FFFS 2015:10

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsgivare från tredje land som driver verksamhet i Sverige

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om försäkringsgivare från tredje land som driver verksamhet

i Sverige;

Beslutade den 25 november 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 4 kap. 8 § lagen (1998:293)

om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

och 7 kap. 5 § försäkringsrörelseförordningen (2011:257).

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för försäkringsgivare från tredje land som driver

verksamhet i Sverige enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

2 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksam-

het i Sverige och i försäkringsrörelselagen (2010:2043) om inte något annat anges.

Verksamhetsplan och ytterligare handlingar vid ansökan om

koncession

Verksamhetsplan

3 § En sådan verksamhetsplan som avses i 4 kap. 4 § lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ska

innehålla

1. uppgifter om

a) den typ av risker eller åtaganden som försäkringsgivarens verksamhet ska

omfatta, med fördelning på försäkringsklasser enligt 2 kap. 11 och 12 §§

försäkringsrörelselagen (2010:2043),

b) uppskattat antal anställda och ett schema över generalagenturens eller filialens

organisation,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om

upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT

L 335, 17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138), Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/51/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiven 2003/71/EG och 2009/138/EG

och förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 med

avseende på befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings-

och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 153, 22.5.2014, s. 1, Celex

32014L0051).

FFFS 2015:10

Utkom från trycket

den 3 december 2015

FFFS 2015:10

2

c) försäkringsgivarens företagsstyrningssystem enligt 10 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen,

d) grundprinciper för avgiven och mottagen återförsäkring,

e) vilka poster i primärkapitalet som motsvarar minimikapitalkravet enligt 8 kap.

1219 §§försäkringsrörelselagen,

f)

uppskattade kostnader för att bygga upp en administration och övriga

nödvändiga företagsfunktioner samt det kapital som avsatts för ändamålet, och

g) det huvudsakliga innehållet i de styrdokument och riktlinjer som försäkrings-

givaren ska ha för verksamheten,

2. prognoser över solvensbalansräkningen enligt 5 kap. 1 § försäkringsrörelselagen,

3. skattningar av

a) solvenskapitalkravet enligt 8 kap.111 §§försäkringsrörelselagen och uppgifter

om företaget använt

– den standardformel som avses i 8 kap. 5 § försäkringsrörelselagen,

– förenklade beräkningar enligt 8 kap. 11 § försäkringsrörelselagen, eller

– en intern modell enligt 9 kap.försäkringsrörelselagen,

b) minimikapitalkravet enligt 8 kap.1315 §§försäkringsrörelselagen och upp-

gifter om företaget har använt den justering som avses i

8 kap. 15 § första meningen försäkringsrörelselagen, eller

8 kap. 15 § andra meningen försäkringsrörelselagen, och

c) de medel som är avsedda att täcka de försäkringstekniska avsättningarna,

minimikapitalkravet och solvenskapitalkravet.

4 § En försäkringsgivares skattningar enligt 3 § 3 ska grundas på den prognos över

solvensbalansräkningen som avses i 3 § 2.

5 § En försäkringsgivares prognoser enligt 3 § 2 ska avse det antal år som det

beräknas ta tills företaget redovisar en bestående vinst.

Prognoserna ska alltid avse minst tre räkenskapsår.

6 § För det antal år som prognosen ska omfatta enligt 5 § ska verksamhetsplanen

dessutom innehålla

1. skattningar av intäkter och kostnader om den planerade verksamheten avser

skadeförsäkring, av

a)

uppskattade driftskostnader utöver uppbyggnadskostnader, särskilt löpande

allmänna omkostnader och provisioner, och

b) uppskattade premier eller bidrag samt kostnader för försäkringsersättningar, och

2. en detaljerad prognos över inkomster och utgifter om den planerade verksam-

heten avser livförsäkring, med uppdelning på

a) direkt försäkring,

FFFS 2015:10

3

b) mottagen återförsäkring, och

c) avgiven återförsäkring.

Ytterligare handlingar vid ansökan om koncession

7 §

En försäkringsgivare från tredje land som ansöker om koncession för

försäkringsrörelse i Sverige ska, utöver vad som framgår av 4 kap. 4 § lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksam-

het i Sverige, till Finansinspektionen lämna

1. en bolagsordning, stiftelseurkund eller motsvarande dokument,

2. en förteckning över styrelsemedlemmar och personer som ingår i den verk-

ställande ledningen,

3. ett intyg, utfärdat av behörig myndighet i det land där huvudkontoret ligger, som

styrker vilka försäkringsklasser som får omfattas av försäkringsgivarens verksam-

het och vilka risker eller åtaganden som försäkringsgivaren faktiskt försäkrar,

4. de uppgifter, i tillämpliga delar, som anges i 10 kap. 2 § Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (2015:8) om försäkringsrörelse avseende den

företrädare eller det ombud som avses i 4 kap. 5 § 3 lagen om utländska

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, och

5. de uppgifter, i tillämpliga delar, som anges i 10 kap. 5 § Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse avseende den juridiska eller

fysiska person som avses i 4 kap. 5 § 2 lagen om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

8 § Försäkringsgivaren ska därutöver lämna en balans- och resultaträkning.

Balans- och resultaträkningen ska gälla försäkringsgivarens totala verksamhet för

vart och ett av de senaste tre räkenskapsåren. Om försäkringsgivaren inte har drivit

verksamhet under tre räkenskapsår ska balans- och resultaträkningar lämnas endast

för de avslutade räkenskapsåren.

Ändringar i koncessionen

9 § Bestämmelserna i 3௅8 §§ gäller i tillämpliga delar om en försäkringsgivare

från tredje land ansöker om ändring av en beviljad koncession.

Indelning i försäkringsklasser för återförsäkring

10 § Ansökan om koncession för återförsäkring ska avse en eller flera av de skade-

eller livförsäkringsklasser som anges i 2 kap.11 och 12 §§försäkringsrörelselagen

(2010:2043).

Ansökan om godkännande av företrädare

11 § När en försäkringsgivare från tredje land ansöker om godkännande av en ny

företrädare gäller bestämmelserna om lämplighetsprövning i 10 kap. 2 § Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (2015:8) om försäkringsrörelse i

tillämpliga delar.

FFFS 2015:10

4

Förmånsrättsregister, solvenskapitalkrav och interna modeller

12 §

För en försäkringsgivare från tredje land gäller i tillämpliga delar

bestämmelserna i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2015:8) om

försäkringsrörelse som avser

1. förmånsrättsregister i 5 kap.,

2. kapitalbas i 6 kap.,

3. solvenskapitalkrav i 7 kap., och

4. interna modeller i 8 kap.

Bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar, företagsstyrning samt åtgärds-

plan och finansiell saneringsplan finns i 4 kap., 9 kap. och 12 kap. Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Genom föreskrifterna upphävs Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:4)

om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning om solvens

avseende verksamhet i Sverige och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:9)

om verksamhetsplan för försäkringsgivare från tredje land.

ERIK THEDÉEN

Sabina Arama Ström