polismyndigheten ska verksamhetsutövaren eller den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dröjsmål lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

[S5]När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra fysiska eller juridiska personer som avses i 1 kap.24 §§ lämna de uppgifter för utredningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism som myndigheten begär.

[S6]Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns även i 14 a § kasinolagen (1999:355). Lag (2014:663).

[K3]1 a §  Vid tillämpning av artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1031/2010 är Polismyndigheten finansunderrättelseenhet. Lag (2014:663).

Prop. 2011/12:143: Paragrafen är ny och införs i syfte att tydliggöra att Rikspolisstyrelsen är den svenska finansunderrättelseenhet som avses i artikel 55.2 i auktioneringsförordningen.

[K3]1 b §  En verksamhetsutövare ska i fem år bevara uppgifter om den granskning och analys av transaktioner som gjorts enligt 1 § andra stycket första meningen. Tiden ska räknas från det att transaktionen utfördes eller från det att verksamhetsutövaren avstod från att utföra transaktionen. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen, som är ny, anges att en verksamhetsutövare i fem år ska bevara uppgifter om den granskning och analys av transaktioner som gjorts enligt 1 § andra stycket första meningen. Tiden ska räknas från det att transaktionen utfördes eller från det att verksamhetsutövaren avstod från att utföra transaktionen.

Bestämmelsen omfattar uppgifter om den granskning och analys som har gjorts, inbegripet de åtgärder som därvid har vidtagits, av en misstänkt transaktion. Bestämmelsen ...

[K3]2 §  Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå och andra oberoende jurister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte skyldiga att lämna uppgifter enligt 1 § om vad som anförtrotts dem då de försvarar eller företräder en klient i eller i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning för att inleda eller undvika ett rättsligt förfarande. Detta gäller oavsett om de har fått informationen före, under eller efter ett sådant förfarande.

[K3]3 §  Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå, andra oberoende jurister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte skyldiga att lämna uppgifter enligt 1 § när det gäller information som avser en klient och som de har fått i samband med att de bedömer klientens rättsliga situation.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om verksamhetsutövares skyldighet att avstå från att genomföra misstänkta transaktioner.

Meddelandeförbud

[K3]4 §  Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 1 eller 7 § eller att en undersökning utförs eller kan komma att utföras.

[S2]Första stycket hindrar inte att en sådan uppgift lämnas till en tillsynsmyndighet i ett disciplinärende eller annat ärende som motiverar att en sådan uppgift lämnas.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om i vilka situationer som verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för kundkännedom.

[K3]5 §  En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av 1 § får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller juridiska personen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas. Den som lämnar uppgifter med stöd av 7 § får inte heller göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detsamma gäller en styrelseledamot eller en anställd som lämnar uppgifter för den fysiska eller juridiska personens räkning.

[S2]I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/ 2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag7 eller artiklarna 37– 41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)8 tillämpas bestämmelsen om styrelseledamot i första stycket på ledamot i tillsynsorganet. Detsamma gäller bestämmelsen om styrelseledamöter i 4 § om meddelandeförbud.

[S3]Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelserna i andra stycket ska tillämpas också på ledamöter i ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

[S4]I 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551), 13 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) och 37 § revisionslagen (1999:1079) finns särskilda bestämmelser om ansvar för revisorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och vissa andra företag.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen är ny och genomför artikel 11 d i direktivet.

Tillsynsmyndigheters underrättelseskyldighet

[K3]6 §  Om en tillsynsmyndighet vid en inspektion av en fysisk eller juridisk person eller på annat sätt har upptäckt en omständighet som kan antas ha samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta Polismyndigheten om detta. Lag (2014:663).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen är ny och genomför artikel 11 c i direktivet.

System för att besvara förfrågningar

[K3]7 §  En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–21 ska ha ett system för att snabbt och fullständigt kunna lämna upplysningar om huruvida de under de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en viss person och, om så skulle vara fallet, om förbindelsens art. Lag (2016:1029).

Prop. 2013/14:107: Paragrafen innehåller krav på att en verksamhetsutövare ska ha ett system för att besvara förfrågningar (se prop. 2008/09:70 s. 199).

Prop. 2015/16:197: Paragrafen innehåller krav på att en verksamhetsutövare ska ha ett system för att besvara förfrågningar om vilka de haft affärsförbindelser med. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om identifiering av kunden och den som uppger sig företräda kunden.

Dispositionsförbud

[K3]8 §  Om det finns skäl att misstänka att egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet är föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism och egendomen finns hos en verksamhetsutövare, får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen besluta att egendomen eller ett motsvarande värde tills vidare inte får flyttas eller disponeras på annat sätt (dispositionsförbud).

[S2]Beslut om dispositionsförbud får meddelas endast om det är fara i dröjsmål och det skäligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär.

[S3]Om förutsättningarna enligt första och andra styckena är uppfyllda, får Polismyndigheten fatta beslut om dispositionsförbud även på begäran av en utländsk finansunderrättelseenhet. Lag (2015:443).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår förutsättningarna för att meddela dispositionsförbud. Paragrafen har anpassats till den nya polisorganisationen genom att Rikspolisstyrelsen har bytts ut mot Polismyndigheten. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.4 och 6.5.4.

Prop. 2014/15:94: Beslut om dispositionsförbud får meddelas endast om det är fara i dröjsmål och det skäligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär.

Om förutsättningarna enligt första och andra styckena är uppfyllda, får Polismyndigheten fatta beslut om dispositionsförbud även på begäran av en utländsk finansunderrättelseenhet.

Paragrafen reglerar förutsättningarna för att meddela ...

Prop. 2013/14:121: Av paragrafen framgår förutsättningarna för att meddela dispositionsförbud. Övervägandena finns i avsnitt 9.2.2.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om kontroll av och identifiering av kundens verkliga huvudman.

[K3]9 §  Ett beslut om dispositionsförbud ska så snart som möjligt anmälas till åklagare, som skyndsamt ska pröva om åtgärden ska bestå. Åklagarens beslut får inte överklagas.

[S2]Finns det inte längre skäl för åtgärden ska den hävas. Åtgärden upphör att gälla när två arbetsdagar förflutit från Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens beslut, om den inte hävts före det.

[S3]Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrättas om att en åtgärd har beslutats eller hävts.

[S4]Den som har drabbats av ett beslut om dispositionsförbud ska underrättas om beslutet när det kan antas att syftet med en beslutad eller förutsedd åtgärd inte motverkas och den framtida utredningen inte skadas om uppgiften röjs. Beslut om underrättelse meddelas av åklagare. En underrättelse behöver inte lämnas, om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan betydelse. Lag (2015:443).

Prop. 2014/15:94: Finns det inte längre skäl för åtgärden ska den hävas. Åtgärden upphör att gälla när två arbetsdagar förflutit från Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens beslut, om den inte hävts före det.

Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrättas om att en åtgärd har beslutats eller hävts.

Den som har drabbats av ett beslut om dispositionsförbud ska underrättas om beslutet när det kan antas att syftet med en beslutad eller förutsedd åtgärd inte motverkas ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om när kundens och kundens verkliga huvudmans identitet ska kontrolleras.

Tillämpningsområde

[K4]1 §  Detta kapitel gäller vid verksamhetsutövares behandling av personuppgifter i syfte att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Kapitlet gäller om behandlingen helt eller delvis är automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S2]Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid verksamhetsutövares behandling av personuppgifter, om inte annat följer av detta kapitel. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen anges tillämpningsområdet för bestämmelserna i kapitlet. Kapitlet är tillämpligt både när behandlingen helt eller delvis är automatiserad och vid manuell behandling som är strukturerad. Personuppgiftslagen är tillämplig om inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet.

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.2.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om övervakning och bedömning av affärsförbindelser och enstaka transaktioner.

Känsliga personuppgifter

[K4]2 §  Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas endast om det är nödvändigt för att

 1. bedöma om kunden är en sådan person som avses i 1 kap. 5 § 7 eller 2 kap.7 a § andra och tredje styckena,
 2. bevara handlingar eller uppgifter enligt 2 kap. 13 §,
 3. uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten enligt 3 kap.1 § första stycket och andra stycket första meningen, eller
 4. bevara uppgifter enligt 3 kap. 1 b §. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen görs undantag från bestämmelsen i 13 § personuppgiftslagen om förbud mot behandling av känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter får dock endast behandlas om det är nödvändigt för att uppfylla

något av de krav som framgår av de i punkterna 1–4 angivna bestämmelserna ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad verksamhetsutövare ska göra om avvikelser eller misstänkta aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas enligt 1 §. Paragrafen gäller även när misstänkta aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas på annat sätt än genom den löpande övervakningen av affärsförbindelser eller bedömningen av enstaka transaktioner. Med detta avses i första hand när sådana misstankar uppstår vid andra kundkontakter än sådana som kräver åtgärder för kundkännedom enligt 3 kap. ...

Information till den registrerade

[K4]3 §  Besked om att personuppgifter behandlas enligt 3 kap. 1 § andra stycket första meningen får inte lämnas ut till den registrerade. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen anges att uppgifter som behandlas enligt 3 kap. 1 § andra stycket första meningen inte får lämnas ut till den registrerade. Bestämmelsen omfattar således den personuppgiftsbehandling som sker i samband med den närmare analysen och rapporteringen till Polismyndigheten. Bestämmelsen innebär en begränsning av rätten till registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen (jfr <a href="https://lagen.nu/prop/2008/09:70#sid200" ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om rapportering av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Polismyndigheten.

Samkörning

[K4]4 §  En verksamhetsutövares register får inte samköras med motsvarande register hos någon annan. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: Paragrafen innehåller ett förbud mot samkörning av register. Förbudet omfattar all behandling av personuppgifter enligt lagen. Bestämmelse om samkörning finns i nuvarande 4 kap. 7 § (prop. 2008/09:70 s. 145 och 201).

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.2. ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om myndigheters skyldighet att underrätta Polismyndigheten om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Rättelse och skadestånd

[K4]5 §  När personuppgifter behandlas enligt detta kapitel ska bestämmelserna i 28 och 48 §§personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas på motsvarande sätt. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: Paragrafen innehåller en hänvisning till personuppgiftslagens bestämmelser i fråga om rättelse och skadestånd. Av bestämmelsen följer att den är tillämplig när personuppgifter behandlas enligt kapitlet. Annan behandling av personuppgifter regleras i personuppgiftslagen och omfattas därmed direkt av reglerna om rättelse och skadestånd där. Bestämmelse om rättelse och ...

Tystnadsplikt

[K4]6 §  Den som är verksam hos en verksamhetsutövare får inte obehörigen röja att uppgifter behandlas enligt 2 § eller 3 kap. 1 § andra stycket första meningen.

[S2]Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket. Lag (2015:274).

Prop. 2013/14:110: Paragrafen innehåller bestämmelser om gallring av sådana register som förs av vissa verksamhetsutövare med stöd av lagen. Paragrafen har arbetats om redaktionellt med beaktande av Lagrådets synpunkter.

Prop. 2014/15:80: I paragrafen anges att den som är verksam hos en verksamhetsutövare inte obehörigen får röja att uppgifter behandlas enligt 2 § eller 3 kap. 1 § andra stycket första meningen. Tystnadsplikten omfattar således dels den personuppgiftsbehandling som sker i samband med den närmare analysen och rapporteringen till Polismyndigheten, dels att känsliga personuppgifter behandlas enligt kapitlet. Bestämmelse om tystnadsplikt finns i nuvarande 4 kap. 9 §.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2014/15:80#S5-5-2" ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för verksamhetsutövare och insamlingsorganisationer att tillhandahålla vissa uppgifter, den s.k. frågerätten.

5 kap. Riskbedömning, riskbaserade rutiner, utbildning och skydd av anställda samt förbud mot förbindelser med brevlådebanker

Riskbedömning, riskbaserade rutiner och utbildning

[K5]1 §  Verksamhetsutövare ska kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten. Riskbedömningen ska dokumenteras och hållas uppdaterad.

[S2]Verksamhetsutövare ska ha riskbaserade rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och ska svara för att de anställda fortlöpande får den information och den utbildning som behövs.

[S3]Om en fysisk person som omfattas av 1 kap. 2 §, driver sin verksamhet som anställd hos en juridisk person, ska skyldigheterna att göra en riskbedömning och att upprätthålla rutiner gälla den juridiska personen. När det gäller verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 8 ska skyldigheterna även gälla den fysiska personen. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: Paragrafen innehåller en skyldighet för verksamhetsutövare att ha riskbaserade rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och en skyldighet att se till att de anställda fortlöpande får den information och den utbildning som behövs.

I första stycket, som är nytt, anges att verksamhetsutövare ska kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten. Bedömningen ska dokumenteras ...

Skydd av anställda

[K5]2 §  Verksamhetsutövare ska ha rutiner och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att skydda anställda från hot eller fientliga åtgärder till följd av att de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Förbindelser med brevlådebanker

[K5]3 §  Kreditinstitut får inte etablera eller upprätthålla förbindelser med brevlådebanker och ska se till att sådana förbindelser inte heller etableras eller upprätthålls med kreditinstitut som tillåter att deras konton används av sådana banker.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om bevarande av handlingar och uppgifter.

[K6]1 §  I fråga om tillsyn över verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och 14–16 tillämpas detta kapitel.

[S2]Bestämmelser om tillsyn över annan verksamhet som avses i 1 kap. 2 § finns i de lagar som reglerar dessa verksamhetsutövare.

[K6]2 §  Tillsynen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Genom tillsynen kontrolleras att verksamheten drivs enligt denna lag samt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[K6]3 §  Den som har för avsikt att bedriva verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och 14–16 ska anmäla detta till Bolagsverket.

[K6]4 §  Verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och 14–16 får inte bedrivas om anmälan enligt 3 § inte har gjorts.

[S2]Tillsynsmyndigheten ska förelägga den som driver verksamhet som avses i första stycket utan att ha anmält detta att göra anmälan. Är det osäkert om det finns anmälningsskyldighet för en viss verksamhet, får tillsynsmyndigheten förelägga personen att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

[S3]Om personen inte rättar sig efter ett föreläggande som har beslutats enligt andra stycket, ska tillsynsmyndigheten förelägga personen att upphöra med verksamheten. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: Av paragrafen följer att sådan verksamhet som står under länsstyrelsernas tillsyn enligt denna lag inte får bedrivas utan att en anmälan till Bolagsverket har gjorts. Paragrafen reglerar de möjligheter till ingripanden som tillsynsmyndigheten har när den som driver anmälningspliktig verksamhet inte anmäler anmälningspliktig verksamhet eller underlåter att lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär.

Ändringarna i andra stycket innebär att tillsynsmyndigheten ska ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om system för visselblåsare. Av första stycket framgår att en verksamhetsutövare ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda och uppdragstagare som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[K6]5 §  Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 §. Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

[S2]Om kravet i första stycket inte är uppfyllt av en verksamhetsutövare som har gjort en anmälan enligt 3 §, får tillsynsmyndigheten, om

 1. verksamheten drivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verksamheten,
 2. verksamheten drivs av en juridisk person, förelägga denne att göra rättelse och, om rättelse inte görs, förelägga personen att upphöra med verksamheten, och
 3. det är den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen som inte uppfyller kravet i första stycket, förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den diskvalificerade personen i dess ledning.

[S3]Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:57: Ändringen i tredje stycket är en följd av att numreringen av punkterna i 1 kap. 5 § LBF har ändrats (se prop. 2013/14:228, SFS 2014:982). Av förbiseende gjordes inte denna följdändring i samband därmed.

Prop. 2014/15:80: I paragrafen anges vilka åtgärder tillsynsmyndigheten kan vidta mot en verksamhetsutövare – inbegripet ägare och ledning när verksamhetsutövaren är en juridisk person – som i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Av första stycket följer att viss misskötsamhet och brottslighet utgör hinder mot att ägna sig åt anmälningspliktig verksamhet. ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om behandling av uppgifter om den som anmält en överträdelse enligt 4 §.

[K6]6 §  När en person som står under tillsyn enligt detta kapitel får kännedom om att förändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget eller ingår i dess ledning, ska personen anmäla förändringen till tillsynsmyndigheten.

[K6]7 §  Tillsynsmyndigheten får utöver det som framgår av 4 § förelägga den som driver verksamhet som omfattas av detta kapitel att lämna de upplysningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Om ett föreläggande enligt första stycket inte följs, får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med verksamheten.

[S3]Tillsynsmyndigheten får, när den anser det nödvändigt, genomföra en undersökning hos en verksamhetsutövare som är antecknad i Bolagsverkets register. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att tillsynsmyndigheten får förelägga den som driver verksamhet som omfattas av kapitlet att lämna upplysningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen.

Av andra stycket, som är nytt, följer att tillsynsmyndigheten har möjlighet att förelägga en verksamhetsutövare att upphöra med verksamheten om inte ett föreläggande enligt första stycket följs.

I 9 § finns en generell bestämmelse om att förelägganden ...

[K6]7 a §  Tillsynsmyndigheten får även förelägga en verksamhetsutövare att göra rättelse, om verksamhetsutövaren överträder en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag. Om rättelse inte görs, får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med verksamheten. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: I paragrafen, som är ny, införs en bestämmelse om att tillsynsmyndigheten får förelägga en verksamhetsutövare som överträder en bestämmelse i lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, att vidta rättelse. Om rättelse inte görs, får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med verksamheten.

Bestämmelsen tillämpas vid överträdelser där någon annan tillsynsåtgärd inte särskilt anges, jfr t.ex. 5 och 7 §§. Typfallet för när bestämmelsen tillämpas ...

[K6]8 §  Om en fysisk eller juridisk person som är antecknad i Bolagsverkets register anmäler att verksamheten har upphört eller om det på annat sätt framgår att så är fallet, ska verket avföra personen ur registret.

[K6]9 §  Föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

[K6]10 §  Beslut enligt 4 § andra stycket andra meningen eller 7 § första stycket får inte överklagas.

[S2]Beslut i övrigt enligt detta kapitel får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I sådana ärenden får tillsynsmyndigheten bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av beslut enligt kapitlet. Av första stycket följer att beslut enligt 4 § andra stycket om att lämna upplysningar och om att upphöra med verksamheten om upplysningar inte lämnas samt beslut enligt 7 § första stycket om att lämna upplysningar och ge tillgång till handlingar inte får överklagas. Övriga beslut enligt kapitlet får, enligt andra stycket, överklagas. ...

7 kap. Ansvarsbestämmelse 1 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 1. åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 3 kap. 1 §, eller
 2. bryter mot meddelandeförbudet i 3 kap. 4 §.

8 kap. Bemyndiganden

[K8]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. åtgärder för riskbaserad kundkännedom enligt 2 kap. 1 §,
 2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,
 3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 5 §,
 4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b, 4 och 9 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomstående enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket,
 5. skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 §,
 6. skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 a §,
 7. riskbedömningen enligt 2 kap. 7 b §,
 8. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 2 kap. 10 § och hur dessa ska dokumenteras,
 9. hur handlingar eller uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,
 10. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,
 11. bevarande av uppgifter om granskning och analys av transaktioner enligt 3 kap. 1 b §,
 12. kartläggningen, riskbedömningen, rutiner som ska följas samt vilken information och utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §, och
 13. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda enligt 5 kap. 2 §. Lag (2015:274).

Prop. 2014/15:80: Av paragrafen framgår vilka bemyndiganden att meddela föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har.

Ändringen i punkten 1 föranleds av att det i 5 kap. 1 § tas in en särskild bestämmelse om verksamhetsutövares skyldighet att göra en riskbedömning. I punkten 1 anges därför att föreskrifterna får avse åtgärder för riskbaserad kundkännedom.

I punkten 4 görs en följdändring med anledning av att det som tidigare angavs ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009, då lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och lagen (1999:163) om penningtvättsregister ska upphöra att gälla.
 2. Verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom när det gäller affärsförbindelser som har etablerats före ikraftträdandet, när det kan anses lämpligt utifrån en bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70, Bet. 2008/09:JuU13
CELEX-nr
32005L0060
Ikraftträder
2009-03-15

Lag (2009:716) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2008/09:298, Prop. 2008/09:180, Bet. 2008/09:FiU38
Omfattning
ändr. 6 kap. 5 §, 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2009-07-15

Lag (2010:764) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 4, 5, 12, 14 §§, 3 kap. 7 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1868) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2010/11:57, Prop. 2010/11:23, Bet. 2010/11:FiU18
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:667) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2010/11:168, Prop. 2010/11:15, Bet. 2010/11:CU12
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:773) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:1051) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2011/12:2
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2012:376) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2011/12:238, Prop. 2011/12:143, Bet. 2011/12:FiU47
Omfattning
nya 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 a §
CELEX-nr
32010R1031
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:580) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:278) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2013/14:206, Prop. 2013/14:107, Bet. 2013/14:FiU14
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 4, 5, 12 §§, 3 kap. 7 §
CELEX-nr
32005L0060
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:314) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2013/14:253, Prop. 2013/14:121, Bet. 2013/14:JuU25
Omfattning
ändr 3 kap. 1 §; nya 3 kap. 8, 9 §§, rubr. närmast före 3 kap. 8 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:663) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 1 a, 6, 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:795) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2013/14:330, Prop. 2013/14:113, Bet. 2013/14:FiU30
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 4, 5, 12, 14 §§, 3 kap. 7 §
CELEX-nr
32005L0060
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2015:187) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2014/15:146, Prop. 2014/15:57, Bet. 2014/15:FiU13
Omfattning
ändr. 6 kap. 5 §
Ikraftträder
2015-05-01

Lag (2015:274) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
 2. För tillsynsärenden som har inletts före ikraftträdandet gäller 6 kap.4, 5 och 7 §§ i den äldre lydelsen.
 3. Bestämmelsen i 6 kap. 7 a § tillämpas inte i fråga om tillsynsärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:190, Prop. 2014/15:80, Bet. 2014/15:FiU18
Omfattning
upph. 4 kap., rubr. närmast före 2 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 3, 6, 7, 8 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 4, 5, 7, 10 §§, 8 kap. 1 §, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 1 §; nya 1 kap. 5 a §, 2 kap. 6 a, 7 a, 7 b §§, 3 kap. 1 b §, 4 kap., 6 kap. 7 a §,
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2015:443) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2014/15:260, Prop. 2014/15:94, Bet. 2014/15:JuU25
Omfattning
ändr. 3 kap. 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2016:1029) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förarbeten
Rskr. 2016/17:32, Prop. 2015/16:197, Bet. 2016/17:CU5
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 4, 5, 12 §§, 3 kap. 7 §
Ikraftträder
2017-01-01

Ändring, SFS 2017:630

Omfattning
upph.