FFFS 2015:11

Finansinspektionens föreskrifter om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för pensionsstiftelser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för

pensionsstiftelser;

beslutade den 25 november 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 7 kap. 6 § försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257).

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen

(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2 § I dessa föreskrifter betyder

1. konsekvensanalys: den redogörelse för placeringsriktlinjernas konsekvenser som

avses i 10 b § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

2. likviditetsrisk: risken för att en pensionsstiftelse inte kan infria sina betalnings-

förpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalnings-

medel ökar avsevärt,

3. marknadsrisk:

risken för att marknadsvärdet av nettotillgångarna påverkas

negativt av en ändring av marknadspriserna på tillgångar, skulder och finansiella

kontrakt,

4. motpartsrisk: risken för att intjäningen minskar på grund av att motparten inte

fullföljer sina åtaganden i låneavtal och andra finansiella kontrakt,

5. placeringsriktlinjer: det övergripande styrdokument som dels pensionsstiftelsen

använder som grund för sina placeringar, dels har det innehåll som framgår av 2

kap. 1–11 §§,

6. placeringsrisk: marknadsrisk, motpartsrisk och likviditetsrisk, och

7. placeringsstrategi:

pensionsstiftelsens strategi för placering av tillgångar i

förhållande till arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som stiftelsen har

till ändamål att trygga.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet

i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.09.2003, s. 10, Celex

32003L0041).

FFFS 2015:11

Utkom från trycket

den 3 december 2015

FFFS 2015:11

2

2 kap. Placeringsriktlinjernas innehåll

1 § Placeringsriktlinjerna ska minst ha det innehåll som anges i dessa föreskrifter.

2 § Placeringsriktlinjerna ska innehålla uppgift om syftet med dem.

Placeringsstrategi

3 § Placeringsriktlinjerna ska innehålla

1. en övergripande beskrivning av vilka tillgångar pensionsstiftelsen får placera i,

2. uppgift om pensionsstiftelsens avkastningsmål och hur den avser att uppnå detta

mål, och

3. en övergripande beskrivning av arten och varaktigheten av de pensions-

utfästelser som stiftelsen har till ändamål att trygga.

4 § Placeringsriktlinjerna ska även innehålla uppgifter om pensionsstiftelsens

strategiska allokering och tillåtna avvikelser från denna, dvs. vilken fördelning av

placeringarna på placeringsslag, som är tillåten i olika placeringsformer eller på

olika marknader.

Om en pensionsstiftelse inte arbetar efter någon strategisk allokering, ska beskriv-

ningen innehålla motsvarande uppgifter om den strategi som pensionsstiftelsen i

stället arbetar efter.

Organisation för riskstyrning

5 § Placeringsriktlinjerna ska innehålla en övergripande beskrivning av pensions-

stiftelsens organisation för styrning av placeringsrisker. Beskrivningen ska minst

innehålla

1. uppgifter om vilka beslutsinstanser som finns,

2. en beskrivning av pensionsstiftelsens process för riskstyrning, och

3. en redogörelse för vilka styrdokument som finns.

Mätning av placeringsrisker

6 § Placeringsriktlinjerna ska innehålla en beskrivning av pensionsstiftelsens

metoder för att mäta marknadsrisker. Beskrivningen ska minst innehålla

1. uppgifter om metoder för att mäta alla marknadsrisker som inte är försumbara,

och

2.

uppgifter om de stresstester och scenarioanalyser av extrema marknads-

förändringar eller korrelationsmönster m.fl. som inte beaktas i pensionsstiftelsens

grundläggande mätmetoder.

7 § Placeringsriktlinjerna ska även innehålla en beskrivning av hur pensions-

stiftelsen mäter motpartsrisker och hanterar likviditetsrisker. Beskrivningen ska

särskilt ange om stiftelsen får investera i värdepapper som ges ut av en arbetsgivare

vars pensionsåtaganden stiftelsen tryggar.

FFFS 2015:11

3

Riskkontroll och riskuppföljning

8 § Placeringsriktlinjerna ska innehålla en övergripande beskrivning av pensions-

stiftelsens processer för riskkontroll och riskuppföljning. De ska minst innehålla

1. en redogörelse för pensionsstiftelsens uppföljning av placeringsrisker, och

2. en beskrivning av hur pensionsstiftelsen säkerställer en fullgod och oberoende

riskkontroll.

9 § Placeringsriktlinjerna ska även innehålla en beskrivning av de limiter och

andra gränsvärden som pensionsstiftelsen har fastställt.

10 § Placeringsriktlinjerna ska i förekommande fall innehålla en beskrivning av

hur pensionsstiftelsen arbetar med normal- eller referensportföljer.

11 § Placeringsriktlinjerna ska även innehålla en schematisk beskrivning av

pensionsstiftelsens rapportering av placeringsrisker, limiter och andra gränsvärden.

Beskrivningen ska ange vilka rapporter som tas fram regelbundet och vad de

innehåller. Det ska också framgå vem eller vilka som tar fram rapporterna och vem

eller vilka som tar emot dem.

Översyn av placeringsriktlinjerna

12 § Riktlinjerna ska ses över när placeringsstrategin ändras väsentligt.

3 kap. Konsekvensanalysens innehåll

1 § Konsekvensanalysen ska innehålla

1. en beskrivning av pensionsstiftelsens tillgångar,

2. en kvantifiering av den avkastning och risk som den valda placeringsstrategin

förväntas innebära, och

3. de beräkningar som kvantifieringen grundar sig på.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016, då Finansinspektionens före-

skrifter och allmänna råd (FFFS 2011:16) om placeringsriktlinjer och konsekvens-

analys för institut som driver tjänstepensionsverksamhet ska upphöra att gälla.

ERIK THEDÉEN

Sabina Arama Ström