FFFS 2015:22

Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om eurokurs på försäkringsområdet;

beslutade den 14 december 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 7 kap. 2 och 5 §§

försäkringsrörelseförordningen (2011:257).

1 § Dessa föreskrifter gäller vid tillämpning av

a) försäkringsrörelselagen (2010:2043),

b) försäkringsrörelselagen (1982:713) som tillämpas av understödsföreningar enligt

lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043),

c) lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige, eller

d) Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd som har beslutats med stöd av

försäkringsrörelseförordningen (2011:257).

2 § Vid omräkning till svenska kronor av ett belopp som i en författning enligt 1 §

har angetts i euro, ska en euro från och med den 31 december varje år anses

motsvara det värde i svenska kronor som har offentliggjorts i Europeiska unionens

officiella tidning (EUT) och som avser närmast föregående sista dagen i oktober

månad.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 december 2015, då Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2011:48) om eurokurs ska upphöra att gälla.

ERIK THEDÉEN

Anders

Lindkvist

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om

upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT

L 335, 17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138) och Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (EUT L 345, 19.12.2002 s. 1, Celex

32002L0083).

FFFS 2015:22

Utkom från trycket

den 18 december 2015