Förordning (2001:100) om den officiella statistiken

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2001-03-15
Ändring införd
SFS 2001:100 i lydelse enligt SFS 2022:252
Ikraft
2001-04-01
Upphäver
Kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken
Förordning (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik
Förordning (1992:1668) om den officiella statistiken
Förordning (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01
 • FFFS 2013:9: Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Officiell statistik

2 §  Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan.

[S2]En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (2001:997).

Talan om förbud mot användning av symbolen m.m.

3 §  Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter

4 §  Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet

 1. blir så enkelt som möjligt,
 2. står i proportion till användarnas behov, och
 3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.

[S2]De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register. Förordning (2013:946).

Näringsidkare

5 §  Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om

 1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,
 2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
 3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
 4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,
 5. lagerhållning,
 6. investeringar,
 7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
 8. priser för varor och tjänster,
 9. intäkter och kostnader,
 10. import och export,
 11. energiåtgång,
 12. tillgångar och skulder,
 13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
 14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och
 15. miljöskyddskostnader. Förordning (2013:946).

 • FFFS 2013:10: Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • SJVFS 2005:69: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter
 • SJVFS 2005:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning avseende strukturen i jordbruket
 • SJVFS 2001:98: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av nötkreatur och svin
 • SJVFS 2004:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar
 • SJVFS 2002:36: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får samt höns och kycklingar

5 a §  Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter om

 1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs,
 2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten, och
 3. djurhållning.

[S2]Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten. Förordning (2013:946).

Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet

5 b §  Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 §1 och 4.Förordning (2013:946).

Kommuner och regioner

5 c §  Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1-7, samt uppgifter om

 1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
 2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
 3. utfall av kommunernas och regionernas resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av samma tertial,
 4. företag ägda av kommuner eller regioner, och
 5. alternativa utförare av kommun- och regionfinansierad verksamhet.

[S2]Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2019:1040).

Kommunalförbund

5 d §  Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7 och uppgifter från de årliga boksluten.

[S2]Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2013:946).

6 §  En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om. Förordning (2004:943).

Information

7 §  När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om

 1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
 2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på,
 3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
 4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,
 5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
 6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
 7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och
 8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.

[S2]Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.

[S3]Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordning (2018:359).

Behandling av personuppgifter m.m.

8 §  I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

9 §  Uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får även behandlas för framställning av annan statistik och för forskning. Detta gäller dock endast om ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

10 §  En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av statistik skall vara organiserad så att den är avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt.

11 §  Statistiska centralbyrån ska lämna ut uppgifter enligt 18 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Förordning (2022:252).

Gallring

12 §  Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet.

[S2]Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag. Förordning (2001:997).

Kvalitet och tillgängliggörande

13 §  De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.

[S2]Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan avgift. Förordning (2013:946).

13 a §  De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet. Förordning (2016:823).

14 §  Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Bemyndiganden

15 §  En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 55 d §§ denna förordning. Förordning (2013:946).

 • SJVFS 2015:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar
 • SJVFS 2020:3: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket
 • FFFS 2019:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse
 • FFFS 2015:13: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse
 • FFFS 2015:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag
 • FFFS 2016:14: Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik
 • SJVFS 2017:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter
 • SJVFS 2016:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av uppgifter om kläckägg och kycklingar
 • FFFS 2016:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse
 • SJVFS 2017:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar
 • FFFS 2014:14: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter
 • SJVFS 2020:35: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av vattenbruket
 • SJVFS 2020:28: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter
 • FFFS 2020:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse
 • SJVFS 2021:16: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar
 • FFFS 2021:9: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag
 • FFFS 2021:34: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • FFFS 2021:33: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder
 • FFFS 2021:31: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

16 §  Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna

 1. i 13 § första stycket och 13 a §, och
 2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

[S2]Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter. Förordning (2016:823).

Bilaga

Den officiella statistiken

De statistikansvariga myndigheterna

Arbetsmiljöverket

Brottsförebyggande rådet

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Finansinspektionen

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Havs- och vattenmyndigheten

Kemikalieinspektionen

Konjunkturinstitutet

Kungliga biblioteket

Medlingsinstitutet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten

Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Sveriges lantbruksuniversitet

Tillväxtverket

Trafikanalys

Universitetskanslersämbetet

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende, byggande och bebyggelse

Demokrati

Energi

Finansmarknad

Folkhälsa

Handel med varor och tjänster

Hälso- och sjukvård

Hushållens ekonomi

Jord- och skogsbruk, fiske

Kultur och fritid

Levnadsförhållanden

Miljö

Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet

Offentlig ekonomi

Priser och konsumtion

Rättsväsende

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive område

Officiell statistik Ansvarig myndighet
ARBETSMARKNAD Löner och arbetskostnader Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider Medlingsinstitutet Statistiska centralbyrån (SCB)
Lönesummor Arbetskraftsundersökningar Vakanser och arbetslöshet Arbetsmiljö Arbetsskador Sjuklöner SCB SCB SCB Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket SCB
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet, Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.
BEFOLKNING Befolkningens storlek och förändringar SCB Befolkningens sammansättning SCB Befolkningsframskrivningar SCB Invandring och asylsökande SCB
BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE Bostadsbyggande och ombyggnad SCB Bygglovsstatistik för bostäder och SCB lokaler Byggnadskostnader SCB Intäkter, kostnader och outhyrt i SCB flerbostadshus Bostads- och hyresuppgifter SCB Fastighetspriser och lagfarter SCB Fastighetstaxeringar SCB

DEMOKRATI

Allmänna val SCB Partisympatier SCB

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och medlemskap i fackförening.
ENERGI
Tillförsel och användning av energiStatens energimyndighet
EnergibalanserStatens energimyndighet
Prisutvecklingen inom energiområdetStatens energimyndighet
FINANSMARKNAD
FinansräkenskaperFinansinspektionen
AktieägarstatistikFinansinspektionen
Finansiella företag utom försäkringFinansinspektionen
FörsäkringFinansinspektionen
FOLKHÄLSA
Folkhälsans utvecklingFolkhälsomyndigheten
SmittskyddFolkhälsomyndigheten
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Folkhälsans utveckling och Smittskydd får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och sexualliv eller sexuella läggning.
HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER Inrikeshandel SCB Utrikeshandel SCB
HÄLSOOCH SJUKVÅRD
Hälsa och sjukdomarSocialstyrelsen
Hälso- och sjukvårdSocialstyrelsen
DödsorsakerSocialstyrelsen
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.
HUSHÅLLENS EKONOMI Inkomster och inkomstfördelning SCB Hushållens utgifter SCB
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund.
JORDOCH SKOGSBRUK, FISKE Jordbrukets struktur Jordbrukets produktion Sysselsättning i jordbruket Jordbrukets ekonomi Prisutveckling i jordbruket Djurhälsa Vattenbruk Produktion i skogsbruket Sysselsättning i skogsbruket Miljö och sociala frågor i skogsbruket Skogarnas tillstånd och förändringStatens jordbruksverk Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen Sveriges lantbruksuniversitet
FiskeHavs- och vattenmyndigheten
KULTUR OCH FRITID
BibliotekKungl. biblioteket
KulturmiljövårdMyndigheten för kulturanalys
MuseerMyndigheten för kulturanalys
StudieförbundSCB
Samhällets kulturutgifterMyndigheten för kulturanalys
FilmMyndigheten för kulturanalys
Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Studieförbund får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Levnadsförhållanden SCB Jämställdhet SCB

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.
MILJÖ Utsläpp Avfall Miljötillstånd Miljöbalkens tillämpning Kemikalier, försäljning och användning Miljöekonomi och hållbar utveckling Gödselmedel och kalk Markanvändning Vattenanvändning Havs- och vattenmiljöNaturvårdsverket Naturvårdsverket Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen SCB SCB SCB SCB Havs- och vattenmyndigheten
NATIONALRÄKENSKAPER
NationalräkenskaperSCB
NÄRINGSVERKSAMHET Nystartade företagMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Internationella företagMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackordMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Näringslivets struktur Industriproduktionens utveckling Industrins kapacitetsutnyttjande Industrins lager Industrins leveranser och order Näringslivets investeringar InkvarteringSCB SCB SCB SCB SCB SCB Tillväxtverket
OFFENTLIG EKONOMI
Finanser för den kommunala sektornSCB
Statlig upplåning och statsskuldRiksgäldskontoret
BeskattningSCB
Utfallet av statsbudgetenEkonomistyrningsverket
PRISER OCH KONSUMTION Konsumentprisindex Prisindex i producent- och importled Köpkraftspariteter Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader Hushållens inköpsplanerSCB SCB SCB SCB Konjunkturinstitutet
RÄTTSVÄSENDE
BrottBrottsförebyggande rådet
För brott lagförda personerBrottsförebyggande rådet
Domstolarnas verksamhetDomstolsverket
KriminalvårdBrottsförebyggande rådet
Återfall i brottBrottsförebyggande rådet
Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella tvångsmedel.
SOCIALFÖRSÄKRING M.M.
Stöd till barnfamiljerFörsäkringskassan
Stöd vid sjukdom och handikappFörsäkringskassan
Stöd vid ålderdomPensionsmyndigheten
Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.
SOCIALTJÄNST
FamiljerådgivningMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
FamiljerättMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Stöd och service till funktionshindradeSocialstyrelsen Socialstyrelsen Socialstyrelsen
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda personers hälsotillstånd.
För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER Vägtrafik Trafikanalys Bantrafik Trafikanalys Sjöfart Trafikanalys Luftfart Trafikanalys Postverksamhet Trafikanalys Televerksamhet Trafikanalys Kommunikationsvanor Trafikanalys Kollektivtrafik och Trafikanalys samhällsbetalda resor
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.
UTBILDNING OCH FORSKNING
Skolväsende och barnomsorgStatens skolverk
HögskoleväsendeUniversitetskanslersämbetet
StudiestödCentrala studiestödsnämnden
ForskningSCB
Befolkningens utbildningSCB
Eftergymnasial yrkesutbildningSCB
FolkhögskolaSCB
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever i grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.
För framställning av statistik över Folkhögskola får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. Förordning (2021:581).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Genom förordningen upphävs
a. kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken,
b. förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,
c. förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,
d. förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.
 1. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen.
 2. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med den 30 september 2001.
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:997) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till den 1 januari 2003.
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 2, 6, 7, 12, 13 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:655) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:19) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:7) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2004:943) om ändring i förordningen (2001:100) om den oficiella statistiken

Omfattning
ändr. 6 §, bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:88) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2006:381) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2008:664) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2009:205) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1189) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:145) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2011:665) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:943) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förarbeten
Rskr. 2010/11:113, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:KrU1
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1457) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:717) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:946) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 4, 7, 13 §§, rubr. närmast före 4 §, bil.; nya 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5, 5 b, 5 c, 5 d, 15 §§
CELEX-nr
32011L0085
Ikraftträder
2013-12-31

Förordning (2016:823) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. 16 §, rubr. närmast före 13 §; ny 13 a §
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2017:295) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2018:35) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-02-15

Förordning (2018:359) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1527) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. 5 c §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2046) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-01-15

Förordning (2019:1040) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. 5 c §, rubr. närmast före 5 c §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:458) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2020:736) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-09-01

Förordning (2021:26) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2021-02-18

Förordning (2021:581) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2021-08-01

Förordning (2022:252) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Omfattning
ny 11 §
Ikraftträder
2022-05-01