FFFS 2015:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1)

om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag;

beslutade den 16 februari 2015.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 63 och 65 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden och 15 § förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om

kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag att 1 §, bilaga 1 samt avsnitt 2.

Klassificering av motparter och avsnitt 3. Rapportering av kvartalsuppgifter i

bilaga 2 ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter gäller för följande företag:

1. Värdepappersbolag som

– handlar med finansiella instrument för egen räkning utan att samtidigt ha tillstånd

att både lämna kunder kredit och ta emot kunders medel på konto enligt 2 kap. 2 §

2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

tillhör sektor S.125, andra finansförmedlare utom försäkringsbolag och

pensionsinstitut, enligt European System of Accounts 2010 (ESA 2010) och

Standard för institutionell sektorindelning 2014 (INSEKT 2014).

2. Filialer till utländska värdepappersbolag som

– driver verksamhet i Sverige som är anmäld till Finansinspektionen med stöd av

artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april

2004 om marknader för finansiella instrument1, och

– handlar med finansiella instrument för egen räkning, enligt avsnitt A3 i bilaga I

till direktivet, men inte lämnar krediter till investerare enligt avsnitt B2 i bilaga I

till direktivet.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2015 och tillämpas första gången på

uppgifter som ska lämnas för det första kvartalet 2015.

MARTIN ANDERSSON

Hans-Olof Bergqvist

1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

FFFS 2015:2

Utkom från trycket

den 20 februari 2015

KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG

Institut

Organisationsnr

Institutnr

Kvartal

År

Blanketten ska ha kommit in till Statistiska centralbyrån

senast den 15:e bankdagen efter kvartalsskifte

*

Om rapportering inte kan ske elektroniskt, ska

blanketten sändas i ett exemplar till

Statistiska centralbyrån

ES/BFM

Box 24300

104 51 STOCKHOLM

Uppgifterna kommer att lämnas till

Sveriges riksbank och Finansinspektionen.

Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Handläggare

Underskrift

Namn (TEXTA)

Datum

Chefstjänstemans namnteckning

Telefon (riktnr och abonnentnr)

Handläggande tjänstemans namnteckning

Blankettutgivare

Frågor besvaras av

Telefonnr

E-post

Statistiska centralbyrån

Finansmarknadsenheten

08 - 506 940 00

fmr@scb.se

KVARTALSSTATISTIK F

Ö

R VISSA V

Ä

RDEPAPPERSBOLAG

Alla valutor ska anges omräknat till svenska kronor och redovisas i tusental kronor

TILLGÅNGA

R

KASSA OCH TILLGODOHAVANDE

N

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

HOS CENTRALBANKE

R

11000

Kassa

11001

Riksbanken

11002

Övrigt

11003

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

UTLÅNING

12000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

12100

MFI

12110

Banker 12111

Riksbanken 12112

Bostadsinstitut 12113

Monetära VP-bolag

12114

Andra MFI

1

12115

Övriga finansiella bolag

12120

Investmentbolag

12121

VP-bolag

12122

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

1

2123

Finansiella servicebolag

12124

Andra finansiella bolag

3

12125

Icke-finansiella bolag

12130

Hushåll

12140

HIO

12150

Offentlig sektor

12160

Staten

12161

Kommun & Landsting

12162

Sociala trygghetsfonder

1

2163

EMU-länder

12170

Övriga EU

12180

Övriga världen

12190

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

UTLÅNING, forts.

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Ursprunglig löptid över 1 år

12200

MFI

12210

Banker

12211

Riksbanken

12212

Bostadsinstitut

1

2213

Monetära VP-bolag

1

2214

Andra MFI

1

12215

Övriga finansiella bolag

12220

Investmentbolag

12221

Icke monetära VP-bolag

12222

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

1

2223

Finansiella servicebolag

12224

Andra finansiella bolag

3

12225

Icke-finansiella bolag

12230

Hushåll

12240

HIO

12250

Offentlig sektor

12260

Staten

12261

Kommun & Landsting

12262

Sociala trygghetsfonder

1

2263

EMU-länder

12270

Övriga EU

12280

Övriga världen

12290

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

OBLIGATIONER OCH ANDRA

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPE

R

13000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

13100

MFI

13110

Banker

13111

Riksbanken

13112

Bostadsinstitut

13113

Monetära VP-bolag

13114

Andra MFI

1

13115

Övriga finansiella bolag

13120

Investmentbolag

13121

Icke monetära VP-bolag

13122

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

1

3123

Finansiella servicebolag

13124

Andra finansiella bolag

3

13125

Icke-finansiella bolag

13130

Offentlig sektor

13140

Staten

13141

Kommun & Landsting

13142

EMU-länder

13150

Övriga EU

13160

Övriga världen

13170

Varav belåningsbara i centralbanker

13199

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Ursprunglig löptid över 1 år

13200

MFI

13210

Banker

13211

Riksbanken

13212

Bostadsinstitut

1

3213

Monetära VP-bolag

1

3214

Andra MFI

1

13215

Övriga finansiella bolag

13220

Investmentbolag

13221

Icke monetära VP-bolag

13222

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

1

3223

Finansiella servicebolag

13224

Andra finansiella bolag

3

13225

Icke-finansiella bolag

13230

Offentlig sektor

13240

Staten

13241

Kommun &Landsting

13242

EMU-länder

13250

Övriga EU

13260

Övriga världen

13270

Varav belåningsbara i centralbanker

13299

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

AKTIER OCH ANDELA

R

14000

Noterade aktier

14100

MFI

14110

Banker

14111

Bostadsinstitut

14112

Monetära VP-bolag

14113

Andra MFI

1

14114

Övriga finansiella bolag

14120

Investmentbolag

14121

Icke monetära VP-bolag

14122

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

1

4123

Finansiella servicebolag

14124

Andra finansiella bolag

3

14125

Icke-finansiella bolag

14130

EMU-länder

14140

Övriga EU

14150

Övriga världen

14160

Onoterade aktier

14200

MFI

14210

Banker

14211

Bostadsinstitut

14212

Monetära VP-bolag

14213

Andra MFI

1

14214

Övriga finansiella bolag

14220

Investmentbolag

14221

Icke monetära VP-bolag

14222

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

1

4223

Finansiella servicebolag

14224

Andra finansiella bolag

3

14225

Icke-finansiella bolag

14230

EMU-länder

14240

Övriga EU

14250

Övriga världen

14260

Andra ägarandelar

14300

Sverige

14310

EMU-länder

14320

Övriga EU

14330

Övriga världen

14340

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

FONDANDELA

R

15000

MFI

15010

Penningmarknadsfonder

15011

Övriga finansiella

15020

Vp- och specialfonder utom pm-fonder

15012

EMU-länder

15030

Övriga EU

15040

Övriga världen

15050

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IMMATERIELLA ANLÄGGN.TILLGÅNGA

R

16100

MATERIELLA TILLGÅNGA

R

16200

ÖVRIGA TILLGÅNGA

R

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Finansiella derivat

17000

MFI

17010

Banker

17011

Riksbanken

17012

Bostadsinstitut

1

7013

Penningmarknadsfonder

17014

Monetära VP-bolag

1

7015

Andra MFI

2

17016

Övriga finansiella bolag

17020

Vp- och specialfonder utom pm-fonder

17021

Investmentbolag

17022

Icke monetära VP-bolag

17023

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

1

7024

Finansiella servicebolag

17025

Andra finansiella bolag

4

17026

Icke-finansiella bolag

17030

Hushåll

17040

HIO

17050

Offentlig sektor

17060

Staten

17061

Kommun & Landsting

17062

Sociala trygghetsfonder

1

7063

EMU-länder

17070

Övriga EU

17080

Övriga världen

17090

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

ÖVRIGT

18000

Sverige

18010

varav fondlikvider

18011

EMU-länder

18020

varav fondlikvider

18021

Övriga EU

18030

varav fondlikvider

18031

Övriga världen

18040

varav fondlikvider

18041

FÖRUTBETALDA KOSTNADER

OCH UPPLUPNA INTÄKTER

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkte

r

19100

varav upplupen ränta centralbanker

19110

varav upplupen ränta obligationer

19120

varav upplupen ränta utlåning

19130

varav kort utlåning

19131

varav lång utlåning

19132

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

SUMMA TILLGÅNGAR

10000

FILIALDIFFEREN

S

31000

BALANSOMSLUTNING

32000

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

SKULDE

R

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IN- OCH UPPLÅNING

21000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

21100

MFI

21110

Banker

21111

Riksbanken

21112

Bostadsinstitut

21113

Penningmarknadsfonder

21114

Monetära VP-bolag

21115

Andra MFI

2

21116

Övriga finansiella bolag

21120

Vp- och specialfonder utom pm-fonder

21121

Investmentbolag

21122

Icke monetära VP-bolag

21123

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

2

1124

Finansiella servicebolag

21125

Andra finansiella bolag

4

21126

Icke-finansiella företag

21130

Hushåll

21140

HIO

21150

Offentlig sektor

21160

Staten

21161

Kommun & Landsting

21162

Sociala trygghetsfonder

2

1163

EMU-länder

21170

Övriga EU

21180

Övriga världen

21190

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Ursprunglig löptid över 1 år

21200

MFI

21210

Banker

21211

Riksbanken

21212

Bostadsinstitut

2

1213

Penningmarknadsfonder

21214

Monetära VP-bolag

2

1215

Andra MFI

2

21216

Övriga finansiella bolag

21220

Vp- och specialfonder utom pm-fonder

21221

Investmentbolag

21222

Icke monetära VP-bolag

21223

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

2

1224

Finansiella servicebolag

21225

Andra finansiella bolag

4

21226

Icke-finansiella bolag

21230

Hushåll

21240

HIO

21250

Offentlig sektor

21260

Staten

21261

Kommun & Landsting

21262

Sociala trygghetsfonder

2

1263

EMU-länder

21270

Övriga EU

21280

Övriga världen

21290

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

EMITTERADE VÄRDEPAPPER

22000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

22100

Sverige

22110

EMU-länder

22120

Övriga EU

22130

Övriga världen

22140

Ursprunglig löptid över 1 år

22200

Sverige

22210

EMU-länder

22220

Övriga EU

22230

Övriga världen

22240

ÖVRIGA SKULDE

R

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Finansiella derivat

23000

MFI

23010

Banker

23011

Riksbanken

23012

Bostadsinstitut

2

3013

Penningmarknadsfonder

23014

Monetära VP-bolag

2

3015

Andra MFI

2

23016

Övriga finansiella bolag

23020

Vp- och specialfonder utom pm-fonder

23021

Investmentbolag

23022

Icke monetära VP-bolag

23023

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

2

3023

Finansiella servicebolag

23025

Andra finansiella bolag

4

23026

Icke-finansiella företag

23030

Hushåll

23040

HIO

23050

Offentlig sektor

23060

Staten

23061

Kommun & Landsting

23062

Sociala trygghetsfonder

2

3063

EMU-länder

23070

Övriga EU

23080

Övriga världen

23090

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

ÖVRIGT

24000

Sverige

24010

varav fondlikvider

24011

EMU-länder

24020

varav fondlikvider

24021

Övriga EU

24030

varav fondlikvider

24031

Övriga världen

24040

varav fondlikvider

24041

UPPLUPNA KOSTNADER OCH

FÖRUTBETALDA INTÄKTE

R

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25100

varav upplupen ränta obligationer

25110

varav upplupen ränta lån

25120

varav kort upplåning

25121

varav lång upplåning

25122

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

AVSÄTTNINGA

R

26000

EFTERSTÄLLDA SKULDER

27000

varav förlagslån

27100

OBESKATTADE RESERVE

R

28000

EGET KAPITAL

29000

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

20000

FILIALDIFFEREN

S

33000

BALANSOMSLUTNING

34000

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG

MELLANHAVANDEN MED EGNA FILIALER I UTLANDE

T

Alla valutor ska anges omräknat till svenska kronor och redovisas i tusental kronor

TILLGÅNGA

R

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

UTLÅNING

12000

Kort (upp t.o.m. 1 år)

12100

EMU-länder

12170

Övriga EU

12180

Övriga världen

12190

Lång (över 1 år)

12200

EMU-länder

12270

Övriga EU

12280

Övriga världen

12290

OBLIGATIONER OCH ANDRA

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR

13000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

13100

EMU-länder

13150

Övriga EU

13160

Övriga världen

13170

Ursprunglig löptid över 1 år

13200

EMU-länder

13250

Övriga EU

13260

Övriga världen

13270

ÖVRIGA TILLGÅNGAR

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Finansiella derivat

17000

EMU-länder

17070

Övriga EU

17080

Övriga världen

17090

Övrigt

18000

EMU-länder

18020

varav fondlikvider

18021

Övriga EU

18030

varav fondlikvider

18031

Övriga världen

18040

varav fondlikvider

18041

FÖRUTBETALDA KOSTNADER

Svenska kronor

E

uro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

E

uro och andra EMU-valutor

Svenska kronor

E

uro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

E

uro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

OCH UPPLUPNA INTÄKTER

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19100

varav upplupen ränta obligationer

19120

varav upplupen ränta utlåning

19130

varav kort utlåning

19131

varav lång utlåning

19132

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

SUMMA TILLGÅNGAR

10000

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

SKULDER

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IN- OCH UPPLÅNING

21000

Kort (upp t.o.m. 1 år)

21100

EMU-länder

21170

Övriga EU

21180

Övriga världen

21190

Lång (över 1 år)

21200

EMU-länder

21270

Övriga EU

21280

Övriga världen

21290

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

EMITTERADE VÄRDEPAPPER

22000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

22100

EMU-länder

22120

Övriga EU

22130

Övriga världen

22140

Ursprunglig löptid över 1 år

22200

EMU-länder

22220

Övriga EU

22230

Övriga världen

22240

ÖVRIGA SKULDER

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Finansiella derivat

23000

EMU-länder

23070

Övriga EU

23080

Övriga världen

23090

Övrigt

24000

EMU-länder

24020

varav fondlikvider

24021

Övriga EU

24030

varav fondlikvider

24031

Övriga världen

24040

varav fondlikvider

24041

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

UPPLUPNA KOSTNADER OCH

FÖRUTBETALDA INTÄKTER

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

Förutbetalda intäkter

25100

varav upplupen ränta obligationer

25110

varav upplupen ränta lån

25120

varav kort upplåning

25121

varav lång upplåning

25122

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

20000

DIFFERENS MELLAN TILLGÅNGAR OCH

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

IB

Omv

U

B

IB

O

mv

UB

SKULDER OCH EGET KAPITAL*

* Om skillnaden blir

negativ

/

positiv

hamnar filialdifferensen på

tillgångs- / skuldsidan

på fliken Institut+Fililarapport.

Svenska kronor

E

uro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

E

uro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

E

uro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

FFFS 2015:2

Bilaga 2

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa

värdepappersbolag

2. Klassificering av motparter

I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor

indelning 2014 (INSEKT 2014). Det innebär bland annat att alla hänvisningar till

motparter gäller inhemska motparter, om inget annat anges.

Som stöd vid klassificering av svenska motparter kan ett företag via Statistiska

centralbyrån (SCB) få tillgång till SCB:s företagsregister.

Monetära finansinstitut, MFI

Banker (kod 122100, 122200)

Med banker avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och filialer till

utländska banker i Sverige.

Riksbanken (kod 121000)

Med Riksbanken avses Sveriges riksbank.

Bostadsinstitut (kod 122300)

Med bostadsinstitut avses företag vilka har som huvuduppgift att ge krediter för

bostadsköp.

Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer (kod 122500)

Med monetära värdepappersbolag (monetära vp-bolag) avses företag som bedriver

handel med finansiella instrument för egen räkning och som har klassificerats som

monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.

Penningmarknadsfonder (kod 123000)

Med penningmarknadsfonder avses sådana penningmarknadsfonder som

klassificerats som monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.

Andra MFI 1 (kod 122400, 122900, 123000)

Med andra MFI1 avses andra monetära kreditmarknadsföretag, övriga monetära

finansinstitut och penningmarknadsfonder som klassificerats som monetära

finansinstitut av Sveriges riksbank.

Andra MFI 2 (kod 122400, 122900)

Med andra MFI2 avses andra monetära kreditmarknadsföretag och övriga monetära

finansinstitut som klassificerats som monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.

Övriga finansiella bolag

Investmentbolag (kod 125400)

Med investmentbolag avses aktiebolag som huvudsakligen förvaltar aktier och

andra värdepapper och beskattas som investmentbolag.

FFFS 2015:2

Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer (kod 125200)

Med icke-monetära värdepappersbolag (icke-monetära vp-bolag) avses bolag som

bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning och som inte har

klassificerats som monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.

Värdepappersfonder och specialfonder utom penningsmarknadsfonder (kod

124000)

Med värdepappersfonder (vp-fonder) och specialfonder avses fonder som består av

aktier och andra finansiella instrument och inte är klassificerade som monetära

finansinstitut av Sveriges riksbank. Observera att i INSEKT 2014 används

begreppet investeringsfond som nu har utgått ur fondlagstiftningen.

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (kod 128100, 128200, 128300,

129100, 129200, 129300, 129400)

Med försäkringsföretag och pensionsinstitut avses företag som ägnar sig åt

finansförmedling i syfte att sprida risker. Exempelvis livförsäkringsbolag och

sakförsäkringsbolag. Här ingår även pensionsstiftelser och understödsföreningar.

Finansiella servicebolag (kod 126100, 126200)

Med finansiella servicebolag avses företag som inte själva är finansförmedlare,

men som har en verksamhet som stöder och är nära besläktad med

finansförmedling. Här ingår exempelvis fondbolag, försäkringsmäklare och

värdepappersbolag som inte handlar för egen räkning.

Andra finansiella bolag 3 (kod 127000, 125900, 125300, 125100, 124000)

Med andra finansiella bolag3 avses icke-monetära finansinstitut, holdingbolag för

enheter som sysslar med finansförmedling, övriga finansförmedlare och icke-

vinstdrivande organisationer som betjänar finansiella företag.

Andra finansiella bolag 4 (kod 127000, 125900, 125300, 125100)

Med andra finansiella bolag4 avses icke-monetära finansinstitut som ovan, förutom

vp-fonder och specialfonder.

Icke-finansiella bolag (111000, 112000, 113000, 114000)

Med icke-finansiella bolag avses företag och företagsliknande enheter vars

huvudsakliga aktivitet är produktion av varor och icke-finansiella tjänster. Här

ingår även utländska företags filialer i Sverige och icke-finansiella företags icke-

vinstdrivande organisationer samt statliga affärsverk.

Hushåll (kod 141000, 142000, 143000, 144100, 144200, 144300)

Med hushåll avses individer eller grupper av individer i egenskap av konsumenter

samt företagarhushåll, d.v.s. enskild firma eller liknande.

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO) (kod 151000, 152100,

152200)

Med hushållens icke-vinstdrivande organisationer avses organisationer som inte är

marknadsproducenter i syfte att tillvarata hushållens intressen. Här ingår

exempelvis aktiesparklubbar, fackföreningar och religiösa samfund.

FFFS 2015:2

Offentlig sektor

Staten (kod 131110, 131120, 131130, 131200 )

Med staten avses riksdag, departement, myndigheter och Riksgäldskontoret. Här

ingår även andra institutioner som kan hänföras till statlig sektor.

Kommun & landsting (kod 131311, 131312, 131313, 131321, 131322,

131323)

Med kommun och landsting avses kommuner, landsting och kommunförbund samt

andra institutioner som kan hänföras till kommunal sektor.

Sociala trygghetsfonder (kod 131400)

Med sociala trygghetsfonder avses AP-fonderna och Pensionsmyndigheten.

Euroländer, EMU (kod 211100)

Med euroländer avses motparter som finns i något av de länder som har antagit

euron som valuta. Här ingår även dessa länders ambassader i Sverige.

Övriga EU (kod 211200, 212100, 212200)

Med övriga EU avses motparter som finns i något av de EU-länder, förutom

Sverige, som inte har antagit euron som valuta. Här ingår även dessa länders

ambassader i Sverige.

Övriga världen (kod 220000)

Med övriga världen avses motparter som finns i ett land utanför EU. Här ingår

även dessa länders ambassader i Sverige.

3. Rapportering av kvartalsuppgifter

Uppgifterna rapporteras på följande blanketter, A–B:

– Tillgångar (A)

– Skulder (B)

A. Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 11000

Kassa 11001

Här rapporteras innehav av utelöpande sedlar och mynt. Kassatillgångar omfattar

lagliga betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt. Här upptas även som

likvid erhållna checkar och postväxlar, vilka per rapportdagen inte remitterats för

inlösen i bank.

Riksbanken 11002

Här rapporteras tillgodohavanden hos Sveriges riksbank.

FFFS 2015:2

Övrigt 11003

Här rapporteras tillgodohavanden hos utländska centralbanker och girokonton i

myndighetsform där följande förutsättningar är uppfyllda:

1. centralbanken eller plusgirot hör hemma i ett land där företaget är etablerat, och

2. tillgodohavandet kan disponeras fritt när som helst.

Sådana fordringar på centralbanker och plusgiron i myndighetsform som inte

uppfyller kraven ovan ska rapporteras som ”Utlåning”.

Utlåning 12000

Med utlåning avses fordran på motpart, dock inte fordran som utgörs av

obligationer eller andra omsättningsbara värdepapper.

Utlåning rapporteras till nominellt värde och bruttobelopp, dvs. före nedskriv-

ningar. Utlåning rapporteras exklusive upplupen ränta som ska rapporteras under

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Avdrag ska göras för konstaterade

kreditförluster.

Clearingfordringar på centralbanker och kreditinstitut rapporteras under denna

post.

Vid äkta återköpstransaktioner rapporterar mottagande part den utbetalda

köpeskillingen som en fordran på överförande part. Fordran bör rapporteras under

denna post.

En fordran i form av kontantsäkerhet vid värdepappersupplåning bör rapporteras

under denna post.

Osäkra fordringar som ännu inte återbetalats eller avskrivits rapporteras under

denna post.

Enkla skuldebrev rapporteras som utlåning.

Innehav av andra värdepapper som inte är omsättnings- eller överlåtbara och som

inte har någon andrahandsmarknad rapporteras som utlåning.

Ursprunglig löptid upp t.o.m. ett år 12100

Med detta avses fordran med ursprunglig löptid upp till och med ett år på motpart,

se avsnittet klassificering av motparter ovan, dock inte fordran som utgörs av

obligationer eller andra räntebärande värdepapper.

Ursprunglig löptid över ett år 12200

Med detta avses en fordran med en ursprunglig löptid på över ett år på motpart,

dock inte fordran som utgörs av obligationer eller andra räntebärande värdepapper.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13000

Här rapporteras innehav av obligationer och andra räntebärande värdepapper

(inklusive nollkupongs- och diskonteringsinstrument), som är överlåtbara och

vanligen har en andrahandsmarknad eller kan användas för avräkning i marknaden

och som inte ger innehavaren någon form av äganderätt till den institution som

emitterat värdepapperen.

Här rapporteras även konvertibla skuldebrev.

FFFS 2015:2

Under denna post rapporteras även belåningsbara statsskuldförbindelser. Här ingår

– statsskuldsförbindelser, statsobligationer, statsskuldväxlar och andra liknande

värdepapper som är emitterade av offentliga organ och är belåningsbara i central-

banken i det land där företaget är etablerat, samt

– andra värdepapper som är belåningsbara i centralbanken i det land där företaget

är etablerat, om belåningsbarheten följer av nationell lagstiftning.

Den del av innehavet av obligationer och andra räntebärande värdepapper som är

belåningsbara i centralbanker specificeras på raderna 13199 samt 13299.

Här rapporteras även överförbara lån som omstrukturerats till ett stort antal

identiska dokument och har en andrahandsmarknad.

Värdepapper som lånats ut mot säkerhet ska stå kvar i den ursprungliga ägarens

balansräkning om det finns ett bindande åtagande att låta lånet gå tillbaka (och inte

endast en option att låta det återgå). Avsikten härmed är att behandla dessa

transaktioner på samma sätt som repo- och liknande transaktioner.

Enkla skuldebrev rapporteras inte här, utan under någon av utlåningsposterna.

Återköpta egna obligationer och förlagsbevis får inte rapporteras under denna post

utan ska ha avräknats från skuldsidans emitterade värdepapper och efterställda

skulder.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas till sitt verkliga värde

oavsett hur de värderas enligt reglerna för externredovisning.

Ursprunglig löptid upp t.o.m. ett år 13100

Här rapporteras överlåtbara skuldförbindelser med en ursprunglig löptid upp till

och med ett år.

Ursprunglig löptid över ett år 13200

Här rapporteras överlåtbara skuldförbindelser med en ursprunglig löptid på över ett

år.

Aktier och andelar 14000

Här rapporteras innehav av aktier och andelar, andra än andelar i vp-fonder och

specialfonder, samt teckningsrätter och delrätter på aktier.

Här rapporteras även aktier och andelar i intresseföretag eller koncernföretag.

Exempel på andelar är andel i en bostadsrättsförening eller andel i en annan

ekonomisk förening.

Noterade aktier och andelar värderas till sitt verkliga värde.

Noterade aktier 14100

Som noterade aktier räknas aktier upptagna till handel på en reglerad marknad eller

en handelsplattform enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller

motsvarande utländsk reglerad marknad eller handelsplattform.

FFFS 2015:2

Onoterade aktier 14200

Som onoterade aktier räknas aktier som inte är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller en handelsplattform.

Beloppen anges till bokfört värde.

Andra ägarandelar 14300

Här rapporteras andelar i ekonomiska föreningar, kooperativ och handels- och

kommanditbolag.

Fondandelar 15000

Här rapporteras andelar i svenska vp-fonder och specialfonder samt andelar i

utländska fondföretag som är registrerade utomlands.

Immateriella anläggningstillgångar och materiella tillgångar

Här rapporteras materiella och immateriella tillgångar. Finansiella anläggnings-

tillgångar rapporteras under respektive instrumenttyp såsom utlåning, obligationer

och andra räntebärande värdepapper, aktier och andra andelar eller andelar i vp-

fonder och specialfonder m.m.

Immateriella anläggningstillgångar 16100

Här rapporteras t.ex. goodwill.

Materiella tillgångar 16200

Här rapporteras byggnader och mark, maskiner och tekniska anläggningar,

inventarier, verktyg och installationer, pågående nyanläggningar samt förskott

avseende materiella anläggningstillgångar.

Posten omfattar såväl sådana fastigheter som företaget övertagit för skyddande av

fordran som fastigheter där den egna verksamheten bedrivs.

Övriga tillgångar

Här rapporteras bl.a. finansiella derivatpositioner med positivt bokfört värde och

fondlikvidfordringar.

Finansiella derivat 17000

Här rapporteras finansiella derivatpositioner såsom optioner, terminer, swappar och

liknande finansiella instrument som har ett positivt bokfört värde.

Derivatinstrument, t.ex. för optioner erlagda premier, värderas till verkligt värde.

Notera att aktierelaterade och ränterelaterade derivatinstrument inte rapporteras

tillsammans med motsvarande underliggande instrument.

Övrigt 18000

Som övrigt definieras tillgångar som inte kan hänföras till någon annan kategori

och här inkluderas bl.a. fondlikvidfordringar.

FFFS 2015:2

Varav fondlikvidfordringar 18011, 18021, 18031 och 18041

Med fondlikvidfordringar avses samtliga fordringar som avser affärer gjorda i

finansiella instrument vilka bokförts per affärsdagen.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19100

Här rapporteras sådana utgifter som bokförts under räkenskapsperioden men som

utgör dels kostnader för perioden efter balansdagen, dels sådana intäkter som

bokförts under räkenskapsperioden men utgör inkomster efter balansdagen.

Varav upplupen ränta 19110, 19120, 19130, 19131 och 19132

Här specificeras upplupen ränta på utlåning samt upplupen kupongränta på

räntebärande värdepapper.

Summa tillgångar 10000

I posten summeras tillgångsbeloppen rad 11001–19132.

Filialdifferens 31000

Posten berör endast företag som har filialer utomlands och förekommer endast i

filialrapporteringen (jfr motsvarande post för negativa differenser 33000).

I posten rapporteras positiva differenser som uppstår då mellanhavanden med

företaget exkluderas i balansräkningen för egna filialers sammanlagda ställning.

Balansomslutning 32000

I posten rapporteras balansomslutningen enligt balansräkningen i statistikrapporten.

Posten anges såväl i en balansräkning för företaget som i en balansräkning för egna

filialers sammanlagda ställning.

B. Skulder

In- och upplåning 21000

Med in- och upplåning avses skulder till fordringsägare, dock inte skuld som utgörs

av obligationer eller andra värdepapper som rapporteras under emitterade

värdepapper samt skulder som rapporteras som efterställda skulder.

In- och upplåning rapporteras till nominellt värde. In- och upplåning rapporteras

exklusive upplupen ränta som rapporteras under upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter.

Som repor tas upp bokfört värde av erhållen köpeskilling vid äkta/bindande

återköpstransaktioner och återbetalningsbara likvida medel som ställts som

säkerhet för värdepapperslån.

FFFS 2015:2

Ursprunglig löptid till och med ett år 21100

Med detta avses skuld med ursprunglig löptid upp till och med ett år, dock inte

skuld som utgörs av obligationer eller andra värdepapper som rapporteras under

emitterade värdepapper samt skulder som rapporteras som efterställda skulder.

Ursprunglig löptid över ett år 21200

Med detta avses skuld med ursprunglig löptid över ett år, dock inte skuld som

utgörs av obligationer eller andra värdepapper som rapporteras under emitterade

värdepapper samt skulder som rapporteras som efterställda skulder.

Emitterade värdepapper 22000

Här rapporteras obligationer och andra skulder för vilka omsättnings- eller

överlåtbara värdepapper har emitterats. Om ingen specificering av motparter kan

anges bör skulden läggas mot det land som emissionen gjorts i.

Emitterade värdepapper värderas till bokfört värde.

Löpande skuldebrev rapporteras under denna post medan enkla skuldebrev

rapporteras under in- och upplåning.

Återköpta egna skuldebrev räknas av från den utestående skulden.

Ursprunglig löptid till och med ett år 22100

Här rapporteras skuldförbindelser med en ursprunglig löptid upp till och med ett år.

Ursprunglig löptid över ett år 22200

Här rapporteras skuldförbindelser med en ursprunglig löptid över ett år.

Övriga skulder

Finansiella derivat 23000

Här rapporteras finansiella derivatpositioner såsom optioner, terminer, swappar och

liknande finansiella instrument som har ett negativt bokfört värde.

Vid värdering av skulder som utgörs av derivatinstrument med negativa värden ska

värdering ske enligt verkligt värde.

Notera att aktierelaterade och ränterelaterade derivatinstrument inte rapporteras

tillsammans med motsvarande underliggande instrument.

Övrigt 24000

Som övrigt definieras skulder som inte kan hänföras till någon annan kategori, här

inkluderas bl.a. fondlikvidskulder.

Varav fondlikvidskulder 24011, 24021, 24031 och 24041

Med fondlikvidskulder avses samtliga skulder som avser gjorda affärer i finansiella

instrument vilka bokförts per affärsdagen.

FFFS 2015:2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25100

Här rapporteras dels inkomster som bokförts under räkenskapsperioden men som

utgör intäkter för perioder efter balansdagen, dels kostnader som avser

rapportperioden men som innebär utgifter först efter balansdagen.

Varav upplupen ränta 25110, 25120, 25121 och 25122

Här specificeras upplupen ränta på in- och upplåning samt upplupen kupongränta

på emitterade värdepapper.

Avsättningar 26000

För posten tillämpas 20 §, bilaga 1, Föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25)

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Efterställda skulder 27000

Under denna post rapporteras sådana skulder som, vare sig de representerar

värdepapper eller inte, i händelse av likvidation eller konkurs enligt avtal åter-

betalas först efter det att övriga borgenärer tillgodosetts. Exempel på efter-ställda

skulder är förlagslån (vilka specificeras på rad 27100).

Obeskattade reserver 28000

Här rapporteras t.ex. ackumulerade överavskrivningar, ersättningsfonder,

periodiseringsfonder och andra obeskattade reserver.

Eget kapital 29000

Här rapporteras sådant kapital som är tecknat av aktieägare eller andra andels-

innehavare. Under denna post rapporteras även överkursfond, uppskrivningsfond

och andra fonder.

Balanserad vinst eller förlust samt periodens resultat rapporteras under denna post.

Summa skulder 20000

I posten summeras skuldposterna 21100–29000.

Filialdifferens 33000

Posten berör endast företag som har filialer utomlands och förekommer endast i

filialrapporteringen (jfr motsvarande post för positiva differenser 31000).

I posten rapporteras negativa differenser som uppstår då mellanhavanden med

företaget exkluderas i balansräkningen för egna filialers sammanlagda ställning.

Balansomslutning 34000

I posten rapporteras balansomslutningen enligt balansräkningen i statistikrapporten.

Posten anges såväl i en balansräkning för institutet som i en balansräkning för egna

filialers sammanlagda ställning.